RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

User: Robert Celiński (admin)

Type: peaks

Description: Beskid S±decki, Pieniny, Pogórze Spisko-Gubałowskie

RunCalc version: portal

Visible: public

Mountain range/group ID: 7Open peaks map

Back to mountain ranges
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRange

0

Aksamitka (SK)

841

Wzniesienie w Grupie Golicy w słowackich Pieninach. Znajduje się po wschodniej stronie Pła¶ni, oddzielone od niej płytk± przełęcz± Pod Pła¶niami (835 m). Dawniej nazywana była Haligowczykiem.

Pieniny

1

Babia Góra (B. Żyw.)

1725

Inaczej Diablak, Królowa Beskidów, najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Na południowym zboczu znajduje się schronisko Markowe Szczawiny. We wschodnim grzbiecie schodz±cym w stronę Przełęczy Krowiarki można wyróżnić szczyty: Gówniak (Wołowe Skałki), Kępa oraz Sokolica.

2

Babina (SK)

677

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

3

Bachledova veza (SK)

1183

Góra o wysoko¶ci 1151 m w pa¶mie Magury Spiskiej. Na szczycie zbudowano wieżę widokow± o wysoko¶ci 32 m.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

4

Bajków Groń

716

Pieniny

Pieniny

5

Barwinkowa

725

Szczyt w grani głównej Pienin Spiskich, na wschód od przełęczy Przesła

Pieniny

6

Belanske Kupele (SK)

1018

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

7

Bere¶nik

843

Góra w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim, położona ponad Szczawnic±. Na jej zboczach znajduje się schronisko.

Beskid S±decki

8

Bere¶nik (Pieniny)

760

Bezle¶ne wzgórze w miejscowo¶ci Jaworki w Małych Pieninach

Pieniny

9

Będzikówka

972

Szczyt w północnym grzbiecie Skałki w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

10

Biała Góra

681

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej

Beskid S±decki

11

Białe Skały

749

Szczyt w głównej grani Pieninek w Pieninach Wła¶ciwych

Pieniny

12

Białowodzka (Wyspowy)

616

Beskid Wyspowy

13

Błyszcz

945

Szczyt w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się pomiędzy Jaworzynk± (936 m) a przełęcz± Złotne (782 m).

Beskid S±decki

14

Borsuczyny

939

Szczyt w Małych Pieninach

Pieniny

15

Bradowiec

770

Szczyt na wschodnim krańcu Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie, który od Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju poprzez Szalone i Bradowiec ci±gnie się do PowroĽnika.

Beskid S±decki

16

Brija (SK)

1000

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

17

Bryjarka

677

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim góruj±cy nad Szczawnic±

Beskid S±decki

18

Bucznik (Rokita)

870

Niewybitny szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznej odnodze tego pasma, która odgałęzia się na północ od Rokity (898 m).

Beskid S±decki

19

Bujaczy W. (Tatry B., SK)

1960

Tatry Bielskie

20

Bukovina (SK)

1176

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

21

Bukowa

1077

Szczyt w Beskidzie S±deckim w głównym grzbiecie Pasma Jaworzyny, pomiędzy Czubakowsk± (1082 m) a Jaworzyn± Krynick± (1114 m). Nie jest wybitny, ale stanowi zwornik. W południowo-zachodnim kierunku odchodzi od Bukowej boczny grzbiet, który poprzez Wielk± Bukow± (na której zakręca na południe) i Kotylniczy Wierch opada do miejscowo¶ci Szczawnik.

Beskid S±decki

22

Bukowinki

1217

Szczyt w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się pomiędzy południowym wierzchołkiem Złomistego Wierchu (1224 m) a Przełęcz± Dług± (1166 m). Jest zwornikiem dla dwóch bocznych grzbietów odbiegaj±cych od niego na południow± stronę

Beskid S±decki

23

Bystry hrb (SK)

791

Pieniny

Pieniny

24

Bystry Wierch

821

Beskid S±decki

Beskid S±decki

25

Bystrzyk

704

Szczyt w Małych Pieninach, wieńcz±cy wschodni± ¶cianę Przełomu Pienińskiego, stoj±cy naprzeciwko Sokolicy

Pieniny

26

Cebulówka

741

Szczyt w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

27

Chełm (Wyspowy)

793

Beskid Wyspowy

28

Cieluszki

811

Szczyt i polana w Beskidzie S±deckim. Znajduje się na południowo-wschodnim grzbiecie Dzwonkówki w Pa¶mie Radziejowej. Grzbiet ten (niżej zakręcaj±cy na południe) poprzez Kotelnicę (847 m), Cieluszki (811 m), Bere¶nik (843 m), Guckę (763 m) i Bryjarkę (677 m) opada do doliny Grajcarka w Szczawnicy.

Beskid S±decki

29

Cierna hora (SK)

1289

Najwyższy szczyt Gór Lewockich na Słowacji

30

Ciertaz (SK)

787

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

31

Cisówka

743

Jeden z głównych szczytów Pienin Spiskich, położony w ich głównej grani

Pieniny

32

Ciżowa

649

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, między Biał± Gór± a dolin± Dunajca

Beskid S±decki

33

Cyhrle

774

Szczyt w Małych Pieninach, znajduj±cy się w ich głównym grzbiecie, pomiędzy szczytami ŁaĽne Skały oraz Rabsztyn

Pieniny

34

Cyrlowa Skała

816

Skalisty szczyt w Pieninach Czorsztyńskich, pomiędzy przełęcz± Trzy Kopce a Macelow± Gór±, z któr± s±siaduje od północy i od której oddzielony jest głębka przełęcz± z polan± Podosice. Inne nazwy: Cyrlowa Skała, Cyrhlowa Skałka, Cyrlowa Skałka, Cyrla.

Pieniny

35

Czarne Garby

830

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od Barwinka w południowym kierunku.

Beskid S±decki

36

Czeremcha

1146

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w Pa¶mie Radziejowej. Znajduje się w bocznym grzbiecie opadaj±cym z Przehyby. Jest to szczyt zwornikowy, ponieważ odbiega st±d na zachód grzbiet Czeremchy Zachodniej.

Beskid S±decki

37

Czeremcha Zach.

1015

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Jest kulminacj± bocznego grzbietu biegn±cego ze szczytu Czeremchy w kierunku zachodnim. Znany również pod nazw± Roztoka.

Beskid S±decki

38

Czerszla

867

Beskid S±decki

Beskid S±decki

39

Czertezik

772

Długi i w±ski szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, będ±cy drug± co do wysoko¶ci kulminacj± Pieninek. Od zachodu s±siaduje z Czerteżem (774 m), natomiast od południowego wschodu przełęcz Sosnów (650 m) oddziela go od Sokolicy.

Pieniny

40

Czerteż

774

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, najwyższy w grani Pieninek. Znajduje się w tej grani pomiędzy Czertezikiem (772 m) i Ociemnym Wierchem (740 m), od którego oddziela go przełęcz Burzana (724 m).

Pieniny

41

Czoło

815

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, we wschodniej czę¶ci Pienin Czorsztyńskich

Pieniny

42

Czubakowska

1069

Szczyt w głównym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się ok. 340 m na południe od szczytu Runek.

Beskid S±decki

43

Czuprana

777

Mniejszy z dwóch szczytów Góry Jarmuta w Pieninach. Od Jarmuty (794 m) oddzielony jest przełęcz± Matwijowa (763 m).

Pieniny

44

Długi Gronik

569

Zalesione wzniesienie w Pieninach, tworz±ce najdalej na północny wschód wysunięty, znajduj±cy się w zakolu Dunajca skraj Pieninek

Pieniny

45

Drabiakówka

890

Beskid S±decki

Beskid S±decki

46

Durbaszka

934

Mało wybitny szczyt górski w Małych Pieninach. Znajduje się w głównym grzbiecie Małych Pienin i przebiega przez niego granica słowacko-polska. Na polanie pod szczytem znajduje się schronisko pod Durbaszk±.

Pieniny

47

Dvorisko (SK)

689

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

48

Dziurawa Skała

748

Zalesione, dwuwierzchołkowe wzniesienie w Pieninach Spiskich w miejscowo¶ci Dursztyn. Inne nazwy: Dziurawa Skała, rzadziej Sosnowa Góra, Sosnowa Skała.

Pieniny

49

Dzwonkówka

983

Masyw górski w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w tym grzbiecie pomiędzy przełęcz± Przysłop (832 m), a przełęcz± Złotne (782 m).

Beskid S±decki

50

Eliaszówka

1023

Najwyższym szczytem Gór Lubowelskich (słow. Ąubovnianska vrchovina) w Beskidzie S±deckim, słow. Eliáąovka. Znajduje się w grzbiecie ł±cz±cym Wielkiego Rogacza (1182 m) przez Gromadzk± Przełęcz (938 m) i Okrúhlę (958 m) z Eliaszówk±.

Beskid S±decki

51

Faklówka (SK)

934

Szczyt Małych Pienin, położony w ich słowackiej czę¶ci, słow. Fakµovka. Znajduje się w grzbiecie, który od położonej na polsko-słowackiej granicy Wierchliczki (964 m) poprzez Faklówkę i Wielk± Górę (801 m) opada do Kotliny Lubowelskiej.

Pieniny

52

Faltynowe K±ty

666

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

53

Flader

871

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, odchodz±cym od Małego Rogacza (1182 m) w południowym kierunku. Wyróżnia się w nim kolejno: grzbiet Pokrywisko (975 m), Ruski Wierch (933 m), Jasielnik (886 m) i Flader.

Beskid S±decki

54

Flaki

810

Dwuwierzchołkowy (zachodni 803 m i wschodni 810 m) grzbiet górski w Pieninach Czorsztyńskich. Znajduje się na południe od głównego grzbietu Pienin, oddzielony od niego przełęcz± Sromowska Sajba (705 m).

Pieniny

55

Frankovska hora (SK)

870

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

56

Gabańka

829

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie biegn±cym z Czeremchy na południe.

Beskid S±decki

57

Gajna Skała

782

Wzniesienie w Pieninach Spiskich w miejscowo¶ci Dursztyn. Inna nazwa to Kozakowa Skała.

Pieniny

58

Gałka

693

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w zakończeniu krótkiego grzbietu odchodz±cego od Jaworzyny (947 m) w północnym kierunku do doliny Wielkiej Roztoki.

Beskid S±decki

59

Gerlach (Tatry, SK)

2655

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr oraz całych Karpat, zaliczany do Korony Europy, słow. Gerlachovský ątít. Masyw Gerlacha składa się z kilku wierzchołków. Grań rozpoczyna się od strony północno-zachodniej wierzchołkiem zwornikowym z grani± główn± - Zadnim Gerlachem (Zadný Gerlach, 2616 m), którego zbocza obniżaj± się do Przełęczy Tetmajera (Gerlachovské sedlo), za któr± wznosi się główny wierzchołek (2655 m). Dalej w grani znajduj± się kolejno Wyżnie Gerlachowskie Wrótka, wierzchołek Po¶redniego Gerlacha, Po¶rednie Gerlachowskie Wrótka, Gerlachowska Czuba i Niżnie Gerlachowskie Wrótka. Grzbiet kończy się południowo-wschodnim szczytem Małego Gerlacha (Kotlový ątít, 2601 m). Z wierzchołka Małego Gerlacha odchodz± dwa boczne ramiona obejmuj±ce Gerlachowski Kocioł (Gerlachovský kotol).

60

Golica (SK)

828

Szczyt w Grupie Golicy w słowackiej czę¶ci Pienin, słow. Holica. Zaliczany jest często do Małych Pienin, chociaż strukturalnie zwi±zany jest z Masywem Trzech Koron.

Pieniny

61

Goła Góra

712

Mało wybitne wzniesienie w Pieninach Czorsztyńskich. Znajduje się na ich południowym stoku, pomiędzy Macelow± Gór± (801 m) i Podskalni± Gór± (743 m), a poniżej Nowej Góry (902 m).

Pieniny

62

Gucka

763

Szczyt w Beskidzie S±deckim, Znajduj±cy się na południowo-wschodnim grzbiecie Przysłopu w Pa¶mie Radziejowej. Grzbiet ten poprzez Kotelnicę (843 m), Cieluszki (811 m), Bere¶nik (843 m), Guckę (763 m) i Bryjarkę (677 m) opada do doliny Grajcarka w Szczawnicy.

Beskid S±decki

63

Góra Parkowa

741

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim, na terenie Krynicy-Zdroju. Jest popularnym terenem rekreacyjnym miasta. Na szczyt można wjechać kolej± linowo-terenow±. Na górze stoi maszt.

Beskid S±decki

64

Góra Wysoka

759

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

65

Górków Wierch

1046

Graniczne wzniesienie na Pogórzu Spisko-Gubałowskim

66

Grabowce

741

Beskid S±decki

Beskid S±decki

67

Groń (S±decki)

825

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie opadaj±cym na południe od głównej grani tego pasma do Popradu.

Beskid S±decki

68

Groń (Balarówka)

656

Pieniny

Pieniny

69

Groń (Małe Pieniny)

687

Szczyt w Małych Pieninach, wznosz±cy się w odległo¶ci 250 m na północny zachód od Palenicy

Pieniny

70

Groń (Pieniny)

743

Szczyt Pienin Czorsztyńskich, położony na północ od grani głównej tych gór, tuż nad wsi± Hałuszowa. Na południe od niego znajduje się przełęcz Sańba.

Pieniny

71

GwoĽdzianka

899

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Wznosi się w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od Kuniego Wierchu na południowy zachód.

Beskid S±decki

72

Hala Pisana

1044

Niezbyt wybitny szczyt i zarastaj±ca polana grzbietowa w Pa¶mie Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie S±deckim. Wierzchołek jest punktem widokowym na wschodni± i południow± stronę.

Beskid S±decki

73

Havrilova (SK)

857

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

74

Hawrań (Tatry B., SK)

2152

Najwyższy szczyt Tatr Bielskich na Słowacji, słow. Havran. Jest to najwyższy wapienny szczyt całych Tatr. Hawrań oddzielony jest na zachodzie od s±siedniego Nowego Wierchu (1999 lub 2009 m) wyraĽn± Hawrani± Przełęcz± (1919 m). Na wschodzie Hawrań graniczy z Płaczliw± Skał± (2142 m), oddzielony Strzystarsk± Przełęcz± (1969 m). Szczyty te razem z Muraniem (na zachód od Nowego Wierchu) tworz± charakterystyczn± grupę, widoczn± m.in. z wielu miejsc w Tatrach Wysokich.

75

Holica

697

Mało wybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, wznosz±cy się ponad Krynic±-Zdrojem. Znajduje się w zakończeniu południowo-wschodniego grzbietu Drabiakówki w Pa¶mie Jaworzyny.

Beskid S±decki

76

Hombark Łapszański

825

Jeden z najwyższych szczytów w Pieninach Spiskich. Znajduje się tuż w pobliżu Żaru, nie leży jednak w grani głównej, lecz w odległo¶ci około 250 m na południe od niej.

Pieniny

77

Hombark Niedzicki

743

Kopulasty szczyt w Pieninach Spiskich. Nie znajduje się w ich grani głównej, lecz stanowi południowe ramię Cisówki.

Pieniny

78

Homole

726

Szczyt położony ponad W±wozem Homole w Małych Pieninach

Pieniny

79

Horbalova (SK)

1010

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

80

Hulok (SK)

1003

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

81

Husar (SK)

977

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

82

Hurcałki

938

Szczyt znajduj±cy się w grzbiecie ł±cz±cym Beskid S±decki z Małymi Pieninami poprzez przełęcz Rozdziela. Na odcinku od Gromadzkiej Przełęczy do przełęczy Rozdziela wyróżnia się w nim kolejno 3 bardzo niewybitne szczyty: Hurcałki (938 m), Syhła (935 m) i Szczob (920 m). Grzbiet stanowi granicę ze Słowacj±.

Beskid S±decki

83

Huzary

864

Szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim, położony pomiędzy Kotylnic± (766 m) a Jaworzynkami (825 m)

Beskid S±decki

84

Jarmuta

794

Masyw górski w Pieninach, położony ponad Szczawnic±. Jest dobrze wyodrębniony od innych wzniesień i ma dwa szczyty: Jarmuta (794 m) i Czuprana (777 m), oddzielone przełęcz± Matwijowa (763 m). Oprócz nich po północno-zachodniej stronie wyróżnia się jeszcze mniejszy szczyt zwany Jarmutk± (690 m).

Pieniny

85

Jarmutka

690

Góra w Małych Pieninach, po północno-zachodniej stronie Jarmuty (794 m)

Pieniny

86

Jasielnik

882

Szczyt w Beskidzie S±deckim, na południowej stronie Pasma Radziejowej. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, odchodz±cym od Małego Rogacza (1182 m) w południowym kierunku.

Beskid S±decki

87

Jasiennik (Mirków Groń)

1128

Szczyt w Beskidzie S±deckim, położony na północ od głównego grzbietu Pasma Radziejowej, w grzbiecie odbiegaj±cym z najwyższego wierzchołka Skałki, od której oddziela go Minkowska Przełęcz, któr± pokrywa Polana Minkowska. Inne nazwy: Mirków Groń, Spadzie, Gruby Brzost.

Beskid S±decki

88

Jastrzębska Góra

675

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

89

Jaw. Kokuszczańska

969

Szczyt w grani głównej Pasma Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w tej grani pomiędzy Zadnimi Górami a Przełęcz± Bukowina. Nazwa pochodzi od znajduj±cej się na nim Hali Jaworzyna oraz miejscowo¶ci Kokuszka, do której ta hala należy.

Beskid S±decki

90

Jawor

1027

Beskid S±decki

Beskid S±decki

91

Jaworzyna (Żydówka)

899

Beskid S±decki

Beskid S±decki

92

Jaworzyna k. Rytra

947

Szczyt w Beskidzie S±deckim w Pa¶mie Radziejowej. Jest kulminacj± bocznego grzbietu odgałęziaj±cego się na północny wschód z Radziejowej. Od znajduj±cego się w tym grzbiecie po zachodniej stronie wierzchołka 890 m Jaworzynę oddziela Przełęcz Maćkowska (875 m).

Beskid S±decki

93

Jaworzyna Krynicka

1114

Wysoki szczyt w Beskidzie S±deckim, najwyższy w Pa¶mie Jaworzyny. Na górę można wjechać kolej± gondolow±.

Beskid S±decki

94

Jaworzynka

1001

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w południowej czę¶ci Pasma Jaworzyny. Znajduje się w bocznym, najdłuższym grzbiecie tego pasma, odbiegaj±cym od Runka (1080 m) w południowo-zachodnim kierunku i poprzez Jaworzynkę, Pust± Wielk± i Zubrzy Wierch (870 m) opadaj±cym do doliny Popradu w Żegiestowie-Zdroju.

Beskid S±decki

95

Jaworzynka (Tylmanowa)

936

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, położony w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej, pomiędzy szczytami Koziarza (943 m) oraz Błyszcza (945 m). Z wierzchołka odchodzi na zachód krótki grzbiet opadaj±cy ku dolinie Dunajca z rozległ± Polan± Kolebisko.

Beskid S±decki

96

Jaworzyny

1068

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Wznosi się w długim północno-wschodnim grzbiecie Radziejowej, który poprzez Jaworzyny, Przełęcz Maćkowsk± (875 m), Jaworzynę (947 m) i Jastrzębsk± Górę (675 m) opada aż do Popradu w Rytrze.

Beskid S±decki

97

Jędras

709

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

98

Jurgowska Góra

733

Wzniesienie w Pieninach Spiskich, w miejscowo¶ci Dursztyn, znajduj±ce się w grzbiecie głównym tych Pienin, po zachodniej stronie Gajnej Skały (776 m)

Pieniny

99

Kama (SK)

623

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

100

Kamienny Groń

758

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym, kilkuwierzchołkowym i niskim grzbiecie odbiegaj±cym od szczytu Złotułki (1001 m) nad polan± Trze¶niowy Groń w północno-wschodnim kierunku. Inna nazwa to Cichoniówka.

Beskid S±decki

101

Kanarkówka

671

Beskid S±decki

Beskid S±decki

102

Kiczera

727

Beskid S±decki

Beskid S±decki

103

Kiczera (SK)

943

Szczyt w słowackiej czę¶ci Małych Pienin, jeden z najwyższych w tym pa¶mie, słow. Kyčera

Pieniny

104

Kiczora

1024

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie odbiegaj±cym od Przehyby na południe.

Beskid S±decki

105

Klasztorna Góra (SK)

657

Szczyt w Pieninach, w Grupie Golicy, słow. Kláątorná hora. Jest najdalej na zachód wysuniętym szczytem słowackich Pienin.

Pieniny

106

Klejowa Góra

579

Górzysty półwysep w Masywie Trzech Koron w Pieninach Wła¶ciwych. Wraz z Facimiechem i Łysin± tworzy tzw. grupę Łysiny, która jest z trzech stron opływana przez Dunajec, tworz±cy tutaj największy ze swoich przełomów. Klejowa Góra wysuwa się w południowym kierunku z Facimiecha.

Pieniny

107

Klończyk (Wyspowy)

806

Beskid Wyspowy

108

Kobyla hlava (SK)

953

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

109

Kobylarka

956

Beskid S±decki

Beskid S±decki

110

Kobylarka (graniczna)

942

Beskid S±decki

Beskid S±decki

111

Kobyli W. (Tatry B., SK)

1109

Tatry Bielskie

112

Kobylica

685

Beskid S±decki

Beskid S±decki

113

Kolebisko

820

Beskid S±decki

Beskid S±decki

114

Kopana (SK)

592

Pieniny

Pieniny

115

Kopiec

762

Beskid S±decki

Beskid S±decki

116

Kopiec Uhryński

866

Beskid S±decki

Beskid S±decki

117

Kordowiec

763

Szczyt w Beskidzie S±deckim. Jest najdalej na wschód wysunięt± kulminacj± głównego grzbietu Pasma Radziejowej.

Beskid S±decki

118

Koszarka

560

Pieniny

Pieniny

119

Kotliny

838

Wierzchołek w Pa¶mie Radziejowej Beskidu S±deckiego. Znajduje się na bocznym grzbiecie, odchodz±cym od Błyszcza (945 m) w południowym kierunku.

Beskid S±decki

120

Kotylniczy Wierch

1032

Szczyt w Beskidzie S±deckim w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny. Grzbiet ten odgałęzia się w znajduj±cym się w głównej grani Pasma Jaworzyny wierzchołku Bukowa (1077 m) i biegnie w południowym kierunku poprzez Wielk± Bukow± (1104 m) do Kotylniczego Wierchu (1032 m).

Beskid S±decki

121

Kozia Góra

771

Szczyt w Pieninach Czorsztyńskich, w ich grani głównej, pomiędzy Macelakiem a przełęcz± Sańba

Pieniny

122

Kozia hora (SK)

663

Pieniny

Pieniny

123

Koziarz

934

Szczyt w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w zachodnim końcu tego pasma, pomiędzy Jaworzynk± (936 m) a Suchym Groniem (855 m). Na szczycie zbudowano wieżę widokow±.

Beskid S±decki

124

Kozie Żebro (BN)

888

Beskid Niski

125

Kraczonik

936

Najwyższy szczyt Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

126

Kramarzówka

814

Niewybitny szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się na północnym grzbiecie Dzwonkówki.

Beskid S±decki

127

Krenzovka (SK)

677

Pieniny

Pieniny

128

Kretówki

718

Beskid S±decki

Beskid S±decki

129

Krupianka

708

Dwuwierzchołkowy szczyt w Małych Pieninach

Pieniny

130

Krywań (Tatry, SK)

2496

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Tatr Wysokich po stronie słowackiej, o charakterystycznym, zakrzywionym wierzchołku, od którego wzi±ł swoj± nazwę, słow. słow. Kriváň

131

Krzyżowa (Uzda)

813

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny Beskidu S±deckiego, wznosz±cy się ponad Krynic±. Inna nazwa to Uzda.

Beskid S±decki

132

Kuni Wierch

982

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie opadaj±cym z Czeremchy na południe.

Beskid S±decki

133

Ku¶mierzówka

705

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, między Wisielcem a Biał± Gór±. Inna nazwa to Ku¶mierzowa.

Beskid S±decki

134

Kvasnik (SK)

1019

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

135

Lejzówka

456

Beskid S±decki

Beskid S±decki

136

Lembarczek

917

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Wraz z Gaborówk± (719 m) znajduje się na krótkim bocznym grzbiecie odchodz±cym na zachód od grzbietu Runek - Pusta Wielka.

Beskid S±decki

137

Lodowy (Tatry, SK)

2630

Najwyższy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich, słow. Ąadový ątít. Według niektórych Ľródeł jedynym wyższym od niego punktem w grani głównej jest należ±cy do masywu Gerlacha wierzchołek - Zadni Gerlach. Nazwa góry pochodzi od długotrwale zalegaj±cych, zwłaszcza na jej północnych stokach, zlodowaciałych pól ¶niegowych. Jest to trzeci co do wysoko¶ci (po Gerlachu i Łomnicy) samodzielny szczyt tatrzański, a w okresie listopad 1938 - wrzesień 1939 był najwyższym szczytem Polski.

138

Lubań (Gorce)

1225

Najwyższy szczyt Gorców. Na górze znajduje się schronisko.

139

ŁaĽne Skały

770

Szczyt w głównym grzbiecie Małych Pienin pomiędzy szczytami Załazie i Cyrhle, na granicy ze Słowacj±. Inne nazwy: ŁaĽne Skały, ŁaĽna Skała, słow. Laľna skala.

Pieniny

140

Ł±czana

818

Pieniny

Pieniny

141

Łomnica (Tatry, SK)

2634

Drugi po Gerlachu najwyższy szczyt Tatr, słow. Lomnický ątít. Na górę można wjechać kolej± linow±, której dolna stacja znajduje się w Tatrzańskiej Łomnicy.

142

Łupiska

659

Pieniny

Pieniny

143

Łysa Góra

739

Wzniesienie w Pieninach Spiskich w miejscowo¶ci Falsztyn

Pieniny

144

Łysina

792

Skalisty wierzchołek w Masywie Trzech Koron w Pieninach Wła¶ciwych. Wraz z Facimiechem i Klejow± Gór± tworzy skalisty grzbiet, który opada prawie pionowo w stronę Dunajca.

Pieniny

145

Łysiny

1052

Niewybitny szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Jest kulminacj± grzbietu odbiegaj±cego z Czeremchy na południe. Inna nazwa to Łysina.

Beskid S±decki

146

Macelak

857

Drugi co do wysoko¶ci szczyt w Pieninach Czorsztyńskich

Pieniny

147

Macelowa Góra

800

Masyw w Pieninach Wła¶ciwych, w ich czę¶ci zwanej Pieninami Czorsztyńskimi

Pieniny

148

Magorzyca

882

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Stanowi zakończenie północnego grzbietu Radziejowej (1266 m).

Beskid S±decki

149

Magurka (SK)

1196

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

150

Majerz

689

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, w zachodniej czę¶ci Pienin Czorsztyńskich. Jest to mało wybitna kulminacja w głównym grzbiecie Pienin, pomiędzy przełęcz± Snozka Zamecka (658 m) w Czorsztynie a przełęcz± Osice.

Pieniny

151

Mala Polana (SK)

1154

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

152

Makowica

948

Szczyt w zachodniej czę¶ci Pasma Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

153

Malinova hora (SK)

632

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

154

Malorovka

957

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

155

Mała Prehyba

1155

Beskid S±decki

Beskid S±decki

156

Mała Radziejowa

1207

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej, pomiędzy Przełęcz± Dług± (1161 m) i Radziejow± (1266 m)

Beskid S±decki

157

Mały Rogacz

1162

Mało wybitny wierzchołek w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się na południe od Wielkiego Rogacza (1182 m), od którego oddziela go płytka przełęcz Obrazek (1140 m).

Beskid S±decki

158

Marszałek (Gorce)

828

Gorce

159

Miejska Góra (St. S±cz)

421

Beskid S±decki

Beskid S±decki

160

Międzyradziejówki

1035

Wzniesienie w Beskidzie S±deckim - mało wybitny szczyt w północno-wschodniej grani Wielkiego Rogacza, pomiędzy Wielkim Rogaczem (1182 m) a Złotułkami (1001 m)

Beskid S±decki

161

Mikowa

638

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Wznosi się nad Popradem w Muszynie, tuż nad uj¶ciami rzeki Muszynki i potoku Szczawnik.

Beskid S±decki

162

Mincol (SK)

1157

Najwyższy szczyt Gór Czerchowskich we wschodniej Słowacji

Góry Czerchowskie

163

Mindalova (SK)

882

Szczyt Małych Pienin położony w ich słowackiej czę¶ci, słow. Mindalová. Znajduje się w bocznym i krętym grzbiecie, który od położonej na polsko-słowackiej granicy Smerekowej (1014 m) opada do Kotliny Lubowelskiej.

Pieniny

164

Mokra

991

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Jest to kulminacja krótkiego, bocznego grzbietu odbiegaj±cego z Bukowinek (1209 m) na południe.

Beskid S±decki

165

Mużeń (B. Niski)

450

Wzniesienie na północny wschód od Nowego S±cza w Beskidzie Niskim. Na szczycie stoi maszt antenowy.

166

Nad Garbem

781

Szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Grzbiet ten odbiega od głównej grani Pasma Jaworzyny po wschodniej stronie Makowicy, pocz±tkowo w północnym kierunku, na Ostrej (834 m) zakręca w zachodnim i poprzez Wilcze Doły (786 m), Nad Garbem (781 m) i Majdan (490 m) opada aż do Nowego S±cza.

Beskid S±decki

167

Niemcowa

963

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się na grzbiecie odchodz±cym od Wielkiego Rogacza poprzez Międzyradziejówki w północno-wschodnim kierunku w odległo¶ci 650 m na północ od Złotułek

Beskid S±decki

168

Nowa Góra

902

Drugi co do wysoko¶ci szczyt Pienin Wła¶ciwych i najwyższy szczyt Pienin Czorsztyńskich. Ma charakterystyczny kształt ostrego stożka i wyraĽnie wyróżnia się na tle innych szczytów Pienin.

Pieniny

169

Nowińska Góra

710

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Wraz z Koziejówk± (636 m) i Wielkim Łazkiem (698 m) znajduje się w niskim grzbiecie opadaj±cym do doliny rzeki Muszynka w Muszynie.

Beskid S±decki

170

Ociemny Wierch

740

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, w grani Pieninek, pomiędzy przełęczami Burzana (ok. 720 m) i Kurnikówka (694 m)

Pieniny

171

Trzy Korony (Okr±glica)

982

Najwyższy szczyt w Pieninach ¦rodkowych, złożony z kilku wierzchołków. Najwyższym jest Okr±glica, na której znajduje się platforma widokowa.

Pieniny

172

Okr±glica Płd.

785

Szczyt w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w północnym końcu tego pasma, pomiędzy Okr±glic± Północn± (767 m) a Wojakówk± (834 m).

Beskid S±decki

173

Okr±glica Płn.

767

Szczyt w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w północnym końcu tego pasma, pomiędzy Cebulówk± (738 m) a Okr±glic± Południow± (785 m).

Beskid S±decki

174

Okr±gła

888

Beskid S±decki

Beskid S±decki

175

Ostra

834

Szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Grzbiet ten odbiega od głównej grani Pasma Jaworzyny po wschodniej stronie Makowicy, pocz±tkowo w północnym kierunku, na Ostrej zakręca w zachodnim i poprzez Wilcze Doły (786 m), Nad Garbem (781 m) i Majdan (490 m) opada aż do Nowego S±cza.

Beskid S±decki

176

Ostrojabec

727

Beskid S±decki

Beskid S±decki

177

Ostry Wierch (Pieniny)

851

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, w północnej grani Masywu Trzech Koron. Od s±siedniego, leż±cego na końcu tej grani szczytu Zamkowej Góry (799 m), oddalonego zaledwie o 220 m w prostej linii, oddzielony jest Zamkow± Przełęcz± (770 m), na południowej jego stronie znajduje się polana Koszarzyska. Dawniej szczyt nazywany był też Koszarzyskow± Skał±.

Pieniny

178

Ostry Wierch (S±decki)

874

Beskid S±decki

Beskid S±decki

179

O¶nikowski Wierch

848

Beskid S±decki

Beskid S±decki

180

Palenica (Pieniny)

722

Szczyt w Małych Pieninach, oddzielony przełęcz± Maćkówki od głównego grzbietu

Pieniny

181

Palenica (S±decki)

807

Beskid S±decki

Beskid S±decki

182

Palenica (SK)

1175

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

183

Parchowatka

1004

Szczyt w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w Pa¶mie Jaworzyny w bocznym grzbiecie opadaj±cym od głównej grani tego pasma (z okolicy Hali Łabowskiej) na południowy zachód. Grzbiet ten oddziela dolinę Łomniczanki od doliny Wierchomlanki.

Beskid S±decki

184

Paskova (SK)

773

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

185

Pasterski Wierch (Gorce)

1100

Gorce

186

Pawłowska Góra

840

Wydłużone wzniesienie w Małych Pieninach

Pieniny

187

Peresliha

808

Beskid S±decki

Beskid S±decki

188

Petrolovka (SK)

941

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

189

Piekiełko

678

Dwuwierzchołkowy masyw w Pieninach Czorsztyńskich, znajduj±cy się po północnej stronie Zbiornika Czorsztyńskiego. Wierzchołek południowy ma wysoko¶ć 655 m i na mapach nazywany jest Upszarem, wierzchołek północny ma wysoko¶ć 678 m i nazywany jest Piekiełkiem.

Pieniny

190

Piekło (Wyspowy)

660

Beskid Wyspowy

191

Pieni±żna

1078

Szczyt położony w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Jest kulminacj± bocznego grzbietu biegn±cego z Przehyby w kierunku południowym.

Beskid S±decki

192

Plasny vrch (SK)

1041

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

193

Pła¶nie (SK)

889

Najwyższy szczyt w Grupie Golicy, leż±cy w słowackich Pieninach, słow. Plaąná. Leży na obszarze, który według różnych podziałów zaliczany jest do Małych Pienin, Pienin Wła¶ciwych lub wydzielany jest jako osobny region Pienin.

Pieniny

194

Pod skalami (SK)

701

Pieniny

Pieniny

195

Podskalnia Góra

743

Szczyt w Pieninach Czorsztyńskich, należ±cych do Pienin Wła¶ciwych. Jest dobrze widoczny od południowej strony ze Sromowiec Niżnych.

Pieniny

196

Pokrywisko

976

Niewybitny wierzchołek w bocznym grzbiecie na południowej stronie Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Grzbiet ten opada od Małego Rogacza (1162 m) w południowo-zachodnim kierunku poprzez Pokrywisko do Ruskiego Wierchu (935 m).

Beskid S±decki

197

Polana (SK)

558

Pieniny

Pieniny

198

Popova hora (SK)

559

Pieniny

Pieniny

199

Predna dlha hora (SK)

650

Pieniny

Pieniny

200

Predna vrkolacka (SK)

675

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

201

Priehlstie (SK)

1209

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

202

Prislop (SK)

1214

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

203

Przechodni Wierch

552

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, południowo-wschodnie zakończenie grzbietu Pieninek, wysunięte w charakterystyczne zakole Dunajca

Pieniny

204

Przehyba

1175

Szczyt w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Nazwa szczytu (również Prehyba, Przechyba) została nadana przez Rusinów i oznacza przełęcz. Położony jest w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej, na zachód od Wielkiej Przehyby. Na górę prowadzi asfaltowa droga z Gabonia. Na zachodnim wierzchołku znajduje się schronisko turystyczne oraz Radiowo-Telewizyjny O¶rodek Nadawczy z 87-metrow± stalow± wież±.

Beskid S±decki

205

Przygłębokie

659

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

206

Przypór

800

Beskid S±decki

Beskid S±decki

207

Przypór (Łabowiec)

659

Beskid S±decki

Beskid S±decki

208

Przysłop

944

Beskid S±decki

Beskid S±decki

209

Psia hora (SK)

690

Pieniny

Pieniny

210

Pulsztyn

613

Niskie wzniesienie w Pieninach Czorsztyńskich, wznosz±ce się ponad Zbiornikiem Sromowskim

Pieniny

211

Pusta Wielka

1061

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w południowej czę¶ci Pasma Jaworzyny. Znajduje się w bocznym, najdłuższym grzbiecie tego pasma, który odbiega od Runka (1080 m) w południowo-zachodnim kierunku i poprzez Jaworzynkę (1001 m), Pust± Wielk± i Zubrzy Wierch (870 m) opada do doliny Popradu w Żegiestowie-Zdroju.

Beskid S±decki

212

Rabsztyn

847

Szczyt w Małych Pieninach, w ich głównym grzbiecie, na granicy ze Słowacj±, słow. Rabątin

Pieniny

213

Radziejowa

1266

Najwyższy szczyt Beskidu S±deckiego, zaliczany do Korony Gór Polski. Na górze znajduje się wieża obserwacyjna.

Beskid S±decki

214

Repowa

918

¦rodkowy z trzech szczytów bocznego grzbietu odbiegaj±cego od grzbietu głównego Małych Pienin na północny zachód. Pozostałe dwa to: Watrisko znajduj±ce się w pobliżu grzbietu głównego i Skalskie ponad dolin± Biała Woda.

Pieniny

215

Rigiel (SK)

886

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

216

Runek

1082

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w głównej grani Pasma Jaworzyny

Beskid S±decki

217

Rusinowski Wierch

830

Mało wybitny wierzchołek w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, odchodz±cym od Małego Rogacza (1162 m) w południowym kierunku poprzez Pokrywisko (975 m), Ruski Wierch (935 m) i Jasielnik (886 m).

Beskid S±decki

218

Ruski Wierch

935

Szczyt w Beskidzie S±deckim, na południowej stronie Pasma Radziejowej. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, odchodz±cym od Małego Rogacza w południowym kierunku. Wyróżnia się w nim kolejno: Pokrywisko (975 m), Ruski Wierch i Jasielnik (886 m).

Beskid S±decki

219

Rzepisko (SK)

1259

Najwyższy szczyt Magury Spiskiej na Pogórzu Spisko-Gubałowskim

Pogórze Spisko-Gubałowskie

220

Sajba (SK)

730

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

221

Sibenicna hora (SK)

626

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

222

Skalka (SK)

1069

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

223

Skała

778

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od głównej grani tego pasma w południowo-zachodnim kierunku.

Beskid S±decki

224

Skałka

1163

Szczyt w Beskidzie S±deckim, wznosz±cy się w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej, pomiędzy Rokit± (898 m) a Przehyb± (1175 m)

Beskid S±decki

225

Skałka (Żegiestów)

769

Beskid S±decki

Beskid S±decki

226

Slodicovsky vrch (SK)

1167

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

227

Smereczyny

693

Beskid S±decki

Beskid S±decki

228

Smerekowa (SK)

1015

Drugi co do wysoko¶ci szczyt Pienin, słow. Vysoká. Znajduje się w grzbiecie głównym Małych Pienin pomiędzy Wysok± a Watriskiem. Po polskiej stronie (na granicy) szczyt ma wysoko¶ć 997 m, natomiast najwyższy punkt jest po stronie słowackiej.

Pieniny

229

Smireciny (SK)

1158

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

230

Smolegowa Skała

710

Skała w Pieninach ponad W±wozem Międzyskały

Pieniny

231

Sobel Tylmanowski

713

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Wznosi się w grzbiecie opadaj±cym z Suchego Gronia do Dunajca w miejscowo¶ci Tylmanowa.

Beskid S±decki

232

Sobel Zarzecki

657

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Wznosi się w grzbiecie opadaj±cym z Okr±glicy Południowej do Dunajca w należ±cym do miejscowo¶ci Zabrzeż osiedlu Zarzecze.

Beskid S±decki

233

Sokolica

747

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Pienin ¦rodkowych, w tzw. Pieninkach. Od s±siedniego, leż±cego w tej samej grani Czertezika oddziela j± przełęcz Sosnów. Południowe zbocze Sokolicy stanowi niemal pionowa, skalista ¶ciana, w której wyróżnia się spiczasta skała zwana Głow± Cukru. Ciekawy obiektem na szczycie Sokolicy jest wyrastaj±ca w bok sosna, uwielbiana przez górskich fotografów.

Pieniny

234

Sokołowska Góra

1028

Boczny grzbiet na północnej stronie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Opada on od głównego grzbietu tego pasma pomiędzy Hal± Pisan± a Hal± Barnowsk±.

Beskid S±decki

235

Sołtysia Góra

703

Wzgórze w Pieninach Spiskich w miejscowo¶ci Łapsze Niżne

Pieniny

236

Sowia Góra

613

Beskid S±decki

Beskid S±decki

237

Spadik (SK)

1088

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

238

Spadzie

1058

Niewybitny wierzchołek w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Jasiennika w północno-zachodnim kierunku. Czasem nazwy tych szczytów s± zamieniane na mapie.

Beskid S±decki

239

Spica (SK)

630

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

240

SpleĽnia (Wyspowy)

730

Beskid Wyspowy

241

Stary Wierch

840

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Jest kulminacj± grzbietu biegn±cego z Przehyby na południe ku dolinie Grajcarka.

Beskid S±decki

242

Stronia

663

Wzniesienie w Pieninach Czorsztyńskich, po południowej stronie ich grzbietu głównego, poniżej Macelaka

Pieniny

243

Suchy Groń

855

Mało wybitny szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w zachodnim końcu tego pasma, pomiędzy Koziarzem (943 m) a Wojakówk± (834 m).

Beskid S±decki

244

Syhła

935

Szczyt znajduj±cy się w grzbiecie ł±cz±cym Beskid S±decki z Małymi Pieninami poprzez przełęcz Rozdziela. Na odcinku od Gromadzkiej Przełęczy do przełęczy Rozdziela wyróżnia się w nim kolejno 3 bardzo niewybitne szczyty: Hurcałki (938 m), Syhła (935 m) i Szczob (920 m). Grzbietem tym biegnie granica polsko-słowacka.

Beskid S±decki

245

Szafranówka

742

Szczyt w głównym grzbiecie Małych Pieninach, na granicy polsko-słowackiej, słow. ©afranovka. W południowo-wschodnim kierunku s±siaduje z Witkul± (736 m), natomiast na zachodzie przez do¶ć głębok± przełęcz - z Bystrzykiem (704 m).

Pieniny

246

Szalone

832

Szczyt na wschodnim krańcu Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie, który od Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju poprzez Szalone i Bradowiec ci±gnie się do PowroĽnika.

Beskid S±decki

247

Szczawna Góra

781

Beskid S±decki

Beskid S±decki

248

Szcz±b

703

Beskid S±decki

Beskid S±decki

249

Szczob Wsch.

936

Szczyt znajduj±cy się w grzbiecie ł±cz±cym Beskid S±decki z Małymi Pieninami poprzez przełęcz Rozdziela. Na odcinku od Gromadzkiej Przełęczy do przełęczy Rozdziela wyróżnia się w nim kolejno 3 bardzo niewybitne szczyty: Hurcałki (938 m), Syhła (935 m) i Szczob (920 m). Grzbietem tym biegnie granica polsko-słowacka.

Beskid S±decki

250

¦lipce

703

Szczyt Pienin Spiskich, po wschodniej stronie przełęczy Przesła, inna nazwa Długa Skała

Pieniny

251

¦winiarki

979

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Jest kulminacj± grzbietu odbiegaj±cego z południowego wierzchołka Bukowinek (1209 m) w kierunku południowo-zachodnim, skręcaj±cego następnie na południe.

Beskid S±decki

252

Tokarnia (SK)

748

Kopulaste wzniesienie w słowackich Pieninach, słow. Tokárne. Znajduje się w bocznym grzbiecie ł±cz±cym Małe Pieniny z Grup± Golicy, pomiędzy Wysokim Wierchem (899 m), a Przełęcz± pod Tokarni± (710 m).

Pieniny

253

Tokarnia

696

Beskid S±decki

Beskid S±decki

254

Tylmanowska G. (Gorce)

603

Gorce

255

Ubocz

673

Dwuwierzchołkowy szczyt w Małych Pieninach, inna nazwa to Opalańczyk. Znajduje się na ich północnych stokach, w bocznym grzbiecie, który od Hu¶ciawy poprzez Ubocz opada do doliny Grajcarka.

Pieniny

256

Uhliska (SK)

600

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

257

Uhliska (Stara Ves, SK)

557

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

258

Ula (Łysa Góra)

713

Dwuwierzchołkowa góra w Pieninach Czorsztyńskich, która s±siaduje z Czubatk± i Piekiełkiem

Pieniny

259

Upszar

655

Dwuwierzchołkowy masyw w Pieninach Czorsztyńskich, znajduj±cy się po północnej stronie Zbiornika Czorsztyńskiego. Wierzchołek południowy ma wysoko¶ć 655 m i na mapach nazywany jest Upszarem, wierzchołek północny ma wysoko¶ć 678 m i nazywany jest Piekiełkiem.

Pieniny

260

Urdy

810

Beskid S±decki

Beskid S±decki

261

Veterny vrch (SK)

1112

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

262

Vysoky vrch (SK)

803

Pieniny

Pieniny

263

Wargulszańskie Góry

1035

Beskid S±decki

Beskid S±decki

264

Watrisko

960

Szczyt w Małych Pieninach, znajduj±cy się pomiędzy Smerekow± i Wierchliczk±. Od Watriska w północno-zachodnim kierunku biegnie niewielki boczny grzbiet Małych Pienin ze szczytami Repowa (919 m) i Skalskie (789 m).

Pieniny

265

Wdżar

767

Szczyt w pa¶mie ł±cz±cym Lubań z Pieninami, pomiędzy przełęczami Drzy¶lawa i Snozka, na granicy miejscowo¶ci Kluszkowce i Kro¶nica

Pieniny

266

Wdżary Wyżne

856

Mało wybitny wierzchołek w Pasmie Radziejowej Beskidu S±deckiego. Znajduje się na północno-wschodnim grzbiecie Wielkiej Przehyby, który poprzez Wietrzne Dziury, Wdżary Wyżne i Połom opada do doliny Popradu w Rytrze.

Beskid S±decki

267

Wielka Bukowa

1104

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny. Grzbiet ten odgałęzia się w znajduj±cym się w głównej grani Pasma Jaworzyny wierzchołku Bukowa (1077 m) i biegnie w południowym kierunku poprzez Wielk± Bukow± do Kotylniczego Wierchu (1032 m).

Beskid S±decki

268

Wielka Góra (SK)

801

Położony na Słowacji, najdalej na wschód, a także najdalej na południe wysunięty szczyt Pienin, słow. Veµka hora. Znajduje się w ich czę¶ci zwanej Małymi Pieninami, w zakończeniu grzbietu odchodz±cego od Wierchliczki poprzez Faklówkę w południowo-wschodnim kierunku.

Pieniny

269

Skiełek (Wyspowy)

749

Beskid Wyspowy

270

Wielka Przehyba

1191

Szczyt w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się w głównej grani Pasma Radziejowej pomiędzy Przehyb± (1175 m) a Złomistym Wierchem Północnym (1226 m)

Beskid S±decki

271

Wielki Groń

745

Beskid S±decki

Beskid S±decki

272

Wielki Łazek

698

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Wraz z Koziejówk± (636 m) i Nowińsk± Gór± (710 m) znajduje się w niskim grzbiecie opadaj±cym do doliny rzeki Muszynka w Muszynie. Jest w tym grzbiecie najdalej wysunięty na wschód. Jego wschodnie stoki opadaj± do doliny potoku Jastrzębik.

Beskid S±decki

273

Wielki Rogacz

1182

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej. Położony jest między Radziejow± (1266 m), od której oddzielony jest przełęcz± Żłobki (1106 m), a Małym Rogaczem (1162 m), od którego oddziela go Przełęcz Obrazek (1140 m). Jest zwornikiem dla odchodz±cego na północny wschód długiego bocznego grzbietu, który poprzez Międzyradziejówki opada do wierzchołka Złotułki (Trze¶niowy Groń).

Beskid S±decki

274

Wielkie Załonie

618

Pieniny

Pieniny

275

Wierch (Czarny Potok)

919

Beskid S±decki

Beskid S±decki

276

Wierch (Łazek)

842

Szczyt w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się w Pa¶mie Jaworzyny, w bocznym grzbiecie opadaj±cym na południe od głównej grani tego pasma, od szczytu Hali Pisanej (1044 m)

Beskid S±decki

277

Wierch nad Kamieniem

1084

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w Pa¶mie Jaworzyny Krynickiej. Znajduje się w głównym grzbiecie pasma, pomiędzy Hal± Pisan± a Hal± Łabowsk±.

Beskid S±decki

278

Wierch Zubrzy

860

Beskid S±decki

Beskid S±decki

279

Wierchliczka

964

Szczyt w grzbiecie głównym Małych Pienin, położony pomiędzy Przełęcz± Rozdziela a Watriskiem. Jest najdalej na wschód wysuniętym szczytem polskich Małych Pienin. Na wierzchołku granica polsko-słowacka zakręca pod k±tem prostym.

Pieniny

280

Wierchy (Pieniny)

681

Pieniny

Pieniny

281

Wierchy (S±decki)

564

Niewybitne wzniesienie w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, nad dolin± Dunajca, na wschód od Kro¶cienka nad Dunajcem

Beskid S±decki

282

Wietrzne Dziury

1038

Beskid S±decki

Beskid S±decki

283

Wilcze Doły

786

Szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Grzbiet ten odbiega od głównego grzbietu Pasma Jaworzyny po wschodniej stronie Makowicy, pocz±tkowo w północnym kierunku, na Ostrej (834 m) zakręca w zachodnim i poprzez Wilcze Doły, Nad Garbem (781 m) i Majdan (490 m) opada aż do Nowego S±cza

Beskid S±decki

284

Witkula

736

Szczyt w grzbiecie głównym Małych Pienin, na granicy ze Słowacj±. Znajduje się ok. 300 m na południowy wschód od Szafranówki.

Pieniny

285

Wojakówka

834

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim, inna nazwa to Sobel. Znajduje się pomiędzy Suchym Groniem (855 m) a Okr±glic± Północn± (785 m).

Beskid S±decki

286

Wysoki Dział

731

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, w północno-wschodniej czę¶ci Pienin Czorsztyńskich

Pieniny

287

Wysoki Groń

692

Beskid S±decki

Beskid S±decki

288

Wysoki Wierch

899

Kopulaste wzniesienie w Małych Pieninach, położone w grzbiecie Małych Pienin, na południe od Jarmuty, na granicy ze Słowacj±, słow. ©lachtovsky vrch lub ©lachtovsky

Pieniny

289

Wysoki Wierch (Łosie)

845

Beskid S±decki

Beskid S±decki

290

Wysokie Bere¶cie

894

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Wraz z pobliskim szczytem Bere¶cie (869 m) tworz± samotny masyw nie ł±cz±cy się z innymi wzniesieniami Gór Leluchowskich.

Beskid S±decki

291

Wysokie Skałki

1050

Najwyższy szczyt Pienin, położony na granicy ze Słowacj±, w Małych Pieninach. Zaliczany do Korony Gór Polski. Inna polska nazwa to Wysoka, słow. Vysoké Skalky.

Pieniny

292

Zamkowa Góra

799

Szczyt na końcu północno-wschodniego grzbietu Masywu Trzech Koron w Pieninach Wła¶ciwych. Pod szczytem stoj± ruiny Zamku Pienińskiego.

Pieniny

293

Zbojnicky stol (SK)

1020

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

294

Zelonkovsky vrch (SK)

750

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

295

Zgrzypy

1124

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, kulminacja bocznego grzbietu Pasma Radziejowej, odbiegaj±cego na północ z Wielkiej Przehyby

Beskid S±decki

296

Zimna Skała

614

Pieniny

Pieniny

297

Zimna Strań (SK)

566

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

298

Zimne

918

Dwuwierzchołkowy szczyt w Beskidzie S±deckim, w południowej czę¶ci Gór Leluchowskich, w ich głównym grzbiecie

Beskid S±decki

299

Zlomiska (SK)

1019

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

300

Złomisty Wierch Płd.

1224

Dwuwierzchołkowy masyw górski położony w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim, między Wielk± Przehyb± (1191 m) a Bukowin± (1206 m). Kulminacje oddalone s± od siebie o ok. 650 m i nosz± nazwy odpowiednio Złomisty Wierch Północny (1189 m) oraz Złomisty Wierch Południowy (1224 m).

Beskid S±decki

301

Złotułki

1001

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim, czasem mylnie nazywany Trze¶niowym Groniem, który jest innym szczytem, położonym nieco na południe. Znajduje się w bocznym grzbiecie Pasma Radziejowej, który od Wielkiego Rogacza (1182 m) poprzez Międzyradziejówki (1035 m) opada do Złotułek. Tutaj grzbiet ten rozgałęzia się na dwie odnogi; jedna poprzez Niemcow± opada do Kordowca, druga do Kamiennego Gronia.

Beskid S±decki

302

Żar

883

Najwyższy szczyt Pienin Spiskich, inna nazwa to Branisko

Pieniny

303

Barwinek

801

Beskid S±decki

Beskid S±decki

304

Barwinek (Dubne)

862

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

305

Bere¶cie

869

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Wraz z pobliskim szczytem Wysokie Bere¶cie (894 m) tworz± samotny masyw nie ł±cz±cy się z innymi wzniesieniami Gór Leluchowskich.

Beskid S±decki

306

Bukowina (Muszynka)

810

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim, położony na granicy ze Słowacj±. Znajduje się w kierunku południowo-zachodnim od Przełęczy Tylickiej.

Beskid S±decki

307

Czarne Garby (Dubne)

836

Beskid S±decki

Beskid S±decki

308

Czarny Las (BN)

690

Beskid Niski

309

Czerszla (Kotów, BN)

877

Beskid Niski

310

Czerteż (Muszynka)

760

Beskid S±decki

Beskid S±decki

311

Dlha (SK)

1007

Góry Czerchowskie

Góry Czerchowskie

312

Dubne

885

Szczyt w głównym grzbiecie Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Jest zwornikiem, od którego odgałęzia się na wschód grzbiet do Barwinka.

Beskid S±decki

313

Dubnica (SK)

648

Beskid S±decki

Beskid S±decki

314

Dzielec (Beskid N.)

792

Szczyt w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Około 200 m na południowy wschód od wierzchołka biegnie granica polsko-słowacka.

315

Góra Zamkowa (Musz.)

527

Beskid S±decki

Beskid S±decki

316

Górki (Tylicz, BN)

629

Beskid Niski

317

Hawrylakówka

780

Beskid S±decki

Beskid S±decki

318

Horb

656

Beskid S±decki

Beskid S±decki

319

Horbki

737

Wzgórze na wschodnim obrzeżu Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

320

Magura Kurczyńska (SK)

894

Szczyt w Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Kurčínska Magura. Znajduje się we wschodniej czę¶ci Gór Lubowelskich, w grzbiecie ci±gn±cym się od doliny Lipnika w Małym Lipniku po Poprad w Muszynie. Kolejno znajduj± się w nim Lysá hora (692 m), Patria (772 m), Magura Orłowska (830 m), Magura Kurczyńska (894 m), Wielka Polana (794 m, na polskiej mapie zaznaczona jako Pamuµka 783 m) i Sucha Góra (561 m).

Beskid S±decki

321

Jalova (SK)

755

Beskid S±decki

Beskid S±decki

322

Jasenov (SK)

705

Beskid S±decki

Beskid S±decki

323

Jaworzyna (Łab., BN)

822

Beskid Niski

324

Jaworzynki (Sołtys, BN)

756

Beskid Niski

325

Kania Góra (BN)

690

Beskid Niski

326

Kiczora Kotowska (BN)

674

Beskid Niski

327

Koci Zamek

779

Beskid S±decki

Beskid S±decki

328

Kopiec (Kotów, BN)

871

Beskid Niski

329

Kotowiki Niżne (BN)

684

Beskid Niski

330

Kotowiki Wyżne (BN)

755

Beskid Niski

331

Kraczoń

933

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Położony jest w odległo¶ci 470 m (w prostej linii) na północny wschód od Kraczonika (936 m) ? najwyższego szczytu całego pasma

Beskid S±decki

332

Karczmarska Góra

610

Szczyt w Beskidzie S±deckim, słow. Krčmarska hora. Znajduje się w miejscowo¶ci Piwniczna-Zdrój i należy do Gór Lubowelskich. Położona jest w grzbiecie odchodz±cym od Eliaszówki poprzez ¦wini Groń na północny wschód.

Beskid S±decki

333

Kutivrsky vrch (SK)

492

Beskid S±decki

Beskid S±decki

334

Lazovsky vrch (SK)

860

Góry Czerchowskie

Góry Czerchowskie

335

Luby vrch (SK)

969

Góry Czerchowskie

Góry Czerchowskie

336

Łan (Beskid N.)

742

Beskid Niski

337

Łaz

690

Beskid S±decki

Beskid S±decki

338

Ługi

561

Beskid S±decki

Beskid S±decki

339

Łysówka

617

Beskid S±decki

Beskid S±decki

340

Majerz (Muszyna)

612

Beskid S±decki

Beskid S±decki

341

Malnik

727

Szczyt górski w zachodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w ich bocznym grzbiecie, który od szczytu Garby odgałęzia się w zachodnim kierunku i poprzez Malnik opada do Muszyny.

Beskid S±decki

342

Margoń Niżna (BN)

737

Beskid Niski

343

Margoń Wyżna (BN)

774

Beskid Niski

344

Motovy (SK)

681

Beskid S±decki

Beskid S±decki

345

Murianik (SK)

1002

Góry Czerchowskie

Góry Czerchowskie

346

Na kamennu drahu (SK)

798

Beskid S±decki

Beskid S±decki

347

Nad Dolinkou

768

Beskid S±decki

Beskid S±decki

348

Niemiecki Wierch (SK)

842

Szczyt Gór Lubowelskich na Słowacji, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego. Ma dwa wierzchołki, wyższy jest południowy. Wznosi się tuż po północno-wschodniej stronie nad Lubowl±, w bocznym grzbiecie odchodz±cym na południe od Szerokiego Wierchu (884 m). Grzbiet ten na przełęczy Marmont rozgałęzia się: główny grzbiet poprzez bezle¶ne wzniesienie Hruba klada (803 m) biegnie w południowo-wschodnim kierunku aż do miejscowo¶ci Udol, oddzielaj±c dolinę Popradu od doliny Lipnika, za¶ Niemiecki Wierch tworzy krótsz± południow± odnogę.

Beskid S±decki

349

Oltarik (SK)

485

Beskid S±decki

Beskid S±decki

350

Magura Orłowska (SK)

830

Szczyt w Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Orlovská Magura

Beskid S±decki

351

Ostra horka (SK)

663

Góry Czerchowskie

Góry Czerchowskie

352

Pamulka (SK)

763

Beskid S±decki

Beskid S±decki

353

Pasieczka (Beskid N.)

791

Beskid Niski

354

Petrikov vrch (SK)

932

Szczyt w słowackich Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Petríkov vrch

Beskid S±decki

355

Piorun (Beskid N.)

743

Beskid Niski

356

Połyncia

662

Beskid S±decki

Beskid S±decki

357

Przechyby

871

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w ich głównym grzbiecie, pomiędzy szczytami Dubne (865 m) i Garby (830 m).

Beskid S±decki

358

Rozdziele (Beskid N.)

791

Niewybitny szczyt na południowo-zachodnim skraju Beskidu Niskiego, wznosz±cy się na północ od wsi Mochnaczka Wyżna, ok. 2 km na wschód od przełęczy Krzyżówka

359

Roztoka

795

Wzgórze w Górach Leluchowskich w Beskidzie S±deckim, znajduj±ce się w bocznym i w większo¶ci bezle¶nym grzbiecie, który od Barwinka opada do doliny Muszynki

Beskid S±decki

360

S±palska Góra (BN)

831

Beskid Niski

361

Siroky vrch (SK)

885

Beskid S±decki

Beskid S±decki

362

Skalnik (B. Niski)

669

Beskid Niski

363

Sliboń (SK)

789

Szczyt w słowackich Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Sliboň. Znajduje się w grzbiecie O¶li Wierch (859 m) - Szeroki Wierch (884 m) - Okrúhla (828 m) - Slibońska Przełęcz (658 m) - Sliboń.

Beskid S±decki

364

Stupne

816

Wzniesienie w Górach Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Wła¶ciwie nie jest to wierzchołek, lecz niewybitna kopka na grzbiecie odchodz±cym od Dubnego (885 m).

Beskid S±decki

365

Solowka (SK)

828

Szczyt słowackich Gór Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Soµovka. Wznosi się nad Popradem, pomiędzy miejscowo¶ciami Kremná i Sulin.

Beskid S±decki

366

Sucha Góra

561

Wzniesienie w Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego. Jest jedynym wzniesieniem Gór Lubowelskich, które w cało¶ci znajduje się na terenie Polski.

Beskid S±decki

367

Sucha jedla

858

Beskid S±decki

Beskid S±decki

368

Swarne (Mizarne, BN)

791

Beskid Niski

369

Szczob (PowroĽnik)

647

Beskid S±decki

Beskid S±decki

370

Szubienica

687

Dwuwierzchołkowe (687 m i 676 m) wzgórze na północno-wschodnim obrzeżu Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

371

Szwarcowa

790

Beskid S±decki

Beskid S±decki

372

Szynkarówki

687

Wzgórze na północno-wschodnim obrzeżu Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

373

¦redni Wierch

723

Beskid S±decki

Beskid S±decki

374

Tokarnia (Beskid N.)

828

Beskid Niski

375

Vysniansky vrch (SK)

814

Beskid S±decki

Beskid S±decki

376

Wysoki Gruń (SK)

660

Szczyt słowackich Gór Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Vysoký gruň. Znajduje się w zakończeniu grzbietu odchodz±cego z O¶lego Wierchu (859 m) w północnym kierunku poprzez wzniesienie Kóta (772 m) i Nad Skalnou (819 m) do doliny Popradu.

Beskid S±decki

377

Wielka Polana

794

Szczyt w Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego

Beskid S±decki

378

Wierszek (Mochn.)

754

Beskid S±decki

Beskid S±decki

379

Wys. Bere¶cie Płd.

840

Beskid S±decki

Beskid S±decki

380

Zadny vrch (SK)

665

Góry Czerchowskie

Góry Czerchowskie

381

Zbójnicki Wierch (SK)

720

Szczyt w słowackich Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Zbojnicky vrch. Znajduje się w bocznym, północno-wschodnim odgałęzieniu grzbietu Magura Kurczyńska (894 m) - Na kamennú dráhu (798 m).

Beskid S±decki

382

Żałków (Tylicz, BN)

653

Beskid Niski

383

Babia (B. Wysp.)

514

Beskid Wyspowy

384

B±kowiec (B. Wysp.)

599

Beskid Wyspowy

385

Borowa Góra (BW)

676

Beskid Wyspowy

386

D±brówka (B. Wysp.)

600

Beskid Wyspowy

387

Góra Jeżowa (BW)

535

Beskid Wyspowy

388

Herby (B. Wysp.)

668

Beskid Wyspowy

389

Pępowka (B. Wysp.)

774

Beskid Wyspowy

390

Piechówka (B. Wysp.)

623

Beskid Wyspowy

391

Stymberek (B. Wysp.)

600

Beskid Wyspowy

392

Jankulakowski W. (PSG)

934

Góra ponad Białk± Tatrzańsk±, na zboczu której zbudowano wyci±gi narciarskie

393

Kotelnica (PSG)

917

Góra ponad Białk± Tatrzańsk±, na zboczu której zbudowano wyci±gi narciarskie

394

Kuraszowski W. (PSG)

1040

Uznawany za najwyższy szczyt w polskiej czę¶ci Pogórza Spiskiego, choć wyższy jest graniczny Górków Wierch

395

Litwinka (PSG)

902

Góra ponad Białk± Tatrzańsk±, na zboczu której zbudowano wyci±gi narciarskie

396

Pilatówka (PSG)

1004

Pogórze Spisko-Gubałowskie

397

Wierchowina (PSG)

963

Pogórze Spisko-Gubałowskie

398

Bucie (SK)

603

Szczyt ponad Le¶nic± w słowackich Pieninach, słow. Bučie

Pieniny

399

Facimiech

668

Szczyt w Masywie Trzech Koron w Pieninach Wła¶ciwych. Położony jest na wschód od Trzech Koron i wraz z Łysin± i Klejow± Gór± tworzy grupę Łysiny.

Pieniny

400

Polianka (SK)

706

Pieniny

Pieniny

401

Barcice

440

Beskid S±decki

Beskid S±decki

402

Barnów Las

912

Beskid S±decki

Beskid S±decki

403

Beskid (Tylicz, BN)

683

Beskid Niski

404

Bukowina (Zarzecze)

685

Szczyt w Beskidzie S±deckim, ponad Zarzeczem

Beskid S±decki

405

Bystra

520

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od głównej grani tego pasma w południowo-zachodnim kierunku i oddzielaj±cym dolinę Głęboczanki od doliny Jaworzyny. W grzbiecie tym kolejno z południa na północ znajduj± się: Bystra (520 m), Dermanowski Wierch (562 m), Cycówka (593 m), Skała (773 m) i Zadnie Góry (814, 831, 968 m).

Beskid S±decki

406

Bystre

807

Beskid S±decki

Beskid S±decki

407

Certova skala (SK)

837

Beskid S±decki

Beskid S±decki

408

Chotarna (SK)

757

Beskid S±decki

Beskid S±decki

409

Cigarky (Musz., BN)

715

Beskid Niski

410

Cuprów

484

Wzgórze ponad Przysietnic± w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

411

Cycówka Płd.

529

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od głównej grani tego pasma w południowo-zachodnim kierunku i oddzielaj±cym dolinę Głęboczanki od doliny Jaworzyny. W grzbiecie tym kolejno z południa na północ znajduj± się: Bystra (520 m), Dermanowski Wierch (562 m), Cycówka (593 m), Skała (773 m) i Zadnie Góry (814, 831, 968 m). Na niektórych mapach wyróżnia się również Cycówkę Południow±, tuż obok kończ±cej ten grzbiet Bystrej.

Beskid S±decki

412

Cycówka Płn.

593

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od głównej grani tego pasma w południowo-zachodnim kierunku i oddzielaj±cym dolinę Głęboczanki od doliny Jaworzyny. W grzbiecie tym kolejno z południa na północ znajduj± się: Bystra (520 m), Dermanowski Wierch (562 m), Cycówka (593 m), Skała (773 m) i Zadnie Góry (814, 831, 968 m). Na niektórych mapach wyróżnia się również Cycówkę Południow±, tuż obok kończ±cej ten grzbiet Bystrej.

Beskid S±decki

413

Czertezy

835

Grzbiet w Beskidzie S±deckim w Pa¶mie Jaworzyny

Beskid S±decki

414

Czerteż (Dzwonk.)

801

Szczyt w masywie Dzwonkówki w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

415

Dermanowski Wierch

562

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od głównej grani tego pasma w południowo-zachodnim kierunku i oddzielaj±cym dolinę Głęboczanki od doliny Jaworzyny. W grzbiecie tym kolejno z południa na północ znajduj± się: Bystra (520 m), Dermanowski Wierch (562 m), Cycówka (593 m) Skała (773 m) i Zadnie Góry (814, 831, 968 m).

Beskid S±decki

416

Drapa

717

Szczyt w Pasmie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie odchodz±cym na południowy zachód od szczytu nad Łabowsk± Hal± (1064 m) w głównej grani Pasma Jaworzyny i opadaj±cym do doliny Popradu. Grzbiet ten oddziela dolinę Łomniczanki (po zachodniej stronie) od doliny Wierchomlanki (po wschodniej stronie). W kolejno¶ci od północy na południe znajduj± się w nim: Wargulszańskie Góry (1035 m), Parchowatka (1004 m), Łaziska (941 m), Kiczora (806 m) i Drapa (717 m), która kończy ten grzbiet.

Beskid S±decki

417

Dzielnica

539

Wzgórze w Beskidzie S±deckim ponad Wol± Kroguleck±, na którym zbudowano platformę widokow± ¦limak

Beskid S±decki

418

G. Parkowa (St. S±cz)

423

Beskid S±decki

Beskid S±decki

419

Gaborówka

790

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Wraz z Lembarczkiem (917 m) znajduje się na krótkim bocznym grzbiecie odchodz±cym na zachód od grzbietu Runek - Pusta Wielka.

Beskid S±decki

420

Goła Góra (B. S±d.)

602

Beskid S±decki

Beskid S±decki

421

Granica (Kokuszka)

705

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie opadaj±cym na południe od głównej grani tego pasma do Popradu.

Beskid S±decki

422

Groń (Kro¶cienko)

803

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, ok. 1200 m na zachód od Dzwonkówki

Beskid S±decki

423

Hora (Musz., BN)

716

Beskid Niski

424

Hrebeniak (SK)

678

Beskid S±decki

Beskid S±decki

425

Hruba Klada (SK)

803

Beskid S±decki

Beskid S±decki

426

Jawor (Muszynka)

778

Wzgórze we wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Znajduje się na terenie miejscowo¶ci Muszynka w grzbiecie, który od granicy polsko-słowackiej opada w północno-zachodnim kierunku do doliny Muszynki.

Beskid S±decki

427

Jaworzyca

738

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, ok. 1000 m na południe od Gronia (803 m).

Beskid S±decki

428

Juraszowa Góra

560

Niewybitne wzniesienie w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, nad dolin± Dunajca, na wschód od Kro¶cienka nad Dunajcem

Beskid S±decki

429

Kamienny Horb

826

Szczyt w Górach Leluchowskich w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się w grzbiecie na granicy polsko-słowackiej, słow. Kamenný hrb

Beskid S±decki

430

Kicarz

704

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w południowo-zachodniej czę¶ci Pasma Jaworzyny, leż±cy ponad miejscowo¶ciami Piwniczna-Zdrój i Łomnica-Zdrój

Beskid S±decki

431

Kiczora Płd. (Wierch.)

806

Szczyt w Pasmie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie odchodz±cym na południowy zachód od szczytu nad Łabowsk± Hal± (1064 m) w głównej grani Pasma Jaworzyny i opadaj±cym do doliny Popradu.

Beskid S±decki

432

Kiczora Płn. (Wierch.)

839

Szczyt w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w długim bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny opadaj±cym od głównej grani tego pasma (z okolicy Hali Łabowskiej) przez Parchowatkę (1004 m) na południowy zachód.

Beskid S±decki

433

Kijanki

669

Beskid S±decki

Beskid S±decki

434

Konieczna

990

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Stanowi zakończenie północno-wschodniego grzbietu odchodz±cego od północnego wierzchołka Złomistego Wierchu (1189 m). Pomiędzy wierzchołkiem Złomistego Wierchu a Konieczn± Gór± znajduje się duża polana - Hala Konieczna.

Beskid S±decki

435

Kornytowa

830

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w długim północnym grzbiecie Radziejowej (1266 m), oddzielaj±cym dolinę Bańskiego Potoku od doliny potoku Mała Roztoka.

Beskid S±decki

436

Koszarki

930

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie odbiegaj±cym w kierunku południowo-zachodnim od zwornika leż±cego na południowy zachód od wierzchołka Czeremchy.

Beskid S±decki

437

Kotelnica

847

Szczyt w Beskidzie S±deckim. Znajduje się na południowo-wschodnim grzbiecie Przysłopu w Pa¶mie Radziejowej. Grzbiet ten, niżej zakręcaj±cy na południe, poprzez Kotelnicę, Cieluszki (811 m), Bere¶nik (843 m), Guckę (763 m) i Bryjarkę (677 m) opada do doliny Grajcarka w Szczawnicy.

Beskid S±decki

438

Koziejówka

636

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Wznosi się nad miejscowo¶ci± Muszyna i rzek± Muszynka w krótkim grzbiecie, w którym oprócz Koziejówki wyróżnia się jeszcze Nowińska Góra (710 m) i Wielki Łazek (698 m).

Beskid S±decki

439

Kremna (SK)

720

Beskid S±decki

Beskid S±decki

440

Krokówka

796

Beskid S±decki

Beskid S±decki

441

Krzyż (Rytro)

495

Beskid S±decki

Beskid S±decki

442

Kuba

888

Niski i niewybitny szczyt w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się pomiędzy przełęcz± Przysłop (832 m) a wzniesieniem Rokita (898 m).

Beskid S±decki

443

Lackowa (BN)

997

Najwyższy szczyt Beskidu Niskiego leż±cy w Polsce, słow. Lacková. Zaliczany do Korony Gór Polski. Jest położony między Krynic±-Zdrój a Wysow±, na granicy ze Słowacj±. Wznosi się dobrze widoczn± z daleka kopuł± nad wsiami Izby oraz Bieliczna.

444

Legnawa (SK)

584

Beskid S±decki

Beskid S±decki

445

Leluchów (SK)

639

Beskid S±decki

Beskid S±decki

446

Lipnik (SK)

702

Beskid S±decki

Beskid S±decki

447

Lipowiec

744

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, ok. 1900 m na zachód od Dzwonkówki. Lipowiec jest jednym z kilku wierzchołków skrajnie zachodniego grzbietu odchodz±cego od głównego grzbietu Pasma Radziejowej na wysoko¶ci Dzwonkówki. Pozostałymi szczytami s± Stajkowa (706 m), Przehybka (699 m) i Wy¶nia Góra (638 m).

Beskid S±decki

448

Liskowa

958

Szczyt w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się w bocznym, najdłuższym grzbiecie Pasma Jaworzyny. Grzbiet ten odbiega od Runka (1080 m) w południowo-zachodnim kierunku i poprzez Jaworzynkę (1001 m), Pust± Wielk± (1061 m) i Zubrzy Wierch (870 m) opada do doliny Popradu w Żegiestowie-Zdroju. Inna nazwa to Liskowy Wierch.

Beskid S±decki

449

Lubovnanske (SK)

647

Beskid S±decki

Beskid S±decki

450

Lysa hora (SK)

693

Beskid S±decki

Beskid S±decki

451

Łaziska

941

Szczyt w Beskidzie S±deckim, Znajduj±cy się w Pa¶mie Jaworzyny, w bocznym grzbiecie opadaj±cym od głównej grani tego pasma (z okolicy Hali Łabowskiej) na południowy zachód. W grzbiecie tym kolejno znajduj± się: Wargulszańskie Góry (1035 m), Łaziska (941 m), Parchowatka (1004 m), Kiczora (806 m) i Drapa (717 m).

Beskid S±decki

452

Majchry (Rytro)

440

Beskid S±decki

Beskid S±decki

453

Makovska (SK)

768

Beskid S±decki

Beskid S±decki

454

Malniki

642

Beskid S±decki

Beskid S±decki

455

Medvedelica (SK)

888

Wzniesienie w Górach Lubowelskich na Słowacji, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego. Znajduje się w grzbiecie odbiegaj±cym od Eliaszówki w południowo-wschodnim kierunku do przełęczy Vabec.

Beskid S±decki

456

Mochnaczka Płd. (BN)

789

Szczyt ponad Mochnaczk± Niżn± w Beskidzie Niskim

457

Mochnaczka Płn. (BN)

788

Szczyt ponad Mochnaczk± Niżn± w Beskidzie Niskim

458

Na Babiu (SK)

686

Beskid S±decki

Beskid S±decki

459

Nad Skalnou (SK)

819

Szczyt Gór Lubowelskich na Słowacji, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego. Znajduje się w zakończeniu grzbietu odchodz±cego z O¶lego Wierchu (859 m) w północnym kierunku poprzez wzniesienie Kóta (772 m) do doliny Popradu. Wznosi się nad miejscowo¶ci± Mniszek nad Popradem.

Beskid S±decki

460

Niznansky vrch (SK)

542

Beskid S±decki

Beskid S±decki

461

Nowa Wie¶

820

Szczyt ponad Now± Wsi± w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

462

Ogorzałe

655

Beskid S±decki

Beskid S±decki

463

Okr±glica (Rokita)

850

Beskid S±decki

Beskid S±decki

464

Okruhla (Eliasz., SK)

958

Beskid S±decki

Beskid S±decki

465

Okruhla (SK)

828

Szczyt w słowackich Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Okrúhla. Znajduje się w grzbiecie O¶li Wierch (859 m) - Szeroki Wierch (884 m) - Okrúhla - Slibońska Przełęcz (658 m) - Sliboń.

Beskid S±decki

466

Opołta

646

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w Pa¶mie Radziejowej. Wznosi się powyżej ko¶cioła w Jaworkach i jest zakończeniem grzbietu odbiegaj±cego z Bukowinek (1209 m).

Beskid S±decki

467

O¶li Wierch (SK)

865

Szczyt w słowackich Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Oslí vrch

Beskid S±decki

468

Patria (SK)

772

Szczyt w słowackich Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego. Znajduje się w ich ¶rodkowej czę¶ci w grzbiecie Magury Kurczyńskiej.

Beskid S±decki

469

Pieronka

816

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w krótkim bocznym grzbiecie odchodz±cym na północny zachód od Kraczonika.

Beskid S±decki

470

Pietrusina

647

Beskid S±decki

Beskid S±decki

471

Podoliska

703

Beskid S±decki

Beskid S±decki

472

Polanka (BN)

727

Beskid Niski

473

Poloma (SK)

656

Beskid S±decki

Beskid S±decki

474

Pomiarky (SK)

710

Beskid S±decki

Beskid S±decki

475

Popowice

415

Górka nad Popowicami w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

476

Prehyba (Milik)

585

Beskid S±decki

Beskid S±decki

477

Pripor (SK)

772

Szczyt w słowackich Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego. Znajduje się na grzbiecie O¶li Wierch (859 m) - Wysoki Gruń (660 m). Czasem można spotkać również słowack± nazwę Kóta.

Beskid S±decki

478

Przehybka

699

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, ok. 1900 m na zachód od Dzwonkówki i 200 m na północ od Lipowca. Inna nazwa to Prehybka.

Beskid S±decki

479

Przykra

768

Szczyt w Górach Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie odchodz±cym od wierzchołka 878 m tuż po północno-wschodniej stronie Dubnego (885 m).

Beskid S±decki

480

Przypór (Wierchomla)

887

Szczyt w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się w długim bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny opadaj±cym od głównej grani tego pasma (z okolicy Hali Łabowskiej) przez Parchowatkę (1004 m) na południowy zachód. Grzbiet ten oddziela dolinę Łomniczanki od doliny Wierchomlanki.

Beskid S±decki

481

Przysłop (Dzwonk.)

980

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy przełęcz± Przysłop (832 m) a Dzwonkówk± (982 m). Przysłop jest zwornikiem; na południe odchodzi od niego boczny grzbiet, niżej rozgałęziaj±cy się jeszcze na dwa ramiona.

Beskid S±decki

482

Pusta (Muszynka)

867

Szczyt w granicznym polsko-słowackim grzbiecie Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

483

Pusta (Wojkowa)

822

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie opadaj±cym z południowego wschodu na północny zachód do doliny Muszynki, na wschód od wsi Wojkowa.

Beskid S±decki

484

R±baniska

785

Beskid S±decki

Beskid S±decki

485

Rokita

885

Niewybitny szczyt w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się pomiędzy Kub± (888 m) a Skałk± (1163 m)

Beskid S±decki

486

Sapieniec

450

Wzgórze ponad Moszczenic± w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

487

Sapieniec (osiedle)

452

Wzgórze ponad Przysietnic± w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

488

Siwa Skała (BN, SK)

837

Szczyt w Górach Hańczowskich, w południowo-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, słow. Sivá skala. Leży w cało¶ci po stronie słowackiej, w grzbiecie schodz±cym na południowy wschód ponad wie¶ Cegiełka.

489

Sołtysia Góra (Zubrzyk)

563

Beskid S±decki

Beskid S±decki

490

Stajkowa

730

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, dominuj±cy po wschodniej stronie nad Dunajcem i nad Kro¶cienkiem nad Dunajcem. Inne nazwy to Stajkówka, Stańkowa, Stańkówka.

Beskid S±decki

491

Stawiska

664

Beskid S±decki

Beskid S±decki

492

Stawiska Płd.

759

Beskid S±decki

Beskid S±decki

493

Szczawnik

652

Beskid S±decki

Beskid S±decki

494

Szczob Zach.

922

Szczyt znajduj±cy się w grzbiecie ł±cz±cym Beskid S±decki z Małymi Pieninami poprzez przełęcz Rozdziela. Na odcinku od Gromadzkiej Przełęczy do przełęczy Rozdziela wyróżnia się w nim kolejno 3 bardzo niewybitne szczyty: Hurcałki (938 m), Syhła (935 m) i Szczob (920 m). Grzbietem tym biegnie granica polsko-słowacka.

Beskid S±decki

495

Szczoby

841

Mało wybitne wzniesienie w Beskidzie S±deckim w Pa¶mie Jaworzyny. Szczoby s± odnog± Czertezego (856 m) i wraz z nim znajduj± się w bocznym grzbiecie tego pasma wznosz±cym się nad miejscowo¶ci± Szczawnik.

Beskid S±decki

496

¦wini Groń

903

Szczyt w Beskidzie S±deckim, znajduj±ce się na granicy polsko-słowackiej, na wschód od Eliaszówki

Beskid S±decki

497

Tęcza

495

Beskid S±decki

Beskid S±decki

498

Trze¶niowy Groń

920

Polana i szczyt górski w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim, inna nazwa Tymoski. Trze¶nia to ludowa nazwa czere¶ni.

Beskid S±decki

499

Trzy Kopce (Stawiska)

700

Beskid S±decki

Beskid S±decki

500

Wabik (SK)

869

Beskid S±decki

Beskid S±decki

501

Wierch (Zubrzyk)

645

Beskid S±decki

Beskid S±decki

502

Wilcze

684

Beskid S±decki

Beskid S±decki

503

Winna Góra

350

Beskid S±decki

Beskid S±decki

504

Wisielec

870

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej ok. 1100 m na południowy zachód od Dzwonkówki. Inne nazwy: Wisielce, Wisieluchy.

Beskid S±decki

505

Wola Krogulecka

614

Beskid S±decki

Beskid S±decki

506

Wysoka Góra

527

Niewybitne wzniesienie w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, między Ciżow± Gór± a dolin± Dunajca

Beskid S±decki

507

Wysoka Horka

764

Szczyt we wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się w granicznym pa¶mie, po stronie polskiej

Beskid S±decki

508

Wy¶nia Góra

638

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, dominuj±cy po wschodniej stronie nad Dunajcem

Beskid S±decki

509

Wyżne

1054

Beskid S±decki

Beskid S±decki

510

Za Wierch

707

Beskid S±decki

Beskid S±decki

511

Zadnie Góry

814

Górna czę¶ć bocznego grzbietu w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Zadnie Góry maj± kilka wierzchołków: 968, 831, 814 m. Poniżej nich w grzbiecie tym znajduj± się jeszcze (kolejno z północy na południe): Skała (773 m), Cycówka (593 m), Dermanowski Wierch (562 m) i Bystra (520 m).

Beskid S±decki

512

Zagórze Korzeczk.

587

Zagórze Korzeczkowskie - grzbiet w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

513

Zamczysko (Rytro)

450

Beskid S±decki

Beskid S±decki

514

Zapała

639

Wzniesienie w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

515

Zdziar

837

Szczyt w zachodniej czę¶ci Gór Leluchowskich. Znajduje się w ich bocznym grzbiecie, który od wierzchołka Przechyby (871 m) odgałęzia się w południowo-zachodnim kierunku i poprzez Zdziar opada do Popradu.

Beskid S±decki

516

Złomisty Wierch Płn.

1189

Dwuwierzchołkowy masyw górski położony w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim, między Wielk± Przehyb± (1191 m) a Bukowin± (1206 m). Kulminacje oddalone s± od siebie o ok. 650 m i nosz± nazwy odpowiednio Złomisty Wierch Północny (1189 m) oraz Złomisty Wierch Południowy (1224 m).

Beskid S±decki

517

Biała Góra (Niedzica)

636

Wzgórze na zachód od Niedzicy w Pieninach

Pieniny

518

Czubatka

674

Ostro zakończona wapienna turnia w Pieninach Czorsztyńskich. Wznosi się na zboczach Uli (Łysej Góry), nad Zbiornikiem Czorsztyńskim, naprzeciwko zamku w Niedzicy. Inna nazwa to Czubata Skała.

Pieniny

519

Hu¶ciawa

818

Szczyt w Małych Pieninach, znajduj±cy się po stronie polskiej, poniżej Rabsztynu

Pieniny

520

Kacze

530

Zbocze na północ i zachód od Bystrzyka w Pieninach. Wznosi się przy Drodze Pienińskiej i ci±gnie się od ostatnich zabudowań Szczawnicy po skałę Wylizan±. W zboczu Kaczego na wysoko¶ci 520 m zbudowano Schronisko PTTK Orlica, od Drogi Pienińskiej prowadzi do niego ¶cieżka.

Pieniny

521

Opalańczyk

717

Małe Pieniny

Pieniny

522

Rabsztyn (K±ty)

691

Zakończony turni± szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, położony nad K±tami

Pieniny

523

Skalskie

789

Szczyt w bocznym grzbiecie Małych Pienin, odbiegaj±cym od gich łównej grani w północno-zachodnim kierunku. Pozostałe szczyty w tym grzbiecie to Watrisko i Repowa.

Pieniny

524

Tabor

604

Wzgórze na terenie Niedzicy w Pieninach

Pieniny

525

Wapiennik

565

Wzgórze nad Jeziorem Czorsztyńskim w Pieninach

Pieniny

526

Wroni Wierch

640

Góra ponad Jaworkami w Małych Pieninach

Pieniny

527

Zamek w Czorsztynie

580

Zamek w Czorsztynie, nad Jeziorem Czorsztyńskim, w Pieninach Czorsztyńskich

Pieniny

528

Zamek w Niedzicy

570

Zamek w Niedzicy, nad Jeziorem Czorsztyńskim, w Pieninach Czorsztyńskich

Pieniny(c) 2010 - 2018 Robert Celiński, Byledobiec Anin