RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Description: Wielka Fatra, Mała Fatra, Góry Choczańskie, Niżne Tatry

Mountain range/group ID: 14


Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: mariusz m (gwiazdor)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

158

Gerlach (SK)

2655

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr oraz całych Karpat, zaliczany do Korony Europy, słow. Gerlachovský ątít. Masyw Gerlacha składa się z kilku wierzchołków. Grań rozpoczyna się od strony północno-zachodniej wierzchołkiem zwornikowym z grani± główn± - Zadnim Gerlachem (Zadný Gerlach, 2616 m), którego zbocza obniżaj± się do Przełęczy Tetmajera (Gerlachovské sedlo), za któr± wznosi się główny wierzchołek (2655 m). Dalej w grani znajduj± się kolejno Wyżnie Gerlachowskie Wrótka, wierzchołek Po¶redniego Gerlacha, Po¶rednie Gerlachowskie Wrótka, Gerlachowska Czuba i Niżnie Gerlachowskie Wrótka. Grzbiet kończy się południowo-wschodnim szczytem Małego Gerlacha (Kotlový ątít, 2601 m). Z wierzchołka Małego Gerlacha odchodz± dwa boczne ramiona obejmuj±ce Gerlachowski Kocioł (Gerlachovský kotol).

157

Krywań (SK)

2496

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Tatr Wysokich po stronie słowackiej, o charakterystycznym, zakrzywionym wierzchołku, od którego wzi±ł swoj± nazwę, słow. Kriváň

156

Bystra (SK)

2248

Najwyższy szczyt Tatr Zachodnich, słow. Bystrá. Leży w odległo¶ci 600 m na południe od grani głównej Tatr Zachodnich, po której biegnie granica polsko-słowacka.

155

Jakubina (Raczk., SK)

2194

Raczkowa Czuba lub Jakubina (słow. Jakubina) - szczyt w masywie Otargańców w słowackich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w tym masywie pomiędzy Jarz±bczym Wierchem (2134 m) i Wyżni± Magur± (2095 m), od której oddzielony jest Jakubińsk± Przełęcz± (2069 m). Jest to najwyższy szczyt tego masywu i drugi co do wysoko¶ci szczyt Tatr Zachodnich. Jego zachodnie zbocza opadaj± do Doliny Jamnickiej, zbocza wschodnie do Doliny Raczkowej z Raczkowymi Stawami (a dokładniej Doliny Zadniej Raczkowej).

154

Baraniec (SK)

2185

Szczyt w słowackiej czę¶ci Tatr Zachodnich, trzeci co do wysoko¶ci szczyt tego pasma, słow. Baranec, Veµký vrch. Znajduje się ok. 2,5 km na południe od grani głównej i jest najwyższym szczytem w bocznej grani Barańców.

153

Banówka (SK)

2178

Szczyt leż±cy w grani głównej Tatr Zachodnich, w ich słowackiej czę¶ci, słow. Baníkov. Znajduje się pomiędzy szczytem Pachoł (2167 m), oddzielony od niego Banikowsk± Przełęcz± (2040 m), a Hrub± Kop± (2166 m), od której oddziela go Przełęcz nad Zawratami. Jest najwyższym szczytem Tatr Zachodnich leż±cym w grani głównej oraz czwartym co do wysoko¶ci szczytem Tatr Zachodnich (ustępuj±c Bystrej, Raczkowej Czubie i Barańcowi).

152

Salatyn (SK)

2048

Salatyński Wierch lub Salatyn (słow. Salatín, Salatínsky vrch) - szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich, jeden z 6 szczytów należ±cych do tzw. grupy Salatynów. Znajduje się w grani głównej Tatr Zachodnich oddzielaj±cej w tym miejscu Dolinę Rohack± od Doliny Jałowieckiej. W grani tej znajduje się pomiędzy Małym Salatynem (2046 m), od którego oddzielony jest niewielk± Po¶redni± Salatyńsk± Przełęcz± (2012 m), a Brestow± (1934 m), od której oddziela go Skrajna Salatyńska Przełęcz (1870 m). Jego północno-wschodnie stoki opadaj± do Doliny Salatyńskiej.

178

Dziumbier (N. Tatry, SK)

2043

Najwyższy szczyt Niżnych Tatr na Słowacji, słow. Ďumbier. Znajduje się w głównym grzbiecie tych Tatr, pomiędzy szczytem Krúpova hoµa (1922 m), od którego oddzielony jest przełęcz± Krúpovo sedlo (ok. 1890 m) i ©tiavnica (2025 m).

179

Stiavnica (N. Tatry, SK)

2025

©tiavnica - położony na Słowacji jeden z najwyższych szczytów Niżnych Tatr

177

Chopok (N. Tatry, SK)

2024

Położony na Słowacji jeden z najwyższych szczytów Niżnych Tatr (podawany jako drugi lub trzeci najwyższy niżnotatrzański szczyt - wyższe s± Dziumbier i ©tiavnica). U podnóży Chopoka znajduje się duży o¶rodek narciarski Jasná podzielony na 2 czę¶ci: Jasná - Chopok północ (Chopok sever) z terenami: Otupné (1142 m), Záhradky (1025 m), Luková (1670 m) oraz o¶rodek Chopok południe (Chopok juh) z terenami: Kosodrevina (1489 m) i Srdiečko (1216 m). Jest to największy o¶rodek narciarski na Słowacji.

176

Deresze (N. Tatry, SK)

2004

Położony na Słowacji jeden z najwyższych szczytów Niżnych Tatr, słow. Dereąe

175

Skalka (Niżne Tatry, SK)

1980

Skalka (pol. Skałka) - szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji. Jest pi±tym co do wysoko¶ci szczytem tej grupy górskiej i drugim co do wysoko¶ci spo¶ród wznosz±cych się poza głównym grzbietem (po ©tiavnicy).

174

Chabenec (N. Tatry, SK)

1955

Położony na Słowacji jeden z najwyższych szczytów Niżnych Tatr

150

Siwy Wierch (SK)

1805

Szczyt położony na Słowacji, w grani głównej Tatr Zachodnich, w pobliżu jej zachodniego końca, słow. Sivý vrch. Jest ostatnim ku zachodowi wybitniejszym szczytem Tatr Zachodnich. W grani głównej znajduje się pomiędzy Siw± Kop± (1627 m), oddzielony od niej przełęcz± Siwy Przechód (ok. 1600 m), a Zuberskim Wierchem (1753 m), od którego oddziela go szeroka przełęcz Palenica Jałowiecka (1579 m).

151

Ostra (Zachodnie, SK)

1764

Szczyt w południowej grani Siwego Wierchu w słowackich Tatrach Zachodnich, słow. Ostrá, Ostré. Znajduje się pomiędzy Mał± Ostr± (1707 m), od której oddzielony jest przełęcz± Przysłop (1680 m), a Wielk± Kop± (1648 m), od której oddziela go płytka i nienazwana przeł±czka. Jest zwornikiem - w zachodnim kierunku odchodzi od niej długi grzbiet, ci±gn±cy się poprzez przełęcz Such± Przehybę i Suchy Wierch po grzbiet Suchego Gronia. Oddziela on główny ci±g Doliny Suchej Sielnickiej od jej odnogi - Doliny Guniowej. Wschodnie stoki Ostrej opadaj± do Doliny Bobrowieckiej Liptowskiej.

160

Velka Chochula (NT, SK)

1753

Veµká Chochuµa - szczyt w zachodniej czę¶ci Niżnych Tatr na Słowacji, najwyższy w masywie Praąivej

180

Krakova hola (NT, SK)

1752

Krakova hoµa (pol. Krakowa Hala) - szczyt w zachodniej (tzw. dziumbierskiej) czę¶ci Niżnych Tatr na Słowacji

173

Durkova (Niż. Tatry, SK)

1751

Ďurková - szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji. Leży w zachodniej czę¶ci Niżnych Tatr, w ich głównym grzbiecie, pomiędzy Zamostsk± Hal± (1612 m) na zachodzie a Chabencem (1955 m) na północnym wschodzie. Od tej pierwszej oddziela j± płytkie, halne Sedlo Zámostskej hole (1594 m), od drugiej - szerokie, również halne Siodło Dziurkowej (1709 m).

30

Babia Góra

1725

Inaczej Diablak, Królowa Beskidów, najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Na południowym zboczu znajduje się schronisko Markowe Szczawiny. We wschodnim grzbiecie schodz±cym w stronę Przełęczy Krowiarki można wyróżnić szczyty: Gówniak (Wołowe Skałki), Kępa oraz Sokolica. W zachodnim grzbiecie można wyróżnić Ko¶ciółek Wschodni i Ko¶ciółek Zachodni, natomiast od Małej Babiej Góry masyw jest oddzielony Przełęcz± Brona.

167

Mala Chochula (NT, SK)

1719

Niżne Tatry

40

Wielki Krywań (MF, SK)

1709

Najwyższy szczyt Małej Fatry na Słowacji, słow. Veµký Kriváň. Masyw Wielkiego Krywania znajduje się w głównej grani Małej Fatry Krywańskiej, pomiędzy szczytem Pekelník (1609 m) i przełęcz± Snilovské sedlo (1524 m) oddzielaj±c± go od Chleba (drugiego co do wysoko¶ci szczytu Małej Fatry).

163

Kosarisko (N. Tatry, SK)

1695

Niżne Tatry

168

Prasiva (N. Tatry, SK)

1673

Niżne Tatry

41

Mały Krywań (MF, SK)

1671

Drugi co do wysoko¶ci szczyt w pa¶mie górskim Mała Fatra na Słowacji, słow. Malý Kriváň. Wznosi się w głównym grzbiecie tzw. Małej Fatry Krywańskiej, pomiędzy Koniarkami na wschodzie a masywem Suchego na zachodzie.

221

Oprihlie

1654

Niżne Tatry

161

Latiborska hola (NT, SK)

1648

Latiborská hoµa - szczyt w zachodniej czę¶ci Niżnych Tatr na Słowacji, w głównym grzbiecie wododziałowym tych gór

39

Chleb (M. Fatra, SK)

1646

Jeden z najwyższych szczytów pasma Małej Fatry na Słowacji. Znajduje się we wschodniej czę¶ci, w tzw. Krywańskiej Fatrze. Wznosi się w głównym grzbiecie tych gór, tuż na wschód od najwyższego Wielkiego Krywania (1709 m), oddzielony od niego Przełęcz± Snilowsk± (1524 m). Niedaleko na wschód od szczytu Chleba znajduj± się dwa niższe wierzchołki - Hromove (1636 m) oraz południowy wierzchołek grzbietu Steny (1572 m).

56

Hromove

1636

Mała Fatra

159

Salatyn (Niżne Tatry, SK)

1630

Szczyt w zachodniej czę¶ci Niżnych Tatr na Słowacji, słow. Salatín, najwyższy w tzw. Grupie Salatynów (Salatíny)

35

Wielki Rozsutec (MF, SK)

1610

Jeden z najwyższych i chyba najbardziej charakterystyczny szczyt w tzw. Krywańskiej czę¶ci Małej Fatry, słow. Veµký Rozsutec

58

Pekelnik

1609

Mała Fatra

104

Wielki Chocz (SK)

1608

Kulminacja Grupy Wielkiego Chocza i najwyższy szczyt całych Gór Choczańskich w Łańcuchu Tatrzańskim, słow. Veµký Choč. Wielki Chocz leży w zachodniej czę¶ci Gór Choczańskich. W skład masywu wchodz± także: 1. Mały Chocz (słow. Malý Choč, 1465 m) na południe od głównego szczytu, oddzielony od niego haln± przeł±czk± Vráca (1422 m), 2. mało wybitny i zalesiony Zadni Chocz (Zadný Choč, 1288 m) na południowy zachód od Małego Chocza, pod którym istniało w latach międzywojennych małe schronisko turystyczne, tzw. Hviezdoslavova útulňa, 3. widokowy Przedni Chocz (słow. Predný Choč, 1249 m) na południowy zachód od Zadniego Chocza, oddzielony z kolei od niego przełęcz± Spuątiak (słow. Sedlo Spuątiak, 1095 m).

36

Stoh (M. Fatra, SK)

1607

Jeden z najwyższych i najbardziej charakterystycznych szczytów w tzw. Krywańskiej czę¶ci Małej Fatry na Słowacji

164

Ondrejska hola (NT, SK)

1597

Niżne Tatry

235

Ostredok (W. Fatra, SK)

1596

Najwyższy szczyt w grupie górskiej Wielkiej Fatry na Słowacji. Położony jest w południowej czę¶ci Wielkiej Fatry, na obszarze zwanym Haln± Fatr± (słow. Hôµna Fatra). Posiada dwa wierzchołki - południowy (1596 m) i północny (1593 m), zwany Ostredok - rázcestie (rozej¶cie szlaków). Leży w głównym grzbiecie wyróżniaj±cym się w tej grupie górskiej, lecz już poza wododziałem Wagu i Hronu. Od południa można w nim wyróżnić szczyty: Kríľna (zwornikowy masyw z antenami na szczycie, 1574 m), bezimienny (poza szlakiem, 1559 m), Frčkov (1590 m), Ostredok, Ostredok - rázcestie oraz Suchý vrch (wierzchołek poza szlakiem, otoczony wychodniami skalnymi, 1550 m).

236

Frckov

1590

Wielka Fatra

237

Krizna

1574

Wielka Fatra

288

Rakytov

1567

Wielka Fatra

165

Raztocka hola (NT, SK)

1566

Niżne Tatry

183

Sina (Niżne Tatry, SK)

1560

Wapienny szczyt w północnej czę¶ci Niżnych Tatr na Słowacji, słow. Siná. Wznosi się w bocznym grzbiecie, który odgałęzia się od głównego grzbietu Niżnych Tatr w szczycie Polany i biegnie w kierunku północnym poprzez Zákµuky (1915 m), Bôr (1888 m) i Sedlo Sinej (ok. 1310 m) do szczytu Sinej. Masyw Sinej oddziela Dolinę Demianowsk± (Demänovská dolina) od doliny Moąnica. Na wierzchołku Sinej grzbiet rozgałęzia się na dwa ramiona: północno-zachodnie ze szczytem Sitieň (1266 m) i północno-wschodnie ze szczytem Na jame (1438 m).

28

Pilsko (SK)

1557

Drugi po masywie Babiej Góry najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Główny wierzchołek jest położony w cało¶ci po stronie słowackiej, polski (graniczny) nosi nazwę Góra Pięciu Kopców (1534 m). Na znajduj±c± się poniżej Halę Miziow± można wjechać wyci±giem krzesełkowym, znajduje się tam również schronisko.

198

Tlsta (N. Tatry)

1555

Niżne Tatry

162

Skalka (Latiborska, NT, SK)

1549

Niżne Tatry

181

Południca (Niż. Tatry, SK)

1549

Szczyt w słowackich Niżnych Tatrach, słow. Poludnica

38

Steny Płn. (M. Fatra, SK)

1536

Dwuwierzchołkowy szczyt w tzw. krywańskiej czę¶ci Małej Fatry na Słowacji

64

Meskalka

1536

Mała Fatra

166

Chabenec (NT, SK)

1533

Niżne Tatry

234

Ploska

1532

Wielka Fatra

223

Smrekowica (WF, SK)

1530

Wyróżniaj±cy się szczyt w grupie Wielkiej Fatry, słow. Smrekovica

63

Mojsky grun

1525

Mała Fatra

220

Kramec

1523

Niżne Tatry

29

Mała Babia

1515

Mała Babia Góra lub Cyl (słow. Malá Babia hora) jest jednym z wierzchołków masywu Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. Od głównej czę¶ci wyraĽnie oddziela go Przełęcz Brona (1408 m). Mała Babia Góra jest uznawana za trzeci co do wysoko¶ci szczytem w całych polskich Beskidach (po Diablaku i Pilsku), jeżeli nie liczy się wschodnich przedwierzchołków Babiej Góry - Gówniaka i Kępy.

42

Stratenec (M. Fatra, SK)

1513

Szczyt w pa¶mie górskim Mała Fatra na Słowacji. Wznosi się w głównym grzbiecie Małej Fatry Krywańskiej, pomiędzy Małym Krywaniem, od którego oddzielony jest przełęcz± Priehyb (1462 m) a Białymi Skałami, od których oddziela go przełęcz Vráta (1446 m).

233

Borisov

1509

Wielka Fatra

268

Mala Smrekovica

1485

Wielka Fatra

44

Velka luka (SK)

1476

Po polsku Wielka Ł±ka, najwyższy szczyt Luczańskiej Małej Fatry

68

Suchy

1468

Mała Fatra

59

Hole

1466

Mała Fatra

127

Mały Chocz

1465

Góry Choczańskie

290

Skalna Alpa

1463

Wielka Fatra

66

Priehyb

1462

Mała Fatra

289

Tanecnica

1462

Wielka Fatra

222

Siprun (W. Fatra, SK)

1461

©iprúň - wyróżniaj±cy się szczyt w grupie górskiej Wielkiej Fatry

37

Południowy Groń (MF, SK)

1460

Szczyt w pa¶mie górskim Mała Fatra na Słowacji, słow. Poludňový grúň. Leży w głównym grzbiecie tzw. krywańskiej czę¶ci Małej Fatry, wybrzuszaj±cym się tu w kierunku północno-zachodnim, pomiędzy Stenami na południu a Stohem na wschodzie.

101

Polana

1458

Polana

55

Uplaz

1450

Mała Fatra

67

Biele Skaly

1448

Mała Fatra

203

Maly Salatyn

1444

Niżne Tatry

279

Siprun Po¶r.

1443

Wielka Fatra

238

Smrekov (W. Fatra)

1441

Wielka Fatra

202

Maly Salatyn Zach.

1424

Niżne Tatry

195

Strapata

1416

Niżne Tatry

242

Lubena

1414

Wielka Fatra

123

Wielki Chocz Zach.

1409

Góry Choczańskie

226

Klak

1394

Wielka Fatra

32

Mincol (Magura Or., SK)

1394

Minčol - najwyższy szczyt w grupie górskiej Magury Orawskiej

229

Lysec

1381

Wielka Fatra

57

Kokolova

1380

Mała Fatra

243

Tlsta (W. Fatra)

1373

Wielka Fatra

106

Prosecne

1372

Góry Choczańskie

69

Klacianska Magura

1372

Mała Fatra

232

Sopron

1370

Wielka Fatra

280

Siprun Płn.

1369

Wielka Fatra

27

Romanka

1366

Najwyższy szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Posiada dwa wierzchołki, północny nosi nazwę Majcherkowa. Od s±siedniej Rysianki oddziela j± Przełęcz Pawlusia (1176 m).

50

Osnica

1363

Mała Fatra

43

Mincol (M. Fatra, SK)

1363

Minčol - szczyt w luczańskiej czę¶ci Małej Fatry

197

Salatyn Zach.

1362

Niżne Tatry

60

Kraviarske

1360

Mała Fatra

45

Klak (M. Fatra, SK)

1352

Szczyt w Luczańskiej czę¶ci Małej Fatry

170

Skorusova (NT, SK)

1348

Niżne Tatry

282

Siprun Wsch.

1348

Wielka Fatra

95

Suchy Płd.

1343

Mała Fatra

75

Maly Rozsutec

1343

Mała Fatra

149

Golica Huciańska (SK)

1341

Wybitny szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich, słow. Holica. Znajduje się w bocznej grani odchodz±cej od Jaworzyńskiej Kopy (Javorina, 1277 m) i zakończonej Ostrym Wierchem Kwaczańskim (Ostrý vrch, 1128 m). Od Jaworzyńskiej Kopy Golica oddzielona jest Jaworzyńsk± Przełęcz± (Hutianske sedlo, sedlo Javorina, 1185 m), od Ostrego Wierchu natomiast Kwaczańsk± Przełęcz± (Kvačianske sedlo, ok. 1070 m). Masyw Golicy góruje nad Dolin± Such± Sielnick± (Suchá dolina) oraz nad Dolin± Kwaczańsk± (Kvačianska dolina) i jej górn± czę¶ci± - Dolin± Huciańsk±.

171

Kozi chrbat (NT, SK)

1340

Niżne Tatry

262

Madarova

1339

Wielka Fatra

103

Klenovsky Vepor

1338

Veporske vrchy

196

Magura (Salatyn)

1338

Niżne Tatry

231

Javorina

1328

Wielka Fatra

31

Parac (Magura Or., SK)

1325

Magura Orawska

204

Salatynka

1321

Niżne Tatry

263

Ciernavsky vrch

1318

Wielka Fatra

217

Vysoka Lupcianska

1318

Niżne Tatry

294

Flochowa

1317

Góry Kremnickie

216

Lupcianska Magura

1315

Niżne Tatry

228

Jarabina

1314

Wielka Fatra

295

Svrcinnik

1313

Góry Kremnickie

261

Magura Madarova

1308

Wielka Fatra

53

Zobrak

1308

Mała Fatra

201

Bohunovo

1304

Niżne Tatry

182

Demanovska (NT, SK)

1304

Demänovská hora - szczyt w północnej czę¶ci Niżnych Tatr (tzw. Dziumbierskie Tatry) na Słowacji. W tłumaczeniu na język polski nazwa szczytu to Demianowska Góra.

169

Fedorka (N. Tatry, SK)

1303

Niżne Tatry

193

Cervena Magura

1298

Niżne Tatry

230

Maly Lysec

1298

Wielka Fatra

128

Zadni Chocz

1288

Góry Choczańskie

283

Pulcikovo Zach.

1285

Wielka Fatra

297

Vyhnatova

1283

Góry Kremnickie

291

Perusin

1281

Wielka Fatra

219

Hlacovo

1281

Niżne Tatry

296

Javorova Studna

1278

Góry Kremnickie

107

Lomne

1278

Góry Choczańskie

253

Chladkove Zach.

1277

Wielka Fatra

194

Magura (Cerv.)

1274

Niżne Tatry

62

Baraniarky

1270

Mała Fatra

266

Plieska

1268

Wielka Fatra

54

Suchy vrch

1267

Mała Fatra

299

Zlata Studna

1265

Góry Kremnickie

61

Zitne

1264

Mała Fatra

52

Magura (Parnica)

1259

Mała Fatra

239

Drienok

1258

Wielka Fatra

130

Przedni Chocz

1249

Góry Choczańskie

240

Ostra

1247

Wielka Fatra

100

Vtacnik (Ponitrie)

1246

Ponitrie

80

Hole Płn.

1242

Mała Fatra

252

Chladkove

1240

Wielka Fatra

284

Pulcikovo Wsch.

1238

Wielka Fatra

211

Maly Salatyn Płn.

1236

Niżne Tatry

264

Vtacnik

1236

Wielka Fatra

192

Cervena Magura Płn.

1236

Niżne Tatry

0

Wielka Racza

1236

Najwyższy szczyt grupy Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim, słow. Veµká Rača. Na szczycie znajduje się schronisko turystyczne.

200

Krivan

1233

Niżne Tatry

298

Skalka (G. Kremnickie)

1232

Góry Kremnickie

46

Hrcova Kecka

1226

Mała Fatra

9

Wielka Rycerzowa

1226

Szczyt należ±cy do Grupy Wielkiej Raczy, położony w Beskidzie Żywieckim, słow. Rycierova hora. Przez szczyt przebiega Wielki Europejski Dział Wodny (między zlewiskiem Bałtyku i Morza Czarnego) oraz granica polsko-słowacka.

172

Kecka (N. Tatry, SK)

1225

Niżne Tatry

108

Cerenova

1221

Góry Choczańskie

74

Ostra skala

1220

Mała Fatra

227

Vysna Lipova

1220

Wielka Fatra

126

Burkov

1218

Góry Choczańskie

71

Hnilicka Kycera

1217

Mała Fatra

129

Kopa (W. Chocz)

1217

Góry Choczańskie

96

Soliska

1217

Mała Fatra

48

Lysica Płn.

1214

Mała Fatra

99

Strażow (SK)

1213

Najwyższy szczyt Gór Strażowskich na Słowacji

33

Javorinka (Mag. Or., SK)

1210

Magura Orawska

47

Lysica

1210

Mała Fatra

267

Malinne

1209

Wielka Fatra

265

Tlsta hora (W. Fatra)

1208

Wielka Fatra

109

Pravnac

1206

Góry Choczańskie

105

Hradkova (SK)

1206

Szczyt ponad słowack± Dolin± Kwaczańsk±, zaliczany do Gór Choczańskich

102

Ciertaz (Veporske)

1204

Veporske vrchy

89

Suchy Zach.

1203

Mała Fatra

244

Kozia Skala

1203

Wielka Fatra

131

Przedni Chocz Zach.

1199

Góry Choczańskie

73

Skalky

1190

Mała Fatra

224

Kopa (Stankovany)

1187

Wielka Fatra

112

Helias

1186

Góry Choczańskie

206

Cerveny grun (NT)

1180

Niżne Tatry

188

Brankov

1177

Niżne Tatry

248

Koncity Zach.

1176

Wielka Fatra

5

Jaworzyna (Abram.)

1173

Szczyt w Beskidzie Żywieckim (Kysucké Beskydy na Słowacji), słow. Javorina. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, w Grupie Wielkiej Raczy, pomiędzy szczytami Bugaj (1140 m) i Kikula (1119 m). Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka i Wielki Europejski Dział Wodny. W północno-zachodnim kierunku (na polsk± stronę) opada z Jaworzyny grzbiecik Abramów.

65

Velka Kralova

1173

Mała Fatra

111

Elias

1172

Góry Choczańskie

118

Magura (Havrania)

1171

Góry Choczańskie

77

Sokolie

1171

Mała Fatra

292

Sip

1169

Najwyższy szczyt Szypskiej Fatry, zaliczanej do Wielkiej Fatry

49

Ostre (Osnica)

1167

Mała Fatra

72

Socovsky vrch

1164

Mała Fatra

225

Nizna Lipova

1161

Wielka Fatra

260

Magurka Madarova

1158

Wielka Fatra

70

Usypana skala

1158

Mała Fatra

189

Kozol

1157

Niżne Tatry

15

Oszust

1155

Szczyt w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), inna nazwa to Oszus, słow. Úąust. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy przełęczami Glinka i Przysłop, a dokładniej pomiędzy Równym Beskidem, od którego oddzielony jest Przełęcz± pod Oszusem (950 m) i Kaniówk± (952 m). Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny.

1

Mała Racza

1153

Szczyt w Grupie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji s± to Kysucké Beskydy), pomiędzy Wielk± Racz± (1236 m) a Przełęcz± pod Orłem (1060 m), słow. Mala Rača. Znajduje się w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego, którym przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny.

293

Zadni Sip

1152

Szczyt Szypskiej Fatry, zaliczanej do Wielkiej Fatry

85

Prosta

1144

Mała Fatra

218

Holy vrch

1143

Niżne Tatry

86

Prislopok

1141

Mała Fatra

246

Kecka

1140

Wielka Fatra

4

Bugaj

1140

Szczyt w Beskidzie Żywieckim (Kysucké Beskydy na Słowacji). Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, w grupie Wielkiej Raczy, pomiędzy szczytami Wielka Czerwenkowa (1131 m) i Jaworzyna (1173 m), od której oddziela go Przełęcz pod Jaworzyn± (1040 m).

88

Kopa (Suchy)

1140

Mała Fatra

259

Cerveny grun (WF)

1139

Wielka Fatra

137

Kecky

1139

Góry Choczańskie

190

Vysny Brankov

1136

Niżne Tatry

8

Majów (SK)

1135

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

117

Havrania

1134

Góry Choczańskie

132

Sokol

1134

Góry Choczańskie

254

Brdze

1132

Wielka Fatra

3

Wielka Czerwenkowa

1131

Szczyt w Beskidzie Żywieckim (Kysucké Beskydy na Słowacji), słow. Veµká Červenková. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, w grupie Wielkiej Raczy, pomiędzy przełęcz± ¦rubita (980 m) oddzielaj±c± go od szczytu Orło (Orzeł) a Bugajem (1140 m), od którego oddzielona jest dwoma płytkimi przełęczami.

148

Ostry Wierch Kwacz. (SK)

1128

Ostry Wierch Kwaczański (słow. Ostrý vrch) - szczyt ponad słowack± Dolin± Kwaczańsk±, zaliczany jeszcze do Tatr Zachodnich, jako najdalej na zachód wysunięte ich wzniesienie. Leży na końcu bocznego grzbietu odchodz±cego na południowy zachód od znajduj±cej się w grani głównej Jaworzyńskiej Kopy (Javorina, 1277 m). Od Golicy (Holica, 1341 m) jest oddzielony Kwaczańsk± Przełęcz± (Kvačianske sedlo, ok. 1070 m), zwan± też Zawozami.

241

Chladkove uplazy

1128

Wielka Fatra

135

Radicina

1127

Góry Choczańskie

7

Przegibek (Bania)

1124

Góra w Beskidzie Żywieckim (słow. Kysucké Beskydy), na którym granica polsko-słowacka zakręca pod k±tem prostym, słow. Priehybok. Znajduje się w grupie Wielkiej Raczy, pomiędzy szczytem Majów (słow. Majov grúň, 1135 m) a Kikul± (1119 m), od której oddzielony jest przełęcz± Pod Bani±. Na przełęczy pod Przegibkiem znajduje się schronisko.

110

Pravnac Zach.

1121

Góry Choczańskie

18

Vysne Uhliska (SK)

1120

Beskid Żywiecki

6

Kikula

1119

Szczyt należ±cy do Grupy Wielkiej Raczy, położony w Beskidzie Żywieckim (po słowackiej stronie s± to Kysucké Beskydy), słow. Kykuµa. Przez szczyt przebiega Wielki Europejski Dział Wodny (między zlewiskiem Bałtyku i Morza Czarnego) oraz granica polsko-słowacka. Nazwa w języku wołoskim oznacza zaro¶nięt± górę.

93

Nad Kycerou

1119

Mała Fatra

2

Orzeł

1119

Szczyt w Beskidzie Żywieckim (Kysucké Beskydy na Słowacji), inna nazwa Orło, słow. Orol. Nazwa pochodzi od słowackiego słowa orljo oznaczaj±cego pole uprawne, które leż± po stronie naszych s±siadów. Znajduje się w Grupie Wielkiej Raczy, w głównym grzbiecie Beskidu Żywieckiego, pomiędzy przełęcz± ¦rubita (980 m) oddzielaj±c± go od Wielkiej Czerwenkowej a Przełęcz± pod Orłem (1060 m) oddzielaj±c± go od Małej Raczy. Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka i Wielki Europejski Dział Wodny. Na wierzchołku Orło grzbiet zmienia kierunek pod k±tem prostym.

209

Sliacska Magura

1116

Niżne Tatry

23

Vysoka Magura (SK)

1111

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

210

Sliacska Magura Płn.

1109

Niżne Tatry

245

Nad Smrekovom

1108

Wielka Fatra

34

Magurka Orawska (SK)

1107

Szczyt w grupie górskiej Magury Orawskiej w Beskidach Zachodnich na Słowacji. Leży we wschodniej czę¶ci Magury Orawskiej, zwanej Pasmem Budína i jest jej ostatni± gór± w kierunku północno-wschodnim przekraczaj±c± 1000 m. Jest to najwyższa szczyt w bezpo¶redniej blisko¶ci Jeziora Orawskiego, góruj±cy nad Namiestowem. Magurka jest charakterystycznym puntem orientacyjnym na tym obszarze, ze względu na stoj±c± na szczycie wysok± wieżę przekaĽnika telekomunikacyjnego.

120

Ostre (G. Chocz.)

1105

Góry Choczańskie

213

Prislop (NT)

1103

Niżne Tatry

83

Kurikova

1102

Mała Fatra

91

Lipovska Magura

1101

Mała Fatra

274

Sidorovo

1099

Wielka Fatra

247

Koncity vrch

1097

Wielka Fatra

300

Pupov

1096

Mała Fatra

13

Beskid Bednarów

1093

Szczyt położony w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji w Beskidach Orawskich), słow. Bednárová. Przez szczyt przebiega granica ze Słowacj±.

277

Vtacnik (Malinne)

1090

Wielka Fatra

205

Slosar

1089

Niżne Tatry

97

Ciertaz (M. Fatra)

1086

Mała Fatra

124

Holica

1086

Góry Choczańskie

26

Velky kopec (SK)

1086

Beskid Żywiecki

76

Boboty

1085

Mała Fatra

146

Turicka Magura

1084

Góry Choczańskie

10

¦witkowa

1082

Szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), słow. Svitkova. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy przełęcz± Przysłop, a Bukowin± (1049 m). Grzbietem tym przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny. ¦witkowa jest najbardziej na zachód wysuniętym szczytem Grupy Oszusa.

251

Prieloznica

1079

Wielka Fatra

11

Bukowina Zach.

1077

Dwuwierzchołkowy szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), znajduj±cy się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy ¦witkow± (1082 m), a Beskidem Bednarów (1093 m). Leży na granicy ze Słowacj±, słow. Talapkov Beskyd.

12

Bukowina Wsch.

1069

Dwuwierzchołkowy szczyt w Grupie Oszusa w Beskidzie Żywieckim (Beskidy Orawskie na Słowacji), znajduj±cy się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy ¦witkow± (1082 m), a Beskidem Bednarów (1093 m). Leży na granicy ze Słowacj±, słow. Talapkov Beskyd.

138

Ostre (Svosov)

1066

Góry Choczańskie

187

Ostre (N. Tatry)

1066

Niżne Tatry

258

Kutnikov kopec

1064

Wielka Fatra

136

Tlsta hora (G. Chocz.)

1062

Góry Choczańskie

256

Magura

1059

Wielka Fatra

84

Prosta Zach.

1057

Mała Fatra

301

Pupov Po¶r.

1055

Mała Fatra

276

Borovnik

1055

Wielka Fatra

133

Cebrat

1054

Góry Choczańskie

98

Vinicko

1054

Mała Fatra

119

Magura Płn.

1052

Góry Choczańskie

82

Vysoky vrch

1050

Mała Fatra

22

Bukovina (SK)

1049

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

255

Viecha

1045

Wielka Fatra

302

Pupov Zach.

1043

Mała Fatra

21

Oravska Lesna (SK)

1042

Beskid Żywiecki

250

Lucenec

1041

Wielka Fatra

19

Mrvova Kykula (SK)

1040

Beskid Żywiecki

212

Prostredny grun

1037

Niżne Tatry

87

Jedlovina

1035

Mała Fatra

122

Havran

1034

Góry Choczańskie

20

Demenovska Kyk. (SK)

1026

Beskid Żywiecki

147

Smrekov (G. Chocz.)

1024

Góry Choczańskie

14

Krkoskula

1023

Beskid Żywiecki, Worek Raczański

92

Panosina

1022

Mała Fatra

249

Tisove

1022

Wielka Fatra

115

Sielnicka hora

1021

Góry Choczańskie

113

Rakytnik

1021

Góry Choczańskie

79

Dlhy vrch

1016

Mała Fatra

125

Holica Wsch.

1015

Góry Choczańskie

116

Sielnicka Płn.

1013

Góry Choczańskie

121

Ostry vrch

1011

Góry Choczańskie

199

Kohut

1009

Niżne Tatry

51

Magurka (Parnica)

1008

Mała Fatra

191

Kacianka

1006

Niżne Tatry

114

Liptovski hrad

1000

Góry Choczańskie

215

Loviska

998

Niżne Tatry

275

Malina

995

Wielka Fatra

257

Tlsty diel

990

Wielka Fatra

90

Plesel

981

Mała Fatra

25

Strakov vrch (SK)

978

Beskid Żywiecki

17

Bryzgalky (SK)

972

Beskid Żywiecki

208

Homolka Płd.

963

Niżne Tatry

24

Kovalov vrch (SK)

960

Beskid Żywiecki

16

Dedova (SK)

959

Beskid Żywiecki

81

Kykula (Bela)

953

Mała Fatra

207

Homolka

950

Niżne Tatry

186

Kundrak

948

Niżne Tatry

134

Przedni Cebrat

945

Góry Choczańskie

94

Kozinec

925

Mała Fatra

214

Gregor

914

Niżne Tatry

78

Sokolie Zach.

914

Mała Fatra

278

Sepkova

912

Wielka Fatra

281

Grun (Jazierce)

911

Wielka Fatra

273

Velka skala

911

Wielka Fatra

272

Brdo

902

Wielka Fatra

184

Kutiny

889

Niżne Tatry

287

Jazierce Zach.

884

Wielka Fatra

139

Havran (Svosov)

882

Góry Choczańskie

286

Jazierce Wsch.

850

Wielka Fatra

269

Cernova

838

Wielka Fatra

185

Zapazit

834

Niżne Tatry

140

Lovisko

808

Góry Choczańskie

285

Horny diel

765

Wielka Fatra

144

Mnich

695

Góry Choczańskie

270

Milkov

681

Wielka Fatra

145

Vrchstal

663

Góry Choczańskie

143

Mnich Zach.

657

Góry Choczańskie

271

Hrabovo

630

Wielka Fatra

141

Likava

629

Góry Choczańskie

142

Kopanica

596

Góry Choczańskie(c) 2010 - 2020 Robert Celiński, Byledobiec Anin