RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

User: Robert Celiński (admin)

Type: peaks

Description: Beskid Niski

RunCalc version: portal

Visible: public

Mountain range/group ID: 8Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: Mariusz Go¶ć (consi2)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

0

Baba (Kanasiówka)

823

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, zwany także Kanasiówk±. Leży w głównym grzbiecie Karpat, którym na tym odcinku biegnie granica polsko-słowacka, jednak sam szczyt góry leży na terenie Polski, ok. 400 m na północ od linii granicy.

Beskid Niski

1

Bania Szklarska

695

Szczyt w Beskidzie Niskim, w zachodniej czę¶ci Gniazda Jawornika

Beskid Niski

2

Banicka Góra

693

Beskid Niski

Beskid Niski

3

Baranie

754

Szczyt w Beskidzie Niskim, najwyższy w pa¶mie Beskidu Dukielskiego, zaliczany do Diademu Polskich Gór, słow. Stávok

Beskid Niski

4

Bartnia Góra

632

Szczyt w Beskidzie Niskim, najbardziej na północ wysunięty szczyt w pa¶mie Magury Małastowskiej, z któr± ł±czy się przez przełęcz Zdżar i Sołtysi± Górę. Wznosi się na południowy wschód od Szymbarku i na północny wschód od Bielanki.

Beskid Niski

5

Barwinok

670

Beskid Niski

Beskid Niski

6

Beskid (Koczerha)

689

Szczyt w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Przez szczyt biegnie granica państwowa polsko-słowacka. Leży na wschód od przełęczy Dujawa. W kierunku południowo-wschodnim obniża się łagodnie grzbietem, który poprzez Vysoký vrch (642 m) i Panský vrch (617 m) opada ku Przełęczy pod Zajęczym Wierchem.

Beskid Niski

7

Beskidek

685

Szczyt w Beskidzie Niskim, na granicy ze Słowacj±. Na górze znajduje się cmentarz wojskowy.

Beskid Niski

8

Biała Skała

903

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Leży w tzw. Hańczowskich Górach Rusztowych, w jednym z grzbietów, który od Cigelki przez Długi Dział (słow. Dlhy diel), Ostry Wierch, Biał± Skałę i Wnyki ci±gnie się w kierunku północno-zachodnim aż po Kamienny Wierch i Czereszenne.

Beskid Niski

9

Bordiów Wierch

755

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego

Beskid Niski

10

Borowinowa

506

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, na wschód od centrum Iwonicza-Zdroju. Od północy graniczy z Piekliskami, od południa z Gloriet±.

Beskid Niski

11

Brdo

646

Beskid Niski

Beskid Niski

12

Brzegi

495

Beskid Niski

Beskid Niski

13

Bucznik

519

Góra na północnym skraju Beskidu Niskiego

Beskid Niski

14

Busov (SK)

1002

Najwyższy szczyt Beskidu Niskiego, położony na Słowacji

Beskid Niski

15

Dzielec (Hańczowa)

717

Niewybitny szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w tzw. Hańczowskich Górach Rusztowych

Beskid Niski

16

Cergowa

716

Szczyt Beskidu Dukielskiego w Beskidzie Niskim, na południowy wschód od Dukli. Posiada trzy wierzchołki, na najwyższym stoi żelazny krzyż.

Beskid Niski

17

Chełm

780

Szczyt położony w północno-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego z charakterystyczn± sylwetk± i stromym północnym zboczem. Na górze stoi pami±tkowy krzyż.

Beskid Niski

18

Chłopski Wierch

660

Beskid Niski

Beskid Niski

19

Chryszczata (Biesz.)

998

Szczyt w Bieszczadach, w pa¶mie Wołosania. Na szczycie stoi betonowa wieża geodezyjna z czasów zaborów. Nazwa Chryszczata wywodzi się od łemkowskiej nazwy ro¶liny chreszczate zilie (czworolist pospolity) lub od skrzyżowania dróg (ukr. chrest - krzyż). Na zachodnich stokach Chryszczatej znajduj± się osuwiskowe Jeziorkami Duszatyńskimi.

20

Chyrowa

694

Szczyt w pa¶mie Beskidu Dukielskiego we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego

Beskid Niski

21

Cieklinka

512

Szczyt w Beskidzie Niskim, położony na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego. Nazwa góry pochodzi od miejscowo¶ci Cieklin.

Beskid Niski

22

Cyrla

694

Beskid Niski

Beskid Niski

23

Czeremha

670

Szczyt w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Przez wierzchołek biegnie granica państwowa polsko-słowacka.

Beskid Niski

24

Czereszenne

681

Beskid Niski

Beskid Niski

25

Czerszla

731

Szczyt w Beskidzie Niskim, położony na północ od Przełęcz Mazgalica, inna nazwa to Wielka Góra

Beskid Niski

26

Czerteż (Mszana)

648

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony w pa¶mie zaliczanym do Beskidu Dukielskiego, inna nazwa to Mszana

Beskid Niski

27

Czerteżyki

628

Beskid Niski

Beskid Niski

28

Dania (Halka)

696

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Beskidu Dukielskiego. Jest najwyższym wierzchołkiem grzbietu Łysej Góry i Polany. Inne nazwy to Kaczalnik lub Halka.

Beskid Niski

29

Debry (Polany)

583

Beskid Niski

Beskid Niski

30

Dębi Wierch

664

Szczyt w Beskidzie Niskim, w południowo-zachodnim pa¶mie Beskidu Dukielskiego. Na zboczach Dębiego Wierchu pocz±tek bierze rzeka Wisłoka, prawobrzeżny dopływ Wisły, natomiast na jego północnym zboczu znajduje się małe jezioro osuwiskowe.

Beskid Niski

31

Długi Łaz

680

Szczyt na wschodnim krańcu w Beskidu Niskiego. Stanowi drugi (w kierunku na południowy wschód) segment pasemka Kamienia nad Rzepedzi± oraz Długiego Łazu i jednocze¶nie ostatni element Pasma Bukowicy.

Beskid Niski

32

Dobańce

625

Beskid Niski

Beskid Niski

33

Jasieniów (Dół)

629

Beskid Niski

Beskid Niski

34

Dział (Wernejówka)

665

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w Pa¶mie Bukowicy

Beskid Niski

35

Dział nad Desznem

673

Najwyższy szczyt we wschodniej czę¶ci Wzgórz Rymanowskich w Beskidzie Niskim

Beskid Niski

36

Dział nad Florynk±

692

Beskid Niski

Beskid Niski

37

Dziamera

757

Szczyt w centralnej czę¶ci Pasma Magurskiego w Beskidzie Niskim. Leży na południowy zachód od wsi Bartne i północny wschód od Pętnej. Stanowi zwornik dla dwóch ramion górskich: zachodniego z Zawiersz± (669 m) i Kornut± (677 m) oraz wschodniego z Ostr± Gór± (759 m) i Hol± (660 m), rozdzielonych dolin± potoku Wołosiec.

Beskid Niski

38

Dzielec

792

Szczyt w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Około 200 m na południowy wschód od wierzchołka biegnie granica polsko-słowacka.

Beskid Niski

39

Ferdel

648

Szczyt w Beskidzie Niskim, płożony nad Wapiennem

Beskid Niski

40

Filipowski W. (SK)

705

Beskid Niski

Beskid Niski

41

Flasza

663

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony nad wsi± Klimkówka

Beskid Niski

42

Fujów

767

Niewybitny szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, słow. Fedorkov. Leży w głównym grzbiecie Karpat, ok. 1,5 km na północny wschód od przełęczy Beskid nad Czeremch±.

Beskid Niski

43

Garb ¦redni

822

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w pa¶mie granicznym, niecałe 4 km na północny zachód od Przełęczy Radoszyckiej

Beskid Niski

44

Gerlach (Tatry, SK)

2655

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr oraz całych Karpat, zaliczany do Korony Europy, słow. Gerlachovský ątít. Masyw Gerlacha składa się z kilku wierzchołków. Grań rozpoczyna się od strony północno-zachodniej wierzchołkiem zwornikowym z grani± główn± - Zadnim Gerlachem (Zadný Gerlach, 2616 m), którego zbocza obniżaj± się do Przełęczy Tetmajera (Gerlachovské sedlo), za któr± wznosi się główny wierzchołek (2655 m). Dalej w grani znajduj± się kolejno Wyżnie Gerlachowskie Wrótka, wierzchołek Po¶redniego Gerlacha, Po¶rednie Gerlachowskie Wrótka, Gerlachowska Czuba i Niżnie Gerlachowskie Wrótka. Grzbiet kończy się południowo-wschodnim szczytem Małego Gerlacha (Kotlový ątít, 2601 m). Z wierzchołka Małego Gerlacha odchodz± dwa boczne ramiona obejmuj±ce Gerlachowski Kocioł (Gerlachovský kotol).

45

Glorieta

552

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, na południowy wschód od centrum Iwonicza-Zdroju. Na północnym stoku góry znajduj± się odwierty wody mineralnej Klimkówka.

Beskid Niski

46

Góra Cmentarna

357

Wzgórze nad Gorlicami w Beskidzie Niskim, na którym znajduje się cmentarz z czasów I wojny ¶wiatowej

Beskid Niski

47

Góra Winiarska

529

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Wzgórz Rymanowskich, położony w uzdrowisku Iwonicz-Zdrój. Na zboczu zbudowano stok narciarski.

Beskid Niski

48

Grzywacka Góra

567

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w pa¶mie Beskidu Dukielskiego, położony nad K±tami. Na górze znajduje się krzyż milenijny z platform± widokow±.

Beskid Niski

49

Hawrań (Tatry B., SK)

2152

Najwyższy szczyt Tatr Bielskich na Słowacji, słow. Havran. Jest to najwyższy wapienny szczyt całych Tatr. Hawrań oddzielony jest na zachodzie od s±siedniego Nowego Wierchu (1999 lub 2009 m) wyraĽn± Hawrani± Przełęcz± (1919 m). Na wschodzie Hawrań graniczy z Płaczliw± Skał± (2142 m), oddzielony Strzystarsk± Przełęcz± (1969 m). Szczyty te razem z Muraniem (na zachód od Nowego Wierchu) tworz± charakterystyczn± grupę, widoczn± m.in. z wielu miejsc w Tatrach Wysokich.

50

Hłocza

774

Beskid Niski

Beskid Niski

51

Homola

712

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony nad U¶ciem Gorlickim

Beskid Niski

52

Horb

516

Beskid Niski

Beskid Niski

53

Ispak

482

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Wzgórz Rymanowskich, na północ od centrum Iwonicza-Zdroju. Poprzednie nazwy (Insbach, Inspak) pochodz± od niemieckiego ins Bach - do potoku.

Beskid Niski

54

Jawor

723

Szczyt w Beskidzie Niskim, w obrębie Gór Hańczowskich, na granicy ze Słowacj±, w odległo¶ci około 3 km od wsi Wysowa-Zdrój

Beskid Niski

55

Jawornik

761

Szczyt w GnieĽdzie Jawornika, we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, dawna nazwa Zadowczykowa

Beskid Niski

56

Jaworze

882

Góra w Beskidzie Niskim, najwyższy szczyt Gór Grybowskich, inaczej Beskidu Grybowskiego, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Wznosi się na południowy wschód od Grybowa. Na szczycie stoi wieża widokowa z krzyżem.

Beskid Niski

57

Jaworzyna Konieczn.

881

Jaworzyna Konieczniańska, słow. Javorina - szczyt w Beskidzie Niskim, na granicy ze Słowacj±

Beskid Niski

58

Jaworzyna Krynicka (BS)

1114

Wysoki szczyt w Beskidzie S±deckim, najwyższy w Pa¶mie Jaworzyny, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Na górę można wjechać kolej± gondolow±.

59

Jaworzynka

867

Szczyt w Beskidzie Niskim, zwany też Jaworzynk± Regietowsk±. Leży w długim i w±skim ramieniu górskim, odgałęziaj±cym się od głównego grzbietu Karpat w rejonie szczytu Obycz (788 m) i schodz±cym w kierunku północno-zachodnim.

Beskid Niski

60

Jaworzynka (Hańczowa)

777

Beskid Niski

Beskid Niski

61

Jelenia Góra

684

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w tzw. Górach Grybowskich, w masywie Ma¶lanej Góry, ok. 1,1 km na południowy wschód od jej wierzchołka

Beskid Niski

62

Jodłowa Góra

715

Szczyt na północno-zachodnich krańcach Beskidu Niskiego

Beskid Niski

63

Kamienny Wierch

710

Szczyt górski w południowo-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, należ±cy do tzw. Hańczowskich Gór Rusztowych

Beskid Niski

64

Kamień nad Ja¶liskami

857

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w pa¶mie granicznym, inna nazwa to Bieszczad. Zalicza się go do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w mikroregionie Pasma Granicznego (między Przełęcz± Beskid nad Czeremch± i Przełęcz± Łupkowsk±).

Beskid Niski

65

Kamień nad K±tami

714

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Na zboczach góry znajduje się kilka wychodni skalnych.

Beskid Niski

66

Kamień nad Rzepedzi±

717

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w Pa¶mie Bukowicy. Na grzbiecie znajduj± się wychodnie skalne.

Beskid Niski

67

Kastielik (SK)

647

Beskid Niski

Beskid Niski

68

Kiczera

640

Szczyt w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim, położony powyżej wsi Puławy. Zim± na wzgórzu Kiczera w Puławach Górnych czynny jest popularny w regionie O¶rodek Sportów Zimowych KiczeraSki.

Beskid Niski

69

Kiczera Wielka

694

Beskid Niski

Beskid Niski

70

Kiczera-Żdżar

610

Beskid Niski

Beskid Niski

71

Kielanówka

558

Szczyt w Beskidzie Niskim, położony na południe od Dukli. Jest zakończeniem grzbietu odbiegaj±cego z Chyrowej na wschód i charakteryzuje się niewielk± wybitno¶ci±. Inna nazwa to Kielanowska Góra.

Beskid Niski

72

Kieł

689

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony w głównym grzbiecie Karpat, ok. 1,5 km na południe od przełęczy Beskid nad Czeremch±. Inne nazwy to Klin lub Kiel.

Beskid Niski

73

Koci Zamek

671

Szczyt górski w zachodniej czę¶ci pasma górskiego Beskidu Niskiego, należ±cy do Gór Hańczowskich

Beskid Niski

74

Kolanin

705

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego

Beskid Niski

75

Kopa

672

Beskid Niski

Beskid Niski

76

Kopiec

635

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, w obrębie Wzgórz Rymanowskich, na południowy wschód od Rymanowa-Zdroju, inna nazwa Szczob. Na północ stoki opadaj± w kierunku wsi Głębokie i Bartoszów, a od zachodu graniczy z gór± Zamczyska (568 m).

Beskid Niski

77

Kopiec (Kotów)

871

Beskid Niski

Beskid Niski

78

Kornuty

830

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Magury W±tkowskiej. Na południowo-zachodnim zboczu zlokalizowany jest rezerwat przyrody Kornuty z Jaskini± Mroczn±.

Beskid Niski

79

Kozie Żebro

847

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Leży w do¶ć długim i w±skim ramieniu górskim, odgałęziaj±cym się od głównego grzbietu Karpat w rejonie szczytu Obycz (788 m) i schodz±cym w kierunku północno-zachodnim, w widły Ropy i Zdyni, na północny wschód od Wysowej. Wraz z położonymi w tym samym ramieniu szczytami Jaworzynki (869 m, ok. 1,9 km na południowy wschód) i Skałki (820 m, ok. 1,8 km na północny zachód) tworzy charakterystyczny, do¶ć wyrównany wał górski o stromych stokach, dobrze wyróżniaj±cy się na panoramach górskich.

Beskid Niski

80

Kozie Żebro (Łab.)

888

Beskid Niski

Beskid Niski

81

Kruhla

647

Beskid Niski

Beskid Niski

82

Krywań (Tatry, SK)

2496

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Tatr Wysokich po stronie słowackiej, o charakterystycznym, zakrzywionym wierzchołku, od którego wzi±ł swoj± nazwę, słow. Kriváň

83

Lackowa

997

Najwyższy szczyt Beskidu Niskiego leż±cy w Polsce, słow. Lacková. Zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w Górach Hańczowskich (inaczej Hańczowskie Góry Rusztowe, czę¶ć tzw. Beskidu Gorlickiego). Jest położony między Krynic±-Zdrój a Wysow±, na granicy ze Słowacj±. Wznosi się dobrze widoczn± z daleka kopuł± nad wsiami Izby oraz Bieliczna.

Beskid Niski

84

Lisia Góra

562

Szczyt w Beskidzie Niskim, w Górach Grybowskich, inna nazwa Liszkowa

Beskid Niski

85

Łomnica (Tatry, SK)

2634

Drugi po Gerlachu najwyższy szczyt Tatr, słow. Lomnický ątít. Na górę można wjechać kolej± linow±, której dolna stacja znajduje się w Tatrzańskiej Łomnicy.

86

Łysa Góra

641

Szczyt górski w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Beskidu Dukielskiego, nad prawym brzegiem Wisłoki, na południowy zachód od wsi o tej samej nazwie. Znajduje się na grzbiecie pomiędzy Grzywack± Gór± a Polan±. Posiada dwa wierzchołki, oddalone od siebie o pół kilometra.

Beskid Niski

87

Łysiec

662

Beskid Niski

Beskid Niski

88

Łysówka

551

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Wzgórz Rymanowskich, położony w południowo-zachodniej czę¶ci Iwonicza-Zdroju. Inna nazwa to Przedziwna lub Cudowna, ze względu na rzekomo niezwykłe wła¶ciwo¶ci wód Ľródlanych wypływaj±cych u jej podnóża.

Beskid Niski

89

Łysula

551

Szczyt w Beskidzie Niskim, granicz±cy z Dominikowicami od wschodu i Krygiem od zachodu

Beskid Niski

90

Magura Małastowska

813

Szczyt w Beskidzie Niskim, stanowi±cy granicę między miejscowo¶ciami Nowica (od południa) a Małastów (od północy). W okolicach szczytu zbudowano schronisko im. prof. St. Gabriela, należ±ce do oddziału PTTK w Gorlicach.

Beskid Niski

91

Magura W±tkowska

842

Szczyt w Beskidzie Niskim nad Bartnem, w pa¶mie Magury W±tkowskiej

Beskid Niski

92

Magurycz Duży

777

Szczyt leż±cy wspólnie z Maguryczem Małym we wschodniej czę¶ci Pasma Magurskiego w Beskidzie Niskim. Na wschodnim stoku znajduje się ciekawe osuwisko z dwoma jeziorkami, do którego doprowadzono oznakowany szlak doj¶ciowy.

Beskid Niski

93

Magurycz Mały

698

Szczyt górski leż±cy wspólnie z Maguryczem Dużym we wschodniej czę¶ci Pasma Magurskiego w Beskidzie Niskim

Beskid Niski

94

Majdan

768

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Magury W±tkowskiej

Beskid Niski

95

Mały Ferdel

578

Szczyt w Beskidzie Niskim góruj±cy nad Wapiennem. Stanowi zakończenie grzbietu odchodz±cego na północ od Magury W±tkowskiej. Na południowym wschodzie szczyt graniczy z Ferdlem (648 m).

Beskid Niski

96

Mareszka

801

Szczyt wchodz±cy w skład masywu Magury W±tkowskiej w Beskidzie Niskim

Beskid Niski

97

Margoń Niżna

737

Beskid Niski

Beskid Niski

98

Margoń Wyżna

774

Beskid Niski

Beskid Niski

99

Markowiec

640

Beskid Niski

Beskid Niski

100

Ma¶lana Góra

753

Szczyt o rozległy masyw na północno-zachodnim krańcu Beskidu Niskiego, w tzw. Górach Grybowskich

Beskid Niski

101

Mincol (G. Czerch., SK)

1157

Minčol - najwyższy szczyt Gór Czerchowskich we wschodniej Słowacji. Wznosi się w północno-zachodniej czę¶ci tej grupy górskiej. Szczyt pokrywa rozległa polana.

102

Mogiła

606

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, na zachód od Rymanowa-Zdroju. Nazwa wzięła się od symbolicznej mogiła radzieckiego dywersanta, zastrzelonego w tym miejscu przez Niemców 2 lipca 1944 r.

Beskid Niski

103

Musiałówka

379

Najwyższy szczyt w Gorlicach w Beskidzie Niskim, doskonały punkt widokowy

Beskid Niski

104

Mużeń

450

Wzniesienie na północny wschód od Nowego S±cza w Beskidzie Niskim. Na szczycie stoi maszt antenowy.

Beskid Niski

105

Oblik (SK)

924

Szczyt w Górach Tokajsko-Slańskich we wschodniej Słowacji

Góry Tokajsko-Slańskie

106

Obszar (Ochabisko)

685

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, inna nazwa Ochabisko. Masyw przypomina wyspę, otoczon± ze wszystkich stron znacznymi obniżeniami.

Beskid Niski

107

Obycz

788

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w tzw. Górach Hańczowskich. Leży w głównym grzbiecie Karpat, ok. 800 m na południowy zachód od Przełęczy Regetowskiej i ok. 4,5 km na wschód od miejscowo¶ci Wysowa-Zdrój. Przez szczyt przebiega granica ze Słowacj±.

Beskid Niski

108

Ostra

687

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Beskidu Dukielskiego. Od Piotrusia (727 m) oddziela go dolina Jasiołki.

Beskid Niski

109

Ostry Wierch

938

Drugi co do wysoko¶ci szczyt w polskiej czę¶ci Beskidu Niskiego. Leży w tzw. Hańczowskich Górach Rusztowych, w jednym z grzbietów, który od Cigelki przez Długi Dział (słow. Dlhy diel), Ostry Wierch, Biał± Skałę i Wnyki ci±gnie się w kierunku północno-zachodnim aż po Kamienny Wierch i Czereszenne. Szczyt Ostrego Wierchu znajduje się ok. 200 m na północ od granicy ze Słowacj±.

Beskid Niski

110

Pachanowa

512

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, w zachodniej czę¶ci północnego łańcucha Wzgórz Rymanowskich

Beskid Niski

111

Pański Wierch (SK)

617

Niewybitny szczyt w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, słow. Panský vrch. Przez szczyt biegnie granica państwowa polsko-słowacka, jednak wierzchołek znajduje się po stronie słowackiej, ok. 150 m od linii granicznej. Wznosi się pomiędzy masywem Beskidu (689 m) na północnym zachodzie a Przełęcz± pod Zajęczym Wierchem (inaczej Przełęcz pod Dębim Wierchem, 566 m) na południowym wschodzie. Stanowi kulminację wydłużonego fragmentu grzbietu, opadaj±cego na terenie Słowacji ku południowemu wschodowi i nazywanego Zajęczym Wierchem (słow. Zajači vrch).

Beskid Niski

112

Pasieczka

791

Beskid Niski

Beskid Niski

113

Piekliska

481

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, na północ od centrum Iwonicza-Zdroju

Beskid Niski

114

Piotru¶ (Pitrosa)

727

Szczyt w pa¶mie Beskidu Dukielskiego w Beskidzie Niskim, góruj±cy nad przełomem Jasiołki

Beskid Niski

115

Polana

651

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Beskidu Dukielskiego. Z polan na południowo-wschodnim stoku jest dobry widok na pasmo graniczne. Na zachodzie s±siaduje z Dani± (696 m), na wschodzie grzbiet ł±czy się z Łys± Gór± (641 m).

Beskid Niski

116

Polańska

737

Szczyt w GnieĽdzie Jawornika, we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Znajduje się na bocznym grzbiecie na południowy wschód od Jawornika. Od wschodu znajduje się szczyt Garbki (671 m n.p.m.) a następnie grzbiet stromo opada do doliny Wisłoka, pomiędzy Surowic± a Wernejówk±. Inna nazwa to Horbki Sabaryniackie lub Makowertyn.

Beskid Niski

117

Popowa Polana

638

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Beskidu Dukielskiego. Przy dobrej pogodzie widać z niego Tatry. Na wschodzie graniczy z Osiecznikiem (633 m). Inna nazwa tego szczytu to Kamionka.

Beskid Niski

118

Popowe Wierchy

684

Szczyt we wschodniej czę¶ci Pasma Magurskiego w Beskidzie Niskim

Beskid Niski

119

Przymiarki

626

Grzbiet górski w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Wzgórz Rymanowskich

Beskid Niski

120

Pstrzyńska

629

Beskid Niski

Beskid Niski

121

Rosochotka

753

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w grupie Gór Grybowskich

Beskid Niski

122

Rotunda

771

Szczyt górski w Beskidzie Niskim, leż±cy w bocznym ramieniu, które w szczycie Jaworzyny Konieczniańskiej odgałęzia się od głównego grzbietu Karpat w kierunku północnym

Beskid Niski

123

Rozdziele

791

Niewybitny szczyt na południowo-zachodnim skraju Beskidu Niskiego, wznosz±cy się na północ od wsi Mochnaczka Wyżna, ok. 2 km na wschód od przełęczy Krzyżówka

Beskid Niski

124

Ruban

621

Beskid Niski

Beskid Niski

125

Rusinov (SK)

669

Beskid Niski

Beskid Niski

126

Rychelowa Góra

624

Beskid Niski

Beskid Niski

127

S±palska Góra

831

Beskid Niski

Beskid Niski

128

Simonka (SK)

1092

Najwyższy szczyt w Górach Tokajsko-Slańskich we wschodniej Słowacji, słow. ©imonka

Góry Tokajsko-Slańskie

129

Siwejka (Szwejka)

785

Beskid Niski

Beskid Niski

130

Skalnik

669

Beskid Niski

Beskid Niski

131

Smilniański W. (SK)

749

Beskid Niski

Beskid Niski

132

Sołtysi Wierch

607

Beskid Niski

Beskid Niski

133

Sołtysia Góra

598

Niewybitny szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Niskiego, w Pa¶mie Magurskim. Leży w przedłużeniu wału Magury Małastowskiej ku północy, w grzbiecie biegn±cym od północnego krańca tej ostatniej przez Sołtysi± Górę ku do¶ć głębokiej przełęczy Zdżar. Wznosi się od wschodu nad wsi± Bielanka.

Beskid Niski

134

Spalona Góra

682

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego

Beskid Niski

135

Stebnicka Magura (SK)

900

Najwyższy szczyt Pogórza Ondawskiego, słow. Stebnícka Magura. Wznosi się na północ od Bardejowa i dominuje nad okolic± z 80-metrowym masztem na szczycie.

Beskid Niski

136

Sucha Góra

611

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, na południowy wschód od Iwonicza-Zdroju

Beskid Niski

137

Sucha Homola

708

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony nad U¶ciem Gorlickim i Klimkówk±

Beskid Niski

138

Suchy Wierch (SK)

742

Beskid Niski

Beskid Niski

139

Swarne (Mizarne)

791

Beskid Niski

Beskid Niski

140

¦wierzowa

801

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego

Beskid Niski

141

Tania Góra

576

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony nad Klimkówk±

Beskid Niski

142

Tokarnia (Karlików)

778

Najwyższy szczyt w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim, leż±cy na terenie wsi Karlików. Zalicza się go do Diademu Polskich Gór. Ze szczytu roztacza się rozległy widok w kierunku północnym na Pogórze Bukowskie, w kierunku południowo-wschodnim na Bieszczady oraz w kierunku zachodnim na Beskid Niski a przy dobrej widoczno¶ci nawet Tatry. Szczyt ma dwa wierzchołki - wschodni (zalesiony) zwany był dawniej Wierchem Mendla, natomiast na głównym wierzchołku stoi maszt telefonii komórkowej.

Beskid Niski

143

Ubocz

819

Beskid Niski

Beskid Niski

144

Ubocz (Klimkówka)

623

Beskid Niski

Beskid Niski

145

Uherec

706

Beskid Niski

Beskid Niski

146

Wyhorlat (SK)

1076

Najwyższy szczyt pasma górskiego Wyhorlat we wschodniej Słowacji, słow. Vihorlat

Wyhorlat

147

Wahalowski Wierch

666

Szczyt blisko wschodniej granicy Beskidu Niskiego, położony nad wsi± Komańcz±

Beskid Niski

148

W±tkowa

846

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Magury W±tkowskiej, położony nad Bartnem. Zaliczany jest to Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w mikroregionie Pasma Magurskiego, inaczej Beskidu Magurskiego, czę¶ci tzw. Beskidu Gorlickiego.

Beskid Niski

149

Wielki Bukowiec

848

Szczyt w pa¶mie granicznym we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Inna nazwa to Wysoki Horb lub Pasika. Na szczycie góry wznosi się stalowa wieża obserwacyjna.

Beskid Niski

150

Wysokie

657

Szczyt w Beskidzie Niskim, z wierzchołka którego roztacza się panorama w kierunku północnym

Beskid Niski

151

Kotowiki Wyżne

755

Beskid Niski

Beskid Niski

152

Zamczyska

568

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, we wschodniej czę¶ci Wzgórz Rymanowskich, zwane również Zamkow± Gór±

Beskid Niski

153

Zamkowa

571

Beskid Niski

Beskid Niski

154

Zielona Góra

690

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w Górach Grybowskich. Leży w masywie Ma¶lanej Góry, ok. 1,7 km na północny zachód od jej wierzchołka.

Beskid Niski

155

Zielona Lipka

783

Beskid Niski

Beskid Niski

156

Zimny Wierch

702

Beskid Niski

Beskid Niski

157

Zrubań (Skibce)

776

Szczyt w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim

Beskid Niski

158

Żabia

549

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, na południe od centrum Iwonicza-Zdroju. Od północy graniczy z Przedziwn±, od południa z Gloriet±. Na szczycie stoi wysoki maszt i niski krzyż.

Beskid Niski

159

Żydowska Góra

719

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Beskidu Dukielskiego, na wschód od wsi Żydowskie

Beskid Niski

160

Babia Góra (Piorunka)

615

Beskid Niski

Beskid Niski

161

Bania (Czystogarb)

702

Beskid Niski

Beskid Niski

162

Banne

583

Beskid Niski

Beskid Niski

163

Bieszczad

666

Beskid Niski

Beskid Niski

164

Błudna

568

Beskid Niski

Beskid Niski

165

Brusy

594

Beskid Niski

Beskid Niski

166

Bukowinka

478

Beskid Niski

Beskid Niski

167

Bziany (Wysowa)

740

Beskid Niski

Beskid Niski

168

Czarna

703

Beskid Niski

Beskid Niski

169

Czarny Las

690

Beskid Niski

Beskid Niski

170

Czere¶la

611

Beskid Niski

Beskid Niski

171

Czerszla (Kotów)

877

Beskid Niski

Beskid Niski

172

Czerteż

683

Beskid Niski

Beskid Niski

173

Czerteż (Zajęcza G.)

702

Beskid Niski

Beskid Niski

174

Czerteże

789

Beskid Niski

Beskid Niski

175

Czertyżne

744

Beskid Niski

Beskid Niski

176

Czerwony Horb

618

Beskid Niski

Beskid Niski

177

Dalnia Góra

631

Beskid Niski

Beskid Niski

178

D±b

676

Beskid Niski

Beskid Niski

179

Debra

599

Beskid Niski

Beskid Niski

180

Demcza

595

Beskid Niski

Beskid Niski

181

Dylik

548

Beskid Niski

Beskid Niski

182

Dział

842

Beskid Niski

Beskid Niski

183

Dział (Dił)

712

Beskid Niski

Beskid Niski

184

Dział (Wisłoczek)

734

Beskid Niski

Beskid Niski

185

Dział Bukowski

537

Beskid Niski

Beskid Niski

186

Dział Tylawski

610

Beskid Niski

Beskid Niski

187

Dzielik

471

Beskid Niski

Beskid Niski

188

Dziurcz

586

Beskid Niski

Beskid Niski

189

Feszówka

657

Beskid Niski

Beskid Niski

190

Franków (Patryja)

534

Wzgórze na północnym skraju Beskidu Niskiego, najwyższy szczyt w grupie wzgórz zwanej Górami Iwelskimi. Inna nazwa to Patryja.

Beskid Niski

191

Garb (K±clowa)

535

Beskid Niski

Beskid Niski

192

Garb

598

Beskid Niski

Beskid Niski

193

Golesz

452

Beskid Niski

Beskid Niski

194

Górki (Tylicz)

629

Beskid Niski

Beskid Niski

195

Gródek (Ropki)

681

Beskid Niski

Beskid Niski

196

Gródek (Wysowa)

710

Beskid Niski

Beskid Niski

197

Harniaków Wierch

768

Szczyt na południowo-zachodnim skraju Beskidu Niskiego, wznosz±cy się na południe od wsi Piorunka, ok. 2,3 km na wschód od przełęczy Krzyżówka

Beskid Niski

198

Hawajska

576

Beskid Niski

Beskid Niski

199

Hirki

627

Beskid Niski

Beskid Niski

200

Hola

660

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony w centralnej czę¶ci Pasma Magurskiego, w bocznym ramieniu, odgałęziaj±cym się ku północy od masywu Dziamery

Beskid Niski

201

Hora

484

Beskid Niski

Beskid Niski

202

Horb (B. S±d.)

656

Beskid S±decki

203

Hruń

677

Beskid Niski

Beskid Niski

204

Huszcza

581

Beskid Niski

Beskid Niski

205

Jabłoń

492

Beskid Niski

Beskid Niski

206

Jałowice

401

Beskid Niski

Beskid Niski

207

Jałszcz

527

Beskid Niski

Beskid Niski

208

Jasienina

667

Beskid Niski

Beskid Niski

209

Jawornik (Tokarnia)

693

Beskid Niski

Beskid Niski

210

Jaworzyna (Łabowa)

822

Beskid Niski

Beskid Niski

211

Jaworzyna (Żydowska)

711

Beskid Niski

Beskid Niski

212

Jaworzynki (Sołtys)

756

Beskid Niski

Beskid Niski

213

Kamarka

630

Beskid Niski

Beskid Niski

214

Kamieniec

510

Beskid Niski

Beskid Niski

215

Kamienna Góra

618

Beskid Niski

Beskid Niski

216

Kamienna Góra (Chyr.)

673

Beskid Niski

Beskid Niski

217

Kamienna Hora

668

Beskid Niski

Beskid Niski

218

Kamienny W. (Izby)

776

Beskid Niski

Beskid Niski

219

Kanasówka

507

Beskid Niski

Beskid Niski

220

Kania Góra

690

Beskid Niski

Beskid Niski

221

Kiczera (Czystogarb)

705

Beskid Niski

Beskid Niski

222

Kiczera (Klepke)

670

Beskid Niski

Beskid Niski

223

Kiczera (Krempna)

501

Beskid Niski

Beskid Niski

224

Kiczera (Moszczaniec)

642

Beskid Niski

Beskid Niski

225

Kiczera (Oderne)

583

Beskid Niski

Beskid Niski

226

Kiczera (RzepiedĽ)

696

Beskid Niski

Beskid Niski

227

Kiczera Gablacka

533

Beskid Niski

Beskid Niski

228

Kiczera ¦rednia

652

Beskid Niski

Beskid Niski

229

Kiczera Telepkowa

534

Beskid Niski

Beskid Niski

230

Kiczera Żydowiańska

563

Beskid Niski

Beskid Niski

231

Kiczerka (Hańczowa)

625

Beskid Niski

Beskid Niski

232

Kiczerka (Wisłok)

614

Beskid Niski

Beskid Niski

233

Kiczora (Czyrna)

654

Beskid Niski

Beskid Niski

234

Kiczora Kotowska

674

Beskid Niski

Beskid Niski

235

Kobyła

502

Beskid Niski

Beskid Niski

236

Kornuta

677

Beskid Niski

Beskid Niski

237

Kosma

671

Beskid Niski

Beskid Niski

238

Kotalnica

544

Beskid Niski

Beskid Niski

239

Kotowiki Niżne

684

Beskid Niski

Beskid Niski

240

Kowalowa

674

Beskid Niski

Beskid Niski

241

Krygowska

480

Beskid Niski

Beskid Niski

242

Krymianka

585

Beskid Niski

Beskid Niski

243

Łan

742

Beskid Niski

Beskid Niski

244

Łaz

507

Beskid Niski

Beskid Niski

245

Łazowa Góra

552

Beskid Niski

Beskid Niski

246

Łokieć

402

Beskid Niski

Beskid Niski

247

Łysa Góra (Konieczna)

704

Beskid Niski

Beskid Niski

248

Łysa Góra (Ropa)

636

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Wznosi się w zachodniej czę¶ci zwartego i dobrze wyróżniaj±cego się masywu, stanowi±cego północno-zachodnie zakończenie Pasma Magurskiego. Masyw ten leży w wielkim zakolu rzeki Ropy między Łosiem a Szymbarkiem i tworzony jest jeszcze przez centralnie położony Suchy Wierch (652 m) oraz leż±c± na północny wschód od niego Miejsk± Górę (643 m).

Beskid Niski

249

Majkowski Wierch

617

Beskid Niski

Beskid Niski

250

Mała Kiczerka

545

Beskid Niski

Beskid Niski

251

Mały Beskid

631

Beskid Niski

Beskid Niski

252

Męcińska Góra

679

Beskid Niski

Beskid Niski

253

Miejska Góra

643

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Wraz z Suchym Wierchem (652 m) i Łys± Gór± (636 m) tworzy masyw kończ±cy Pasmo Magurskie na północnym zachodzie.

Beskid Niski

254

Młodynianka

679

Beskid Niski

Beskid Niski

255

Nad Tysowym

713

Beskid Niski

Beskid Niski

256

NiedĽwiedzie

653

Beskid Niski

Beskid Niski

257

Obocz

627

Szczyt w Pa¶mie Magurskim Beskidu Niskiego

Beskid Niski

258

Ochabiska

618

Beskid Niski

Beskid Niski

259

Okr±gła

724

Beskid Niski

Beskid Niski

260

Okr±gła Górka

689

Beskid Niski

Beskid Niski

261

Osiecznik

633

Beskid Niski

Beskid Niski

262

Ostra Góra

759

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Niskiego. Leży w centralnej czę¶ci Pasma Magurskiego, w bocznym ramieniu, odgałęziaj±cym się ku północy od masywu Dziamery.

Beskid Niski

263

Ostry Dział

675

Beskid Niski

Beskid Niski

264

Ostrysz

635

Beskid Niski

Beskid Niski

265

Ostrzeż

427

Beskid Niski

Beskid Niski

266

Pagórek

519

Beskid Niski

Beskid Niski

267

Pakuszowa

687

Beskid Niski

Beskid Niski

268

Palenica (Szymbark)

515

Beskid Niski

Beskid Niski

269

Pasieczna

636

Beskid Niski

Beskid Niski

270

Perehyba

565

Beskid Niski

Beskid Niski

271

Pętna Góra

721

Beskid Niski

Beskid Niski

272

Pieprzowa

468

Beskid Niski

Beskid Niski

273

Piorun

743

Beskid Niski

Beskid Niski

274

Piwane

551

Beskid Niski

Beskid Niski

275

Polana (U¶cie Gorl.)

633

Beskid Niski

Beskid Niski

276

Połyncia (B. S±d.)

662

Beskid S±decki

277

Popielak

615

Beskid Niski

Beskid Niski

278

Popów Wierch

648

Beskid Niski

Beskid Niski

279

Postawne

846

Beskid Niski

Beskid Niski

280

Putyska

649

Beskid Niski

Beskid Niski

281

Równia

622

Beskid Niski

Beskid Niski

282

Rzepedka

708

Dwuwierzchołkowy szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Dawna, łemkowska nazwa szczytu brzmi Rożynkania, czyli góra w kształcie rogu. Wznosi się w pasemku Połońskiego Wierchu (zwanego też Szerokim Łanem) i Rzepedki.

Beskid Niski

283

Skałka (Hańczowa)

820

Beskid Niski

Beskid Niski

284

Skoroniste

697

Beskid Niski

Beskid Niski

285

Smokowiska

748

Beskid Niski

Beskid Niski

286

Smyczka

672

Beskid Niski

Beskid Niski

287

Sołdywiec

642

Beskid Niski

Beskid Niski

288

Sołtysia Góra (Małast.)

600

Beskid Niski

Beskid Niski

289

Stanków Łaz

617

Beskid Niski

Beskid Niski

290

Stermina

692

Beskid Niski

Beskid Niski

291

Stożek (Izby)

852

Niewybitny szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Leży w tzw. Hańczowskich Górach Rusztowych, w jednym z grzbietów, który od Cigeµki przez Długi Dział (słow. Dlhy diel), Ostry Wierch, Biał± Skałę i Wnyki ci±gnie się w kierunku północno-zachodnim aż po Kamienny Wierch i Czereszenne.

Beskid Niski

292

Sucha

687

Beskid Niski

Beskid Niski

293

Suchania

580

Beskid Niski

Beskid Niski

294

Suchy Wierch

652

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Jest najwyższym szczytem w zwartym i dobrze wyróżniaj±cym się masywie, stanowi±cym północno-zachodnie zakończenie Pasma Magurskiego. Masyw ten, tworzony jeszcze przez Miejsk± Górę (643 m, na północnym wschodzie) i Łys± Górę (636 m, na zachodzie) wznosi się w wielkim zakolu rzeki Ropy między Łosiem a Szymbarkiem. Suchy Wierch jest centralnie położonym szczytem tego masywu.

Beskid Niski

295

Szczob (Wisłok)

642

Beskid Niski

Beskid Niski

296

Szeroki Łan (Połoński)

688

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, inna nazwa to Połoński Wierch. Wznosi się w pasemku Połońskiego Wierchu i Rzepedki, stanowi±cym przedłużenie wła¶ciwego Pasma Bukowicy poza dolinę Płonki w kierunku południowo-wschodnim i schodz±cym ku dolinie Osławy w Szczawnem. Jest najbardziej na północ wysuniętym szczytem tego pasemka.

Beskid Niski

297

Szubienica (B. S±d.)

687

Dwuwierzchołkowe (687 m i 676 m) wzgórze na północno-wschodnim obrzeżu Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

298

Szwarcowa (B. S±d.)

790

Beskid S±decki

299

Szyberny Wierch

660

Beskid Niski

Beskid Niski

300

Szynkarówki (B. S±d.)

687

Wzgórze na północno-wschodnim obrzeżu Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

301

¦winka

593

Beskid Niski

Beskid Niski

302

Terpackie Niżne

764

Beskid Niski

Beskid Niski

303

Tokarnia

828

Beskid Niski

Beskid Niski

304

Tokarnia (Ja¶liska)

692

Beskid Niski

Beskid Niski

305

Tołsta (Tokarnia)

693

Beskid Niski

Beskid Niski

306

Trzy Kopce

696

Szczyt w Pa¶mie Magurskim w Beskidzie Niskim. Leży w bocznym ramieniu, odgałęziaj±cym się w kierunku północno-wschodnim od wschodniej czę¶ci masywu ¦wierzowej, z któr± ł±czy go głęboka i w±ska przeł±czka (ok. 610 m), natomiast w kierunku północno-wschodnim Trzy Kopce ł±cz± się przez szerokie, niskie siodło z masywem Bucznika (519 m).

Beskid Niski

307

Trzy Krzyże

387

Beskid Niski

Beskid Niski

308

Ubocz (Kamianna)

703

Beskid Niski

Beskid Niski

309

Koretwina (Wapno Płn.)

601

Beskid Niski

Beskid Niski

310

Wierch (Czyrna)

638

Beskid Niski

Beskid Niski

311

Wierch (Izby)

738

Beskid Niski

Beskid Niski

312

Wierch (Małast.)

705

Beskid Niski

Beskid Niski

313

Wierch (Piorunka)

675

Beskid Niski

Beskid Niski

314

Wierch Wirchne

635

Beskid Niski

Beskid Niski

315

Wierszek

581

Beskid Niski

Beskid Niski

316

Wierszok

522

Beskid Niski

Beskid Niski

317

Wierzchowina

515

Beskid Niski

Beskid Niski

318

Wilcze Budy

759

Szczyt górski w grzbiecie Pasma Bukowicy w Beskidzie Niskim. Jest zwornikiem bocznego ramienia, schodz±cego na południe przez Suchy Wierch i Kowalow±.

Beskid Niski

319

Wisłoczek

582

Beskid Niski

Beskid Niski

320

Wnyki

862

Beskid Niski

Beskid Niski

321

Wojenna

794

Beskid Niski

Beskid Niski

322

Wołowy

519

Beskid Niski

Beskid Niski

323

Wyrszgóra

507

Beskid Niski

Beskid Niski

324

Wysoki Dział

616

Beskid Niski

Beskid Niski

325

Wysota

784

Beskid Niski

Beskid Niski

326

Zagórze

503

Beskid Niski

Beskid Niski

327

Zawiersza

669

Beskid Niski

Beskid Niski

328

Zawoje

556

Beskid Niski

Beskid Niski

329

Zrub

744

Beskid Niski

Beskid Niski

330

Żałków (Tylicz)

653

Beskid Niski

Beskid Niski

331

Żdżar

741

Beskid Niski

Beskid Niski

332

Żurawiec

528

Beskid Niski

Beskid Niski

333

Żydówka

665

Beskid Niski

Beskid Niski

334

Bradowiec (B. S±d.)

770

Szczyt na wschodnim krańcu Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie, który od Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju poprzez Szalone i Bradowiec ci±gnie się do PowroĽnika.

335

Bukowina (Musz., BS)

810

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim, położony na granicy ze Słowacj±. Znajduje się w kierunku południowo-zachodnim od Przełęczy Tylickiej.

336

Czerteż (Muszynka, BS)

760

Beskid S±decki

337

Hawrylakówka (BS)

780

Beskid S±decki

338

Horbki (B. S±d.)

737

Wzgórze na wschodnim obrzeżu Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

339

Huzary (B. S±d.)

864

Szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim, położony pomiędzy Kotylnic± (766 m) a Jaworzynkami (825 m)

340

Jaworzyna (Żyd., BS)

899

Beskid S±decki

341

Kiczera (B. S±d.)

727

Beskid S±decki

342

Kopiec (B. S±d.)

762

Beskid S±decki

343

Łaz (B. S±d.)

690

Beskid S±decki

344

Nad Garbem (BS)

781

Szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Grzbiet ten odbiega od głównej grani Pasma Jaworzyny po wschodniej stronie Makowicy, pocz±tkowo w północnym kierunku, na Ostrej (834 m) zakręca w zachodnim i poprzez Wilcze Doły (786 m), Nad Garbem (781 m) i Majdan (490 m) opada aż do Nowego S±cza.

345

Ostra (B. S±d.)

834

Szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Grzbiet ten odbiega od głównej grani Pasma Jaworzyny po wschodniej stronie Makowicy, pocz±tkowo w północnym kierunku, na Ostrej zakręca w zachodnim i poprzez Wilcze Doły (786 m), Nad Garbem (781 m) i Majdan (490 m) opada aż do Nowego S±cza.

346

Ostrojabec (B. S±d.)

727

Beskid S±decki

347

Ostry Wierch (BS)

874

Beskid S±decki

348

O¶nikowski Wierch (BS)

848

Beskid S±decki

349

Peresliha (B. S±d.)

808

Beskid S±decki

350

Przypór (Łabowiec, BS)

659

Beskid S±decki

351

Sowia Góra (BS)

613

Beskid S±decki

352

Szalone (B. S±d.)

832

Szczyt na wschodnim krańcu Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie, który od Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju poprzez Szalone i Bradowiec ci±gnie się do PowroĽnika.

353

Szcz±b (B. S±d.)

703

Beskid S±decki

354

Wielki Groń (BS)

745

Beskid S±decki

355

Wierszek (Mochn., BS)

754

Beskid S±decki

356

Wilcze Doły (BS)

786

Szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Grzbiet ten odbiega od głównego grzbietu Pasma Jaworzyny po wschodniej stronie Makowicy, pocz±tkowo w północnym kierunku, na Ostrej (834 m) zakręca w zachodnim i poprzez Wilcze Doły, Nad Garbem (781 m) i Majdan (490 m) opada aż do Nowego S±cza

357

Wys. Wierch (Łosie, BS)

845

Beskid S±decki

358

Wysoki Groń (BS)

692

Beskid S±decki

359

Wysokie Bere¶cie (BS)

894

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Wraz z pobliskim szczytem Bere¶cie (869 m) tworz± samotny masyw nie ł±cz±cy się z innymi wzniesieniami Gór Leluchowskich.

360

Babia (B. Wysp.)

514

Beskid Wyspowy

361

Baranie (Biesz.)

713

Bieszczady

362

B±kowiec (B. Wysp.)

599

Wzniesienie na wschodnim skraju Beskidu Wyspowego, po północno-wschodniej stronie Pępówki

363

Białowodzka Góra (BW)

616

Szczyt Beskidu Wyspowego na wschodnim krańcu Pasma Łososińskiego. Posiada dwie kulminacje: południow± Rozdziele (616 m) i północn± - Zamczysko (606 m).

364

Borowa Góra (BW)

676

Beskid Wyspowy

365

Chełm (B. Wysp.)

793

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, we wschodniej czę¶ci Pasma Łososińskiego

366

D±brówka (B. Wysp.)

600

Beskid Wyspowy

367

Dilec (Biesz.)

474

Bieszczady

368

Dyszowa (Biesz.)

719

Bieszczady

369

Dziady (Biesz.)

647

Bieszczady

370

Góra Jeżowa (BW)

535

Beskid Wyspowy

371

Herby (B. Wysp.)

668

Beskid Wyspowy

372

Horodysko (Biesz.)

481

Bieszczady

373

Jasieniowa (Biesz.)

735

Bieszczady

374

Karnaflowy Łaz (Biesz.)

701

Bieszczady

375

Kiczera (Kul., Biesz.)

514

Bieszczady

376

Kiczera (Radoszyce)

715

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony ponad Radoszycami

Beskid Niski

377

Klończyk (B. Wysp.)

806

Kilkuwierzchołkowy, mało wybitny szczyt Beskidu Wyspowego. Znajduje się w długim, południowo-wschodnim grzbiecie ci±gn±cym się od Modyni przez Jasieńczyk i Klończyk po SpleĽnię.

378

Krasna (Biesz.)

658

Bieszczady

379

Kruhła (Biesz.)

498

Bieszczady

380

Lechnica (Biesz.)

592

Bieszczady

381

Lejzówka (B. S±d.)

456

Beskid S±decki

382

Miejska Góra (St. S±cz)

421

Beskid S±decki

383

Pępowka (B. Wysp.)

774

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Beskidu Wyspowego, w miejscowo¶ciach Łukowica i Roztoka

384

Piechówka (B. Wysp.)

623

Szczyt Beskidu Wyspowego, znajduj±cy się w zakończeniu grzbietu, który od szczytu Modyni (1028 m) poprzez Mał± Modyń i Piechówkę biegnie w kierunku południowo-wschodnim

385

Piekło (B. Wysp.)

653

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Beskidu Wyspowego, inna nazwa to Kamera

386

Polanka (Biesz.)

712

Bieszczady

387

Skiełek (B. Wysp.)

749

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, symbol gminy Łukowica

388

Sokoliska (Biesz.)

637

Bieszczady

389

SpleĽnia (B. Wysp.)

730

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się w zakończeniu długiego grzbietu, ci±gn±cego się od Modyni w południowo-wschodnim kierunku przez Jasieńczyk i Klończyk

390

Stymberek (B. Wysp.)

600

Beskid Wyspowy

391

Terpiak (Biesz.)

745

Bieszczady

392

Wierch (Rad., Biesz.)

738

Bieszczady

393

Wysoki W. (Biesz.)

649

Bieszczady

394

Żurawinka (Biesz.)

664

Bieszczady

395

Berdo (P. Bukowicy)

646

Beskid Niski

Beskid Niski

396

Beskid (Tylicz)

683

Beskid Niski

Beskid Niski

397

Cigarky (Muszynka)

715

Beskid Niski

Beskid Niski

398

Cigelka

805

Beskid Niski

Beskid Niski

399

Czerteże (Zyndranowa)

580

Beskid Niski

Beskid Niski

400

Czerwony Horbek

560

Beskid Niski

Beskid Niski

401

Danawa

841

Szczyt w pa¶mie granicznym (wododziałowym) na wschodnim krańcu Beskidu Niskiego, na granicy ze Słowacj±, słow. Daňová. Pasmo graniczne biegnie w tym miejscu w kierunku północ-południe, a Danawa leży pomiędzy szczytami Wielkiego Bukowca (Pasiki, 848 m) na północy i ¦redniego Garbu (822 m) na południu.

Beskid Niski

402

Debrz

609

Beskid Niski

Beskid Niski

403

Fujov (SK)

667

Beskid Niski

Beskid Niski

404

Groń (Weretyszów)

706

Beskid Niski

Beskid Niski

405

Haburskie

712

Beskid Niski

Beskid Niski

406

Harklowa

567

Beskid Niski

Beskid Niski

407

Hora (Muszynka)

716

Beskid Niski

Beskid Niski

408

Hrb (SK)

764

Beskid Niski

Beskid Niski

409

Ibocz

572

Beskid Niski

Beskid Niski

410

Iryska

625

Beskid Niski

Beskid Niski

411

Jałowa Kiczera

583

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Beskidu Niskiego, w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, słow. Kýčera. Przez szczyt biegnie granica państwowa polsko-słowacka. Leży ok. 3,3 km na południowy wschód od Przełęczy Dukielskiej.

Beskid Niski

412

Jasienik

730

Beskid Niski

Beskid Niski

413

Jelenia Góra (Berdo)

644

Beskid Niski

Beskid Niski

414

Kamen (SK)

652

Beskid Niski

Beskid Niski

415

Kam. Góra (Wola Sęk.)

571

Kamienna Góra - szczyt w Beskidzie Niskim ponad Wol± Sękow±

Beskid Niski

416

Ka¶cil

578

Beskid Niski

Beskid Niski

417

Kiczera Płn. (Moszcz.)

572

Beskid Niski

Beskid Niski

418

Kiczera (Zyndranowa)

579

Beskid Niski

Beskid Niski

419

Kiczerka (Puławy)

566

Beskid Niski

Beskid Niski

420

Kiczura (Głębokie)

500

Beskid Niski

Beskid Niski

421

Kiczurka

566

Beskid Niski

Beskid Niski

422

Kiczurki

582

Beskid Niski

Beskid Niski

423

Kluckov

767

Szczyt w pa¶mie granicznym (wododziałowym) na wschodnim krańcu Beskidu Niskiego, na granicy ze Słowacj±, słow. Kµučkov. Jest położony na północny-zachód od Przełęczy Radoszyckiej.

Beskid Niski

424

Koprowniczna

725

Beskid Niski

Beskid Niski

425

Księża Góra (Głębokie)

400

Beskid Niski

Beskid Niski

426

Kycera (Certizne, SK)

609

Beskid Niski

Beskid Niski

427

Liestiny (SK)

687

Beskid Niski

Beskid Niski

428

Łażec

495

Beskid Niski

Beskid Niski

429

Łysa Góra (Ja¶liska)

500

Beskid Niski

Beskid Niski

430

Mały Bukowiec

805

Beskid Niski

Beskid Niski

431

Paledovka (SK)

778

Beskid Niski

Beskid Niski

432

Pańska Góra

559

Szczyt w Beskidzie Niskim, w południowo-zachodniej czę¶ci Gniazda Jawornika. Stanowi zakończenie ramienia górskiego, które w masywie Kamfiniarki odgałęzia się od głównego, południowego grzbietu rozrogu Gniazda Jawornika ku zachodowi, a następnie w Bani Szklarskiej skręca na południe i przez Pańsk± Górę schodzi nad Ja¶liska.

Beskid Niski

433

Pańskie Łuki

778

Szczyt górski w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim. Na wielu mapach temu szczytowi przypisano błędnie nazwy Zrubań lub Skibce, odnosz±ce się do s±siedniego wypiętrzenia o wysoko¶ci 776 m.

Beskid Niski

434

Pleskanka (SK)

576

Beskid Niski

Beskid Niski

435

Płaziny (Staviska)

825

Beskid Niski

Beskid Niski

436

Płońska

502

Dwuwierzchołkowe wzniesienie w Beskidzie Niskim, w zachodniej czę¶ci północnego łańcucha Wzgórz Rymanowskich. Stoki północne opadaj± do¶ć łagodnie długim, bezle¶nym grzbietem w kierunku górnej czę¶ci wsi Równe, a stoki północno-wschodnie obniżaj± się grzbietem ku dolinie Lubatówki we wsi Lubatówka. W kierunku południowym, przez płytk± przeł±czkę (ok. 475 m) ł±czy się z bezle¶n± kopuł± Wyrszgóry (507 m), a od zachodu s±siaduje z Pachanow± (512 m).

Beskid Niski

437

Poddomok (SK)

524

Beskid Niski

Beskid Niski

438

Pohorela (SK)

821

Beskid Niski

Beskid Niski

439

Polana (Puławy)

691

Szczyt w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim. Leży w ramieniu, stanowi±cym północne przedłużenie pasma, odgałęziaj±cym się w szczycie Zrubania, około 1,7 km na północ od tego szczytu.

Beskid Niski

440

Polanka (Tylicz)

727

Beskid Niski

Beskid Niski

441

Polinsky vrch (SK)

654

Beskid Niski

Beskid Niski

442

Rownynie

671

Beskid Niski

Beskid Niski

443

Ruska Góra

583

Beskid Niski

Beskid Niski

444

Siwa Skała (SK)

837

Szczyt w Górach Hańczowskich, w południowo-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, słow. Sivá skala. Leży w cało¶ci po stronie słowackiej, w grzbiecie schodz±cym na południowy wschód ponad wie¶ Cegiełka.

Beskid Niski

445

Spalony Horbek

546

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, najbardziej na północ wysunięte wzniesienie Pasma Bukowicy

Beskid Niski

446

Stavenec (SK)

565

Beskid Niski

Beskid Niski

447

Sucharina (SK)

690

Szczyt w Beskidzie Niskim, położony na południe od Przełęczy Mazgalica, słow. Kačurák

Beskid Niski

448

Suchy Wierch (Bukow.)

727

Szczyt w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim. Leży w bocznym ramieniu, odgałęziaj±cym się na południe od głównego grzbietu pasma w rejonie szczytu Wilcze Budy.

Beskid Niski

449

Szczob Tarnawski

556

Beskid Niski

Beskid Niski

450

Szeroki Jasienik

774

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w pa¶mie granicznym. Przez wierzchołek biegnie granica ze Słowacj±.

Beskid Niski

451

¦redni Wierch (Zynd.)

616

Beskid Niski

Beskid Niski

452

Tri Kopce (Jasiłniki)

734

Beskid Niski

Beskid Niski

453

Ubycz (Wisłok)

506

Beskid Niski

Beskid Niski

454

Urbanówka

570

Beskid Niski

Beskid Niski

455

Vrch Krivej Kicery (SK)

609

Beskid Niski

Beskid Niski

456

Vysoky vrch (SK)

642

Beskid Niski

Beskid Niski

457

Weretyszów

742

Beskid Niski

Beskid Niski

458

G. Parkowa (St. S±cz)

423

Beskid S±decki

459

Jawor (Muszynka, BS)

778

Wzgórze we wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Znajduje się na terenie miejscowo¶ci Muszynka w grzbiecie, który od granicy polsko-słowackiej opada w północno-zachodnim kierunku do doliny Muszynki.

460

Mochnaczka Płd.

789

Szczyt ponad Mochnaczk± Niżn± w Beskidzie Niskim

Beskid Niski

461

Mochnaczka Płn.

788

Szczyt ponad Mochnaczk± Niżn± w Beskidzie Niskim

Beskid Niski

462

Popowice (BS)

415

Górka nad Popowicami w Beskidzie S±deckim

463

Pusta (Muszynka, BS)

867

Szczyt w granicznym polsko-słowackim grzbiecie Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

464

Winna Góra (BS)

350

Beskid S±decki

465

Wysoka Horka (BS)

764

Szczyt we wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się w granicznym pa¶mie, po stronie polskiej

466

Berdychów (Pog. Rożn.)

560

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

467

Budzyń (Pog. Rożn.)

396

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

468

Czubica (Pog. Rożn.)

453

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

469

D±browska Góra (PR)

583

Najwyższe wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim. Wznosi się na północ od wsi D±browa i skrzyżowania drogi krajowej nr 75 z drog± wojewódzk± nr 975. Ta ostatnia prowadzi wschodnimi stokami D±browskiej Góry od D±browy nad Jezioro Rożnowskie. Północno-zachodnie stoki D±browskiej Góry opadaj± do doliny Dunajca tuż przed jego uj¶ciem do Jeziora Rożnowskiego, północno-wschodnie do doliny potoku Jelnianka. W kierunku południowo-zachodnim od D±browskiej Góry odchodzi grzbiet, który przez przełęcz ł±czy j± z Kurowsk± Gór±. Wzniesienia te wraz z leż±c± po przeciwnej, lewej stronie Dunajca Białowodzk± Gór± tworz± pierwsze przewężenie doliny Dunajca w jej pogórskim, trzecim przełomie. W kierunku wschodnim ci±gnie się od D±browskiej Góry do¶ć długi grzbiet z wzniesieniem Klimkówka (512 m).

Pogórze Rożnowskie

470

Dział nad Dunajcem (PR)

450

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

471

Falkowa (Pog. Rożn.)

506

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

472

Głowaczka (Pog. Rożn.)

406

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

473

Grodzisko (Pog. Rożn.)

314

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

474

Habalina (Pog. Rożn.)

408

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

475

Klimkówka (PR)

512

Wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim w miejscowo¶ci Klimkówka, położone między D±browsk± Gór± a Kuminowieck± Gór±. Prowadzi tędy droga i zielony szlak turystyczny.

Pogórze Rożnowskie

476

Kobylnica Po¶r. (PR)

517

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

477

Kobylnica Wsch. (PR)

579

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

478

Kobylnica Zach. (PR)

509

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

479

Kumienowecka Góra (PR)

542

Wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim w miejscowo¶ci Librantowa

Pogórze Rożnowskie

480

Kurowska Góra (PR)

402

Wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim. Znajduje się w obrębie wsi Kurów, w widłach dróg krajowej nr 75 i wojewódzkiej nr 975. Na południowych zboczach (przy drodze nr 75) znajduje się czynny kamieniołom. Południowe i zachodnie podnóża opływa Dunajec. W północno-wschodnim kierunku grzbiet Kurowskiej Góry przez przełęcz ł±czy się z D±browsk± Gór± (583 m). Kurowska Góra wraz z leż±c± po przeciwnej, lewej stronie Dunajca Białowodzk± Gór± tworz± pierwsze przewężenie doliny Dunajca w jej podgórskim, trzecim przełomie.

Pogórze Rożnowskie

481

Majdan (Pog. Rożn.)

512

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

482

Mogiła (Pog. Rożn.)

478

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

483

Ostryż (Pog. Rożn.)

447

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

484

Patria (Pog. Rożn.)

471

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

485

Rosulec (Pog. Rożn.)

515

Wzgórze na Pogórzu Rożnowskim, inna nazwa to Jastrzębia Góra

Pogórze Rożnowskie

486

Styr (Pog. Rożn.)

460

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

487

Sucha Góra (Piaski, PR)

448

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

488

Sucha Góra (Polichty, PR)

363

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

489

Zawale (Pog. Rożn.)

518

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

490

Żebraczka (Pog. Rożn.)

502

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

491

Zamczysko Wsch. (BW)

505

Beskid Wyspowy

492

Zamczysko Zach. (BW)

607

Beskid Wyspowy

493

Rachów (B. Wysp.)

377

Beskid Wyspowy

494

Jodłowiec Wielki (BW)

482

Wzgórze w Beskidzie Wyspowym, znajduj±ce się w Pa¶mie Łososińskim, w zakończeniu bocznego, północno-wschodniego grzbietu

495

Ostra G. (Rożnów, BW)

483

Beskid Wyspowy

496

Ostra G. Płn. (B. Wysp.)

459

Beskid Wyspowy

497

Czyżowiec (Pog. Wi¶n.)

418

Wzniesienie na południowo-wschodnim krańcu Pogórza Wi¶nickiego. Wschodnie stoki opadaj± stromo do rzeki Łososina, południowo-zachodnie łagodnie do doliny jej dopływu - potoku Białka w miejscowo¶ci Łęki, północno-zachodnie stromo do potoku uchodz±cego do Białki, w kierunku północnym ci±gnie się do¶ć płaski grzbiet aż do doliny potoku Granicznik.

498

Wytrzyszczka (PW)

425

Pogórze Wi¶nickie

499

Pęcherska G. (Pog. Wi¶n.)

363

Wzniesienie na Pogórzu Wi¶nickim, nad lewym brzegiem Dunajca

500

Będzieszyna (Pog. Wi¶n.)

352

Pogórze Wi¶nickie

501

Machulec (Pog. Wi¶n.)

483

Grzbiet na Pogórzu Wi¶nickim, położony na wschód od Pasma Szpilówki, oddzielony od niego dolin± potoku Zelina Jurkowska

502

Kobyła (B. Wysp.)

603

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, przy jego północnej granicy z Pogórzem Wi¶nickim, inna nazwa to Kobyla Góra

503

Rogozowa (Pog. Wi¶n.)

536

Jedno z najwyższych wzniesień Pogórza Wi¶nickiego, położone nad miejscowo¶ciami Rajbrot i Iwkowa

504

Szpilówka (Pog. Wi¶n.)

516

Zalesione wniesienie znajduj±ce się na Pogórzu Wi¶nickim w długim 20-kilometrowym grzbiecie zwanym pasmem Szpilówki, który ci±gnie się od doliny Uszwicy na zachodzie, po dolinę Dunajca na wschodzie. Inna nazwa to Spilówka. W 2018 roku na południowym (głównym) wierzchołku Szpilówki zbudowano wysok± na 30 m wieżę widokow±.

505

Równice Wsch. (PW)

425

Pogórze Wi¶nickie

506

Równice Zach. (PW)

423

Pogórze Wi¶nickie

507

Połom (Pog. Wi¶n.)

413

Pogórze Wi¶nickie

508

Połom Mały (Pog. Wi¶n.)

410

Pogórze Wi¶nickie

509

Makowica (B. S±d)

948

Szczyt w zachodniej czę¶ci Pasma Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie S±deckim

510

Jaw. Kokuszczańska (BS)

969

Szczyt w grani głównej Pasma Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w tej grani pomiędzy Zadnimi Górami a Przełęcz± Bukowina. Nazwa pochodzi od znajduj±cej się na nim Hali Jaworzyna oraz miejscowo¶ci Kokuszka, do której ta hala należy.

511

Hala Pisana (B. S±d.)

1044

Niezbyt wybitny szczyt i zarastaj±ca polana grzbietowa w Pa¶mie Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie S±deckim. Wierzchołek jest punktem widokowym na wschodni± i południow± stronę.

512

Sokołowska G. (BS)

1028

Boczny grzbiet na północnej stronie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Opada on od głównego grzbietu tego pasma pomiędzy Hal± Pisan± a Hal± Barnowsk±.

513

Wierch n. Kam. (BS)

1084

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w Pa¶mie Jaworzyny Krynickiej. Znajduje się w głównym grzbiecie pasma, pomiędzy Hal± Pisan± a Hal± Łabowsk±.

514

Przypór (B. S±d.)

800

Beskid S±decki

515

Czerszla (B. S±d.)

867

Beskid S±decki

516

Kobylarka (B. S±d.)

956

Beskid S±decki

517

Jawor (B. S±d.)

1027

Beskid S±decki

518

Wargulszańskie G. (BS)

1035

Beskid S±decki

519

Runek (B. S±d.)

1082

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w głównej grani Pasma Jaworzyny

520

Czubakowska (B. S±d.)

1069

Szczyt w głównym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się ok. 340 m na południe od szczytu Runek.

521

Bukowa (B. S±d.)

1077

Szczyt w Beskidzie S±deckim w głównym grzbiecie Pasma Jaworzyny, pomiędzy Czubakowsk± (1082 m) a Jaworzyn± Krynick± (1114 m). Nie jest wybitny, ale stanowi zwornik. W południowo-zachodnim kierunku odchodzi od Bukowej boczny grzbiet, który poprzez Wielk± Bukow± (na której zakręca na południe) i Kotylniczy Wierch opada do miejscowo¶ci Szczawnik.

522

Wielka Bukowa (BS)

1104

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny. Grzbiet ten odgałęzia się w znajduj±cym się w głównej grani Pasma Jaworzyny wierzchołku Bukowa (1077 m) i biegnie w południowym kierunku poprzez Wielk± Bukow± do Kotylniczego Wierchu (1032 m).

523

Pusta Wielka (B. S±d.)

1061

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w południowej czę¶ci Pasma Jaworzyny. Znajduje się w bocznym, najdłuższym grzbiecie tego pasma, który odbiega od Runka (1080 m) w południowo-zachodnim kierunku i poprzez Jaworzynkę (1001 m), Pust± Wielk± i Zubrzy Wierch (870 m) opada do doliny Popradu w Żegiestowie-Zdroju.

524

Radziejowa (B. S±d.)

1266

Najwyższy szczyt Beskidu S±deckiego, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w mikroregionie Pasma Radziejowej. Na górze znajduje się wieża obserwacyjna.

525

Wielki Rogacz (BS)

1182

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej. Położony jest między Radziejow± (1266 m), od której oddzielony jest przełęcz± Żłobki (1106 m), a Małym Rogaczem (1162 m), od którego oddziela go Przełęcz Obrazek (1140 m). Jest zwornikiem dla odchodz±cego na północny wschód długiego bocznego grzbietu, który poprzez Międzyradziejówki opada do wierzchołka Złotułki (Trze¶niowy Groń).

526

Międzyradziejówki (BS)

1035

Wzniesienie w Beskidzie S±deckim - mało wybitny szczyt w północno-wschodniej grani Wielkiego Rogacza, pomiędzy Wielkim Rogaczem (1182 m) a Złotułkami (1001 m)

527

Złotułki (B. S±d.)

1001

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim, czasem mylnie nazywany Trze¶niowym Groniem, który jest innym szczytem, położonym nieco na południe. Znajduje się w bocznym grzbiecie Pasma Radziejowej, który od Wielkiego Rogacza (1182 m) poprzez Międzyradziejówki (1035 m) opada do Złotułek. Tutaj grzbiet ten rozgałęzia się na dwie odnogi; jedna poprzez Niemcow± opada do Kordowca, druga do Kamiennego Gronia.

528

Berdziawa Płd.

644

Beskid Niski

Beskid Niski

529

Berdziawa Płn.

615

Beskid Niski

Beskid Niski

530

Biała Góra Wsch.

422

Beskid Niski

Beskid Niski

531

Biała Góra Zach.

400

Beskid Niski

Beskid Niski

532

Biała Górka

520

Beskid Niski

Beskid Niski

533

Bircza

591

Beskid Niski

Beskid Niski

534

Chyrowska Góra

694

Beskid Niski

Beskid Niski

535

Ciertaz (SK)

552

Beskid Niski

Beskid Niski

536

Czerszla Płd.

721

Beskid Niski

Beskid Niski

537

Czystyny

645

Beskid Niski

Beskid Niski

538

Dił (Gil)

583

Beskid Niski

Beskid Niski

539

Dił Płd.

552

Beskid Niski

Beskid Niski

540

Dił Płn.

563

Beskid Niski

Beskid Niski

541

Dołhy Kut

558

Beskid Niski

Beskid Niski

542

Draniec (SK)

583

Beskid Niski

Beskid Niski

543

Drożyska

399

Beskid Niski

Beskid Niski

544

Druga Górka

342

Beskid Niski

Beskid Niski

545

Dział (Faliszówka)

413

Beskid Niski

Beskid Niski

546

Głojsce

412

Beskid Niski

Beskid Niski

547

Góra Desznicka

500

Beskid Niski

Beskid Niski

548

Góra Dzwonnicka

411

Beskid Niski

Beskid Niski

549

Grabska Góra

601

Beskid Niski

Beskid Niski

550

Grodzisko (Wietrzno)

431

Beskid Niski

Beskid Niski

551

Homola Po¶r.

691

Beskid Niski

Beskid Niski

552

Homola Wsch.

692

Beskid Niski

Beskid Niski

553

Ispak Płn.

441

Beskid Niski

Beskid Niski

554

Ispak Po¶r.

438

Beskid Niski

Beskid Niski

555

Kamieniec (Łęki)

415

Beskid Niski

Beskid Niski

556

Kamiennik (Wilsznia)

570

Beskid Niski

Beskid Niski

557

Kiczera Płd. (Chyrowa)

646

Beskid Niski

Beskid Niski

558

Kiczera Płn. (Chyrowa)

652

Beskid Niski

Beskid Niski

559

Kieczórka

465

Beskid Niski

Beskid Niski

560

Kieczórka ¦rodkowa

452

Beskid Niski

Beskid Niski

561

Komarnik (SK)

645

Beskid Niski

Beskid Niski

562

Kornuty Wsch.

835

Beskid Niski

Beskid Niski

563

Kowalowa (Wisłok)

664

Beskid Niski

Beskid Niski

564

Kowalowa Góra

491

Beskid Niski

Beskid Niski

565

Kowalówka

615

Beskid Niski

Beskid Niski

566

Krajna Bystra (SK)

569

Beskid Niski

Beskid Niski

567

Kremieniec (Wisłok)

513

Beskid Niski

Beskid Niski

568

Krymiarka

643

Beskid Niski

Beskid Niski

569

Krzemionki Po¶r.

374

Beskid Niski

Beskid Niski

570

Krzemionki Wsch.

375

Beskid Niski

Beskid Niski

571

Krzemionki Zach.

373

Beskid Niski

Beskid Niski

572

Kury Wierch (Zanistki)

601

Beskid Niski

Beskid Niski

573

Kwiatoń

673

Beskid Niski

Beskid Niski

574

Lipovina (SK)

645

Beskid Niski

Beskid Niski

575

Lipowina Płd.

673

Beskid Niski

Beskid Niski

576

Lipowina Płn.

635

Beskid Niski

Beskid Niski

577

Lipowina Po¶r.

677

Beskid Niski

Beskid Niski

578

Lisia Góra Wsch.

414

Beskid Niski

Beskid Niski

579

Lisia Góra Zach.

413

Beskid Niski

Beskid Niski

580

Lubatówka

455

Beskid Niski

Beskid Niski

581

Lysy vrch (SK)

694

Beskid Niski

Beskid Niski

582

Łan (Wola Wyżna)

703

Beskid Niski

Beskid Niski

583

Łazyki Płd.

620

Beskid Niski

Beskid Niski

584

Łazyki Płn.

535

Beskid Niski

Beskid Niski

585

Łęki Dukielskie Wsch.

412

Beskid Niski

Beskid Niski

586

Łęki Dukielskie Zach.

413

Beskid Niski

Beskid Niski

587

Łosikowa Góra

499

Beskid Niski

Beskid Niski

588

Łost

444

Beskid Niski

Beskid Niski

589

Łysa Góra Płn.

525

Beskid Niski

Beskid Niski

590

Matovka (SK)

519

Beskid Niski

Beskid Niski

591

Międzyrzeczna

473

Beskid Niski

Beskid Niski

592

Mogiła (Komańcza)

604

Beskid Niski

Beskid Niski

593

Mrozowa

461

Beskid Niski

Beskid Niski

594

Murinciak (SK)

519

Beskid Niski

Beskid Niski

595

Myszkowskie

410

Beskid Niski

Beskid Niski

596

Myszkowskie Wsch.

433

Beskid Niski

Beskid Niski

597

Myszkowskie Zach.

438

Beskid Niski

Beskid Niski

598

Obocze

610

Beskid Niski

Beskid Niski

599

Okop (Nowy Żmigród)

305

Beskid Niski

Beskid Niski

600

Pańska Góra (Żmigród)

328

Beskid Niski

Beskid Niski

601

Pierwsza Górka

338

Beskid Niski

Beskid Niski

602

Pilipów Wierch

664

Beskid Niski

Beskid Niski

603

Polana ¦winne

552

Beskid Niski

Beskid Niski

604

Popowe Wierchy Płd.

664

Beskid Niski

Beskid Niski

605

Przyczka (Iwonicz)

462

Beskid Niski

Beskid Niski

606

Psia Góra

492

Beskid Niski

Beskid Niski

607

Rakowiec

602

Beskid Niski

Beskid Niski

608

Skalne (SK)

715

Beskid Niski

Beskid Niski

609

Skałka (Kopalnia)

393

Beskid Niski

Beskid Niski

610

Sucha Góra (Iwonicz)

430

Beskid Niski

Beskid Niski

611

Sucharina Płn.

674

Szczyt w Beskidzie Niskim, położony na granicy polsko-słowackiej, na południe od Przełęczy Mazgalica

Beskid Niski

612

Syplakania

640

Beskid Niski

Beskid Niski

613

Szczeb

577

Beskid Niski

Beskid Niski

614

Szklarska Zachodnia

655

Beskid Niski

Beskid Niski

615

¦nietnica

750

Beskid Niski

Beskid Niski

616

Toki

368

Beskid Niski

Beskid Niski

617

Turkówka

531

Beskid Niski

Beskid Niski

618

Uklejówka

413

Beskid Niski

Beskid Niski

619

Wadernik

565

Beskid Niski

Beskid Niski

620

Wapno Płd.

548

Beskid Niski

Beskid Niski

621

Werchowaniec

688

Beskid Niski

Beskid Niski

622

Wertyńcza

652

Beskid Niski

Beskid Niski

623

Wielka Góra (Poraj)

392

Beskid Niski

Beskid Niski

624

Wierch (Komańcza)

598

Beskid Niski

Beskid Niski

625

Wierch Tylawski

485

Beskid Niski

Beskid Niski

626

Wierchowina (Łysa)

610

Beskid Niski

Beskid Niski

627

Wierszki

565

Beskid Niski

Beskid Niski

628

Wiszowiec

401

Beskid Niski

Beskid Niski

629

Wzgórze ¦w. Wojciecha

311

Beskid Niski

Beskid Niski

630

Zvezla (SK)

563

Beskid Niski

Beskid Niski

631

Szczob (Sucharina)

697

Szczyt w Beskidzie Niskim, położony na zachód od masywu Sucharina, na granicy polsko-słowackiej

Beskid Niski

RangePeaks reached

Beskid Niski

0 / 489

Góry Tokajsko-Slańskie

0 / 2

Pogórze Rożnowskie

0 / 25

Wyhorlat

0 / 1

Total

0 / 517(c) 2010 - 2018 Robert Celiński, Byledobiec Anin