RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Description: Beskid Niski

Mountain range/group ID: 8Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: P Su (pssc)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

44

Gerlach (Tatry, SK)

2655

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr oraz całych Karpat, zaliczany do Korony Europy, słow. Gerlachovský ątít. Masyw Gerlacha składa się z kilku wierzchołków. Grań rozpoczyna się od strony północno-zachodniej wierzchołkiem zwornikowym z grani± główn± - Zadnim Gerlachem (Zadný Gerlach, 2616 m), którego zbocza obniżaj± się do Przełęczy Tetmajera (Gerlachovské sedlo), za któr± wznosi się główny wierzchołek (2655 m). Dalej w grani znajduj± się kolejno Wyżnie Gerlachowskie Wrótka, wierzchołek Po¶redniego Gerlacha, Po¶rednie Gerlachowskie Wrótka, Gerlachowska Czuba i Niżnie Gerlachowskie Wrótka. Grzbiet kończy się południowo-wschodnim szczytem Małego Gerlacha (Kotlový ątít, 2601 m). Z wierzchołka Małego Gerlacha odchodz± dwa boczne ramiona obejmuj±ce Gerlachowski Kocioł (Gerlachovský kotol).

85

Łomnica (Tatry, SK)

2634

Drugi po Gerlachu najwyższy szczyt Tatr, słow. Lomnický ątít. Na górę można wjechać kolej± linow±, której dolna stacja znajduje się w Tatrzańskiej Łomnicy, a po¶rednia nad Łomnickim Stawem (słow. Skalnaté pleso). Łomnica położona jest w bocznej grani odchodz±cej na południowy wschód od grani głównej w Wyżnim Baranim Zworniku (słow. Vyąná Barania stráľnica) w masywie Baranich Rogów (słow. Baranie rohy).

674

Lodowy (Tatry, SK)

2630

Najwyższy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich, słow. Ąadový ątít. Według niektórych Ľródeł jedynym wyższym od niego punktem w grani głównej jest należ±cy do masywu Gerlacha wierzchołek - Zadni Gerlach. Nazwa góry pochodzi od długotrwale zalegaj±cych, zwłaszcza na jej północnych stokach, zlodowaciałych pól ¶niegowych. Jest to trzeci co do wysoko¶ci (po Gerlachu i Łomnicy) samodzielny szczyt tatrzański, a w okresie listopad 1938 - wrzesień 1939 był najwyższym szczytem Polski.

859

Durny Szczyt (Tatry, SK)

2625

Czwarty co do wysoko¶ci szczyt Tatr, położony na Słowacji, słow. Pyąný ątít. Znajduje się w długiej bocznej grani pomiędzy Baranimi Rogami (Baranie rohy) a Łomnic± (Lomnický ątít).

672

Wysoka (Tatry, SK)

2547

Wysoka, słow. Vysoká - dwuwierzchołkowy szczyt, położony w głównym grzbiecie Tatr, po stronie słowackiej. Wierzchołki maj± prawie równ± wysoko¶ć, a rozdziela je położona około 22 m niżej Przeł±czka w Wysokiej (©trbina vo Vysokej). Masyw Wysokiej położony jest pomiędzy masywami Rysów (rozdziela je przełęcz Waga - sedlo Váha) i Ganku (Gánok - rozdziela je szeroka Rumanowa Przełęcz).

671

Rysy (Tatry, PL/SK)

2503

Położony w Tatrach Wysokich najwyższy szczyt Polski, zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór oraz Korony Europy. Graniczny wierzchołek Rysów liczy 2499 m, położony w cało¶ci na Słowacji jest o 4 metry wyższy.

82

Krywań (Tatry, SK)

2496

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Tatr Wysokich po stronie słowackiej, o charakterystycznym, zakrzywionym wierzchołku, od którego wzi±ł swoj± nazwę, słow. Kriváň. Południow± grani± na szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny przez Mały Krywań (słow. Malý Kriváň) i Krywańsk± Przeł±czkę (słow. Daxnerovo sedlo). Do 1793 roku uważany był za najwyższy szczyt Tatr, od 1935 roku jest narodow± gór± Słowaków. Szczyt został umieszczony także w hymnie Słowacji, w herbie Słowackiej Republiki Socjalistycznej (wieczny ogień na tle góry), a od 1 stycznia 2009 roku znajduje się na słowackich monetach o nominale 1, 2 i 5 eurocentów.

857

Sławkowski (Tatry, SK)

2452

Wysoki i rozłożysty szczyt w bocznej grani Tatr Wysokich, odchodz±cej od grani głównej w zworniku Małej Wysokiej (Východná Vysoká), słow. Slavkovský ątít. Szczyt charakteryzuje jedna z największych w Tatrach wysoko¶ci względnych - jego północno-wschodnie stoki wznosz± się 950 metrów ponad podstawę. Na górę prowadzi niebieski szlak turystyczny, przechodz±cy wschodni± grani± Hrebeniok - Slavkovská vyhliadka - Nos - Sławkowski Szczyt.

858

Po¶rednia Grań (T., SK)

2441

Położony na Słowacji najwyższy szczyt w bocznej grani tatrzańskiej, która odchodzi z Małego Lodowego Szczytu ku południowemu wschodowi. Ma dwa wyraĽne wierzchołki: główny południowo-wschodni oraz niższy (ok. 2420 m) północno-zachodni, nazywany Mał± Po¶redni± Grani± (Malý hrot). Rozdziela je Wyżnia Po¶rednia Przeł±czka (Vyąná ątrbina v Prostrednom). Od Żółtego Szczytu (®ltá veľa) na północnym zachodzie masyw Po¶redniej Grani oddzielony jest Po¶redni± Przełęcz± (Sedlo za Prostredným), a od Ciemniastej Turni (Chmúrna veľa) na południowym wschodzie - Ciemniastym Przechodem (Sedlo pred Prostredným).

670

Mięguszowiecki (Tatry)

2438

Mięguszowiecki Szczyt, Mięguszowiecki Szczyt Wielki, słow. Veµký Mengusovský ątít - szczyt Tatr Wysokich, znajduj±cy się w grani głównej Tatr na granicy polsko-słowackiej, pomiędzy Cubryn± (oddziela je Hińczowa Przełęcz) a Mięguszowieckim Szczytem Po¶rednim (oddziela je Mięguszowiecka Przełęcz Wyżnia 2340 m n.p.m.). Jest to drugi co do wysoko¶ci szczyt w Polsce (20. w Tatrach) i najwyższy z Mięguszowieckich Szczytów. Jego północna ¶ciana jest najwyższ± ¶cian± w Tatrach o nachyleniu przekraczaj±cym 45°, osi±ga ona 1043 m wysoko¶ci. Szczyt jest dobrze widoczny spod Morskiego Oka.

669

Hruby W. (Tatry, SK)

2428

Hruby Wierch, słow. Hrubý vrch - wybitny szczyt w bocznej Grani Hrubego, będ±cej odnog± głównej grani odnogi Krywania. Wznosi się on nad dolinami: Hlińsk±, Młynick± i Niewcyrk±. Jego nazwa pochodzi od kształtu góry i towarzysz±cej mu masywnej (hruby - gruby), szerokiej grani północno-zachodniej.

860

Kołowy Szczyt (T., SK)

2418

Szczyt w głównej grani Tatr, w słowackiej czę¶ci Tatr Wysokich, słow. Kolový ątít. Jest to przedostatni (przed Jagnięcym Szczytem) z dużych masywów na północno-wschodnim krańcu grani głównej Tatr Wysokich. Od położonego na południe od niego Czarnego Szczytu jest oddzielony Czarn± Przełęcz±, od masywu Jagnięcego Szczytu natomiast - Kołow± Przełęcz±. W grani opadaj±cej na Kołow± Przełęcz znajduj± się dwie duże turnie, uznawane za samodzielne szczyty: Modra Turnia (Zmrzlá veľa, 2312 m) i Czerwona Turnia (Belasá veľa, 2284 m).

668

¦winica (Tatry)

2301

Zwornikowy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różni±cych się wysoko¶ci± o 10 m, słow. Svinica. Zaliczana jest do Diademu Polskich Gór. Ma kształt szerokiej piramidy skalnej, jest pierwszym od zachodu wybitnym szczytem (o wybitno¶ci ponad 100 m) Tatr Wysokich i kapitalnym punktem widokowym. Dwa wierzchołki ¦winicy rozdziela przełęcz - ¦winicka Szczerbina Niżnia (2278 m), opada spod niej Żleb Blatona. Wyższy wierzchołek ma 2301 m i prowadzi na niego szlak turystyczny. Niższy, zwany wierzchołkiem taternickim, ma wysoko¶ć 2291 m i jest niedostępny turystycznie. Niektórzy za trzeci wierzchołek uznaj± też niewybitny garb ¦winickiej Kopy. Punktem zwornikowym, przez który przebiega granica państwowa pomiędzy Polsk± a Słowacj±, jest jej główny wierzchołek. ¦winica leży w miejscu załamania się głównego grzbietu Tatr pod k±tem prostym i odej¶cia bocznej, 9-kilometrowej długo¶ci wschodniej grani ¦winicy zakończonej Wołoszynem. Odcinkiem tej grani od Przełęczy Zawrat (2159 m) poprowadzono szlak Orlej Perci.

861

Jagnięcy (TB, SK)

2229

Położony na Słowacji najbardziej na północny wschód wysunięty masyw grani głównej Tatr Wysokich, słow. Jahňací ątít. Kolejny szczyt, Szalony Wierch, znajduje się już w Tatrach Bielskich. Jagnięcy Szczyt ma dwa wierzchołki poł±czone niemal poziom± grani±, z których wyższy jest południowo-zachodni. Na górę prowadzi żółty szlak turystyczny, wychodz±cy spod Schroniska nad Zielonym Stawem Kieżmarskim.

673

Szer. Jaworzyńska (SK)

2210

Szeroka Jaworzyńska (słow. Javorinská ©iroká) - położony w słowackich Tatrach Wysokich rozłożysty masyw rozdzielaj±cy Dolinę Białej Wody (Bielovodská dolina) od Doliny Jaworowej (Javorová dolina). Szeroka Jaworzyńska jest położona w bocznej grani, na północ od Jaworowych Wierchów, łagodniejszej czę¶ci Jaworowej Grani.

49

Hawrań (Tatry B., SK)

2152

Najwyższy szczyt Tatr Bielskich na Słowacji, słow. Havran. Jest to najwyższy wapienny szczyt całych Tatr. Hawrań oddzielony jest na zachodzie od s±siedniego Nowego Wierchu (1999 lub 2009 m) wyraĽn± Hawrani± Przełęcz± (1919 m). Na wschodzie Hawrań graniczy z Płaczliw± Skał± (2142 m), oddzielony Strzystarsk± Przełęcz± (1969 m). Szczyty te razem z Muraniem (na zachód od Nowego Wierchu) tworz± charakterystyczn± grupę, widoczn± m.in. z wielu miejsc w Tatrach Wysokich.

862

Szalony W. (TB, SK)

2061

Szalony Wierch, dawniej Głupi Wierch (słow. Hlúpy vrch, ©ialený vrch) - trzeci pod względem wysoko¶ci szczyt Tatr Bielskich na Słowacji. Wznosi się we wschodniej czę¶ci pasma i jest oddzielony od Płaczliwej Skały Szerok± Przełęcz± Bielsk±, a od Zadnich Jatek - Szalon± Przełęcz±. Jest jednym z końców wspólnego odcinka grani głównej Tatr oraz grani głównej Tatr Bielskich (drugim jest Hawrań). Południowa grań Szalonego Wierchu poprzez Przełęcz pod Kop± ł±czy się z Tatrami Wysokimi. Grań ta rozdziela dwa systemy dolin walnych: Doliny Jaworowej i Doliny Kieżmarskiej, a konkretnie jej górne piętra, czyli Dolinę Zadnich Koperszadów oraz Dolinę Przednich Koperszadów. W grani opadaj±cej na Przełęcz pod Kop± znajduje się niewielkie wzniesienie - Szalona Kazalnica (1945 m), oddzielona od szczytu Szalonym Przechodem. Północne zbocza Szalonego Wierchu opadaj± do Doliny Szerokiej i Szalonego Kotła - górnych pięter Doliny do Regli. S± one rozdzielone Wielkim Szalonym Klinem - długim grzbietem odchodz±cym od grani głównej Tatr Bielskich nieco na wschód od szczytu. W górnej czę¶ci od Wielkiego Szalonego Klina odchodzi w stronę północnego zachodu znacznie krótszy Mały Szalony Klin.

895

Kralova hola (NT, SK)

1946

Kráµova hoµa (pol. Królewska Hala) - szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji. Obok tatrzańskiego Krywania druga narodowa góra Słowaków, uwieczniona w wielu legendach i opowie¶ciach. Na szczycie znajduje się wysoki na 131 m maszt.

855

Tarnica (Biesz.)

1346

Najwyższy szczyt polskich Bieszczadów, zaliczany do Korony Gór Polski oraz do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w Pa¶mie Połonin. Na wierzchołku znajduje się taras widokowy i żelazny krzyż.

856

Krzemień (Biesz.)

1335

Drugi pod względem wysoko¶ci szczyt polskich Bieszczadów i całych Bieszczadów Zachodnich. Znajduje się w ¶rodkowej czę¶ci grupy Tarnicy (1346 m) i Halicza (1333 m), w pa¶mie połonin.

890

Kopa Bukow. (Biesz.)

1320

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, należ±cy do najwyższych w tym regionie. Znajduje się w pa¶mie połonin, w grzbiecie ci±gn±cym się od Krzemienia do Halicza, od których Kopę Bukowsk± oddzielaj± płytkie przełęcze.

894

Tarniczka (Biesz.)

1315

Najwyższy wierzchołek Szerokiego Wierchu w Bieszczadach, który stanowi zachodni kraniec Grupy Tarnicy. Od najwyższego szczytu polskich Bieszczadów oddziela go niewielka przeł±czka (1275 m), na której spotykaj± się przechodz±cy przez Szeroki Wierch czerwony szlak, niebieski szlak z Wołosatego na Bukowe Berdo oraz pocz±tek krótkiego żółtego szlaku, prowadz±cego na Tarnicę.

867

Bukowe Berdo (Biesz.)

1311

Masyw w Bieszczadach, którego szczytowe partie zajmuje połonina, znajduje się tu też trochę piaskowcowych skałek. Leży na północ od masywu Krzemienia - jest od niego oddzielony płytk± przełęcz±.

854

Kruhly Wierch (P. Car.)

1297

Jeden z czterech wierzchołków Połoniny Caryńskiej w Bieszczadach Zachodnich, stanowi±cy jej najwyższe wzniesienie

893

Szeroki W. W. (Biesz.)

1293

Wschodni wierzchołek Szerokiego Wierchu w Grupie Tarnicy w Bieszczadach. Na wschód od tego wierzchołka znajduje się jeszcze Tarniczka, najwyższy wierzchołek Szerokiego Wierchu, dalej przełęcz 1275 m oraz Tarnica - najwyższy szczyt Bieszczadów.

945

Cierna hora (GL, SK)

1289

Čierna hora - najwyższy szczyt Gór Lewockich na Słowacji

935

Siminy (G. Lewockie, SK)

1287

Szczyt na wschodnich krańcach Gór Lewockich na Słowacji. Wznosi się nad miejscowo¶ci± ©ambron. Jest to drugi co do wysoko¶ci szczyt pasma. Znajduje się w północno-zachodnim grzbiecie szczytu Kuligura (1250 m), który biegnie poprzez Siminy i kończy się szczytem Kyčery (1060 m), wznosz±cym się nad miejscowo¶cia Jakubany. Wschodnie stoki szczytu Siminy opadaj± do doliny potoku ©ambronka, zachodnie do potoku Toráč, południowe do Bukowińskiego Potoku.

944

Ihla (G. Lewockie, SK)

1283

Szczyt w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji. Jest zwornikiem dla 3 grzbietów. Grzbiet północno-zachodni, na wierzchołku 1132 m zakręcaj±cy na północ, ci±gnie się aż do Starej Lubowli, grzbiet wschodni wkrótce zakręca na północny wschód i ł±czy Ihlę z Čiern± hor± (1289 m), krótki grzbiet południowo-zachodni rozgałęzia się opadaj±c w widły potoków Ihla, Holumnický potok i Kobylí potok.

892

Szeroki W. P. (Biesz.)

1268

Po¶redni wierzchołek Szerokiego Wierchu w Grupie Tarnicy w Bieszczadach

524

Radziejowa (B. S±d.)

1266

Najwyższy szczyt Beskidu S±deckiego, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w mikroregionie Pasma Radziejowej. Na górze znajduje się wieża obserwacyjna.

863

Roh (Poł. Wetl., Biesz.)

1255

Najwyższy wierzchołek Połoniny Wetlińskiej w Bieszczadach Zachodnich. Szczyt stanowi kulminację pokrytego grehotami (gołoborzami) grzbietu położonego pomiędzy oddzielaj±c± go od Osadzkiego Wierchu Srebrzyst± Przełęcz± (1215 m) a Hasiakow± Skał± i znajduje się w jego północno-zachodnim końcu.

946

Repisko (G. Lew., SK)

1251

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji. Leży w obrębie byłego poligonu wojskowego Javorina.

934

Kuligura (G. Lew., SK)

1250

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji. Leży w obrębie byłego poligonu wojskowego Javorina.

891

Szeroki W. Z. (Biesz.)

1243

Zachodni wierzchołek Szerokiego Wierchu w Grupie Tarnicy w Bieszczadach

939

Hrca Wsch. (GL, SK)

1240

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji, słow. Hrča. Leży w obrębie poligonu wojskowego Javorina.

936

Zamcisko (G. Lew., SK)

1236

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji. Leży w obrębie byłego poligonu wojskowego Javorina.

940

Hrca Zach. (GL, SK)

1236

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji, słow. Hrča. Leży w obrębie poligonu wojskowego Javorina.

938

Skapova (G. Lew., SK)

1232

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji, słow. ©kapová. Leży w obrębie poligonu wojskowego Javorina.

933

Kopa (G. Lewockie, SK)

1231

Szczyt na wschodnim krańcu Gór Lewockich na Słowacji. Wznosi się nad miejscowo¶ciami ©ambron i Bajerovce.

941

Javorina (G. Lew., SK)

1225

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji. Leży w obrębie poligonu wojskowego Javorina.

853

Smerek (Poł. Wetl.)

1222

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, stanowi±cy przedłużenie na zachód grzbietu Połoniny Wetlińskiej. Granic± jest Przełęcz Mieczysława Orłowicza (1075 m), przez któr± s±siaduje on z Szarym Berdem. Na udostępnionym dla turystów wierzchołku południowym znajduje się żelazny krzyż, który stoi w miejscu, gdzie piorun zabił turystę.

852

Krzemieniec (3 granice)

1221

Szczyt górski w wododziałowym pa¶mie Bieszczadów Zachodnich, przy którym schodz± się granice Polski, Słowacji i Ukrainy, słow. Kremenec, ukr. Kremenec. Krzemieniec to najwyższy punkt Gór Bukowskich, czyli słowackiej czę¶ci Bieszczadów Zachodnich.

937

Ciernohuzec (GL, SK)

1216

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji, słow. Čiernohuzec. Leży w obrębie poligonu wojskowego Javorina.

943

Derezova (G. Lew., SK)

1214

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji, słow. Dereľová. Pod szczytem znajduje się chroniona Dereľovská jaskyňa. Leży w obrębie poligonu wojskowego Javorina.

942

Javor (G. Lewockie, SK)

1206

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji. Leży w obrębie poligonu wojskowego Javorina.

851

Riaba Skała (Biesz.)

1199

Szczyt w pa¶mie granicznym Bieszczadów Zachodnich, na granicy polsko-słowackiej. Nazwa pochodzi od ukraińskiego słowa riabyj - pstry, odznaczaj±cy się mnogo¶ci± barw. Spotykana jest również nazwa Rabia Skała.

525

Wielki Rogacz (BS)

1182

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej. Położony jest między Radziejow± (1266 m), od której oddzielony jest przełęcz± Żłobki (1106 m), a Małym Rogaczem (1162 m), od którego oddziela go Przełęcz Obrazek (1140 m). Jest zwornikiem dla odchodz±cego na północny wschód długiego bocznego grzbietu, który poprzez Międzyradziejówki opada do wierzchołka Złotułki (Trze¶niowy Groń).

850

Płasza (Biesz.)

1163

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, na granicy ze Słowacj±

101

Mincol (G. Czerch., SK)

1157

Minčol - najwyższy szczyt Gór Czerchowskich we wschodniej Słowacji. Wznosi się w północno-zachodniej czę¶ci tej grupy górskiej. Szczyt pokrywa rozległa polana.

847

Jasło (Biesz.)

1153

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, stanowi±cy najwyższ± kulminację pasma ci±gn±cego się od Okr±glika w pa¶mie granicznym na północny zachód

58

Jaworzyna Krynicka (BS)

1114

Wysoki szczyt w Beskidzie S±deckim, najwyższy w Pa¶mie Jaworzyny, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Na górę można wjechać kolej± gondolow±.

522

Wielka Bukowa (BS)

1104

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny. Grzbiet ten odgałęzia się w znajduj±cym się w głównej grani Pasma Jaworzyny wierzchołku Bukowa (1077 m) i biegnie w południowym kierunku poprzez Wielk± Bukow± do Kotylniczego Wierchu (1032 m).

848

Hyrlata (Biesz.)

1103

Dwuwierzchołkowy szczyt w Bieszczadach Zachodnich

846

Małe Jasło (Biesz.)

1097

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich położony w ¶rodkowej czę¶ci bocznego grzbietu pasma granicznego ci±gn±cego się od Okr±glika przez Jasło aż do Cisnej

128

Simonka (SK)

1092

Najwyższy szczyt w Górach Tokajsko-Slańskich we wschodniej Słowacji, słow. ©imonka

Góry Tokajsko-Slańskie

513

Wierch n. Kam. (BS)

1084

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w Pa¶mie Jaworzyny Krynickiej. Znajduje się w głównym grzbiecie pasma, pomiędzy Hal± Pisan± a Hal± Łabowsk±.

519

Runek (B. S±d.)

1082

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w głównej grani Pasma Jaworzyny

950

Łabowiec Płn.

1082

Beskid S±decki

521

Bukowa (B. S±d.)

1077

Szczyt w Beskidzie S±deckim w głównym grzbiecie Pasma Jaworzyny, pomiędzy Czubakowsk± (1082 m) a Jaworzyn± Krynick± (1114 m). Nie jest wybitny, ale stanowi zwornik. W południowo-zachodnim kierunku odchodzi od Bukowej boczny grzbiet, który poprzez Wielk± Bukow± (na której zakręca na południe) i Kotylniczy Wierch opada do miejscowo¶ci Szczawnik.

146

Wyhorlat (SK)

1076

Najwyższy szczyt pasma górskiego Wyhorlat we wschodniej Słowacji, słow. Vihorlat

Wyhorlat

845

Wołosań (Biesz.)

1071

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, inna nazwa Patryja. Zalicza się do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w Pa¶mie Wołosania i Chryszczatej, tzw. Wysokim Dziale.

520

Czubakowska (B. S±d.)

1069

Szczyt w głównym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się ok. 340 m na południe od szczytu Runek.

864

Łopiennik (Bieszczady)

1069

Szczyt górski w Bieszczadach Zachodnich, stanowi±cy najwyższ± kulminację Pasma Łopiennika i Durnej, zaliczany do Diademu Polskich Gór

951

Łabowiec Płd.

1062

Beskid S±decki

523

Pusta Wielka (B. S±d.)

1061

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w południowej czę¶ci Pasma Jaworzyny. Znajduje się w bocznym, najdłuższym grzbiecie tego pasma, który odbiega od Runka (1080 m) w południowo-zachodnim kierunku i poprzez Jaworzynkę (1001 m), Pust± Wielk± i Zubrzy Wierch (870 m) opada do doliny Popradu w Żegiestowie-Zdroju.

511

Hala Pisana (B. S±d.)

1044

Niezbyt wybitny szczyt i zarastaj±ca polana grzbietowa w Pa¶mie Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie S±deckim. Wierzchołek jest punktem widokowym na wschodni± i południow± stronę.

518

Wargulszańskie G. (BS)

1035

Beskid S±decki

526

Międzyradziejówki (BS)

1035

Wzniesienie w Beskidzie S±deckim - mało wybitny szczyt w północno-wschodniej grani Wielkiego Rogacza, pomiędzy Wielkim Rogaczem (1182 m) a Złotułkami (1001 m)

866

Boroło (Łop., Biesz.)

1034

Stroma kopka w zachodniej odnodze Łopiennika w Bieszczadach

512

Sokołowska G. (BS)

1028

Boczny grzbiet na północnej stronie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Opada on od głównego grzbietu tego pasma pomiędzy Hal± Pisan± a Hal± Barnowsk±.

517

Jawor (B. S±d.)

1027

Beskid S±decki

849

Stryb (Biesz.)

1011

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, na granicy ze Słowacj±

14

Busov (SK)

1002

Najwyższy szczyt Beskidu Niskiego, położony na Słowacji

Beskid Niski

527

Złotułki (B. S±d.)

1001

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim, czasem mylnie nazywany Trze¶niowym Groniem, który jest innym szczytem, położonym nieco na południe. Znajduje się w bocznym grzbiecie Pasma Radziejowej, który od Wielkiego Rogacza (1182 m) poprzez Międzyradziejówki (1035 m) opada do Złotułek. Tutaj grzbiet ten rozgałęzia się na dwie odnogi; jedna poprzez Niemcow± opada do Kordowca, druga do Kamiennego Gronia.

19

Chryszczata (Biesz.)

998

Szczyt w Bieszczadach, w pa¶mie Wołosania. Na szczycie stoi betonowa wieża geodezyjna z czasów zaborów. Nazwa Chryszczata wywodzi się od łemkowskiej nazwy ro¶liny chreszczate zilie (czworolist pospolity) lub od skrzyżowania dróg (ukr. chrest - krzyż). Na zachodnich stokach Chryszczatej znajduj± się osuwiskowe Jeziorkami Duszatyńskimi.

83

Lackowa

997

Najwyższy szczyt Beskidu Niskiego leż±cy w Polsce, słow. Lacková. Zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w Górach Hańczowskich (inaczej Hańczowskie Góry Rusztowe, czę¶ć tzw. Beskidu Gorlickiego). Jest położony między Krynic±-Zdrój a Wysow±, na granicy ze Słowacj±. Wznosi się dobrze widoczn± z daleka kopuł± nad wsiami Izby oraz Bieliczna.

Beskid Niski

844

Jaworne (Biesz.)

992

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony w pa¶mie Wysoki Dział, na południowy wschód od przełęczy Żebrak. Od południowego wschodu poprzez przełęcz (928 m) s±siaduje z Wołosaniem.

870

Łopiennik Płn. (Biesz.)

981

Północny wierzchołek Łopiennika w Bieszczadach

865

Durna (Bieszczady)

979

Szczyt górski w Bieszczadach Zachodnich, w Pa¶mie Łopiennika i Durnej, inna nazwa to Smolaków Kamień

510

Jaw. Kokuszczańska (BS)

969

Szczyt w grani głównej Pasma Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w tej grani pomiędzy Zadnimi Górami a Przełęcz± Bukowina. Nazwa pochodzi od znajduj±cej się na nim Hali Jaworzyna oraz miejscowo¶ci Kokuszka, do której ta hala należy.

516

Kobylarka (B. S±d.)

956

Beskid S±decki

868

Łopieninka (Biesz.)

953

Bieszczady

509

Makowica (B. S±d)

948

Szczyt w zachodniej czę¶ci Pasma Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie S±deckim

873

Durna Wsch. (Biesz.)

945

Wschodni wierzchołek Durnej w Bieszczadach

884

Trohaniec (Bieszczady)

939

Najwyższa kulminacja pasma Otrytu w Bieszczadach Zachodnich, niekiedy jednak zaliczana do Gór Sanocko-Turczańskich, jako ich najwyższy polski szczyt. Położony jest na wschodnim krańcu Otrytu, pomiędzy miejscowo¶ciami Dwerniczek i Lutowiska. Zaliczany jest do Diademu Polskich Gór.

109

Ostry Wierch

938

Drugi co do wysoko¶ci szczyt w polskiej czę¶ci Beskidu Niskiego. Leży w tzw. Hańczowskich Górach Rusztowych, w jednym z grzbietów, który od Cigelki przez Długi Dział (słow. Dlhy diel), Ostry Wierch, Biał± Skałę i Wnyki ci±gnie się w kierunku północno-zachodnim aż po Kamienny Wierch i Czereszenne. Szczyt Ostrego Wierchu znajduje się ok. 200 m na północ od granicy ze Słowacj±.

Beskid Niski

105

Oblik (SK)

924

Szczyt w Górach Tokajsko-Slańskich we wschodniej Słowacji

Góry Tokajsko-Slańskie

872

Łopienka Płd. (Biesz.)

923

Bieszczady

871

Łopienka Płn. (Biesz.)

921

Bieszczady

869

Żurka (Bieszczady)

905

Bieszczady

8

Biała Skała

903

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Leży w tzw. Hańczowskich Górach Rusztowych, w jednym z grzbietów, który od Cigelki przez Długi Dział (słow. Dlhy diel), Ostry Wierch, Biał± Skałę i Wnyki ci±gnie się w kierunku północno-zachodnim aż po Kamienny Wierch i Czereszenne.

Beskid Niski

135

Stebnicka Magura (SK)

900

Najwyższy szczyt Pogórza Ondawskiego, słow. Stebnícka Magura. Wznosi się na północ od Bardejowa i dominuje nad okolic± z 80-metrowym masztem na szczycie.

Beskid Niski

340

Jaworzyna (Żyd., BS)

899

Beskid S±decki

883

Otryt (Bieszczady)

896

Bieszczady

359

Wysokie Bere¶cie (BS)

894

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Wraz z pobliskim szczytem Bere¶cie (869 m) tworz± samotny masyw nie ł±cz±cy się z innymi wzniesieniami Gór Leluchowskich.

880

Korbania (Bieszczady)

894

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w Pa¶mie Łopiennika i Durnej. Jest kulminacj± grzbietu odbiegaj±cego na północny wschód ze zwornika położonego na południe od Durnej. Opada on najpierw na przełęcz Hyrcza (692 m), a następnie wznosi się ku szczytowi Korbani. Od wrze¶nia 2014 roku na górze stoi drewniana wieża widokowa.

875

Berdo (Jabłonki, Biesz.)

890

Bieszczady

80

Kozie Żebro (Łab.)

888

Beskid Niski

Beskid Niski

913

Korbania Zach. (Biesz.)

888

Zachodni wierzchołek Korbani w Bieszczadach

56

Jaworze

882

Góra w Beskidzie Niskim, najwyższy szczyt Gór Grybowskich, inaczej Beskidu Grybowskiego, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Wznosi się na południowy wschód od Grybowa. Na szczycie stoi wieża widokowa z krzyżem.

Beskid Niski

57

Jaworzyna Konieczn.

881

Jaworzyna Konieczniańska, słow. Javorina - szczyt w Beskidzie Niskim, na granicy ze Słowacj±

Beskid Niski

171

Czerszla (Kotów)

877

Beskid Niski

Beskid Niski

347

Ostry Wierch (BS)

874

Beskid S±decki

874

Daniowa (Bieszczady)

873

Bieszczady

77

Kopiec (Kotów)

871

Beskid Niski

Beskid Niski

515

Czerszla (B. S±d.)

867

Beskid S±decki

463

Pusta (Muszynka, BS)

867

Szczyt w granicznym polsko-słowackim grzbiecie Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

59

Jaworzynka

867

Szczyt w Beskidzie Niskim, zwany też Jaworzynk± Regietowsk±. Leży w długim i w±skim ramieniu górskim, odgałęziaj±cym się od głównego grzbietu Karpat w rejonie szczytu Obycz (788 m) i schodz±cym w kierunku północno-zachodnim.

Beskid Niski

339

Huzary (B. S±d.)

864

Szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim, położony pomiędzy Kotylnic± (766 m) a Jaworzynkami (825 m)

320

Wnyki

862

Beskid Niski

Beskid Niski

64

Kamień nad Ja¶liskami

857

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w pa¶mie granicznym, inna nazwa to Bieszczad. Zalicza się go do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w mikroregionie Pasma Granicznego (między Przełęcz± Beskid nad Czeremch± i Przełęcz± Łupkowsk±).

Beskid Niski

291

Stożek (Izby)

852

Niewybitny szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Leży w tzw. Hańczowskich Górach Rusztowych, w jednym z grzbietów, który od Cigeµki przez Długi Dział (słow. Dlhy diel), Ostry Wierch, Biał± Skałę i Wnyki ci±gnie się w kierunku północno-zachodnim aż po Kamienny Wierch i Czereszenne.

Beskid Niski

149

Wielki Bukowiec

848

Szczyt w pa¶mie granicznym we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Inna nazwa to Wysoki Horb lub Pasika. Na szczycie góry wznosi się stalowa wieża obserwacyjna.

Beskid Niski

348

O¶nikowski Wierch (BS)

848

Beskid S±decki

79

Kozie Żebro

847

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Leży w do¶ć długim i w±skim ramieniu górskim, odgałęziaj±cym się od głównego grzbietu Karpat w rejonie szczytu Obycz (788 m) i schodz±cym w kierunku północno-zachodnim, w widły Ropy i Zdyni, na północny wschód od Wysowej. Wraz z położonymi w tym samym ramieniu szczytami Jaworzynki (869 m, ok. 1,9 km na południowy wschód) i Skałki (820 m, ok. 1,8 km na północny zachód) tworzy charakterystyczny, do¶ć wyrównany wał górski o stromych stokach, dobrze wyróżniaj±cy się na panoramach górskich.

Beskid Niski

882

Hulskie (Bieszczady)

846

Bieszczady

148

W±tkowa

846

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Magury W±tkowskiej, położony nad Bartnem. Zaliczany jest to Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w mikroregionie Pasma Magurskiego, inaczej Beskidu Magurskiego, czę¶ci tzw. Beskidu Gorlickiego.

Beskid Niski

279

Postawne

846

Beskid Niski

Beskid Niski

357

Wys. Wierch (Łosie, BS)

845

Beskid S±decki

182

Dział

842

Beskid Niski

Beskid Niski

91

Magura W±tkowska

842

Szczyt w Beskidzie Niskim nad Bartnem, w pa¶mie Magury W±tkowskiej

Beskid Niski

401

Danawa

841

Szczyt w pa¶mie granicznym (wododziałowym) na wschodnim krańcu Beskidu Niskiego, na granicy ze Słowacj±, słow. Daňová. Pasmo graniczne biegnie w tym miejscu w kierunku północ-południe, a Danawa leży pomiędzy szczytami Wielkiego Bukowca (Pasiki, 848 m) na północy i ¦redniego Garbu (822 m) na południu.

Beskid Niski

444

Siwa Skała (SK)

837

Szczyt w Górach Hańczowskich, w południowo-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, słow. Sivá skala. Leży w cało¶ci po stronie słowackiej, w grzbiecie schodz±cym na południowy wschód ponad wie¶ Cegiełka.

Beskid Niski

876

Walter (Bieszczady)

836

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w Pa¶mie Łopiennika i Durnej. Znajduje się w grzbiecie odbiegaj±cym na zachód ze szczytu 912 m położonego na północ od Durnej. Pierwotnie szczyt nosił nazwę Woronikówka. 20 lat po ¶mierci gen. Karol ¦wierczewskiego ps. Walter (zmarł 28 marca 1947 roku w leż±cych nieopodal Jabłonkach), w 1967 roku władze PRL przemianowały górę na Walter. Na wierzchołku została umieszczona tablica pami±tkowa.

562

Kornuty Wsch.

835

Beskid Niski

Beskid Niski

345

Ostra (B. S±d.)

834

Szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Grzbiet ten odbiega od głównej grani Pasma Jaworzyny po wschodniej stronie Makowicy, pocz±tkowo w północnym kierunku, na Ostrej zakręca w zachodnim i poprzez Wilcze Doły (786 m), Nad Garbem (781 m) i Majdan (490 m) opada aż do Nowego S±cza.

352

Szalone (B. S±d.)

832

Szczyt na wschodnim krańcu Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie, który od Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju poprzez Szalone i Bradowiec ci±gnie się do PowroĽnika.

127

S±palska Góra

831

Beskid Niski

Beskid Niski

78

Kornuty

830

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Magury W±tkowskiej. Na południowo-zachodnim zboczu zlokalizowany jest rezerwat przyrody Kornuty z Jaskini± Mroczn±.

Beskid Niski

887

Dział (Hruń, Biesz.)

830

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich w pa¶mie Wysokiego Działu, inna nazwa Hruń

303

Tokarnia

828

Beskid Niski

Beskid Niski

877

Jawor (Bieszczady)

827

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich w Pa¶mie Łopiennika i Durnej

435

Płaziny (Staviska)

825

Beskid Niski

Beskid Niski

0

Baba (Kanasiówka)

823

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, zwany także Kanasiówk±. Leży w głównym grzbiecie Karpat, którym na tym odcinku biegnie granica polsko-słowacka, jednak sam szczyt góry leży na terenie Polski, ok. 400 m na północ od linii granicy.

Beskid Niski

43

Garb ¦redni

822

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w pa¶mie granicznym, niecałe 4 km na północny zachód od Przełęczy Radoszyckiej

Beskid Niski

210

Jaworzyna (Łabowa)

822

Beskid Niski

Beskid Niski

438

Pohorela (SK)

821

Beskid Niski

Beskid Niski

283

Skałka (Hańczowa)

820

Beskid Niski

Beskid Niski

143

Ubocz

819

Beskid Niski

Beskid Niski

878

Łysy Wierch (Biesz.)

815

Bieszczady

90

Magura Małastowska

813

Szczyt w Beskidzie Niskim, stanowi±cy granicę między miejscowo¶ciami Nowica (od południa) a Małastów (od północy). W okolicach szczytu zbudowano schronisko im. prof. St. Gabriela, należ±ce do oddziału PTTK w Gorlicach.

Beskid Niski

335

Bukowina (Musz., BS)

810

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim, położony na granicy ze Słowacj±. Znajduje się w kierunku południowo-zachodnim od Przełęczy Tylickiej.

349

Peresliha (B. S±d.)

808

Beskid S±decki

947

Łyżka (B. Wysp.)

807

Wzniesienie na wschodnich obrzeżach Beskidu Wyspowego, nazywane również Wyszk±. Znajduje się w pa¶mie wzgórz oddzielaj±cych dolinę Słomki od doliny jej dopływu - potoku Łukowica. W pa¶mie tym znajduj± się kolejno Cisówka (564 m), Pępówka (774 m) i Łyżka, która wznosi się nad miejscowo¶ciami Roztoka i Przyszowa w gminie Łukowica.

377

Klończyk (B. Wysp.)

806

Kilkuwierzchołkowy, mało wybitny szczyt Beskidu Wyspowego. Znajduje się w długim, południowo-wschodnim grzbiecie ci±gn±cym się od Modyni przez Jasieńczyk i Klończyk po SpleĽnię.

398

Cigelka

805

Beskid Niski

Beskid Niski

430

Mały Bukowiec

805

Beskid Niski

Beskid Niski

888

Czereniny (Biesz.)

804

Bieszczady

948

Łyżka Wsch. (BW)

803

Wzniesienie na wschodnich obrzeżach Beskidu Wyspowego, nazywane również Wyszk±. Znajduje się w pa¶mie wzgórz oddzielaj±cych dolinę Słomki od doliny jej dopływu - potoku Łukowica. W pa¶mie tym znajduj± się kolejno Cisówka (564 m), Pępówka (774 m) i Łyżka, która wznosi się nad miejscowo¶ciami Roztoka i Przyszowa w gminie Łukowica.

96

Mareszka

801

Szczyt wchodz±cy w skład masywu Magury W±tkowskiej w Beskidzie Niskim

Beskid Niski

140

¦wierzowa

801

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego

Beskid Niski

514

Przypór (B. S±d.)

800

Beskid S±decki

321

Wojenna

794

Beskid Niski

Beskid Niski

365

Chełm (B. Wysp.)

793

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, we wschodniej czę¶ci Pasma Łososińskiego

38

Dzielec

792

Szczyt w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Około 200 m na południowy wschód od wierzchołka biegnie granica polsko-słowacka.

Beskid Niski

139

Swarne (Mizarne)

791

Beskid Niski

Beskid Niski

112

Pasieczka

791

Beskid Niski

Beskid Niski

123

Rozdziele

791

Niewybitny szczyt na południowo-zachodnim skraju Beskidu Niskiego, wznosz±cy się na północ od wsi Mochnaczka Wyżna, ok. 2 km na wschód od przełęczy Krzyżówka

Beskid Niski

298

Szwarcowa (B. S±d.)

790

Beskid S±decki

460

Mochnaczka Płd.

789

Szczyt ponad Mochnaczk± Niżn± w Beskidzie Niskim

Beskid Niski

174

Czerteże

789

Beskid Niski

Beskid Niski

107

Obycz

788

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w tzw. Górach Hańczowskich. Leży w głównym grzbiecie Karpat, ok. 800 m na południowy zachód od Przełęczy Regetowskiej i ok. 4,5 km na wschód od miejscowo¶ci Wysowa-Zdrój. Przez szczyt przebiega granica ze Słowacj±.

Beskid Niski

461

Mochnaczka Płn.

788

Szczyt ponad Mochnaczk± Niżn± w Beskidzie Niskim

Beskid Niski

356

Wilcze Doły (BS)

786

Szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Grzbiet ten odbiega od głównego grzbietu Pasma Jaworzyny po wschodniej stronie Makowicy, pocz±tkowo w północnym kierunku, na Ostrej (834 m) zakręca w zachodnim i poprzez Wilcze Doły, Nad Garbem (781 m) i Majdan (490 m) opada aż do Nowego S±cza

129

Siwejka (Szwejka)

785

Beskid Niski

Beskid Niski

325

Wysota

784

Beskid Niski

Beskid Niski

155

Zielona Lipka

783

Beskid Niski

Beskid Niski

879

Patryja (Bieszczady)

782

Bieszczady

344

Nad Garbem (BS)

781

Szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Grzbiet ten odbiega od głównej grani Pasma Jaworzyny po wschodniej stronie Makowicy, pocz±tkowo w północnym kierunku, na Ostrej (834 m) zakręca w zachodnim i poprzez Wilcze Doły (786 m), Nad Garbem (781 m) i Majdan (490 m) opada aż do Nowego S±cza.

17

Chełm

780

Szczyt położony w północno-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego z charakterystyczn± sylwetk± i stromym północnym zboczem. Na górze stoi pami±tkowy krzyż.

Beskid Niski

337

Hawrylakówka (BS)

780

Beskid S±decki

889

Prislip (Bieszczady)

779

Bieszczady

459

Jawor (Muszynka, BS)

778

Wzgórze we wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Znajduje się na terenie miejscowo¶ci Muszynka w grzbiecie, który od granicy polsko-słowackiej opada w północno-zachodnim kierunku do doliny Muszynki.

142

Tokarnia (Karlików)

778

Najwyższy szczyt w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim, leż±cy na terenie wsi Karlików. Zalicza się go do Diademu Polskich Gór. Ze szczytu roztacza się rozległy widok w kierunku północnym na Pogórze Bukowskie, w kierunku południowo-wschodnim na Bieszczady oraz w kierunku zachodnim na Beskid Niski a przy dobrej widoczno¶ci nawet Tatry. Szczyt ma dwa wierzchołki - wschodni (zalesiony) zwany był dawniej Wierchem Mendla, natomiast na głównym wierzchołku stoi maszt telefonii komórkowej.

Beskid Niski

431

Paledovka (SK)

778

Beskid Niski

Beskid Niski

433

Pańskie Łuki

778

Szczyt górski w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim. Na wielu mapach temu szczytowi przypisano błędnie nazwy Zrubań lub Skibce, odnosz±ce się do s±siedniego wypiętrzenia o wysoko¶ci 776 m.

Beskid Niski

886

Fenków Wierch (Biesz.)

777

Bieszczady

60

Jaworzynka (Hańczowa)

777

Beskid Niski

Beskid Niski

92

Magurycz Duży

777

Szczyt leż±cy wspólnie z Maguryczem Małym we wschodniej czę¶ci Pasma Magurskiego w Beskidzie Niskim. Na wschodnim stoku znajduje się ciekawe osuwisko z dwoma jeziorkami, do którego doprowadzono oznakowany szlak doj¶ciowy.

Beskid Niski

157

Zrubań (Skibce)

776

Szczyt w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim

Beskid Niski

218

Kamienny W. (Izby)

776

Beskid Niski

Beskid Niski

98

Margoń Wyżna

774

Beskid Niski

Beskid Niski

383

Pępówka (B. Wysp.)

774

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Beskidu Wyspowego, w miejscowo¶ciach Łukowica i Roztoka. Znajduje się w pa¶mie wzgórz oddzielaj±cych dolinę Słomki od doliny jej dopływu - potoku Łukowica. W pa¶mie tym znajduj± się kolejno Cisówka (564 m), Pępówka (774 m) i Łyżka (803 i 807 m).

450

Szeroki Jasienik

774

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w pa¶mie granicznym. Przez wierzchołek biegnie granica ze Słowacj±.

Beskid Niski

50

Hłocza

774

Beskid Niski

Beskid Niski

122

Rotunda

771

Szczyt górski w Beskidzie Niskim, leż±cy w bocznym ramieniu, które w szczycie Jaworzyny Konieczniańskiej odgałęzia się od głównego grzbietu Karpat w kierunku północnym

Beskid Niski

334

Bradowiec (B. S±d.)

770

Szczyt na wschodnim krańcu Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie, który od Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju poprzez Szalone i Bradowiec ci±gnie się do PowroĽnika.

94

Majdan

768

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Magury W±tkowskiej

Beskid Niski

197

Harniaków Wierch

768

Szczyt na południowo-zachodnim skraju Beskidu Niskiego, wznosz±cy się na południe od wsi Piorunka, ok. 2,3 km na wschód od przełęczy Krzyżówka

Beskid Niski

423

Kluckov

767

Szczyt w pa¶mie granicznym (wododziałowym) na wschodnim krańcu Beskidu Niskiego, na granicy ze Słowacj±, słow. Kµučkov. Jest położony na północny-zachód od Przełęczy Radoszyckiej.

Beskid Niski

42

Fujów

767

Niewybitny szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, słow. Fedorkov. Leży w głównym grzbiecie Karpat, ok. 1,5 km na północny wschód od przełęczy Beskid nad Czeremch±.

Beskid Niski

302

Terpackie Niżne

764

Beskid Niski

Beskid Niski

465

Wysoka Horka (BS)

764

Szczyt we wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się w granicznym pa¶mie, po stronie polskiej

408

Hrb (SK)

764

Beskid Niski

Beskid Niski

342

Kopiec (B. S±d.)

762

Beskid S±decki

55

Jawornik

761

Szczyt w GnieĽdzie Jawornika, we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, dawna nazwa Zadowczykowa

Beskid Niski

336

Czerteż (Muszynka, BS)

760

Beskid S±decki

262

Ostra Góra

759

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Niskiego. Leży w centralnej czę¶ci Pasma Magurskiego, w bocznym ramieniu, odgałęziaj±cym się ku północy od masywu Dziamery.

Beskid Niski

885

Suliła (Bieszczady)

759

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Bieszczadów Zachodnich, położony na północ od Wysokiego Działu, oddzielony od niego przełęcz± (609 m).

318

Wilcze Budy

759

Szczyt górski w grzbiecie Pasma Bukowicy w Beskidzie Niskim. Jest zwornikiem bocznego ramienia, schodz±cego na południe przez Suchy Wierch i Kowalow±.

Beskid Niski

37

Dziamera

757

Szczyt w centralnej czę¶ci Pasma Magurskiego w Beskidzie Niskim. Leży na południowy zachód od wsi Bartne i północny wschód od Pętnej. Stanowi zwornik dla dwóch ramion górskich: zachodniego z Zawiersz± (669 m) i Kornut± (677 m) oraz wschodniego z Ostr± Gór± (759 m) i Hol± (660 m), rozdzielonych dolin± potoku Wołosiec.

Beskid Niski

212

Jaworzynki (Sołtys)

756

Beskid Niski

Beskid Niski

9

Bordiów Wierch

755

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego

Beskid Niski

151

Kotowiki Wyżne

755

Beskid Niski

Beskid Niski

355

Wierszek (Mochn., BS)

754

Beskid S±decki

3

Baranie

754

Szczyt w Beskidzie Niskim, najwyższy w pa¶mie Beskidu Dukielskiego, zaliczany do Diademu Polskich Gór, słow. Stávok. Na górze znajduje się wieża widokowa.

Beskid Niski

100

Ma¶lana Góra

753

Szczyt i rozległy masyw na północno-zachodnim krańcu Beskidu Niskiego, w tzw. Górach Grybowskich. Przez szczyt prowadzi zielony szlak, na południowych zboczach znajduje się Beskidzkie Morskie Oko - jedno z największych w polskich Karpatach fliszowych jezior osuwiskowych.

Beskid Niski

121

Rosochatka

753

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w grupie Gór Grybowskich

Beskid Niski

615

¦nietnica

750

Beskid Niski

Beskid Niski

387

Skiełek (B. Wysp.)

749

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, symbol gminy Łukowica

131

Smilniański W. (SK)

749

Beskid Niski

Beskid Niski

881

Markowska (Biesz.)

748

Bieszczady

285

Smokowiska

748

Beskid Niski

Beskid Niski

354

Wielki Groń (BS)

745

Beskid S±decki

391

Terpiak (Biesz.)

745

Bieszczady

329

Zrub

744

Beskid Niski

Beskid Niski

175

Czertyżne

744

Beskid Niski

Beskid Niski

273

Piorun

743

Beskid Niski

Beskid Niski

926

Gabrów Wierch (Biesz.)

742

Bieszczady

138

Suchy Wierch (SK)

742

Beskid Niski

Beskid Niski

457

Weretyszów

742

Beskid Niski

Beskid Niski

243

Łan

742

Beskid Niski

Beskid Niski

331

Żdżar

741

Beskid Niski

Beskid Niski

167

Bziany (Wysowa)

740

Beskid Niski

Beskid Niski

392

Wierch (Rad., Biesz.)

738

Bieszczady

311

Wierch (Izby)

738

Beskid Niski

Beskid Niski

97

Margoń Niżna

737

Beskid Niski

Beskid Niski

338

Horbki (B. S±d.)

737

Wzgórze na wschodnim obrzeżu Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

116

Polańska (Horbki Sab.)

737

Szczyt w GnieĽdzie Jawornika, we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Znajduje się na bocznym grzbiecie na południowy wschód od Jawornika. Od wschodu znajduje się szczyt Garbki (671 m n.p.m.) a następnie grzbiet stromo opada do doliny Wisłoka, pomiędzy Surowic± a Wernejówk±. Inna nazwa to Horbki Sabaryniackie lub Makowertyn.

Beskid Niski

373

Jasieniowa (Biesz.)

735

Bieszczady

452

Tri Kopce (Jasiłniki)

734

Beskid Niski

Beskid Niski

184

Dział (Wisłoczek)

734

Beskid Niski

Beskid Niski

25

Czerszla

731

Szczyt w Beskidzie Niskim, położony na północ od Przełęcz Mazgalica, inna nazwa to Wielka Góra

Beskid Niski

412

Jasienik

730

Beskid Niski

Beskid Niski

389

SpleĽnia (B. Wysp.)

730

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się w zakończeniu długiego grzbietu, ci±gn±cego się od Modyni w południowo-wschodnim kierunku przez Jasieńczyk i Klończyk

448

Suchy Wierch (Bukow.)

727

Szczyt w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim. Leży w bocznym ramieniu, odgałęziaj±cym się na południe od głównego grzbietu pasma w rejonie szczytu Wilcze Budy.

Beskid Niski

114

Piotru¶ (Pitrosa)

727

Szczyt w pa¶mie Beskidu Dukielskiego w Beskidzie Niskim, góruj±cy nad przełomem Jasiołki

Beskid Niski

341

Kiczera (B. S±d.)

727

Beskid S±decki

440

Polanka (Tylicz)

727

Beskid Niski

Beskid Niski

346

Ostrojabec (B. S±d.)

727

Beskid S±decki

424

Koprowniczna

725

Beskid Niski

Beskid Niski

259

Okr±gła

724

Beskid Niski

Beskid Niski

54

Jawor

723

Szczyt w Beskidzie Niskim, w obrębie Gór Hańczowskich, na granicy ze Słowacj±, w odległo¶ci około 3 km od wsi Wysowa-Zdrój

Beskid Niski

271

Pętna Góra

721

Beskid Niski

Beskid Niski

536

Czerszla Płd.

721

Beskid Niski

Beskid Niski

368

Dyszowa (Biesz.)

719

Bieszczady

159

Żydowska Góra

719

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Beskidu Dukielskiego, na wschód od wsi Żydowskie

Beskid Niski

66

Kamień nad Rzepedzi±

717

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w Pa¶mie Bukowicy. Na grzbiecie znajduj± się wychodnie skalne.

Beskid Niski

15

Dzielec (Hańczowa)

717

Niewybitny szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w tzw. Hańczowskich Górach Rusztowych

Beskid Niski

16

Cergowa

716

Szczyt Beskidu Dukielskiego w Beskidzie Niskim, na południowy wschód od Dukli. Posiada trzy wierzchołki, na najwyższym stoi żelazny krzyż.

Beskid Niski

407

Hora (Muszynka)

716

Beskid Niski

Beskid Niski

608

Skalne (SK)

715

Beskid Niski

Beskid Niski

397

Cigarky (Muszynka)

715

Beskid Niski

Beskid Niski

376

Kiczera (Radoszyce)

715

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony ponad Radoszycami

Beskid Niski

62

Jodłowa Góra

715

Szczyt na północno-zachodnich krańcach Beskidu Niskiego

Beskid Niski

65

Kamień nad K±tami

714

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Na zboczach góry znajduje się kilka wychodni skalnych.

Beskid Niski

255

Nad Tysowym

713

Beskid Niski

Beskid Niski

361

Baranie (Biesz.)

713

Bieszczady

386

Polanka (Biesz.)

712

Bieszczady

405

Haburskie

712

Beskid Niski

Beskid Niski

51

Homola

712

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony nad U¶ciem Gorlickim

Beskid Niski

183

Dział (Dił)

712

Beskid Niski

Beskid Niski

211

Jaworzyna (Żydowska)

711

Beskid Niski

Beskid Niski

196

Gródek (Wysowa)

710

Beskid Niski

Beskid Niski

63

Kamienny Wierch

710

Szczyt górski w południowo-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, należ±cy do tzw. Hańczowskich Gór Rusztowych

Beskid Niski

137

Sucha Homola

708

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony nad U¶ciem Gorlickim i Klimkówk±

Beskid Niski

282

Rzepedka

708

Dwuwierzchołkowy szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Dawna, łemkowska nazwa szczytu brzmi Rożynkania, czyli góra w kształcie rogu. Wznosi się w pasemku Połońskiego Wierchu (zwanego też Szerokim Łanem) i Rzepedki.

Beskid Niski

145

Uherec

706

Beskid Niski

Beskid Niski

404

Groń (Weretyszów)

706

Beskid Niski

Beskid Niski

40

Filipowski W. (SK)

705

Beskid Niski

Beskid Niski

74

Kolanin

705

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego

Beskid Niski

312

Wierch (Małast.)

705

Beskid Niski

Beskid Niski

221

Kiczera (Czystogarb)

705

Beskid Niski

Beskid Niski

247

Łysa Góra (Konieczna)

704

Beskid Niski

Beskid Niski

353

Szcz±b (B. S±d.)

703

Beskid S±decki

582

Łan (Wola Wyżna)

703

Beskid Niski

Beskid Niski

168

Czarna

703

Beskid Niski

Beskid Niski

308

Ubocz (Kamianna)

703

Beskid Niski

Beskid Niski

161

Bania (Czystogarb)

702

Beskid Niski

Beskid Niski

173

Czerteż (Zajęcza G.)

702

Beskid Niski

Beskid Niski

156

Zimny Wierch

702

Beskid Niski

Beskid Niski

374

Karnaflowy Łaz (Biesz.)

701

Bieszczady

93

Magurycz Mały

698

Szczyt górski leż±cy wspólnie z Maguryczem Dużym we wschodniej czę¶ci Pasma Magurskiego w Beskidzie Niskim

Beskid Niski

631

Szczob (Sucharina)

697

Szczyt w Beskidzie Niskim, położony na zachód od masywu Sucharina, na granicy polsko-słowackiej

Beskid Niski

284

Skoroniste

697

Beskid Niski

Beskid Niski

226

Kiczera (RzepiedĽ)

696

Beskid Niski

Beskid Niski

306

Trzy Kopce

696

Szczyt w Pa¶mie Magurskim w Beskidzie Niskim. Leży w bocznym ramieniu, odgałęziaj±cym się w kierunku północno-wschodnim od wschodniej czę¶ci masywu ¦wierzowej, z któr± ł±czy go głęboka i w±ska przeł±czka (ok. 610 m), natomiast w kierunku północno-wschodnim Trzy Kopce ł±cz± się przez szerokie, niskie siodło z masywem Bucznika (519 m).

Beskid Niski

28

Dania (Halka)

696

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Beskidu Dukielskiego. Jest najwyższym wierzchołkiem grzbietu Łysej Góry i Polany. Inne nazwy to Kaczalnik lub Halka.

Beskid Niski

1

Bania Szklarska

695

Szczyt w Beskidzie Niskim, w zachodniej czę¶ci Gniazda Jawornika

Beskid Niski

69

Kiczera Wielka

694

Beskid Niski

Beskid Niski

581

Lysy vrch (SK)

694

Beskid Niski

Beskid Niski

20

Chyrowa

694

Szczyt w pa¶mie Beskidu Dukielskiego we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego

Beskid Niski

22

Cyrla

694

Beskid Niski

Beskid Niski

534

Chyrowska Góra

694

Beskid Niski

Beskid Niski

2

Banicka Góra

693

Beskid Niski

Beskid Niski

209

Jawornik (Tokarnia)

693

Beskid Niski

Beskid Niski

305

Tołsta (Tokarnia)

693

Beskid Niski

Beskid Niski

290

Stermina

692

Beskid Niski

Beskid Niski

36

Dział nad Florynk±

692

Beskid Niski

Beskid Niski

358

Wysoki Groń (BS)

692

Beskid S±decki

552

Homola Wsch.

692

Beskid Niski

Beskid Niski

304

Tokarnia (Ja¶liska)

692

Beskid Niski

Beskid Niski

551

Homola Po¶r.

691

Beskid Niski

Beskid Niski

439

Polana (Puławy)

691

Szczyt w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim. Leży w ramieniu, stanowi±cym północne przedłużenie pasma, odgałęziaj±cym się w szczycie Zrubania, około 1,7 km na północ od tego szczytu.

Beskid Niski

169

Czarny Las

690

Beskid Niski

Beskid Niski

343

Łaz (B. S±d.)

690

Beskid S±decki

220

Kania Góra

690

Beskid Niski

Beskid Niski

154

Zielona Góra

690

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w Górach Grybowskich. Leży w masywie Ma¶lanej Góry, ok. 1,7 km na północny zachód od jej wierzchołka.

Beskid Niski

447

Sucharina (SK)

690

Szczyt w Beskidzie Niskim, położony na południe od Przełęczy Mazgalica, słow. Kačurák

Beskid Niski

6

Beskid (Koczerha)

689

Szczyt w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Przez szczyt biegnie granica państwowa polsko-słowacka. Leży na wschód od przełęczy Dujawa. W kierunku południowo-wschodnim obniża się łagodnie grzbietem, który poprzez Vysoký vrch (642 m) i Panský vrch (617 m) opada ku Przełęczy pod Zajęczym Wierchem.

Beskid Niski

72

Kieł

689

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony w głównym grzbiecie Karpat, ok. 1,5 km na południe od przełęczy Beskid nad Czeremch±. Inne nazwy to Klin lub Kiel.

Beskid Niski

260

Okr±gła Górka

689

Beskid Niski

Beskid Niski

621

Werchowaniec

688

Beskid Niski

Beskid Niski

296

Szeroki Łan (Połoński)

688

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, inna nazwa to Połoński Wierch. Wznosi się w pasemku Połońskiego Wierchu i Rzepedki, stanowi±cym przedłużenie wła¶ciwego Pasma Bukowicy poza dolinę Płonki w kierunku południowo-wschodnim i schodz±cym ku dolinie Osławy w Szczawnem. Jest najbardziej na północ wysuniętym szczytem tego pasemka.

Beskid Niski

292

Sucha

687

Beskid Niski

Beskid Niski

297

Szubienica (B. S±d.)

687

Dwuwierzchołkowe (687 m i 676 m) wzgórze na północno-wschodnim obrzeżu Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

300

Szynkarówki (B. S±d.)

687

Wzgórze na północno-wschodnim obrzeżu Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

427

Liestiny (SK)

687

Beskid Niski

Beskid Niski

108

Ostra

687

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Beskidu Dukielskiego. Od Piotrusia (727 m) oddziela go dolina Jasiołki.

Beskid Niski

267

Pakuszowa

687

Beskid Niski

Beskid Niski

7

Beskidek

685

Szczyt w Beskidzie Niskim, na granicy ze Słowacj±. Na górze znajduje się cmentarz wojskowy.

Beskid Niski

106

Obszar (Ochabisko)

685

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, inna nazwa Ochabisko. Masyw przypomina wyspę, otoczon± ze wszystkich stron znacznymi obniżeniami.

Beskid Niski

239

Kotowiki Niżne

684

Beskid Niski

Beskid Niski

61

Jelenia Góra

684

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w tzw. Górach Grybowskich, w masywie Ma¶lanej Góry, ok. 1,1 km na południowy wschód od jej wierzchołka. Przez szczyt prowadzi zielony szlak, na południowych zboczach znajduje się Beskidzkie Morskie Oko - jedno z największych w polskich Karpatach fliszowych jezior osuwiskowych.

Beskid Niski

118

Popowe Wierchy

684

Szczyt we wschodniej czę¶ci Pasma Magurskiego w Beskidzie Niskim

Beskid Niski

904

Kaput Waldu

683

Beskid Niski

Beskid Niski

396

Beskid (Tylicz)

683

Beskid Niski

Beskid Niski

172

Czerteż

683

Beskid Niski

Beskid Niski

900

Cergowa Wsch.

682

Beskid Niski

Beskid Niski

134

Spalona Góra

682

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego

Beskid Niski

195

Gródek (Ropki)

681

Beskid Niski

Beskid Niski

24

Czereszenne

681

Beskid Niski

Beskid Niski

31

Długi Łaz

680

Szczyt na wschodnim krańcu w Beskidu Niskiego. Stanowi drugi (w kierunku na południowy wschód) segment pasemka Kamienia nad Rzepedzi± oraz Długiego Łazu i jednocze¶nie ostatni element Pasma Bukowicy.

Beskid Niski

254

Młodynianka

679

Beskid Niski

Beskid Niski

252

Męcińska Góra

679

Beskid Niski

Beskid Niski

577

Lipowina Po¶r.

677

Beskid Niski

Beskid Niski

203

Hruń

677

Beskid Niski

Beskid Niski

236

Kornuta

677

Beskid Niski

Beskid Niski

364

Borowa Góra (BW)

676

Beskid Wyspowy

178

D±b

676

Beskid Niski

Beskid Niski

263

Ostry Dział

675

Beskid Niski

Beskid Niski

313

Wierch (Piorunka)

675

Beskid Niski

Beskid Niski

611

Sucharina Płn.

674

Szczyt w Beskidzie Niskim, położony na granicy polsko-słowackiej, na południe od Przełęczy Mazgalica

Beskid Niski

234

Kiczora Kotowska

674

Beskid Niski

Beskid Niski

240

Kowalowa

674

Beskid Niski

Beskid Niski

575

Lipowina Płd.

673

Beskid Niski

Beskid Niski

35

Dział nad Desznem

673

Najwyższy szczyt we wschodniej czę¶ci Wzgórz Rymanowskich w Beskidzie Niskim

Beskid Niski

216

Kamienna Góra (Chyr.)

673

Beskid Niski

Beskid Niski

573

Kwiatoń

673

Beskid Niski

Beskid Niski

286

Smyczka

672

Beskid Niski

Beskid Niski

75

Kopa

672

Beskid Niski

Beskid Niski

921

Maniów Płn. (Biesz.)

672

Bieszczady

73

Koci Zamek

671

Szczyt górski w zachodniej czę¶ci pasma górskiego Beskidu Niskiego, należ±cy do Gór Hańczowskich

Beskid Niski

237

Kosma

671

Beskid Niski

Beskid Niski

442

Rownynie

671

Beskid Niski

Beskid Niski

922

Maniów Płd. (Biesz.)

671

Bieszczady

222

Kiczera (Klepke)

670

Beskid Niski

Beskid Niski

5

Barwinok

670

Beskid Niski

Beskid Niski

23

Czeremha

670

Szczyt w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Przez wierzchołek biegnie granica państwowa polsko-słowacka.

Beskid Niski

130

Skalnik

669

Beskid Niski

Beskid Niski

327

Zawiersza

669

Beskid Niski

Beskid Niski

125

Rusinov (SK)

669

Beskid Niski

Beskid Niski

803

Słonny (Wujski, GST)

668

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, tzw. Bieszczadach Niskich, zaliczany do Diademu Polskich Gór, w której to klasyfikacji oznaczany jest jako Słonny (pn.-zach.)

371

Herby (B. Wysp.)

668

Beskid Wyspowy

217

Kamienna Hora

668

Beskid Niski

Beskid Niski

208

Jasienina

667

Beskid Niski

Beskid Niski

403

Fujov (SK)

667

Beskid Niski

Beskid Niski

163

Bieszczad

666

Beskid Niski

Beskid Niski

147

Wahalowski Wierch

666

Szczyt blisko wschodniej granicy Beskidu Niskiego, położony nad wsi± Komańcz±

Beskid Niski

34

Dział (Wernejówka)

665

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w Pa¶mie Bukowicy

Beskid Niski

333

Żydówka

665

Beskid Niski

Beskid Niski

394

Żurawinka

664

Szczyt i pasmo wzgórz na Pogórzu Bukowskim, pomiędzy dolinami Osławy na południu i Sanoczka na północy. Na szczycie kulminacji Żurawinki stoi wysoki maszt telekomunikacyjny. Na zachodnich zboczach istnieje zespół wiatraków Farma Wiatrowa Bukowsko-Nowotaniec.

563

Kowalowa (Wisłok)

664

Beskid Niski

Beskid Niski

604

Popowe Wierchy Płd.

664

Beskid Niski

Beskid Niski

602

Pilipów Wierch

664

Beskid Niski

Beskid Niski

30

Dębi Wierch

664

Szczyt w Beskidzie Niskim, w południowo-zachodnim pa¶mie Beskidu Dukielskiego. Na zboczach Dębiego Wierchu pocz±tek bierze rzeka Wisłoka, prawobrzeżny dopływ Wisły, natomiast na jego północnym zboczu znajduje się małe jezioro osuwiskowe.

Beskid Niski

41

Flasza

663

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony nad wsi± Klimkówka

Beskid Niski

276

Połyncia (B. S±d.)

662

Beskid S±decki

87

Łysiec

662

Beskid Niski

Beskid Niski

804

Wujski Wsch. (GST)

661

Góry Sanocko-Turczańskie

200

Hola

660

Szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony w centralnej czę¶ci Pasma Magurskiego, w bocznym ramieniu, odgałęziaj±cym się ku północy od masywu Dziamery

Beskid Niski

299

Szyberny Wierch

660

Beskid Niski

Beskid Niski

18

Chłopski Wierch

660

Beskid Niski

Beskid Niski

350

Przypór (Łabowiec, BS)

659

Beskid S±decki

378

Krasna (Biesz.)

658

Bieszczady

150

Wysokie

657

Szczyt w Beskidzie Niskim, z wierzchołka którego roztacza się panorama w kierunku północnym

Beskid Niski

189

Feszówka

657

Beskid Niski

Beskid Niski

202

Horb (B. S±d.)

656

Beskid S±decki

614

Szklarska Zachodnia

655

Beskid Niski

Beskid Niski

233

Kiczora (Czyrna)

654

Beskid Niski

Beskid Niski

441

Polinsky vrch (SK)

654

Beskid Niski

Beskid Niski

385

Piekło (B. Wysp.)

653

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Beskidu Wyspowego, inna nazwa to Kamera

256

NiedĽwiedzie

653

Beskid Niski

Beskid Niski

831

Wyszołas

653

Szczyt w masywie Żurawinki na Pogórzu Bukowskim

330

Żałków (Tylicz)

653

Beskid Niski

Beskid Niski

228

Kiczera ¦rednia

652

Beskid Niski

Beskid Niski

622

Wertyńcza

652

Beskid Niski

Beskid Niski

294

Suchy Wierch

652

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Jest najwyższym szczytem w zwartym i dobrze wyróżniaj±cym się masywie, stanowi±cym północno-zachodnie zakończenie Pasma Magurskiego. Masyw ten, tworzony jeszcze przez Miejsk± Górę (643 m, na północnym wschodzie) i Łys± Górę (636 m, na zachodzie) wznosi się w wielkim zakolu rzeki Ropy między Łosiem a Szymbarkiem. Suchy Wierch jest centralnie położonym szczytem tego masywu.

Beskid Niski

558

Kiczera Płn. (Chyrowa)

652

Beskid Niski

Beskid Niski

414

Kamen (SK)

652

Beskid Niski

Beskid Niski

115

Polana

651

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Beskidu Dukielskiego. Z polan na południowo-wschodnim stoku jest dobry widok na pasmo graniczne. Na zachodzie s±siaduje z Dani± (696 m), na wschodzie grzbiet ł±czy się z Łys± Gór± (641 m).

Beskid Niski

832

Koło Karczmy

650

Szczyt w masywie Żurawinki na Pogórzu Bukowskim

393

Wysoki W. (Biesz.)

649

Bieszczady

906

Wierch Hnatowski

649

Beskid Niski

Beskid Niski

280

Putyska

649

Beskid Niski

Beskid Niski

39

Ferdel

648

Szczyt w Beskidzie Niskim, płożony nad Wapiennem

Beskid Niski

278

Popów Wierch

648

Beskid Niski

Beskid Niski

26

Czerteż (Mszana)

648

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony w pa¶mie zaliczanym do Beskidu Dukielskiego, inna nazwa to Mszana

Beskid Niski

67

Kastielik (SK)

647

Beskid Niski

Beskid Niski

369

Dziady

647

Szczyt w masywie Żurawinki na Pogórzu Bukowskim

81

Kruhla

647

Beskid Niski

Beskid Niski

11

Brdo

646

Beskid Niski

Beskid Niski

557

Kiczera Płd. (Chyrowa)

646

Beskid Niski

Beskid Niski

395

Berdo (P. Bukowicy)

646

Beskid Niski

Beskid Niski

561

Komarnik (SK)

645

Beskid Niski

Beskid Niski

537

Czystyny

645

Beskid Niski

Beskid Niski

574

Lipovina (SK)

645

Beskid Niski

Beskid Niski

528

Berdziawa Płd.

644

Beskid Niski

Beskid Niski

413

Jelenia Góra (Berdo)

644

Beskid Niski

Beskid Niski

568

Krymiarka

643

Beskid Niski

Beskid Niski

253

Miejska Góra

643

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Wraz z Suchym Wierchem (652 m) i Łys± Gór± (636 m) tworzy masyw kończ±cy Pasmo Magurskie na północnym zachodzie.

Beskid Niski

287

Sołdywiec

642

Beskid Niski

Beskid Niski

295

Szczob (Wisłok)

642

Beskid Niski

Beskid Niski

456

Vysoky vrch (SK)

642

Beskid Niski

Beskid Niski

224

Kiczera (Moszczaniec)

642

Beskid Niski

Beskid Niski

86

Łysa Góra

641

Szczyt górski w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Beskidu Dukielskiego, nad prawym brzegiem Wisłoki, na południowy zachód od wsi o tej samej nazwie. Znajduje się na grzbiecie pomiędzy Grzywack± Gór± a Polan±. Posiada dwa wierzchołki, oddalone od siebie o pół kilometra.

Beskid Niski

925

Pogary (Pohary)

641

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w pa¶mie Wysokiego Działu

896

Kopa (Patryja)

640

Beskid Niski

Beskid Niski

68

Kiczera

640

Szczyt w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim, położony powyżej wsi Puławy. Zim± na wzgórzu Kiczera w Puławach Górnych czynny jest popularny w regionie O¶rodek Sportów Zimowych KiczeraSki.

Beskid Niski

612

Syplakania

640

Beskid Niski

Beskid Niski

99

Markowiec

640

Beskid Niski

Beskid Niski

805

Słonna (GST)

639

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, położony w głównym grzbiecie Gór Słonnych, na zachód od przełęczy Przysłup (620 m)

907

Kamińska Góra

639

Beskid Niski

Beskid Niski

117

Popowa Polana

638

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Beskidu Dukielskiego. Przy dobrej pogodzie widać z niego Tatry. Na wschodzie graniczy z Osiecznikiem (633 m). Inne nazwy tego szczytu to Kamionka, Góra Ambrowska.

Beskid Niski

310

Wierch (Czyrna)

638

Beskid Niski

Beskid Niski

388

Sokoliska (Biesz.)

637

Bieszczady

269

Pasieczna

636

Beskid Niski

Beskid Niski

248

Łysa Góra (Ropa)

636

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Wznosi się w zachodniej czę¶ci zwartego i dobrze wyróżniaj±cego się masywu, stanowi±cego północno-zachodnie zakończenie Pasma Magurskiego. Masyw ten leży w wielkim zakolu rzeki Ropy między Łosiem a Szymbarkiem i tworzony jest jeszcze przez centralnie położony Suchy Wierch (652 m) oraz leż±c± na północny wschód od niego Miejsk± Górę (643 m).

Beskid Niski

576

Lipowina Płn.

635

Beskid Niski

Beskid Niski

264

Ostrysz

635

Beskid Niski

Beskid Niski

76

Kopiec

635

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, w obrębie Wzgórz Rymanowskich, na południowy wschód od Rymanowa-Zdroju, inna nazwa Szczob. Na północ stoki opadaj± w kierunku wsi Głębokie i Bartoszów, a od zachodu graniczy z gór± Zamczyska (568 m).

Beskid Niski

314

Wierch Wirchne

635

Beskid Niski

Beskid Niski

261

Osiecznik

633

Beskid Niski

Beskid Niski

275

Polana (U¶cie Gorl.)

633

Beskid Niski

Beskid Niski

4

Bartnia Góra

632

Szczyt w Beskidzie Niskim, najbardziej na północ wysunięty szczyt w pa¶mie Magury Małastowskiej, z któr± ł±czy się przez przełęcz Zdżar i Sołtysi± Górę. Wznosi się na południowy wschód od Szymbarku i na północny wschód od Bielanki.

Beskid Niski

177

Dalnia Góra

631

Beskid Niski

Beskid Niski

251

Mały Beskid

631

Beskid Niski

Beskid Niski

213

Kamarka

630

Beskid Niski

Beskid Niski

194

Górki (Tylicz)

629

Beskid Niski

Beskid Niski

33

Jasieniów (Dół)

629

Beskid Niski

Beskid Niski

120

Pstrzyńska

629

Beskid Niski

Beskid Niski

27

Czerteżyki

628

Beskid Niski

Beskid Niski

257

Obocz

627

Szczyt w Pa¶mie Magurskim Beskidu Niskiego

Beskid Niski

199

Hirki

627

Beskid Niski

Beskid Niski

119

Przymiarki

626

Grzbiet górski w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Wzgórz Rymanowskich

Beskid Niski

32

Dobańce

625

Beskid Niski

Beskid Niski

231

Kiczerka (Hańczowa)

625

Beskid Niski

Beskid Niski

410

Iryska

625

Beskid Niski

Beskid Niski

126

Rychelowa Góra

624

Beskid Niski

Beskid Niski

384

Piechówka (B. Wysp.)

623

Szczyt Beskidu Wyspowego, znajduj±cy się w zakończeniu grzbietu, który od szczytu Modyni (1028 m) poprzez Mał± Modyń i Piechówkę biegnie w kierunku południowo-wschodnim

144

Ubocz (Klimkówka)

623

Beskid Niski

Beskid Niski

916

Otogel (Bieszczady)

623

Bieszczady

281

Równia

622

Beskid Niski

Beskid Niski

124

Ruban

621

Beskid Niski

Beskid Niski

583

Łazyki Płd.

620

Beskid Niski

Beskid Niski

917

Dział Zach. (Kulaszne)

620

Bieszczady

802

Łopuchy (GST)

619

Góry Sanocko-Turczańskie

258

Ochabiska

618

Beskid Niski

Beskid Niski

176

Czerwony Horb

618

Beskid Niski

Beskid Niski

215

Kamienna Góra

618

Beskid Niski

Beskid Niski

111

Pański Wierch (SK)

617

Niewybitny szczyt w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, słow. Panský vrch. Przez szczyt biegnie granica państwowa polsko-słowacka, jednak wierzchołek znajduje się po stronie słowackiej, ok. 150 m od linii granicznej. Wznosi się pomiędzy masywem Beskidu (689 m) na północnym zachodzie a Przełęcz± pod Zajęczym Wierchem (inaczej Przełęcz pod Dębim Wierchem, 566 m) na południowym wschodzie. Stanowi kulminację wydłużonego fragmentu grzbietu, opadaj±cego na terenie Słowacji ku południowemu wschodowi i nazywanego Zajęczym Wierchem (słow. Zajači vrch).

Beskid Niski

249

Majkowski Wierch

617

Beskid Niski

Beskid Niski

289

Stanków Łaz

617

Beskid Niski

Beskid Niski

451

¦redni Wierch (Zynd.)

616

Beskid Niski

Beskid Niski

324

Wysoki Dział

616

Beskid Niski

Beskid Niski

363

Białowodzka Góra (BW)

616

Szczyt Beskidu Wyspowego na wschodnim krańcu Pasma Łososińskiego. Posiada dwie kulminacje: południow± Rozdziele (616 m) i północn± - Zamczysko (606 m).

160

Babia Góra (Piorunka)

615

Beskid Niski

Beskid Niski

529

Berdziawa Płn.

615

Beskid Niski

Beskid Niski

277

Popielak

615

Beskid Niski

Beskid Niski

565

Kowalówka

615

Beskid Niski

Beskid Niski

232

Kiczerka (Wisłok)

614

Beskid Niski

Beskid Niski

351

Sowia Góra (BS)

613

Beskid S±decki

897

Uhliska

613

Beskid Niski

Beskid Niski

136

Sucha Góra

611

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, na południowy wschód od Iwonicza-Zdroju

Beskid Niski

170

Czere¶la

611

Beskid Niski

Beskid Niski

70

Kiczera-Żdżar

610

Beskid Niski

Beskid Niski

598

Obocze

610

Beskid Niski

Beskid Niski

626

Wierchowina (Łysa)

610

Beskid Niski

Beskid Niski

186

Dział Tylawski

610

Beskid Niski

Beskid Niski

455

Vrch Krivej Kicery (SK)

609

Beskid Niski

Beskid Niski

426

Kycera (Certizne, SK)

609

Beskid Niski

Beskid Niski

402

Debrz

609

Beskid Niski

Beskid Niski

132

Sołtysi Wierch

607

Beskid Niski

Beskid Niski

492

Zamczysko Zach. (BW)

607

Beskid Wyspowy

102

Mogiła

606

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, na zachód od Rymanowa-Zdroju. Nazwa wzięła się od symbolicznej mogiła radzieckiego dywersanta, zastrzelonego w tym miejscu przez Niemców 2 lipca 1944 r.

Beskid Niski

592

Mogiła (Komańcza)

604

Beskid Niski

Beskid Niski

911

Wierch Tarnawski

603

Beskid Niski

Beskid Niski

502

Kobyła (B. Wysp.)

603

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, przy jego północnej granicy z Pogórzem Wi¶nickim, inna nazwa to Kobyla Góra

607

Rakowiec

602

Beskid Niski

Beskid Niski

549

Grabska Góra

601

Beskid Niski

Beskid Niski

309

Koretwina (Wapno Płn.)

601

Beskid Niski

Beskid Niski

924

Dział (Kulaszne)

601

Bieszczady

572

Kury Wierch (Zanistki)

601

Beskid Niski

Beskid Niski

288

Sołtysia Góra (Małast.)

600

Beskid Niski

Beskid Niski

390

Stymberek (B. Wysp.)

600

Beskid Wyspowy

366

D±brówka (B. Wysp.)

600

Beskid Wyspowy

918

Dział Płn. (Kulaszne)

600

Bieszczady

362

B±kowiec (B. Wysp.)

599

Wzniesienie na wschodnim skraju Beskidu Wyspowego, po północno-wschodniej stronie Pępówki

179

Debra

599

Beskid Niski

Beskid Niski

192

Garb

598

Beskid Niski

Beskid Niski

133

Sołtysia Góra

598

Niewybitny szczyt w północnej czę¶ci Beskidu Niskiego, w Pa¶mie Magurskim. Leży w przedłużeniu wału Magury Małastowskiej ku północy, w grzbiecie biegn±cym od północnego krańca tej ostatniej przez Sołtysi± Górę ku do¶ć głębokiej przełęczy Zdżar. Wznosi się od wschodu nad wsi± Bielanka.

Beskid Niski

624

Wierch (Komańcza)

598

Beskid Niski

Beskid Niski

909

Szklarska Góra

597

Beskid Niski

Beskid Niski

790

Na Wysokim (PP)

597

Pogórze Przemyskie

923

Biały Wierch (Biesz.)

597

Bieszczady

180

Demcza

595

Beskid Niski

Beskid Niski

165

Brusy

594

Beskid Niski

Beskid Niski

301

¦winka

593

Beskid Niski

Beskid Niski

380

Lechnica (Biesz.)

592

Bieszczady

533

Bircza

591

Beskid Niski

Beskid Niski

833

Wyższy Las

590

Najbardziej zachodnia kulminacja pasma Żurawinki na Pogórzu Bukowskim. Inna nazwa to Wyszylas. Na zachodnich zboczach istnieje zespół wiatraków Farma Wiatrowa Bukowsko-Nowotaniec.

188

Dziurcz

586

Beskid Niski

Beskid Niski

683

Sucha Góra (PD)

585

Najwyższy szczyt na Pogórzu Dynowskim, położony na północ od Krosna. Na szczycie znajduje się wieża radiowo-telewizyjna RTCN Sucha Góra.

Pogórze Dynowskie

242

Krymianka

585

Beskid Niski

Beskid Niski

162

Banne

583

Beskid Niski

Beskid Niski

225

Kiczera (Oderne)

583

Beskid Niski

Beskid Niski

443

Ruska Góra

583

Beskid Niski

Beskid Niski

469

D±browska Góra (PR)

583

Najwyższe wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim. Wznosi się na północ od wsi D±browa i skrzyżowania drogi krajowej nr 75 z drog± wojewódzk± nr 975. Ta ostatnia prowadzi wschodnimi stokami D±browskiej Góry od D±browy nad Jezioro Rożnowskie. Północno-zachodnie stoki D±browskiej Góry opadaj± do doliny Dunajca tuż przed jego uj¶ciem do Jeziora Rożnowskiego, północno-wschodnie do doliny potoku Jelnianka. W kierunku południowo-zachodnim od D±browskiej Góry odchodzi grzbiet, który przez przełęcz ł±czy j± z Kurowsk± Gór±. Wzniesienia te wraz z leż±c± po przeciwnej, lewej stronie Dunajca Białowodzk± Gór± tworz± pierwsze przewężenie doliny Dunajca w jej pogórskim, trzecim przełomie. W kierunku wschodnim ci±gnie się od D±browskiej Góry do¶ć długi grzbiet z wzniesieniem Klimkówka (512 m).

Pogórze Rożnowskie

411

Jałowa Kiczera

583

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Beskidu Niskiego, w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, słow. Kýčera. Przez szczyt biegnie granica państwowa polsko-słowacka. Leży ok. 3,3 km na południowy wschód od Przełęczy Dukielskiej.

Beskid Niski

538

Dił (Gil)

583

Beskid Niski

Beskid Niski

29

Debry (Polany)

583

Beskid Niski

Beskid Niski

542

Draniec (SK)

583

Beskid Niski

Beskid Niski

319

Wisłoczek

582

Beskid Niski

Beskid Niski

422

Kiczurki

582

Beskid Niski

Beskid Niski

204

Huszcza

581

Beskid Niski

Beskid Niski

315

Wierszek

581

Beskid Niski

Beskid Niski

293

Suchania

580

Beskid Niski

Beskid Niski

399

Czerteże (Zyndranowa)

580

Beskid Niski

Beskid Niski

418

Kiczera (Zyndranowa)

579

Beskid Niski

Beskid Niski

477

Kobylnica Wsch. (PR)

579

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

416

Ka¶cil

578

Beskid Niski

Beskid Niski

95

Mały Ferdel

578

Szczyt w Beskidzie Niskim góruj±cy nad Wapiennem. Stanowi zakończenie grzbietu odchodz±cego na północ od Magury W±tkowskiej. Na południowym wschodzie szczyt graniczy z Ferdlem (648 m).

Beskid Niski

613

Szczeb

577

Beskid Niski

Beskid Niski

198

Hawajska

576

Beskid Niski

Beskid Niski

141

Tania Góra

576

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony nad Klimkówk±

Beskid Niski

434

Pleskanka (SK)

576

Beskid Niski

Beskid Niski

814

Granicka (GST)

575

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, w zachodniej czę¶ci Gór Słonnych. Razem z usytuowan± na zachód od niego grup± Orlego Kamienia (518 m) oraz s±siaduj±c± od wschodu Paproci± tworzy tzw. Pasmo Olchowieckie.

417

Kiczera Płn. (Moszcz.)

572

Beskid Niski

Beskid Niski

409

Ibocz

572

Beskid Niski

Beskid Niski

153

Zamkowa

571

Beskid Niski

Beskid Niski

415

Kam. Góra (Wola Sęk.)

571

Kamienna Góra - szczyt w Beskidzie Niskim ponad Wol± Sękow±

Beskid Niski

799

Moczarki (GST)

571

Góry Sanocko-Turczańskie

454

Urbanówka

570

Beskid Niski

Beskid Niski

556

Kamiennik (Wilsznia)

570

Beskid Niski

Beskid Niski

566

Krajna Bystra (SK)

569

Beskid Niski

Beskid Niski

164

Błudna

568

Beskid Niski

Beskid Niski

152

Zamczyska

568

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, we wschodniej czę¶ci Wzgórz Rymanowskich, zwane również Zamkow± Gór±

Beskid Niski

48

Grzywacka Góra

567

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w pa¶mie Beskidu Dukielskiego, położony nad K±tami. Na górze znajduje się krzyż milenijny z platform± widokow±.

Beskid Niski

406

Harklowa

567

Beskid Niski

Beskid Niski

419

Kiczerka (Puławy)

566

Beskid Niski

Beskid Niski

421

Kiczurka

566

Beskid Niski

Beskid Niski

446

Stavenec (SK)

565

Beskid Niski

Beskid Niski

619

Wadernik

565

Beskid Niski

Beskid Niski

270

Perehyba

565

Beskid Niski

Beskid Niski

627

Wierszki

565

Beskid Niski

Beskid Niski

920

Kiczera (Biały W.)

564

Bieszczady

949

Cisówka (B. Wysp.)

564

Wzniesienie na wschodnich obrzeżach Beskidu Wyspowego. Znajduje się w pa¶mie wzgórz oddzielaj±cych dolinę Słomki od doliny jej dopływu - potoku Łukowica. W pa¶mie tym znajduj± się kolejno Cisówka (564 m), Pępówka (774 m) i Łyżka (803 i 807 m).

230

Kiczera Żydowiańska

563

Beskid Niski

Beskid Niski

630

Zvezla (SK)

563

Beskid Niski

Beskid Niski

540

Dił Płn.

563

Beskid Niski

Beskid Niski

812

Olchowiecka (GST)

562

Góry Sanocko-Turczańskie

84

Lisia Góra

562

Szczyt w Beskidzie Niskim, w Górach Grybowskich, inna nazwa Liszkowa

Beskid Niski

638

Liwocz (Lewocz)

562

Najwyższe wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim, położone na terenie miejscowo¶ci Brzyska. Na szczycie znajduje się sanktuarium i platforma widokowa.

Pogórze Ciężkowickie

901

Kaniów Dział Zach.

560

Beskid Niski

Beskid Niski

400

Czerwony Horbek

560

Beskid Niski

Beskid Niski

466

Berdychów (Pog. Rożn.)

560

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

432

Pańska Góra

559

Szczyt w Beskidzie Niskim, w południowo-zachodniej czę¶ci Gniazda Jawornika. Stanowi zakończenie ramienia górskiego, które w masywie Kamfiniarki odgałęzia się od głównego, południowego grzbietu rozrogu Gniazda Jawornika ku zachodowi, a następnie w Bani Szklarskiej skręca na południe i przez Pańsk± Górę schodzi nad Ja¶liska.

Beskid Niski

71

Kielanówka

558

Szczyt w Beskidzie Niskim, położony na południe od Dukli. Jest zakończeniem grzbietu odbiegaj±cego z Chyrowej na wschód i charakteryzuje się niewielk± wybitno¶ci±. Inna nazwa to Kielanowska Góra.

Beskid Niski

541

Dołhy Kut

558

Beskid Niski

Beskid Niski

449

Szczob Tarnawski

556

Beskid Niski

Beskid Niski

328

Zawoje

556

Beskid Niski

Beskid Niski

682

Królewska Góra (PD)

554

Szczyt na Pogórzu Dynowskim, poro¶nięty lasem bukowym. Na północno-wschodnim ramieniu góry znajduje się kilkana¶cie sztolni, w których dawniej wydobywano piaskowiec.

Pogórze Dynowskie

914

Perdoła (Bieszczady)

553

Bieszczady

45

Glorieta

552

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, na południowy wschód od centrum Iwonicza-Zdroju. Na północnym stoku góry znajduj± się odwierty wody mineralnej Klimkówka.

Beskid Niski

245

Łazowa Góra

552

Beskid Niski

Beskid Niski

535

Ciertaz (SK)

552

Beskid Niski

Beskid Niski

603

Polana ¦winne

552

Beskid Niski

Beskid Niski

539

Dił Płd.

552

Beskid Niski

Beskid Niski

274

Piwane

551

Beskid Niski

Beskid Niski

88

Łysówka

551

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Wzgórz Rymanowskich, położony w południowo-zachodniej czę¶ci Iwonicza-Zdroju. Inna nazwa to Przedziwna lub Cudowna, ze względu na rzekomo niezwykłe wła¶ciwo¶ci wód Ľródlanych wypływaj±cych u jej podnóża.

Beskid Niski

89

Łysula

551

Szczyt w Beskidzie Niskim, granicz±cy z Dominikowicami od wschodu i Krygiem od zachodu

Beskid Niski

902

Kaniów Dział Wsch.

549

Beskid Niski

Beskid Niski

158

Żabia Góra

549

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, na południe od centrum Iwonicza-Zdroju. Od północy graniczy z Przedziwn±, od południa z Gloriet±. Na szczycie stoi wysoki maszt i niski krzyż.

Beskid Niski

620

Wapno Płd.

548

Beskid Niski

Beskid Niski

181

Dylik

548

Beskid Niski

Beskid Niski

445

Spalony Horbek

546

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, najbardziej na północ wysunięte wzniesienie Pasma Bukowicy

Beskid Niski

250

Mała Kiczerka

545

Beskid Niski

Beskid Niski

905

Lichacz

544

Beskid Niski

Beskid Niski

238

Kotalnica

544

Beskid Niski

Beskid Niski

908

Chaimowa

544

Beskid Niski

Beskid Niski

479

Kumienowecka Góra (PR)

542

Wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim w miejscowo¶ci Librantowa

Pogórze Rożnowskie

752

Kopacz (PG)

541

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

754

Głęboka (PG)

540

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

910

Królik Polski

538

Beskid Niski

Beskid Niski

185

Dział Bukowski

537

Beskid Niski

Beskid Niski

503

Rogozowa (Pog. Wi¶n.)

536

Jedno z najwyższych wzniesień Pogórza Wi¶nickiego, położone nad miejscowo¶ciami Rajbrot i Iwkowa

191

Garb (K±clowa)

535

Beskid Niski

Beskid Niski

930

Dział nad Korczyn± (PD)

535

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

584

Łazyki Płn.

535

Beskid Niski

Beskid Niski

370

Góra Jeżowa (BW)

535

Beskid Wyspowy

229

Kiczera Telepkowa

534

Beskid Niski

Beskid Niski

678

Bardo (Pog. Strzyż.)

534

Najwyższy szczyt Pogórza Strzyżowskiego

Pogórze Strzyżowskie

750

Banna Góra (PG)

534

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

637

Brzanka (Pog. Ciężk.)

534

Wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim, na południe od Tuchowa. Wraz z Liwoczem (562 m) s± najwyższymi szczytami Pasma Brzanki - ci±gu wzniesień pomiędzy dolinami rzek Białej i Wisłoki. Stanowi dobry punkt widokowy.

Pogórze Ciężkowickie

190

Franków (Patryja)

534

Wzgórze na północnym skraju Beskidu Niskiego, najwyższy szczyt w grupie wzgórz zwanej Górami Iwelskimi. Inne nazwy to Patryja, Liwocz. Szczyt stanowi dobry punkt widokowy. Na południowym zboczu znajduje się studencka chata SKBP Teodorówka.

Beskid Niski

798

Stubnica (GST)

534

Góry Sanocko-Turczańskie

227

Kiczera Gablacka

533

Beskid Niski

Beskid Niski

747

Końskie Płd. (PG)

533

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

800

Szczob (Liszna, GST)

533

Góry Sanocko-Turczańskie

704

Grabowska (Grabówka)

531

Najwyższy szczyt Pasma Grabówki na Pogórzu Dynowskim

Pogórze Dynowskie

617

Turkówka

531

Beskid Niski

Beskid Niski

788

Brzeżawa (PP)

530

Pogórze Przemyskie

786

Krztów (Pog. Przem.)

530

Pogórze Przemyskie

47

Góra Winiarska

529

Szczyt w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Wzgórz Rymanowskich, położony w uzdrowisku Iwonicz-Zdrój. Na zboczu zbudowano stok narciarski.

Beskid Niski

679

Chełm (Pog. Strzyż.)

528

Zalesiony szczyt na Pogórzu Strzyżowskim. Na górze znajduje się XIX wieczna drewniana kapliczka z kopi± obrazu Matki Boskiej Leżajskiej.

Pogórze Strzyżowskie

332

Żurawiec

528

Beskid Niski

Beskid Niski

915

Jasielnik (Szczawne)

528

Bieszczady

207

Jałszcz

527

Beskid Niski

Beskid Niski

589

Łysa Góra Płn.

525

Beskid Niski

Beskid Niski

437

Poddomok (SK)

524

Beskid Niski

Beskid Niski

639

Wał (Pog. Rożn.)

523

Szczyt na Pogórzu Rożnowskim pomiędzy dolin± Dunajca na zachodzie i dolin± Białej od strony wschodniej. Znajduj± się na nim dwa maszty przekaĽników radiokomunikacyjnych. Stanowi dobry punkt widokowy. Wał jest wielkim rozrogiem grzbietów. Jego ramiona i grzbiety opadaj± aż na 14 okolicznych wsi. Na niektórych grzbietach wyróżniono szczyty, ważniejsze z nich to: Wielkie Góry (458 m), Gródek lub Głowa Cukru (436 m), Lubinka (424 m), Kopaliny (394 m). Przez Wał przechodz± dwa szlaki turystyczne: zielony i żółty.

Pogórze Rożnowskie

748

Końskie Zach. (PG)

523

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

654

Ostry Kamień (Pasia)

523

Pogórze Ciężkowickie

Pogórze Ciężkowickie

316

Wierszok

522

Beskid Niski

Beskid Niski

322

Wołowy (Wołowa)

521

Beskid Niski

Beskid Niski

532

Biała Górka

520

Beskid Niski

Beskid Niski

266

Pagórek

519

Beskid Niski

Beskid Niski

590

Matovka (SK)

519

Beskid Niski

Beskid Niski

13

Bucznik

519

Góra na północnym skraju Beskidu Niskiego

Beskid Niski

594

Murinciak (SK)

519

Beskid Niski

Beskid Niski

811

Orli Kamień (GST)

518

Najdalej na zachód wysunięty masyw górski w Górach Sanocko-Turczańskich, znajduj±cy się na terenie Gór Słonnych, w zachodniej czę¶ci tzw. Pasma Olchowieckiego

489

Zawale (Pog. Rożn.)

518

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

476

Kobylnica Po¶r. (PR)

517

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

681

Kiczora (Pog. Dynow.)

516

Szczyt na Pogórzu Dynowskim, położony w pa¶mie Czarnego Działu, pomiędzy Węglówk± na południu i Bonarówk± na północy

Pogórze Dynowskie

52

Horb

516

Beskid Niski

Beskid Niski

504

Szpilówka (Pog. Wi¶n.)

516

Zalesione wniesienie znajduj±ce się na Pogórzu Wi¶nickim w długim 20-kilometrowym grzbiecie zwanym pasmem Szpilówki, który ci±gnie się od doliny Uszwicy na zachodzie, po dolinę Dunajca na wschodzie. Inna nazwa to Spilówka. W 2018 roku na południowym (głównym) wierzchołku Szpilówki zbudowano wysok± na 30 m wieżę widokow±.

485

Rosulec (Pog. Rożn.)

515

Wzgórze na Pogórzu Rożnowskim, inna nazwa to Jastrzębia Góra

Pogórze Rożnowskie

268

Palenica (Szymbark)

515

Beskid Niski

Beskid Niski

657

Kamionka Płd. (PC)

515

Pogórze Ciężkowickie

Pogórze Ciężkowickie

317

Wierzchowina

515

Beskid Niski

Beskid Niski

360

Babia (B. Wysp.)

514

Beskid Wyspowy

375

Kiczera (Kul., Biesz.)

514

Bieszczady

809

Orle Skały (GST)

513

Góry Sanocko-Turczańskie

567

Kremieniec (Wisłok)

513

Beskid Niski

Beskid Niski

481

Majdan (Pog. Rożn.)

512

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

652

Brzanka Zach. (PC)

512

Pogórze Ciężkowickie

Pogórze Ciężkowickie

110

Pachanowa

512

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, w zachodniej czę¶ci północnego łańcucha Wzgórz Rymanowskich

Beskid Niski

21

Cieklinka

512

Szczyt w Beskidzie Niskim, położony na granicy województw małopolskiego i podkarpackiego. Nazwa góry pochodzi od miejscowo¶ci Cieklin.

Beskid Niski

475

Klimkówka (PR)

512

Wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim w miejscowo¶ci Klimkówka, położone między D±browsk± Gór± a Kuminowieck± Gór±. Prowadzi tędy droga i zielony szlak turystyczny.

Pogórze Rożnowskie

782

Hroszówka Wsch. (PP)

511

Pogórze Przemyskie

656

Kamionka (P. Ciężk.)

511

Pogórze Ciężkowickie

Pogórze Ciężkowickie

214

Kamieniec

510

Beskid Niski

Beskid Niski

932

Dział n. Korcz. Wsch.

509

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

478

Kobylnica Zach. (PR)

509

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

676

Kamińska

508

Szczyt w masywie Liwocza - najwyższego wzniesienia na Pogórzu Ciężkowickim

Pogórze Ciężkowickie

323

Wyrszgóra

507

Beskid Niski

Beskid Niski

931

Dział n. Korcz. Zach.

507

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

244

Łaz

507

Beskid Niski

Beskid Niski

789

Magura (Dobra, PP)

507

Pogórze Przemyskie

219

Kanasówka

507

Beskid Niski

Beskid Niski

453

Ubycz (Wisłok)

506

Beskid Niski

Beskid Niski

10

Borowinowa

506

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, na wschód od centrum Iwonicza-Zdroju. Od północy graniczy z Piekliskami, od południa z Gloriet±.

Beskid Niski

724

Wilcze (Pog. Dynow.)

506

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

471

Falkowa (Pog. Rożn.)

506

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

491

Zamczysko Wsch. (BW)

505

Beskid Wyspowy

813

Olchowiecka Zach.

505

Góry Sanocko-Turczańskie

662

Gilowa Wsch. (P. Ciężk.)

505

Pogórze Ciężkowickie

Pogórze Ciężkowickie

661

Gilowa Zach. (P. Ciężk.)

504

Pogórze Ciężkowickie

Pogórze Ciężkowickie

326

Zagórze

503

Beskid Niski

Beskid Niski

785

Czerteż (Pog. Przem.)

503

Pogórze Przemyskie

821

Stróżowskie Łazy

503

Pogórze Bukowskie

490

Żebraczka (Pog. Rożn.)

502

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

235

Kobyła

502

Beskid Niski

Beskid Niski

655

Wielka G. (Podlesie)

502

Pogórze Ciężkowickie

Pogórze Ciężkowickie

436

Płońska

502

Dwuwierzchołkowe wzniesienie w Beskidzie Niskim, w zachodniej czę¶ci północnego łańcucha Wzgórz Rymanowskich. Stoki północne opadaj± do¶ć łagodnie długim, bezle¶nym grzbietem w kierunku górnej czę¶ci wsi Równe, a stoki północno-wschodnie obniżaj± się grzbietem ku dolinie Lubatówki we wsi Lubatówka. W kierunku południowym, przez płytk± przeł±czkę (ok. 475 m) ł±czy się z bezle¶n± kopuł± Wyrszgóry (507 m), a od zachodu s±siaduje z Pachanow± (512 m).

Beskid Niski

223

Kiczera (Krempna)

501

Beskid Niski

Beskid Niski

547

Góra Desznicka

500

Beskid Niski

Beskid Niski

420

Kiczura (Głębokie)

500

Beskid Niski

Beskid Niski

429

Łysa Góra (Ja¶liska)

500

Beskid Niski

Beskid Niski

587

Łosikowa Góra

499

Beskid Niski

Beskid Niski

703

Wroczeń (PD)

498

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

379

Kruhła (Biesz.)

498

Bieszczady

12

Brzegi

495

Beskid Niski

Beskid Niski

428

Łażec

495

Beskid Niski

Beskid Niski

912

Wyrszgóra Wsch.

495

Beskid Niski

Beskid Niski

606

Psia Góra

492

Beskid Niski

Beskid Niski

783

Hroszówka Zach. (PP)

492

Pogórze Przemyskie

205

Jabłoń

492

Beskid Niski

Beskid Niski

564

Kowalowa Góra

491

Beskid Niski

Beskid Niski

903

Szczob (Cergowa)

487

Beskid Niski

Beskid Niski

625

Wierch Tylawski

485

Beskid Niski

Beskid Niski

201

Hora

484

Beskid Niski

Beskid Niski

660

Wysoki Ost Płn. (PC)

484

Pogórze Ciężkowickie

Pogórze Ciężkowickie

495

Ostra G. (Rożnów, BW)

483

Beskid Wyspowy

501

Machulec (Pog. Wi¶n.)

483

Grzbiet na Pogórzu Wi¶nickim, położony na wschód od Pasma Szpilówki, oddzielony od niego dolin± potoku Zelina Jurkowska

494

Jodłowiec Wielki (BW)

482

Wzgórze w Beskidzie Wyspowym, znajduj±ce się w Pa¶mie Łososińskim, w zakończeniu bocznego, północno-wschodniego grzbietu

53

Ispak

482

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, w pa¶mie Wzgórz Rymanowskich, na północ od centrum Iwonicza-Zdroju. Poprzednie nazwy (Insbach, Inspak) pochodz± od niemieckiego ins Bach - do potoku.

Beskid Niski

113

Piekliska

481

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, na północ od centrum Iwonicza-Zdroju

Beskid Niski

372

Horodysko (Biesz.)

481

Bieszczady

810

Borowik (GST)

480

Góry Sanocko-Turczańskie

241

Krygowska

480

Beskid Niski

Beskid Niski

482

Mogiła (Pog. Rożn.)

478

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

166

Bukowinka

478

Beskid Niski

Beskid Niski

796

Zarzeczka (GST)

477

Góry Sanocko-Turczańskie

680

Godowska Góra (PD)

477

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

367

Dilec (Żurawinka)

474

Południowy kraniec masywu Żurawinki na Pogórzu Bukowskim

658

Krzyżowa G. (PC)

474

Pogórze Ciężkowickie

Pogórze Ciężkowickie

591

Międzyrzeczna

473

Beskid Niski

Beskid Niski

898

Lipki

472

Beskid Niski

Beskid Niski

820

Wiecha

472

Pogórze Bukowskie

484

Patria (Pog. Rożn.)

471

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

187

Dzielik

471

Beskid Niski

Beskid Niski

827

Kostarowice Zach.

471

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

751

Niuchowa (PG)

470

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

794

Kapor (GST)

469

Góry Sanocko-Turczańskie

272

Pieprzowa

468

Beskid Niski

Beskid Niski

675

Mały Liwocz

465

Północny wierzchołek Liwocza - najwyższego wzniesienia na Pogórzu Ciężkowickim

Pogórze Ciężkowickie

559

Kieczórka

465

Beskid Niski

Beskid Niski

605

Przyczka (Iwonicz)

462

Beskid Niski

Beskid Niski

828

Kostarowice Wsch.

462

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

753

Pilnik (Pog. Dynow.)

462

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

593

Mrozowa

461

Beskid Niski

Beskid Niski

486

Styr (Pog. Rożn.)

460

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

653

Ptasznik (Pog. Ciężk.)

460

Pogórze Ciężkowickie

Pogórze Ciężkowickie

721

Izdebki Płn. (PD)

460

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

496

Ostra G. Płn. (B. Wysp.)

459

Beskid Wyspowy

776

Łachowa Wsch. (PP)

458

Pogórze Przemyskie

640

Jurasówka (Wlk. Góry)

458

Szczyt na Pogórzu Rożnowskim pomiędzy dolin± Dunajca na zachodzie i dolin± Białej od strony wschodniej. Znajduje się na grzbiecie odgałęziaj±cym się po południowo-zachodniej stronie od Wału. Na północnych stokach Jurasówki znajduje się stacja narciarska Jurasówka. Drog± grzbietow± prowadzi żółty szlak turystyczny z Siemiechowa.

Pogórze Rożnowskie

659

Wysoki Ost Płd. (PC)

458

Pogórze Ciężkowickie

Pogórze Ciężkowickie

919

Kiczerka (Kulaszne)

458

Bieszczady

712

Wielka Góra (PD)

456

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

729

Patryja (Wara, PD)

456

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

795

Wierchłanie (GST)

456

Góry Sanocko-Turczańskie

381

Lejzówka (B. S±d.)

456

Beskid S±decki

580

Lubatówka

455

Beskid Niski

Beskid Niski

719

Bania (Pog. Dynow.)

455

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

651

Wielka G. (Le¶nictwo)

453

Pogórze Ciężkowickie

Pogórze Ciężkowickie

468

Czubica (Pog. Rożn.)

453

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

193

Golesz

452

Beskid Niski

Beskid Niski

649

Głobikowa

452

Najwyższy punkt wsi Głobikowa, położonej w południowo-zachodniej czę¶ci Pogórza Strzyżowskiego. W Parku Dinozaurów w Głobikowej znajduje się 20-metrowa wieża widokowa, z której przy dobrej pogodzie można zobaczyć Tatry.

Pogórze Strzyżowskie

560

Kieczórka ¦rodkowa

452

Beskid Niski

Beskid Niski

808

Krzyż (GST)

451

Góry Sanocko-Turczańskie

763

Dyl±gowa (PP)

451

Pogórze Przemyskie

104

Mużeń

450

Wzniesienie na północny wschód od Nowego S±cza w Beskidzie Niskim. Na szczycie stoi maszt antenowy.

Beskid Niski

470

Dział nad Dunajcem (PR)

450

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

706

Czarna Góra (PD)

448

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

739

Szerokie (Pog. Dynow.)

448

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

487

Sucha Góra (Piaski, PR)

448

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

483

Ostryż (Pog. Rożn.)

447

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

801

Guz (Liszna, GST)

447

Góry Sanocko-Turczańskie

899

Mała Górka

447

Beskid Niski

Beskid Niski

771

Łachowa Góra (PP)

444

Pogórze Przemyskie

588

Łost

444

Beskid Niski

Beskid Niski

793

Steczków (GST)

444

Góry Sanocko-Turczańskie

685

Łupna Góra (PD)

443

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

741

Góra Potockiego (PG)

442

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

553

Ispak Płn.

441

Beskid Niski

Beskid Niski

824

Durbacka Góra

441

Pogórze Bukowskie

764

D±brówka Wsch. (PP)

441

Pogórze Przemyskie

929

Dolińska Góra (PD)

440

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

765

D±brówka Zach. (PP)

439

Pogórze Przemyskie

554

Ispak Po¶r.

438

Beskid Niski

Beskid Niski

715

Wronia Góra (PD)

438

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

597

Myszkowskie Zach.

438

Beskid Niski

Beskid Niski

687

Bukowskie Góry (PD)

437

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

641

Gródek (Głowa Cukru)

436

Wzgórze na Pogórzu Rożnowskim wznosz±ce się w odległo¶ci około 1,7 km na południowy wschód od szczytu Wału. Na szczycie Gródka znajduje się duży cmentarz wojenny.

Pogórze Rożnowskie

707

Wola (Pog. Dynow.)

435

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

927

Kamieniec n. Korczyn±

434

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

686

Bucznik (Pog. Dynow.)

434

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

714

Wysoki Dział (PD)

433

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

779

Mogiła Wsch. (PP)

433

Pogórze Przemyskie

755

Przysnop (PG)

433

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

691

Kokoczkowa Góra (PD)

433

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

596

Myszkowskie Wsch.

433

Beskid Niski

Beskid Niski

928

Kamieniec Płd. (PD)

432

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

745

Wierchy (Przysnop)

432

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

550

Grodzisko (Wietrzno)

431

Beskid Niski

Beskid Niski

772

Siedliska Płd. (PP)

431

Pogórze Przemyskie

757

Horodyszcze (Sanok)

430

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

730

Trzy Kopce (PD)

430

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

762

Łysa Góra (Dyl±gowa)

430

Pogórze Przemyskie

610

Sucha Góra (Iwonicz)

430

Beskid Niski

Beskid Niski

705

Kopernica (PD)

428

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

778

Mogiła Zach. (PP)

428

Pogórze Przemyskie

734

Łysa Góra (Krzem., PG)

428

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

265

Ostrzeż

427

Beskid Niski

Beskid Niski

773

Siedliska Po¶r. (PP)

425

Pogórze Przemyskie

498

Wytrzyszczka (PW)

425

Pogórze Wi¶nickie

505

Równice Wsch. (PW)

425

Pogórze Wi¶nickie

642

Lubinka Zach. (PR)

424

Zalesiony masyw na Pogórzu Rożnowskim s±siaduj±cy z Wałem (523 m)

Pogórze Rożnowskie

684

Trzeci Dział (PD)

424

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

749

Końskie Wsch. (PG)

424

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

792

Polanki (GST)

424

Góry Sanocko-Turczańskie

643

Lubinka Wsch. (PR)

423

Zalesiony masyw na Pogórzu Rożnowskim s±siaduj±cy z Wałem (523 m)

Pogórze Rożnowskie

710

Góra ¶w. Michała (PD)

423

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

458

G. Parkowa (St. S±cz)

423

Beskid S±decki

506

Równice Zach. (PW)

423

Pogórze Wi¶nickie

530

Biała Góra Wsch.

422

Beskid Niski

Beskid Niski

742

Koziarczyska (PG)

421

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

720

Ostry Dział (PD)

421

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

696

Granicznik (PD)

421

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

382

Miejska Góra (St. S±cz)

421

Beskid S±decki

636

Styrki (Bru¶nik)

420

Szczyt na Pogórzu Rożnowskim, znajduj±cy się nad miejscowo¶ci± Bru¶nik. W 2013 roku zbudowano tu wieżę widokow± z platform± na wysoko¶ci 18 m (całkowita wysoko¶ć 23 m).

Pogórze Rożnowskie

716

Dębowiec (PG)

418

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

497

Czyżowiec (Pog. Wi¶n.)

418

Wzniesienie na południowo-wschodnim krańcu Pogórza Wi¶nickiego. Wschodnie stoki opadaj± stromo do rzeki Łososina, południowo-zachodnie łagodnie do doliny jej dopływu - potoku Białka w miejscowo¶ci Łęki, północno-zachodnie stromo do potoku uchodz±cego do Białki, w kierunku północnym ci±gnie się do¶ć płaski grzbiet aż do doliny potoku Granicznik.

777

Mogiła Po¶r. (PP)

417

Pogórze Przemyskie

722

Czabajka (PD)

416

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

555

Kamieniec (Łęki)

415

Beskid Niski

Beskid Niski

843

Kalwaria (Rymanów)

415

Szczyt w Beskidzie Niskim, położony ponad Rymanowem

Beskid Niski

462

Popowice (BS)

415

Górka nad Popowicami w Beskidzie S±deckim

635

Cmentarna (Pog. Rożn.)

415

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

578

Lisia Góra Wsch.

414

Beskid Niski

Beskid Niski

579

Lisia Góra Zach.

413

Beskid Niski

Beskid Niski

770

Huta Poręby (PP)

413

Pogórze Przemyskie

545

Dział (Faliszówka)

413

Beskid Niski

Beskid Niski

618

Uklejówka

413

Beskid Niski

Beskid Niski

713

Krzemienica (PD)

413

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

586

Łęki Dukielskie Zach.

413

Beskid Niski

Beskid Niski

791

Czerlenna (GST)

413

Góry Sanocko-Turczańskie

507

Połom (Pog. Wi¶n.)

413

Pogórze Wi¶nickie

546

Głojsce

412

Beskid Niski

Beskid Niski

585

Łęki Dukielskie Wsch.

412

Beskid Niski

Beskid Niski

664

Dębowa Płn. (P. Ciężk.)

412

Pogórze Ciężkowickie

Pogórze Ciężkowickie

548

Góra Dzwonnicka

411

Beskid Niski

Beskid Niski

665

Dębowa Po¶r. (PC)

411

Pogórze Ciężkowickie

Pogórze Ciężkowickie

595

Myszkowskie

410

Beskid Niski

Beskid Niski

667

Dębowa Płd. (P. Ciężk.)

410

Pogórze Ciężkowickie

Pogórze Ciężkowickie

508

Połom Mały (Pog. Wi¶n.)

410

Pogórze Wi¶nickie

837

Łazy (Pog. Bukow.)

409

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

632

Wolnica (Pog. Wi¶n.)

408

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

697

Kopalnia (PD)

408

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

474

Habalina (Pog. Rożn.)

408

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

826

Kiszkowe Góry

407

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

711

Nogajowy Dział (PD)

406

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

666

Dębowa Wsch. (PC)

406

Pogórze Ciężkowickie

Pogórze Ciężkowickie

472

Głowaczka (Pog. Rożn.)

406

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

718

Jasna Góra (PD)

405

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

663

Wisowa (Pog. Ciężk.)

405

Pogórze Ciężkowickie

Pogórze Ciężkowickie

838

Beska Góra

404

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

645

Słonna Góra (PR)

403

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

746

Łysa Góra (Mrzygłód)

403

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

480

Kurowska Góra (PR)

402

Wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim. Znajduje się w obrębie wsi Kurów, w widłach dróg krajowej nr 75 i wojewódzkiej nr 975. Na południowych zboczach (przy drodze nr 75) znajduje się czynny kamieniołom. Południowe i zachodnie podnóża opływa Dunajec. W północno-wschodnim kierunku grzbiet Kurowskiej Góry przez przełęcz ł±czy się z D±browsk± Gór± (583 m). Kurowska Góra wraz z leż±c± po przeciwnej, lewej stronie Dunajca Białowodzk± Gór± tworz± pierwsze przewężenie doliny Dunajca w jej podgórskim, trzecim przełomie.

Pogórze Rożnowskie

688

KoĽliniec (Pog. Dynow.)

402

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

246

Łokieć

402

Beskid Niski

Beskid Niski

206

Jałowice

401

Beskid Niski

Beskid Niski

628

Wiszowiec

401

Beskid Niski

Beskid Niski

425

Księża Góra (Głębokie)

400

Beskid Niski

Beskid Niski

531

Biała Góra Zach.

400

Beskid Niski

Beskid Niski

787

Dobra Góra (PP)

400

Pogórze Przemyskie

543

Drożyska

399

Beskid Niski

Beskid Niski

822

Adamcza

399

Pogórze Bukowskie

689

Chełm (Pog. Dynow.)

398

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

467

Budzyń (Pog. Rożn.)

396

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

823

Pyrcakowa

396

Pogórze Bukowskie

709

Cyb (Pog. Dynow.)

395

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

634

Golgota (Pog. Rożn.)

395

Szczyt na Pogórzu Rożnowskim, w okolicach wsi D±brówka Szczepanowska. Na górze znajduje się wysoka na 16 m wieża widokowa, z której przy dobrej pogodzie widać Tatry.

Pogórze Rożnowskie

644

Kopaliny (Pog. Rożn.)

394

Wzgórze na Pogórzu Rożnowskim w miejscowo¶ci Łowczówek. Jego północne, bardziej strome i poro¶nięte lasem stoki opadaj± do doliny rzeki Biała. Pod szczytem znajduje się cmentarz.

Pogórze Rożnowskie

728

Hajduk (Pog. Dynow.)

393

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

609

Skałka (Kopalnia)

393

Beskid Niski

Beskid Niski

740

D±browa (Pog. Dynow.)

392

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

807

Pod Krzyżem (GST)

392

Góry Sanocko-Turczańskie

623

Wielka Góra (Poraj)

392

Beskid Niski

Beskid Niski

836

Kopce (Pog. Bukow.)

392

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

825

Sanocka Góra

389

Pogórze Bukowskie

839

Banie (Pog. Bukow.)

388

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

760

Łubienka (PD)

388

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

677

Babia Góra (Jasło)

387

Szczyt na Pogórzu Strzyżowskim, położony na północ od Jasła

Pogórze Strzyżowskie

307

Trzy Krzyże

387

Beskid Niski

Beskid Niski

732

Kr±g (Pog. Dynow.)

386

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

731

Nawarzyce (PD)

385

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

650

Góra ¦w. Marcina

384

Wzgórze położone na południowy wschód od centrum Tarnowa, czę¶ciowo w jego granicach administracyjnych. Stanowi północn± krawędĽ progu Pogórza Karpackiego. Na szczycie znajduje się zabytkowy ko¶ciół ¶w. Marcina Biskupa.

Pogórze Rożnowskie

758

Łubno Płn. (PD)

384

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

737

Wielki Dział (PG)

382

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

733

Hom (Pog. Dynow.)

382

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

725

Przylasek (PD)

381

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

759

Łubno Płd. (PD)

380

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

103

Musiałówka

379

Najwyższy szczyt w Gorlicach w Beskidzie Niskim, doskonały punkt widokowy

Beskid Niski

735

Porolik (Pog. Dynow.)

378

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

829

Łysy

377

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

493

Rachów (B. Wysp.)

377

Beskid Wyspowy

717

Kamieniec (PD)

377

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

693

Patryja (Pog. Dynow.)

377

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

774

Siedliska Płn. (PP)

376

Pogórze Przemyskie

841

Wielka Góra (Ladzin)

376

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

692

Plant (Pog. Dynow.)

375

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

570

Krzemionki Wsch.

375

Beskid Niski

Beskid Niski

569

Krzemionki Po¶r.

374

Beskid Niski

Beskid Niski

571

Krzemionki Zach.

373

Beskid Niski

Beskid Niski

726

Chełm (Nozdrzec, PD)

372

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

738

Mały Dział (PG)

371

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

780

WołodĽ Płd. (PP)

370

Pogórze Przemyskie

616

Toki

368

Beskid Niski

Beskid Niski

769

Nadżyt (Pog. Przem.)

367

Pogórze Przemyskie

834

Hrabeń

366

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

842

Kr±żek

366

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

819

Parkowa (Sanok)

364

Wzgórze w granicach administracyjnych miasta Sanok na Pogórzu Bukowskim. Na wzgórzu utworzono Park Miejski im. Adama Mickiewicza.

797

Pedziarz (GST)

363

Góry Sanocko-Turczańskie

488

Sucha Góra (Polichty, PR)

363

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

499

Pęcherska G. (Pog. Wi¶n.)

363

Wzniesienie na Pogórzu Wi¶nickim, nad lewym brzegiem Dunajca

698

Spalona Góra (PD)

363

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

727

Guz (Pog. Dynow.)

362

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

699

Koci Zamek (PD)

362

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

784

D±browa (Pog. Przem.)

360

Pogórze Przemyskie

806

Barycz (GST)

359

Góry Sanocko-Turczańskie

46

Góra Cmentarna

357

Wzgórze nad Gorlicami w Beskidzie Niskim, na którym znajduje się cmentarz z czasów I wojny ¶wiatowej

Beskid Niski

767

Zagóra (Pog. Przem.)

355

Pogórze Przemyskie

700

Kamionka (PD)

353

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

744

Łodzińska Góra (PG)

352

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

500

Będzieszyna (Pog. Wi¶n.)

352

Pogórze Wi¶nickie

781

WołodĽ Płn. (PP)

351

Pogórze Przemyskie

835

Lisia Góra (Hrabeń)

351

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

736

Rowiny (Pog. Dynow.)

350

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

775

Barania Góra (D±br.)

350

Pogórze Przemyskie

464

Winna Góra (BS)

350

Beskid S±decki

761

Nozdrzec

350

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

830

Koziegórka

348

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

648

Furmaniec Płn.

345

Wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim, położone po północno-wschodniej stronie centrum miasta Tuchowa. Stanowi dobry punkt widokowy.

Pogórze Ciężkowickie

723

Dalnica (PD)

343

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

544

Druga Górka

342

Beskid Niski

Beskid Niski

840

Rymanowska Góra

342

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

708

Parnas (Pog. Dynow.)

341

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

647

Furmaniec Wsch.

341

Wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim, położone po północno-wschodniej stronie centrum miasta Tuchowa

Pogórze Ciężkowickie

756

Łodzińska Skała (PG)

340

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

690

Sikorka (Pog. Dynow.)

340

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

694

Kamieniec (Turze Pole)

338

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

601

Pierwsza Górka

338

Beskid Niski

Beskid Niski

633

Panieńska Góra (PW)

337

Pogórze Wi¶nickie

Pogórze Wi¶nickie

818

Kiczory (Sanok)

336

Pogórze Bukowskie

701

Dudyńczyk (PD)

336

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

646

Furmaniec (P. Ciężk.)

335

Wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim, położone po północno-wschodniej stronie centrum miasta Tuchowa. Prowadzi przez niego droga z Tuchowa do Zalasowej, oraz czarny szlak turystyczny. Stanowi dobry punkt widokowy.

Pogórze Ciężkowickie

695

Góra Iskrzyńska (PD)

335

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

817

Księża Góra (Sanok)

334

Pogórze Bukowskie

816

Glinicka Góra

334

Pogórze Bukowskie

743

Góra Za Lasem (PG)

331

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

768

Pawłokoma (PP)

331

Pogórze Przemyskie

600

Pańska Góra (Żmigród)

328

Beskid Niski

Beskid Niski

766

Winnica (Pog. Przem.)

328

Pogórze Przemyskie

702

Popowa Góra (PD)

325

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

473

Grodzisko (Pog. Rożn.)

314

Pogórze Rożnowskie

Pogórze Rożnowskie

629

Wzgórze ¦w. Wojciecha

311

Beskid Niski

Beskid Niski

599

Okop (Nowy Żmigród)

305

Beskid Niski

Beskid Niski

815

Biała Góra (Sanok)

298

Góry Sanocko-Turczańskie

RangePeaks reached

Beskid Niski

0 / 507

Góry Tokajsko-Slańskie

0 / 2

Pogórze Bukowskie

0 / 14

Pogórze Ciężkowickie

0 / 24

Pogórze Dynowskie

0 / 88

Pogórze Rożnowskie

0 / 36

Pogórze Strzyżowskie

0 / 4

Pogórze Wi¶nickie

0 / 2

Wyhorlat

0 / 1

Total

0 / 678(c) 2010 - 2019 Robert Celiński, Byledobiec Anin