RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

User: Robert Celiński (admin)

Type: peaks

Description: Bieszczady, Karpaty Ukraińskie, Góry Sanocko-Turczańskie

RunCalc version: portal

Visible: public

Mountain range/group ID: 9Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: Jarosław Haczyk (jarek1209)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

0

Berci (UA)

1015

Bieszczady

Bieszczady

1

Berdo

1041

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich w masywie Hyrlatej, posiadaj±cy trzy wierzchołki: Rosocha (1084 m), Hyrlata (1103 m) i Berdo. Masyw ten odgałęzia się w północno-zachodnim kierunku od pasma granicznego i znajduje się pomiędzy dolinami Solinki i Roztoczki.

Bieszczady

2

Besida

856

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

3

Borsuk

991

Szczyt górski w pa¶mie granicznym Bieszczadów, położony na granicy ze Słowacj±, słow. Borsukov vrch

Bieszczady

4

Bucznik

768

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, położony na południe od Ustrzyk Dolnych

Góry Sanocko-Turczańskie

5

Bukowe Berdo

1311

Masyw w Bieszczadach, którego szczytowe partie zajmuje połonina, znajduje się tu też trochę piaskowcowych skałek. Leży na północ od masywu Krzemienia - jest od niego oddzielony płytk± przełęcz±.

Bieszczady

6

Bukowina

911

Szczyt w Bieszczadach, położony w grzbiecie biegn±cym ze szczytu Smerek na północ

Bieszczady

7

Chresty

998

Bieszczady

Bieszczady

8

Chryszczata

998

Szczyt w Bieszczadach, w pa¶mie Wołosania. Na szczycie stoi betonowa wieża geodezyjna z czasów zaborów. Nazwa Chryszczata wywodzi się od łemkowskiej nazwy ro¶liny chreszczate zilie (czworolist pospolity) lub od skrzyżowania dróg (ukr. chrest - krzyż). Na zachodnich stokach Chryszczatej znajduj± się osuwiskowe Jeziorkami Duszatyńskimi.

Bieszczady

9

Czeremcha (UA)

1131

Bieszczady

Bieszczady

10

Czerenin

928

Szczyt w granicznym (wododziałowym) pa¶mie Bieszczadów Zachodnich, położony na granicy ze Słowacj±, słow. Černiny

Bieszczady

11

Czerenina

981

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, najwyższy w zaliczanym do Pasma Łopiennika i Durnej masywie położonym pomiędzy dolinami Solinki, Wetliny i przełęcz± Przysłup (678 m). Znajduje się w głównym grzbiecie masywu, na północny wschód od Krzemiennej (937 m), od której oddzielona jest przełęcz± (766 m). Na zachód odbiega ze szczytu wyrównany grzbiet Falowej (968 m).

Bieszczady

12

Czerteż

1071

Szczyt w granicznym (wododziałowym) pa¶mie Bieszczadów Zachodnich, położony na granicy ze Słowacj±, słow. Čer»aľ

Bieszczady

13

Czoło

1159

Szczyt górski w Bieszczadach Zachodnich, na granicy polsko-słowackiej, w głównym, wododziałowym pa¶mie Karpat, słow. Čelo, Vysoký vrch

Bieszczady

14

Durna

979

Szczyt górski w Bieszczadach Zachodnich, w Pa¶mie Łopiennika i Durnej, inna nazwa to Smolaków Kamień

Bieszczady

15

Dwernik Kamień

1004

Szczyt górski w Bieszczadach położony niedaleko Dwernika i Nasicznego, dawna nazwa Holica

Bieszczady

16

Dział (Hruń)

830

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich w pa¶mie Wysokiego Działu, inna nazwa Hruń

Bieszczady

17

Dziumbier (N. Tatry, SK)

2043

Najwyższy szczyt Niżnych Tatr na Słowacji, słow. Ďumbier. Znajduje się w głównym grzbiecie tych Tatr, pomiędzy szczytem Krúpova hoµa (1922 m), od którego oddzielony jest przełęcz± Krúpovo sedlo (ok. 1890 m) i ©tiavnica (2025 m).

18

Dziurkowiec

1188

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, znajduj±cy się w głównym grzbiecie pasma granicznego, pomiędzy Płasz± a Riab± Skał±, na granicy polsko-słowackiej, słow. Ďurkovec

Bieszczady

19

Falowa

968

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, drugi pod względem wysoko¶ci w masywie Falowej i Czereniny w Pa¶mie Łopiennika i Durnej

Bieszczady

20

Feliszówka

1006

Szczyt w Wysokim Dziale Bieszczadów Zachodnich

Bieszczady

21

Fereczata

1102

Szczyt w pa¶mie granicznym Bieszczadów Zachodnich, stanowi±cy kulminację bocznego grzbietu odbiegaj±cego z Okr±glika na wschód

Bieszczady

22

Feszów

697

Bieszczady

Bieszczady

23

Gerlach (Tatry, SK)

2655

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr oraz całych Karpat, zaliczany do Korony Europy, słow. Gerlachovský ątít. Masyw Gerlacha składa się z kilku wierzchołków. Grań rozpoczyna się od strony północno-zachodniej wierzchołkiem zwornikowym z grani± główn± - Zadnim Gerlachem (Zadný Gerlach, 2616 m), którego zbocza obniżaj± się do Przełęczy Tetmajera (Gerlachovské sedlo), za któr± wznosi się główny wierzchołek (2655 m). Dalej w grani znajduj± się kolejno Wyżnie Gerlachowskie Wrótka, wierzchołek Po¶redniego Gerlacha, Po¶rednie Gerlachowskie Wrótka, Gerlachowska Czuba i Niżnie Gerlachowskie Wrótka. Grzbiet kończy się południowo-wschodnim szczytem Małego Gerlacha (Kotlový ątít, 2601 m). Z wierzchołka Małego Gerlacha odchodz± dwa boczne ramiona obejmuj±ce Gerlachowski Kocioł (Gerlachovský kotol).

24

Głęboki Wierch

888

Bieszczady

Bieszczady

25

Gmyszów Wierch

876

Bieszczady

Bieszczady

26

Grandysowa Czuba

1026

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, kulminacja bocznego grzbietu opadaj±cego z najwyższego wierzchołka Bukowego Berda na północny wschód. Północny stok schodzi ku przełęczy (769 m), za któr± ci±gnie się pasmo Jeleniowatego. Inna nazwa to Kudriawyński Wierch.

Bieszczady

27

Gromadzyń

655

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich ponad Ustrzykami Dolnymi. Na szczycie znajduje się telewizyjna stacja retransmisyjna z wież± o wysoko¶ci 35 m. Na północno-wschodnim stoku zbudowano o¶rodek narciarski.

Góry Sanocko-Turczańskie

28

Gruszka

583

Szczyt na obszarze Pogórza Bukowskiego w okolicach Leska

Bieszczady

29

Hajdosik (SK)

921

Bieszczady

Bieszczady

30

Halicz

1333

Trzeci pod względem wysoko¶ci szczyt w polskiej czę¶ci Bieszczadów i całych Bieszczadach Zachodnich. Położony jest we wschodniej czę¶ci grupy Tarnicy, pomiędzy Kop± Bukowsk± a Rozsypańcem. Jest zwornikiem dla biegn±cego w kierunku wschodnim grzbietu kulminuj±cego w Wołowym Garbie. Ze szczytu można podziwiać wspaniał± panoramę 360 stopni.

Bieszczady

31

Hasiakowa Skała (PW)

1232

Najdalej na wschód wysunięta kulminacja Połoniny Wetlińskiej w Bieszczadach, położona na północ od Przełęczy Wyżnej i na zachód od doliny potoku Prowcza. Na północ odchodzi ze szczytu boczny grzbiet Jawornika i Dwernika Kamienia, ci±gn±cy się aż do doliny Sanu. Od wysoko¶ci ok. 1100 m n.p.m. stoki pokrywa połonina. Kilka metrów na południe od najwyższego punktu znajduje się schronisko Chatka Puchatka, najwyżej położone w Bieszczadach.

Bieszczady

32

Hawrań (Tatry B., SK)

2152

Najwyższy szczyt Tatr Bielskich na Słowacji, słow. Havran. Jest to najwyższy wapienny szczyt całych Tatr. Hawrań oddzielony jest na zachodzie od s±siedniego Nowego Wierchu (1999 lub 2009 m) wyraĽn± Hawrani± Przełęcz± (1919 m). Na wschodzie Hawrań graniczy z Płaczliw± Skał± (2142 m), oddzielony Strzystarsk± Przełęcz± (1969 m). Szczyty te razem z Muraniem (na zachód od Nowego Wierchu) tworz± charakterystyczn± grupę, widoczn± m.in. z wielu miejsc w Tatrach Wysokich.

33

Hnatowe Berdo (PW)

1187

Mało wybitna kulminacja Połoniny Wetlińskiej w Bieszczadach Zachodnich. Położone jest na zachód od Osadzkiego Wierchu, jako zakończenie krótkiego bocznego grzbietu. Czę¶ć szczytowa pokryta jest połonin±. Wierzchołek nie jest dostępny dla turystów.

Bieszczady

34

Holica

762

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, położony na południowy zachód od Ustrzyk Dolnych

Góry Sanocko-Turczańskie

35

Hon

820

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich w pa¶mie Wysokiego Działu, położony na zachód od Cisnej

Bieszczady

36

Howerla (UA)

2061

Najwyższy szczyt Ukrainy i całych Beskidów, ukr. Howerła

Czarnohora

37

Hrubki

1186

Szczyt w pa¶mie granicznym Bieszczadów, na za Słowacj±, słow. Hrúbky

Bieszczady

38

Hulskie

846

Bieszczady

Bieszczady

39

Hyrlata

1103

Dwuwierzchołkowy szczyt w Bieszczadach Zachodnich

Bieszczady

40

Jasło

1153

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, stanowi±cy najwyższ± kulminację pasma ci±gn±cego się od Okr±glika w pa¶mie granicznym na północny zachód

Bieszczady

41

Jawor

827

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich w Pa¶mie Łopiennika i Durnej

Bieszczady

42

Jawor (Solina)

741

Szczyt i masyw górski w Górach Sanocko-Turczańskich, góruj±cy nad Jeziorem Solińskim. Na górze znajduje się maszt radiowo-telewizyjny o wysoko¶ci 98 m. Jawor posiada rozłożyst± sylwetkę i spor± wybitno¶ć (211 m). Od położonego na wschód pasma Żuków oddzielony jest przełęcz± o wysoko¶ci 530 m.

Góry Sanocko-Turczańskie

43

Jaworne

992

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony w pa¶mie Wysoki Dział, na południowy wschód od przełęczy Żebrak. Od południowego wschodu poprzez przełęcz (928 m) s±siaduje z Wołosaniem.

Bieszczady

44

Jawornik (graniczne)

1021

Szczyt w bocznym grzbiecie pasma granicznego Bieszczadów Zachodnich, odbiegaj±cym z Riabiej Skały na północ. Wznosi się 400 m ponad wsi± Wetlina. W±ska przełęcz (933 m) oddziela go od szczytu Paportnej. Inna nazwa szczytu to Sękowa.

Bieszczady

45

Jawornik (połoniny)

1047

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony na północny wschód od Połoniny Wetlińskiej, w bocznym grzbiecie opadaj±cym z Hasiakowej Skały

Bieszczady

46

Jawornik (UA)

1017

Góra na Ukrainie w okolicach miejscowo¶ci Wielkie Berezne, przy granicy ze Słowacj±. Pod szczytem znajduje się maszt.

Bieszczady

47

Jaworniki

908

Najwyższy szczyt w polskich Górach Sanocko-Turczańskich, zaliczany do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w mikroregionie Żuków

Góry Sanocko-Turczańskie

48

Jeleniowaty

907

Niewysoki grzbiet w Bieszczadach Zachodnich, położony pomiędzy dolin± Sanu na północy a pasmem Bukowego Berda na południu

Bieszczady

49

Kamienna

1201

Szczyt górski w głównym grzbiecie pasma granicznego Bieszczadów Zachodnich, na granicy polsko-słowackiej, słow. Kamenná lúka. Położony jest pomiędzy Krzemieńcem a Hrubkami.

Bieszczady

50

Kamienna Laworta

769

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich ponad Ustrzykami Dolnymi. Na północnym stoku góry znajduje się Stacja Narciarska Laworta.

Góry Sanocko-Turczańskie

51

Kańczowa

1115

Bieszczady

Bieszczady

52

Kiczera (m. Czoła)

964

Szczyt o wysoko¶ci w Bieszczadach Zachodnich, położony na północny wschód od Czoła

Bieszczady

53

Kiczera (Ustrzyki)

972

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w pa¶mie połonin. Jest kulminacj± grzbietu biegn±cego z Połoniny Dydiowskiej Bukowego Berda na zachód. Od Berda oddziela go głęboka przełęcz Pańskie Prysłopy (807 m).

Bieszczady

54

Kiczera Bieniowska

861

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich

Bieszczady

55

Kiczera Dydiowska

799

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich. Na północnym zboczu, poniżej szczytu, znajduje się jedna z większych bieszczadzkich jaskiń - Dydiowska Jama.

Bieszczady

56

Kiczera Sokolicka

836

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich

Bieszczady

57

Kiń

611

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich ponad Ustrzykami Dolnymi

Góry Sanocko-Turczańskie

58

Kińczyk Bukowski

1251

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, kulminacja Połoniny Bukowskiej

Bieszczady

59

Kopa

848

Bieszczady

Bieszczady

60

Kopa Bukowska

1320

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, należ±cy do najwyższych w tym regionie. Znajduje się w pa¶mie połonin, w grzbiecie ci±gn±cym się od Krzemienia do Halicza, od których Kopę Bukowsk± oddzielaj± płytkie przełęcze.

Bieszczady

61

Korbania

894

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w Pa¶mie Łopiennika i Durnej. Jest kulminacj± grzbietu odbiegaj±cego na północny wschód ze zwornika położonego na południe od Durnej. Opada on najpierw na przełęcz Hyrcza (692 m), a następnie wznosi się ku szczytowi Korbarni.

Bieszczady

62

Kosowiec

955

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony w grzbiecie odbiegaj±cym z Połoniny Caryńskiej (wierzchołek 1239 m) w kierunku północnym. Leży na północ od Magury Stuposiańskiej, od której oddzielony jest przełęcz± (829 m).

Bieszczady

63

Kraszyn (Krasija, UA)

1036

Bieszczady

Bieszczady

64

Kr±glica

943

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w Wysokim Dziale

Bieszczady

65

Kruhly Wierch (P. Car.)

1297

Jeden z czterech wierzchołków Połoniny Caryńskiej w Bieszczadach Zachodnich, stanowi±cy jej najwyższe wzniesienie

Bieszczady

66

Krysowa

840

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony w grzbiecie odbiegaj±cym ze Smereka na północ, pomiędzy Wysokim Berdem (968 m) na południu a Siwarn± (924 m) na północy

Bieszczady

67

Krywań (Tatry, SK)

2496

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Tatr Wysokich po stronie słowackiej, o charakterystycznym, zakrzywionym wierzchołku, od którego wzi±ł swoj± nazwę, słow. Kriváň

68

Krzemieniec (3 granice)

1221

Szczyt górski w wododziałowym pa¶mie Bieszczadów Zachodnich, przy którym schodz± się granice Polski, Słowacji i Ukrainy, słow. Kremenec, ukr. Kremenec. Krzemieniec to najwyższy punkt Gór Bukowskich, czyli słowackiej czę¶ci Bieszczadów Zachodnich.

Bieszczady

69

Krzemienna

937

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, najdalej na południe położonym wybitny (dalej na południowy wschód leży niewysoki Jaworysz - 711 m) szczyt masywu Falowej i Czereniny, a także całego Pasma Łopiennika i Durnej

Bieszczady

70

Krzemień

1335

Drugi pod względem wysoko¶ci szczyt polskich Bieszczadów i całych Bieszczadów Zachodnich. Znajduje się w ¶rodkowej czę¶ci grupy Tarnicy (1346 m) i Halicza (1333 m), w pa¶mie połonin.

Bieszczady

71

Kucalata (SK)

917

Bieszczady

Bieszczady

72

Lutańska Holica (UA)

1375

Jeden z najwyższych szczytów Połoniny Równej na Ukrainie

Połonina Równa

73

Łomnica (Tatry, SK)

2634

Drugi po Gerlachu najwyższy szczyt Tatr, słow. Lomnický ątít. Na górę można wjechać kolej± linow±, której dolna stacja znajduje się w Tatrzańskiej Łomnicy.

74

Łopiennik

1069

Szczyt górski w Bieszczadach Zachodnich, stanowi±cy najwyższ± kulminację Pasma Łopiennika i Durnej, zaliczany do Diademu Polskich Gór

Bieszczady

75

Magura Łomniańska (UA)

1024

Najwyższy szczyt Gór Sanocko-Turczańskich, położony na Ukrainie

Góry Sanocko-Turczańskie

76

Magura Stuposiańska

1016

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, stanowi±cy kulminację masywu rozci±gaj±cego się pomiędzy Przysłupem Caryńskim a Kosowcem. Masyw ten ma charakter podłużnego grzbietu przebiegaj±cego z NW na SE.

Bieszczady

77

Magurka

910

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w pa¶mie połonin, w grzbiecie odbiegaj±cym na północny wschód ze szczytu Smereka. Pełna nazwa to Magura Hulszczańska.

Bieszczady

78

Maguryczne

884

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, leż±cy w bocznym grzbiecie Wysokiego Działu, ł±cz±cego się z głównym na Przełęczy Żebrak

Bieszczady

79

Mała Rawka

1272

Kulminacj± grzbietu Dział w Bieszczadach Zachodnich

Bieszczady

80

Mała Semanowa

1071

Bieszczady

Bieszczady

81

Małe Jasło

1097

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich położony w ¶rodkowej czę¶ci bocznego grzbietu pasma granicznego ci±gn±cego się od Okr±glika przez Jasło aż do Cisnej

Bieszczady

82

Mały Król (Korołyk)

642

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich ponad Ustrzykami Dolnymi

Góry Sanocko-Turczańskie

83

Matragona

990

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w pa¶mie granicznym

Bieszczady

84

Menczył

1008

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w wododziałowym pa¶mie granicznym, położony po stronie polskiej, niedaleko granicy z Ukrain±

Bieszczady

85

Obnoga

1081

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w grupie Tarnicy i Halicza, inna nazwa to Pohar

Bieszczady

86

Okr±glik

1101

Szczyt w pa¶mie granicznym Bieszczadów Zachodnich, położony na terenie Polski, tuż przy granicy ze Słowacj±. Jest zwornikiem dla grzbietu Jasła, który biegnie na północny zachód w stronę Cisnej.

Bieszczady

87

Opołonek

1028

Szczyt w granicznym pa¶mie Bieszczadów Zachodnich, góruj±cy nad Przełęcz± Użock±

Bieszczady

88

Osadzki Wierch (PW)

1253

Drugi co do wysoko¶ci i najwyższy dostępny szlakiem turystycznym szczyt w pa¶mie Połoniny Wetlińskiej w Bieszczadach Zachodnich

Bieszczady

89

Osina

963

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w Wysokim Dziale. Wierzchołek znajduje się pomiędzy Cisn± a Wołosaniem i prowadzi przez niego Główny Szlak Beskidzki.

Bieszczady

90

Ostra Hora (UA)

1405

Jeden z najwyższych szczytów Połoniny Równej na Ukrainie

Połonina Równa

91

Ostre

803

Masyw górski w Górach Sanocko-Turczańskich. Znajduje się pomiędzy Żukowem a Otrytem, który bywa zaliczany już do Bieszczadów Zachodnich.

Góry Sanocko-Turczańskie

92

Paportna

1198

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony w bocznym grzbiecie pasma granicznego, z którym ł±czy się na Riabiej Skale, znajduj±cej się ok. 1200 m na południe

Bieszczady

93

Pikuj (UA)

1408

Położony na Ukrainie najwyższy szczyt Bieszczadów. Na górze stoi kilkumetrowy obelisk. Pikuj leży w cało¶ci na Ukrainie, ale przez wieki stanowił szczyt graniczny - do 1772 roku między Koron± Królestwa Polskiego a Królestwem Węgier, przed II wojn± ¶wiatow± przez szczyt przechodziła południowa granica Rzeczypospolitej Polskiej, pierwotnie granica polsko-czechosłowacka, a potem polsko-węgierska.

Bieszczady

94

Piniaszkowy

960

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w głównym grzbiecie Karpat, położony na granicy ukraińsko-polskiej, pomiędzy Opołonkiem a Przełęcz± Użock±

Bieszczady

95

Pliszka (UA)

1068

Bieszczady

Bieszczady

96

Płasza

1163

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, na granicy ze Słowacj±

Bieszczady

97

Połoma

776

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony w grzbiecie odbiegaj±cym ze Smereka na północ, przez Wysokie Berdo (968 m), Krysow± (840 m), Siwarn± (924 m) i Bukowinę (911 m). Następnie skręca on na zachód i obniża się na przełęcz Szczycisko (629 m) ograniczaj±c± masyw Połomy od wschodu. Na północ od szczytu Połomy biegnie grzbiet w kierunku Tołstej (749 m).

Bieszczady

98

Połoninka (B. Wołos.)

1104

Graniczny szczyt w Bieszczadach, inna nazwa to Beskid Wołosacki

Bieszczady

99

Przysłup

1006

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w Wysokim Dziale

Bieszczady

100

Riaba Skała

1199

Szczyt w pa¶mie granicznym Bieszczadów Zachodnich, na granicy polsko-słowackiej. Nazwa pochodzi od ukraińskiego słowa riabyj - pstry, odznaczaj±cy się mnogo¶ci± barw. Spotykana jest również nazwa Rabia Skała.

Bieszczady

101

Roh (Poł. Wetl.)

1255

Najwyższy wierzchołek Połoniny Wetlińskiej w Bieszczadach Zachodnich. Szczyt stanowi kulminację pokrytego grehotami (gołoborzami) grzbietu położonego pomiędzy oddzielaj±c± go od Osadzkiego Wierchu Srebrzyst± Przełęcz± a Hasiakow± Skał± i znajduje się w jego północno-zachodnim końcu.

Bieszczady

102

Rozsypaniec (graniczne)

1146

Szczyt w granicznym pa¶mie Bieszczadów Zachodnich, na granicy polsko-ukraińskiej, na południe od Kińczyka Bukowskiego i Stińskiej.

Bieszczady

103

Rozsypaniec (połoniny)

1280

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w pa¶mie połonin, zaliczany do Połoniny Bukowskiej

Bieszczady

104

Równa (UA)

1480

Najwyższy szczyt Połoniny Równej na Ukrainie

Połonina Równa

105

Rydoszowa

880

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, na granicy ze Słowacj±

Bieszczady

106

Rypi Wierch

1003

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, na granicy ze Słowacj±

Bieszczady

107

Sasów

1010

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, drugi pod względem wysoko¶ci w Wysokim Dziale. Znajduje się na wschód od najwyższego w tym grzbiecie Wołosania.

Bieszczady

108

Siwarna

924

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w grzbiecie odbiegaj±cym ze szczytu Smereka (1222 m) na północ, przez Wysokie Berdo (968 m) i Krysow± (840 m). Następn± kulminacj± za Siwarn± jest Bukowina (911 m).

Bieszczady

109

Smerek (Poł. Wetl.)

1222

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, stanowi±cy przedłużenie na zachód grzbietu Połoniny Wetlińskiej. Granic± jest Przełęcz Mieczysława Orłowicza (1075 m), przez któr± s±siaduje on z Szarym Berdem.

Bieszczady

110

Staro¶cina (UA)

1229

Bieszczady

Bieszczady

111

Stińska

1212

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony na południowo-wschodnim krańcu Połoniny Bukowskiej. Znajduje się przy granicy polsko-ukraińskiej, lecz sam wierzchołek leży na Ukrainie. S±siaduje z Kińczykiem Bukowskim oraz z Rozsypańcem. Szczyt oraz górne partie stoków pokrywa połonina. Zapewnia ¶wietne widoki na Worek Bieszczadzki oraz najwyższy szczyt tego pasma - Pikuj.

Bieszczady

112

Stińska (SK, UA)

1092

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony na granicy słowacko-ukraińskiej

Bieszczady

113

Stoj (Borżawa, UA)

1677

Najwyższy szczyt Połoniny Borżawskiej

Połonina Borżawska

114

Stolova (SK)

934

Bieszczady

Bieszczady

115

Stoły

968

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, inna nazwa Magura Krywicka. Jest główn± kulminacj± grzbietu odbiegaj±cego z Wysokiego Berda (968 m) na północny wschód, przebiegaj±cego następnie w kierunku północnym, ku dolinie Sanu.

Bieszczady

116

Stożek

696

Szczyt i masyw górski w Górach Sanocko-Turczańskich, w pa¶mie Żukowa, położony na wschód od Jeziora Solińskiego

Góry Sanocko-Turczańskie

117

Strimba (UA)

1719

Szczyt w pa¶mie Gorganów

Gorgany

118

Stryb

1011

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, na granicy ze Słowacj±

Bieszczady

119

Studnica (UA)

1035

Bieszczady

Bieszczady

120

Suchy Obycz

616

Najwyższe wzniesienie Pogórza Przemyskiego, położone na północny wschód od Arłamowa

Góry Sanocko-Turczańskie

121

Suliła

759

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Bieszczadów Zachodnich, położony na północ od Wysokiego Działu, oddzielony od niego przełęcz± (609 m).

Bieszczady

122

Syhłański (UA)

1564

Najwyższy szczyt Połoniny Krasnej

Połonina Krasna

123

Szare Berdo (PW)

1108

Niewybitny, najniższy wierzchołek masywu Połoniny Wetlińskiej w Bieszczadach Zachodnich. Wznosi się pomiędzy Osadzkim Wierchem (1253 m) a Smerekiem (1222 m), od którego oddzielony jest Przełęcz± Mieczysława Orłowicza (1078 m).

Bieszczady

124

Szczawnik

1052

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich

Bieszczady

125

Szczawnik k. Jasła

1098

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, przez który przebiega Główny Szlak Beskidzki na odcinku Cisna - Smerek

Bieszczady

126

Szczyciska

748

Bieszczady

Bieszczady

127

Tarniczka (Szer. W.)

1315

Najwyższy wierzchołek Szerokiego Wierchu w Bieszczadach, który stanowi zachodni kraniec Grupy Tarnicy. Od najwyższego szczytu polskich Bieszczadów oddziela go niewielka przeł±czka (1275 m), na której spotykaj± się przechodz±cy przez Szeroki Wierch czerwony szlak, niebieski szlak z Wołosatego na Bukowe Berdo oraz pocz±tek krótkiego żółtego szlaku, prowadz±cego na Tarnicę.

Bieszczady

128

Tarnica

1346

Najwyższy szczyt polskich Bieszczadów, zaliczany do Korony Gór Polski oraz do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w Pa¶mie Połonin. Na wierzchołku znajduje się taras widokowy i żelazny krzyż.

Bieszczady

129

Tołsta

749

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, znajduj±cy się pomiędzy dolinami Sanu na wschodzie oraz Solinki na zachodzie. Należy do grzbietu przebiegaj±cego z Połomy na północ, zakończonego położonym nad wodami Jeziora Solińskiego masywem Wysokiego Horbu, z którym Tołsta s±siaduje od północy.

Bieszczady

130

Topas (UA)

1548

Szczyt w masywie Połoniny Krasnej z wysokim masztem na szczycie

Połonina Krasna

131

Trohaniec

939

Najwyższa kulminacja pasma Otrytu w Bieszczadach Zachodnich, niekiedy jednak zaliczana do Gór Sanocko-Turczańskich, jako ich najwyższy polski szczyt. Położony jest na wschodnim krańcu Otrytu, pomiędzy miejscowo¶ciami Dwerniczek i Lutowiska. Zaliczany jest do Diademu Polskich Gór.

Bieszczady

132

Velky Bukovec (SK)

1012

Bieszczady

Bieszczady

133

Walter (Woronikówka)

836

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w Pa¶mie Łopiennika i Durnej. Znajduje się w grzbiecie odbiegaj±cym na zachód ze szczytu 912 m położonego na północ od Durnej. Pierwotnie szczyt nosił nazwę Woronikówka. 20 lat po ¶mierci gen. Karol ¦wierczewskiego ps. Walter (zmarł 28 marca 1947 roku w leż±cych nieopodal Jabłonkach), w 1967 roku władze PRL przemianowały górę na Walter. Na wierzchołku została umieszczona tablica pami±tkowa.

Bieszczady

134

Wielka Rawka

1307

Najwyższy szczyt pasma granicznego w Bieszczadach Zachodnich, zaliczany do Diademu Polskich Gór

Bieszczady

135

Wielka Semanowa

1071

Bieszczady

Bieszczady

136

Wielka Sywula (UA)

1836

Najwyższy szczyt Gorganów na Ukrainie, położony w ¶rodkowej czę¶ci tego pasma

Gorgany

137

Wielki Król

742

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich ponad Ustrzykami Dolnymi

Góry Sanocko-Turczańskie

138

Wielki Wierch (UA)

1309

Bieszczady

Bieszczady

139

Wielki Wierch B. (UA)

1598

Szczyt w masywie Połoniny Borżawskiej

Połonina Borżawska

140

Wierch nad Łazem

864

Bieszczady

Bieszczady

141

Wieża (UA)

885

Bieszczady

Bieszczady

142

Wołosań

1071

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, inna nazwa Patryja. Zalicza się do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w Pa¶mie Wołosania i Chryszczatej, tzw. Wysokim Dziale.

Bieszczady

143

Wołowe Berdo

1121

Szczyt w Bieszczadach, położony na granicy polsko-ukraińskiej, inna nazwa to Wołkowe Berdo

Bieszczady

144

Wołowy Garb

1248

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, znajduj±cy się w grupie Tarnicy. Jest to niewybitna kulminacja bocznego grzbietu odbiegaj±cego od Halicza na wschód. Partie szczytowe pokryte s± połonin±. Inna nazwa to Wołowe.

Bieszczady

145

Wysoki Groń

905

Bieszczady

Bieszczady

146

Wysokie Berdo

968

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, niewybitna kulminacja grzbietu odbiegaj±cego ze Smereka (1222 m) na północ, id±cego dalej w kierunku Krysowej (840 m)

Bieszczady

147

Wyżniański Wierch

913

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony na południowy zachód od Przełęczy Wyżniańskiej

Bieszczady

148

Żołobina

780

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich

Bieszczady

149

Baczynówka

696

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

150

Badziowo

706

Bieszczady

Bieszczady

151

Bagnisty

771

Bieszczady

Bieszczady

152

Bałanda

700

Bieszczady

Bieszczady

153

Bałanda (Zawóz)

620

Bieszczady

Bieszczady

154

Bania

561

Bieszczady

Bieszczady

155

Bania (Żernica)

613

Bieszczady

Bieszczady

156

Baranie

713

Bieszczady

Bieszczady

157

Berce

541

Bieszczady

Bieszczady

158

Berdo (Jabłonki)

890

Bieszczady

Bieszczady

159

Berest

942

Bieszczady

Bieszczady

160

Beskid (Zubeńsko)

809

Bieszczady

Bieszczady

161

Biały Wierch

597

Bieszczady

Bieszczady

162

Biały Wierch (Żernica)

607

Bieszczady

Bieszczady

163

Bros

597

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

164

Brzozowiec

547

Bieszczady

Bieszczady

165

Bukowinka

739

Bieszczady

Bieszczady

166

Caryńska

928

Bieszczady

Bieszczady

167

Charchajka

616

Bieszczady

Bieszczady

168

Czekajka

460

Bieszczady

Bieszczady

169

Czereniny

804

Bieszczady

Bieszczady

170

Czeresznia

816

Bieszczady

Bieszczady

171

Czergów

631

Bieszczady

Bieszczady

172

Czerkiz

480

Bieszczady

Bieszczady

173

Czulnia

580

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

174

Dilec

474

Bieszczady

Bieszczady

175

Duszatyn

636

Bieszczady

Bieszczady

176

Duży Skaleniec

983

Bieszczady

Bieszczady

177

Dyszowa

719

Bieszczady

Bieszczady

178

Dziady

647

Bieszczady

Bieszczady

179

Dział

1164

Bieszczady

Bieszczady

180

Dział (Kulaszne)

603

Bieszczady

Bieszczady

181

Dziażkowiec

693

Bieszczady

Bieszczady

182

Dzidowa

713

Szczyt położony w Bieszczadach w pa¶mie Wysokiego Działu, położony na południowy wschód od wsi Bystre. Na północnym stoku mieszcz± się dwie trasy narciarskie.

Bieszczady

183

Fajka

630

Bieszczady

Bieszczady

184

Fenków Wierch

777

Bieszczady

Bieszczady

185

Gabrów Wierch

742

Bieszczady

Bieszczady

186

Gawgań

664

Bieszczady

Bieszczady

187

Grodzisko

556

Bieszczady

Bieszczady

188

Groń (Roztoki)

544

Bieszczady

Bieszczady

189

Haniów

657

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

190

Horb

709

Bieszczady

Bieszczady

191

Horodek (półwysep)

508

Bieszczady

Bieszczady

192

Horodek (Dołżyca)

889

Bieszczady

Bieszczady

193

Horodysko

481

Bieszczady

Bieszczady

194

Hruń

781

Bieszczady

Bieszczady

195

Huczek

692

Bieszczady

Bieszczady

196

Hudów Wierszek

965

Bieszczady

Bieszczady

197

Jabłońska Góra

813

Bieszczady

Bieszczady

198

Jamy

822

Bieszczady

Bieszczady

199

Jasielnik

704

Bieszczady

Bieszczady

200

Jasienik

854

Bieszczady

Bieszczady

201

Jasieniowa

735

Bieszczady

Bieszczady

202

Jawornik (¦r. Wierch)

885

Bieszczady

Bieszczady

203

Jedlicz

404

Bieszczady

Bieszczady

204

Kamieniec

518

Bieszczady

Bieszczady

205

Kamień (Bukowiec)

618

Bieszczady

Bieszczady

206

Karnaflowy Łaz

701

Bieszczady

Bieszczady

207

Kiczera (Baligród)

724

Bieszczady

Bieszczady

208

Kiczera (Jabłonki)

717

Bieszczady

Bieszczady

209

Kiczera (Jaworzec)

940

Bieszczady

Bieszczady

210

Kiczera (Kulaszne)

514

Bieszczady

Bieszczady

211

Kiczera (Mchawa)

534

Bieszczady

Bieszczady

212

Kiczera (Myczków)

598

Bieszczady

Bieszczady

213

Kiczera (Polańczyk)

606

Bieszczady

Bieszczady

214

Kiczera (Rad., BN)

715

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony ponad Radoszycami

215

Kiczera (Serednie)

584

Bieszczady

Bieszczady

216

Kiczera (Werlas)

505

Bieszczady

Bieszczady

217

Kiczera (Wołosatczyk)

952

Bieszczady

Bieszczady

218

Kiczera (Zatwarnica)

649

Bieszczady

Bieszczady

219

Kiczera Leńkowska

939

Bieszczady

Bieszczady

220

Kiczera Łokiecka (UA)

761

Bieszczady

Bieszczady

221

Kiczera Manzina

965

Bieszczady

Bieszczady

222

Kiczerka

910

Bieszczady

Bieszczady

223

Kiczerka (Smerek)

755

Bieszczady

Bieszczady

224

Kiczora (Bukowiec)

613

Bieszczady

Bieszczady

225

Kolasznia

746

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

226

Kopa (Widełki)

886

Bieszczady

Bieszczady

227

Koszarka

794

Bieszczady

Bieszczady

228

Koziniec

521

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

229

Kraińska Góra

656

Bieszczady

Bieszczady

230

Krasna

658

Bieszczady

Bieszczady

231

Kropiwne

747

Bieszczady

Bieszczady

232

Kruhła

498

Bieszczady

Bieszczady

233

Kurników Beskid

1037

Bieszczady

Bieszczady

234

Lechnica

592

Bieszczady

Bieszczady

235

Lisowiec

580

Bieszczady

Bieszczady

236

Łazarównia

643

Bieszczady

Bieszczady

237

Łokieć (Polańczyk)

435

Bieszczady

Bieszczady

238

Łokieć (UA)

788

Bieszczady

Bieszczady

239

Łopieninka

953

Bieszczady

Bieszczady

240

Łysy Wierch

815

Bieszczady

Bieszczady

241

Magelin grun (SK)

752

Bieszczady

Bieszczady

242

Magura

887

Bieszczady

Bieszczady

243

Makówka

497

Bieszczady

Bieszczady

244

Markowska

748

Bieszczady

Bieszczady

245

Michałowiec

471

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

246

Mochnaczka

777

Bieszczady

Bieszczady

247

Mogiłki

1070

Bieszczady

Bieszczady

248

Moklik

675

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Żukowa w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

249

Monaster

565

Bieszczady

Bieszczady

250

Myniów Wierch

1041

Bieszczady

Bieszczady

251

Nowy Łupków

636

Bieszczady

Bieszczady

252

Otryt Wyżny

896

Bieszczady

Bieszczady

253

Patrola

610

Bieszczady

Bieszczady

254

Patryja

782

Bieszczady

Bieszczady

255

Pereszliba

767

Bieszczady

Bieszczady

256

Plisz

583

Bieszczady

Bieszczady

257

Podposieczna

452

Bieszczady

Bieszczady

258

Pogary

641

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w pa¶mie Wysokiego Działu

Bieszczady

259

Pohary

496

Bieszczady

Bieszczady

260

Polanka

712

Bieszczady

Bieszczady

261

Połonina Caryńska

1239

Jedna z połonin w Bieszczadach, zwana inaczej Berehowsk±. W masywie wyróżnia się cztery kulminacje, z których najwyższy jest Kruhly Wierch (1297 m), a pozostałe maj± wysoko¶ć: 1245, 1239 i 1148 m.

Bieszczady

262

Prislip

779

Bieszczady

Bieszczady

263

Rosocha

1084

Bieszczady

Bieszczady

264

Różki

943

Bieszczady

Bieszczady

265

Rubaniska

712

Bieszczady

Bieszczady

266

Rybne

461

Bieszczady

Bieszczady

267

Ryczywół

728

Bieszczady

Bieszczady

268

Ryli

622

Bieszczady

Bieszczady

269

Semakowski Wierch

672

Bieszczady

Bieszczady

270

Sinkowa

995

Bieszczady

Bieszczady

271

Siwakowska

703

Bieszczady

Bieszczady

272

Skrenin

534

Bieszczady

Bieszczady

273

Sokoliska

637

Bieszczady

Bieszczady

274

Szczabe

668

Bieszczady

Bieszczady

275

Szczob

753

Bieszczady

Bieszczady

276

Szczub

606

Bieszczady

Bieszczady

277

Szymanowa

488

Bieszczady

Bieszczady

278

¦redni Wierch

1084

Bieszczady

Bieszczady

279

Tabor

712

Bieszczady

Bieszczady

280

Terpiak

745

Bieszczady

Bieszczady

281

Trzy Kopce

439

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

282

Werlas

569

Bieszczady

Bieszczady

283

Widełki

1016

Bieszczady

Bieszczady

284

Wierch (Baligród)

529

Bieszczady

Bieszczady

285

Wierch (Radoszyce)

738

Bieszczady

Bieszczady

286

Wierch (Smolnik)

611

Bieszczady

Bieszczady

287

Wierch Muchanin

770

Bieszczady

Bieszczady

288

Wierchy (Polańczyk)

635

Bieszczady

Bieszczady

289

Wierszek

689

Bieszczady

Bieszczady

290

Wisina

541

Bieszczady

Bieszczady

291

Wołczy Horb

591

Bieszczady

Bieszczady

292

Worwosoka

1024

Bieszczady

Bieszczady

293

Wysoki Garb

446

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

294

Wysoki Horb

604

Bieszczady

Bieszczady

295

Wysoki Wierch

649

Bieszczady

Bieszczady

296

Zdegowa

1065

Bieszczady

Bieszczady

297

Zubeńsko

580

Bieszczady

Bieszczady

298

Żukowiec

502

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

299

Żuków

487

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

300

Żuków (Stefkowa)

500

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

301

Żurawinka

664

Bieszczady

Bieszczady

302

Pietrosul Rodnei (RO)

2303

Najwyższy szczyt w Górach Rodniańskich w Wewnętrznych Karpatach Wschodnich w Rumunii, rum. Vârful Pietrosul Rodnei. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Rodniańskie

303

Creasta Cocosului (RO)

1428

Szczyt w rumuńskich Górach Gutyjskich, którego nazwę tłumaczy się jako Koguci Grzebień, rum. Creasta Cocosului. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Gutyjskie

304

Gutai (RO)

1443

Najwyższy szczyt rumuńskich Gór Gutyjskich, rum. Gutâi

Góry Gutyjskie

305

Secatura (RO)

1392

Szczyt w rumuńskich Górach Gutyjskich. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Gutyjskie

306

Plesca Mare (RO)

1292

Szczyt w rumuńskich Górach Gutyjskich. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Gutyjskie

307

Varful Ignis (RO)

1307

Szczyt w rumuńskich Górach Gutyjskich. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Gutyjskie

308

Varful Vladeasa (RO)

1836

Najwyższy szczyt rumuńskich Gór Apuseni, rum. Vârful Vlădeasa, Masivul Vlădeasa. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Apuseni

309

Moldoveanu (RO)

2544

Najwyższy szczyt Rumunii i Karpat Południowych, w Górach Fogaraskich. Jedyny szczyt w bazie danych aplikacji Polskie Góry, którego nie widać z naszego terytorium.

Góry Fogaraskie

310

Bania (Czyst., BN)

702

Beskid Niski

311

Długi Łaz (B. Niski)

680

Szczyt na wschodnim krańcu w Beskidu Niskiego. Stanowi drugi (w kierunku na południowy wschód) segment pasemka Kamienia nad Rzepedzi± oraz Długiego Łazu i jednocze¶nie ostatni element Pasma Bukowicy.

312

Dział (Deszno, BN)

673

Najwyższy szczyt we wschodniej czę¶ci Wzgórz Rymanowskich w Beskidzie Niskim

313

Dział (Wisłoczek, BN)

734

Beskid Niski

314

Dział Bukowski (BN)

537

Beskid Niski

315

Garb ¦redni (BN)

822

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w pa¶mie granicznym, niecałe 4 km na północny zachód od Przełęczy Radoszyckiej

316

Hruń (B. Niski)

677

Beskid Niski

317

Jawornik (B. Niski)

761

Szczyt w GnieĽdzie Jawornika, we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, dawna nazwa Zadowczykowa

318

Jawornik (Tok., BN)

693

Beskid Niski

319

Kiczera (B. Niski)

640

Szczyt w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim, położony powyżej wsi Puławy. Zim± na wzgórzu Kiczera w Puławach Górnych czynny jest popularny w regionie O¶rodek Sportów Zimowych KiczeraSki.

320

Kopiec (B. Niski)

635

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, w obrębie Wzgórz Rymanowskich, na południowy wschód od Rymanowa-Zdroju, inna nazwa Szczob. Na północ stoki opadaj± w kierunku wsi Głębokie i Bartoszów, a od zachodu graniczy z gór± Zamczyska (568 m).

321

Majkowski Wierch (BN)

617

Beskid Niski

322

Popów Wierch (BN)

648

Beskid Niski

323

Putyska (B. Niski)

649

Beskid Niski

324

Rzepedka (BN)

708

Dwuwierzchołkowy szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Dawna, łemkowska nazwa szczytu brzmi Rożynkania, czyli góra w kształcie rogu. Wznosi się w pasemku Połońskiego Wierchu (zwanego też Szerokim Łanem) i Rzepedki.

325

Smokowiska (BN)

748

Beskid Niski

326

Spalona Góra (BN)

682

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego

327

Stanków Łaz (BN)

617

Beskid Niski

328

Szeroki Łan (BN)

688

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, inna nazwa to Połoński Wierch. Wznosi się w pasemku Połońskiego Wierchu i Rzepedki, stanowi±cym przedłużenie wła¶ciwego Pasma Bukowicy poza dolinę Płonki w kierunku południowo-wschodnim i schodz±cym ku dolinie Osławy w Szczawnem. Jest najbardziej na północ wysuniętym szczytem tego pasemka.

329

Tokarnia (B. Niski)

778

Najwyższy szczyt w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim, leż±cy na terenie wsi Karlików. Zalicza się go do Diademu Polskich Gór. Ze szczytu roztacza się rozległy widok w kierunku północnym na Pogórze Bukowskie, w kierunku południowo-wschodnim na Bieszczady oraz w kierunku zachodnim na Beskid Niski a przy dobrej widoczno¶ci nawet Tatry. Szczyt ma dwa wierzchołki - wschodni (zalesiony) zwany był dawniej Wierchem Mendla, natomiast na głównym wierzchołku stoi maszt telefonii komórkowej.

330

Tołsta (B. Niski)

693

Beskid Niski

331

Wielki Bukowiec (BN)

848

Szczyt w pa¶mie granicznym we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Inna nazwa to Wysoki Horb lub Pasika. Na szczycie góry wznosi się stalowa wieża obserwacyjna.

332

Wilcze Budy (BN)

759

Szczyt górski w grzbiecie Pasma Bukowicy w Beskidzie Niskim. Jest zwornikiem bocznego ramienia, schodz±cego na południe przez Suchy Wierch i Kowalow±.

333

Zamczyska (BN)

568

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, we wschodniej czę¶ci Wzgórz Rymanowskich, zwane również Zamkow± Gór±

334

Zawoje (B. Niski)

556

Beskid Niski

335

Zrubań (B. Niski)

776

Szczyt w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim

336

Oblik (SK)

924

Szczyt w Górach Tokajsko-Slańskich we wschodniej Słowacji

337

Simonka (SK)

1092

Najwyższy szczyt w Górach Tokajsko-Slańskich we wschodniej Słowacji, słow. ©imonka

338

Wyhorlat (SK)

1076

Najwyższy szczyt pasma górskiego Wyhorlat we wschodniej Słowacji, słow. Vihorlat

339

Barycz

359

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

340

Baszta (Lesko)

422

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

341

Berna

429

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

342

Biała Góra (Sanok)

298

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

343

Borownik

480

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

344

Brańcowa

682

Najwyższy szczyt pasma Chwaniowa w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

345

Bukowina (GST)

589

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

346

Czarna Góra (Uherce)

405

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

347

Czarny Dział (GST)

462

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

348

Dil

721

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

349

Dyrbak

365

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

350

Dział (GST)

666

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

351

Glinicka Góra

334

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

352

Góra Wagów

606

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

353

Górka (Załuż)

460

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

354

Granica (Dyrbek)

647

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

355

Granicka

575

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, w zachodniej czę¶ci Gór Słonnych. Razem z usytuowan± na zachód od niego grup± Orlego Kamienia (518 m) oraz s±siaduj±c± od wschodu Paproci± tworzy tzw. Pasmo Olchowieckie.

Góry Sanocko-Turczańskie

356

Grodzisko (Łukaw.)

354

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

357

Guz

447

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

358

Horbek

478

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

359

Horbek (Lesko)

347

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

360

Horodysko (Lesko)

352

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

361

Horodyszcze (Sanok)

430

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

362

Ja¶kowa

461

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

363

Kamień (Uherce)

453

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

364

Kamionka

454

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

365

Kamionka (Bezmiech.)

631

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, we wschodniej czę¶ci wyrównanego głównego grzbietu Gór Słonnych

Góry Sanocko-Turczańskie

366

Kiczera (Bezmiechowa)

401

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

367

Kiczera (Daszówka)

673

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

368

Kiczera (Osoń)

632

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

369

Kiczera Wsch.

625

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

370

Kiczera Zach.

497

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

371

Kiczory (Sanok)

336

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

372

Korolów

454

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

373

Kotaniowa

435

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

374

Krapin

599

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

375

Krzyż

451

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

376

Księża Góra (Lesko)

367

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

377

Księża Góra (Poraż)

488

Bieszczady

Bieszczady

378

Księża Góra (Sanok)

334

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

379

KuĽmin

630

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

380

Łopuchy

619

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

381

Łuczyniec

460

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

382

Łysa Góra (Lesko)

420

Bieszczady

Bieszczady

383

Łysa Góra (Rudenka)

419

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

384

Magura Wańkowa

630

Masyw w Górach Sanocko-Turczańskich, będ±cy kontynuacj± głównego pasma Gór Słonnych poza dolinę Wańkówki

Góry Sanocko-Turczańskie

385

Majkowa Góra

335

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

386

Moczarki

571

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

387

Mosty

640

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, najwyższy punkt Wyżyny Wańkowej

Góry Sanocko-Turczańskie

388

Orle Skały

513

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

389

Orli Kamień

518

Najdalej na zachód wysunięty masyw górski w Górach Sanocko-Turczańskich, znajduj±cy się na terenie Gór Słonnych, w zachodniej czę¶ci tzw. Pasma Olchowieckiego

Góry Sanocko-Turczańskie

390

Orlik

613

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

391

Osoń

616

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

392

Ostry Dział (GST)

707

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

393

Pańska Góra (Olsz.)

431

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

394

Paproć (GST)

503

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, położony w Górach Słonnych, będ±cy zakończeniem bocznego odgałęzienia odbiegaj±cego od głównego grzbietu z południowego stoku góry Przysłup (658 m) na południowy zachód

Góry Sanocko-Turczańskie

395

Parkowa (Sanok)

364

Wzgórze w granicach administracyjnych miasta Sanok w Górach Sanocko-Turczańskich. Na wzgórzu utworzono Park Miejski im. Adama Mickiewicza.

Góry Sanocko-Turczańskie

396

Pod Krzyżem

392

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

397

Posadzka Góra

360

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

398

Przysłup (GST)

658

Szczyt w Górach Słonnych, należ±cych do Gór Sanocko-Turczańskich, położony na wschód od przełęczy Przysłup (620 m)

Góry Sanocko-Turczańskie

399

Słonna

639

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, położony w głównym grzbiecie Gór Słonnych, na zachód od przełęczy Przysłup (620 m)

Góry Sanocko-Turczańskie

400

Słonne (Wańkowa)

654

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

401

Słonny

668

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, tzw. Bieszczadach Niskich, zaliczany do Diademu Polskich Gór, w której to klasyfikacji oznaczany jest jako Słonny (pd.-wsch.)

Góry Sanocko-Turczańskie

402

Słonny (Wujski)

668

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, tzw. Bieszczadach Niskich, zaliczany do Diademu Polskich Gór, w której to klasyfikacji oznaczany jest jako Słonny (pn.-zach.)

Góry Sanocko-Turczańskie

403

Sobień

351

Wzgórze na Sanem w Górach Sanocko-Turczańskich. Na szczycie stoi ¶redniowieczny zamek.

Góry Sanocko-Turczańskie

404

Stróżowskie Łazy

503

Bieszczady

Bieszczady

405

Szcz±bik

385

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

406

Szczob (Liszna)

533

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

407

Tobówki

425

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

408

Ubocze (Bezmiechowa)

380

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

409

Widły

594

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

410

Wiecha

472

Bieszczady

Bieszczady

411

Wierzch

556

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

412

Zwlezło

423

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

413

Żuków (Żłobek)

740

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

414

Berdo (Myczkowce)

577

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich w Pa¶mie Łopiennika i Durnej, wznosz±cy się na lewym brzegu Jeziora Myczkowskiego. Tworzy wydłużony, kilkuwierzchołkowy grzbiet, ci±gn±cy się na północny zachód.

Bieszczady

415

Plasza (Solina)

505

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich wznosz±cy się na lewym brzegu zapory w Solinie, która opiera się o jego skalisty brzeg. Południowe stoki Plaszy opadaj± stromo do Jeziora Solińskiego powstałego przed zapor±, wschodnie i północne do Jeziora Myczkowskiego za zapor±.

Bieszczady

416

Truszowskie

681

Szczyt w południowej czę¶ci pasma Chwaniowa w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

417

Danawa (BN)

841

Szczyt w pa¶mie granicznym (wododziałowym) na wschodnim krańcu Beskidu Niskiego, na granicy ze Słowacj±, słow. Daňová. Pasmo graniczne biegnie w tym miejscu w kierunku północ-południe, a Danawa leży pomiędzy szczytami Wielkiego Bukowca (Pasiki, 848 m) na północy i ¦redniego Garbu (822 m) na południu.

418

Kluckov (BN)

767

Szczyt w pa¶mie granicznym (wododziałowym) na wschodnim krańcu Beskidu Niskiego, na granicy ze Słowacj±, słow. Kµučkov. Jest położony na północny-zachód od Przełęczy Radoszyckiej.

419

Bircza (B. Niski)

591

Beskid Niski

420

Dołhy Kut (B. Niski)

558

Beskid Niski

421

Kowalówka (B. Niski)

615

Beskid Niski

422

Mogiła (Komańcza, BN)

604

Beskid Niski

423

Rakowiec (B. Niski)

602

Beskid Niski

424

Wierch (Komańcza, BN)

598

Beskid Niski

425

Wierszki (B. Niski)

565

Beskid Niski

426

Kiczerka (Ustrzyki)

806

Szczyt w Bieszczadach, położony na południe od Ustrzyk Górnych

Bieszczady

427

Szeroki Wierch Zach.

1243

Zachodni wierzchołek Szerokiego Wierchu w Grupie Tarnicy w Bieszczadach

Bieszczady

428

Szeroki Wierch Po¶r.

1268

Po¶redni wierzchołek Szerokiego Wierchu w Grupie Tarnicy w Bieszczadach

Bieszczady

429

Szeroki Wierch Wsch.

1293

Wschodni wierzchołek Szerokiego Wierchu w Grupie Tarnicy w Bieszczadach. Na wschód od tego wierzchołka znajduje się jeszcze Tarniczka, najwyższy wierzchołek Szerokiego Wierchu, dalej przełęcz 1275 m oraz Tarnica - najwyższy szczyt Bieszczadów.

Bieszczady

430

Kiczerka (Halicz)

1021

Szczyt w Bieszczadach, położony nad potokiem Wołosatka, w ¶rodku półokręgu, tworzonego przez Tarnicę, Krzemień, Kopę Bukowsk±, Halicz i Rozsypaniec

Bieszczady

431

Poł. DĽwiniacka Płn.

1073

Północny wierzchołek Połoniny DĽwiniackiej w Bieszczadach, stanowi±cy pocz±tek wypiętrzenia grzbietu w północno-zachodniej czę¶ci masywu Bukowego Berda

Bieszczady

432

Szołtynia

1201

Po¶redni wierzchołek Połoniny DĽwiniackiej w Bieszczadach, położony na północny zachód od Bukowego Berda

Bieszczady

433

Poł. DĽwiniacka Płd.

1238

Południowy wierzchołek Połoniny DĽwiniackiej w Bieszczadach, położony na północny zachód od Bukowego Berda

Bieszczady

434

Kaminy (UA)

901

Szczyt w ukraińskich Bieszczadach, położony na południe od granicznej Semenowej

Bieszczady

435

Kiczera (Użański, UA)

721

Bieszczady

Bieszczady

436

Kiczera DĽwin. (UA)

704

Kiczera DĽwiniacka - przygraniczny szczyt w Bieszczadach, położony po stronie ukraińskiej

Bieszczady

437

Kiczera Tarnaw. (UA)

727

Kiczera Tarnawska - przygraniczny szczyt w Bieszczadach, położony po stronie ukraińskiej

Bieszczady

438

Łosiwka (UA)

818

Bieszczady

Bieszczady

439

Szciałb (UA)

874

Bieszczady

Bieszczady

440

Szczołb

819

Bieszczady

Bieszczady

441

Wierszok (UA)

851

Bieszczady

Bieszczady

442

Kiczerka (Wierszok)

805

Bieszczady

Bieszczady

443

Czysty Wierch

831

Bieszczady

Bieszczady

444

Kiczera Siankiw. (UA)

888

Kiczera Siankiwska - szczyt w Bieszczadach ukraińskich

Bieszczady

445

Chaszczowata

859

Bieszczady

Bieszczady

446

Wierszek (Koniec)

871

Bieszczady

Bieszczady

447

Połonina Car. Wsch.

1148

Wschodni kraniec Połoniny Caryńskiej w Bieszczadach

Bieszczady

448

Szypowaty

975

Bieszczady

Bieszczady

449

Velky hrb (SK)

651

Bieszczady

Bieszczady

450

Ruske (SK)

670

Bieszczady

Bieszczady

451

Mały Skaleniec

903

Bieszczady

Bieszczady

452

Magurka Płd.

912

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w pa¶mie połonin, w grzbiecie odbiegaj±cym na północny wschód ze szczytu Smereka. Pełna nazwa to Magura Hulszczańska.

Bieszczady

453

Magurzec

850

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w pa¶mie połonin, w grzbiecie odbiegaj±cym na północny wschód ze szczytu Smereka

Bieszczady

454

Dwernik Wsch.

692

Szczyt ponad miejscowo¶ci± Dwernik w Bieszczadach

Bieszczady

455

Dwernik Zach.

675

Szczyt ponad miejscowo¶ci± Dwernik w Bieszczadach

Bieszczady

456

Czereszenka

771

Bieszczady

Bieszczady

457

Łysania Płn.

634

Bieszczady

Bieszczady

458

Łysania Płd.

669

Bieszczady

Bieszczady

459

Kiczerka (Smolnik)

678

Bieszczady

Bieszczady

460

Czerw. W. Zach. (UA)

816

Zachodni wierzchołek Czerwonego Wierchu w Bieszczadach ukraińskich

Bieszczady

461

Czerw. W. Po¶r. (UA)

813

Po¶redni wierzchołek Czerwonego Wierchu w Bieszczadach ukraińskich

Bieszczady

462

Czerw. W. Wsch. (UA)

827

Wschodni wierzchołek Czerwonego Wierchu w Bieszczadach ukraińskich, inna nazwa to Boberka

Bieszczady

463

Kamieniec (UA)

818

Bieszczady

Bieszczady

464

Mała Holica (UA)

1184

Połonina Równa na Ukrainie

Połonina Równa

465

Hrebień (UA)

977

Bieszczady

Bieszczady

466

Januszka (UA)

965

Bieszczady

Bieszczady

467

Rohatec (UA)

1002

Bieszczady

Bieszczady

468

Domaszyński W. (UA)

987

Bieszczady

Bieszczady

469

Hołań (UA)

854

Bieszczady

Bieszczady

470

Stińska Wsch. (SK, UA)

1063

Bieszczady

Bieszczady

471

Stużycki Wierch (UA)

928

Bieszczady

Bieszczady

472

Kostrynska Wieża (UA)

783

Bieszczady

Bieszczady

473

Żornawski Wierch (UA)

921

Bieszczady

Bieszczady

474

Sirok (UA)

1008

Bieszczady

Bieszczady

475

Sirok Zach. (UA)

1004

Bieszczady

Bieszczady

476

Kro¶cienko

564

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

477

Kro¶cienko Wsch.

532

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

478

Liskowate Wsch.

593

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

479

Liskowate Zach.

585

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

480

Klewa

592

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

481

Krzemień (Liskowate)

611

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

482

Krzemień Płn. (Liskow.)

605

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

483

Krzemień Płd. (Liskow.)

609

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

484

Roztoka Płd. (GST)

604

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

485

Roztoka (GST)

641

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

486

Roztoka Zach. (GST)

605

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

487

Kopce (GST)

613

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

488

Roztoka Płn. (GST)

630

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

489

Graniczna (GST)

621

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

490

Żupy (GST)

603

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

491

Braniów (PP)

555

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

492

Góra na Opalonym

582

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

493

Nad Mszańcem

562

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

494

Jamna (PP)

598

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

495

Le¶na (PP)

587

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

496

Pecyków (PP)

572

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

497

Wierch Arłamowski

580

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

498

Arłamów

590

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

499

Połoninki Arłamowskie

587

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

500

Ralce

597

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

501

Kiczera Wys. (PP)

575

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

502

Leszczyńska Góra (PP)

461

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

503

Knasina (PP)

555

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

504

Robotycka Góra

406

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

505

Huwnicka (PP)

451

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

506

Góra Szybenica

496

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

507

Helicha

421

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

508

Paralisko

362

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

509

Iwanowa Góra

410

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

510

Wapienica (Przemy¶l)

393

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

511

Prałkowska Góra

357

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

512

Góra Zaleska (PP)

402

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

513

Krasiczyn (PP)

411

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

514

Płaska Góra (PP)

256

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

515

Malhowska Góra

266

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

516

Złota Góra (PP)

257

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

517

Wzg. Trzech Krzyży

288

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

518

Fort Zniesienie

351

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

519

Kopiec Tatarski

352

Najwyższy szczyt Przemy¶la na Pogórzu Przemyskim, na górze znajduje się punkt widokowy

Pogórze Przemyskie

520

Popielowa Góra (PP)

363

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

521

Choma (PP)

265

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

522

Szabatowa Góra

308

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

523

Brzozowa Góra

358

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

524

Rzeczpolska Wsch.

363

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

525

Karczmarowa (PP)

408

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

526

Maciejówka (PP)

469

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

527

Prymiatyna Płd.

380

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

528

Prymiatyna Płn.

390

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

529

Bachów

423

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

530

Panieński Czub

508

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

531

Smyczał (PP)

465

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

532

Kopystańka

541

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

533

Olchowa (PP)

455

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

534

Nad Trójc±

433

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

535

Groń (Łodzianka, PP)

423

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

536

Chomińskie

466

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

537

Andzionki

423

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

538

Kiczora (KuĽmina)

526

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

539

Browar

564

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

540

Bziana

574

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

RangePeaks reached

Bieszczady

0 / 314

Czarnohora

0 / 1

Gorgany

0 / 2

Góry Apuseni

0 / 1

Góry Fogaraskie

0 / 1

Góry Gutyjskie

0 / 5

Góry Rodniańskie

0 / 1

Góry Sanocko-Turczańskie

0 / 114

Pogórze Przemyskie

0 / 50

Połonina Borżawska

0 / 2

Połonina Krasna

0 / 2

Połonina Równa

0 / 4

Total

0 / 497(c) 2010 - 2018 Robert Celiński, Byledobiec Anin