RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

User: Robert Celiński (admin)

Type: peaks

Description: Kotlina Kłodzka - Góry Stołowe, Orlickie, Bystrzyckie, Bialskie, Złote, Bardzkie, Opawskie, Masyw ¦nieżnika, Wysoki Jesionik (CZ)

RunCalc version: portal

Visible: public

Mountain range/group ID: 3Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: Sylwia Janiszyn (Sayu)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

0

Bardzka Góra

582

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

1

Białek

723

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Bieler Preis-Koppe. Białek stanowi kulminację w bocznym rozłogu ¦nieżnika, w grzbiecie zamykaj±cym od zachodu dolinę potoku Jodłówka ponad Szklarni±, a dochodz±cym na południowy zachód od Puchacza. Jest wzniesieniem wyraĽnie wydzielonym krótkimi, głębokimi dolinami potoków Bielica i Szklarka.

Masyw ¦nieżnika

2

Biesiec

833

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

3

Biskupia Kopa

890

Najwyższy szczyt w polskiej czę¶ci Gór Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), zaliczany do Korony Gór Polski, czes. Biskupská kupa, niem. Bischofskoppe. Na szczycie stoi kamienna wieża widokowa o wysoko¶ci 18 m (zbudowana w 1898 roku), pod szczytem znajduje się Schronisko Pod Biskupi± Kop±.

Góry Opawskie

4

Bluszczowa

523

Góry Stołowe

5

Bodak

617

Góry Złote

Góry Złote

6

Borowik

722

Góry Stołowe

7

Borówkowa

900

Góry Złote

Góry Złote

8

Bożanowski Szp. (CZ)

773

Góry Stołowe

9

Brusek

1116

Góry Bialskie

Góry Bialskie

10

Brzanka

533

Wzgórze w Kotlinie Kłodzkiej, zaliczane do Wzgórz Rogówki

Kotlina Kłodzka

11

Bukowa Kopa

851

Góry Złote

Góry Złote

12

Bukówka

472

Wzgórze w Kotlinie Kłodzkiej, zaliczane do Wzgórz Rogówki

Kotlina Kłodzka

13

Cap (CZ)

786

Góry Stołowe

14

Cerna kupa (CZ)

1295

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

15

Cerny vrch (CZ)

1200

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

16

Chlum (CZ)

1118

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

17

Chłopek

788

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, około 2,8 km na południowy zachód od miasteczka Stronie ¦l±skie, dawniej niem. Bauerberg, Scholzkoppe. Na południu, przez Przełęcz pod Chłopkiem, ł±czy się z Wilczyńcem. Od Chłopka grzbiet biegnie ku północy, a w rejonie K±tów Bystrzyckich rozdziela się na trzy odnogi: 1. krótkie ramię odchodzi ku zachodowi, 2. najdłuższe i najbardziej rozległe ku północnemu zachodowi z kulminacj± w Siniaku i odnog± z Kierzn±, 3. ku północnemu wschodowi przez Dworsk± Górę i KuĽnicze Góry.

Masyw ¦nieżnika

18

Chochoł

673

Góry Stołowe

19

Cierniak

595

Góry Złote

Góry Złote

20

Czarna Góra

1205

Szczyt w masywie ¦nieżnika, dawniej niem. Schwarzer Berg. Wznosi się w ramieniu Żmijowca w Masywie ¦nieżnika, którego przedłużeniem jest pasmo Krowiarek. Czarna Góra do nich jednak nie należy - granic± między tymi pasmami jest Przełęcz Puchaczówka, położona ok. 1,5 km na północ od szczytu i blisko 350 m poniżej niego. Północne i południowe stoki Czarnej Góry wznosz± się ponad grzbiet Żmijowca i Krowiarek na wysoko¶ć 150-300 m. Stoki wschodnie i zachodnie s± znacznie dłuższe, opadaj±c, odpowiednio 500-700 m w dolinę Siennej i ku Rowowi Górnej Nysy. Czarna Góra jest doskonale widoczna z większo¶ć miejsc Kotliny Kłodzkiej i często mylona ze ¦nieżnikiem, który położony jest głębiej w¶ród innych gór masywu i wydaje się niższy. Na szczycie stoi drewniana wieża widokowa o wysoko¶ci 14 m. Na północnym stoku Czarnej Góry, kilkaset metrów od szczytu, znajduje się maszt nadajnika telewizyjnego. Na wschodnich zboczach góry zbudowano popularny o¶rodek narciarski.

Masyw ¦nieżnika

21

Czarna Kopa

879

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Schwarze Koppe. Czarna Kopa wyrasta w bocznym, zachodnim ramieniu ¦nieżnika odchodz±cym na północ od Goworka i Wysoczki, pomiędzy dolinami trzech rzek: Wilczki oraz jej lewych dopływów: Czarnej i innego, bezimiennego dopływu. Wschodnie i północno-wschodnie zbocza Czarnej Kopy opadaj± do¶ć stromo do Czarnego Dołu. Na stokach tych znajduj± się wychodnie niewielkich skałek gnejsowych.

Masyw ¦nieżnika

22

Czarny Grzbiet

1087

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Schwarzer Kamm. Czarny Grzbiet jest słabo zaznaczonym szczytem, załamaniem krawędzi bocznego grzbietu odchodz±cego od ¦nieżnika w kierunku wschodnim. Wznosi się poniżej Czarciego Gonu, pomiędzy Lejem Wielkim na północy i Lejem ¦rednim na południu, ponad dolin± rzeki Kamienicy, u jej Ľródeł.

Masyw ¦nieżnika

23

Czartowiec

944

Góry Złote

Góry Złote

24

Czernica

1083

Góry Bialskie

Góry Bialskie

25

Czerniec

891

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

26

Czernik

832

Góry Złote

Góry Złote

27

Czerwota

565

Góry Stołowe

28

Dłużka

745

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Langeberg. Dłużka stanowi ¶rodkow± bocznej kulminacji trójwierzchołkowego grzbietu odchodz±cego od Goworka. Wznosi się na południe ponad Now± Wsi± Kłodzk±. Wydzielaj± j± krótki, głębokie doliny rzeki Cieszycy i jej lewobrzeżnego dopływu.

Masyw ¦nieżnika

29

Drogosz

681

Góry Stołowe

30

Duża Dufałka (Lisiak)

618

Góry Stołowe

31

Dziczy Grzbiet

739

Góry Stołowe

32

Dzielec

535

Osamotniony masyw w Krowiarkach (północna czę¶ć Masywu ¦nieżnika w Sudetach Wschodnich), wznosz±cy się ponad L±dkiem-Zdrojem, dawniej niem. Galgenberg lub Überschaar, a w latach 80. XIX w. również Bismarckkoppe. Wierzchołek Dzielca zwany jest również Szubieniczn± Gór±, choć obecnie brak dowodów na to, że było to miejsce egzekucji. Góra stanowi wyraĽnie wydzielony masyw na skraju Krowiarek, wysuwaj±cy się w kierunku północno-zachodnim w stronę L±dka-Zdroju. Na południu, poprzez Siedlicę, KuĽnicze Góry i Dworsk± Górę ł±czy się z Chłopkiem i pozostał± czę¶ci± Krowiarek. Masyw ten wyraĽnie oddziela miejsk± i uzdrowiskow± czę¶ć L±dka (st±d nazwa Dzielec).

Masyw ¦nieżnika

33

Dziób

693

Dwuwierzchołkowy szczyt w Górach Stołowych, w pa¶mie Zaworów, niem. Spitzberg, Spitz Berg

34

Gawlik

788

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego. Gawlik wznosi się ponad dolin± rzeki Goworówka, u jej spływu z Widlic±, w odgałęzieniu Masywu ¦nieżnika odchodz±cym od Goworka. Od północy wydzielony jest dolin± potoku Nowinka.

Masyw ¦nieżnika

35

Gołota

707

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Kohlen Berg, Kahlerberg lub Kohlerberg. Gołota stanowi zakończenie niewielkiego, bocznego grzbietu odchodz±cego od Jawora, wznosz±c się na zachodniej krawędzi Masywu ¦nieżnika, nad Rowem Górnej Nysy pod Now± Wsi±. Oddzielony jest krótk±, ale strom± dolin± potoku od północy od Zagrodnika i reszty masywu. Urwiste stoki w kierunku południa i południowego zachodu opadaj± do Domaszkowskiego Potoku, od wschodu do jego prawobrzeżnego dopływu.

Masyw ¦nieżnika

36

Gomolica

725

Góry Złote

Góry Złote

37

Gomoła Jesionowska

702

Góry Złote

Góry Złote

38

Goworek

1320

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach Wschodnich, bliĽniaczy z Małym ¦nieżnikiem. Leży na granicy polsko-czeskiej (czes. Hraniční skály), pomiędzy szczytami Puchacza i Małego ¦nieżnika. Jest dobry punktem widokowym na cał± Kotlinę Kłodzk±. Podej¶cie od strony południowej jest długie, strome i wyczerpuj±ce, na nim także s± dobre miejsca widokowe na czesk± (morawsk±) stronę Masywu ¦nieżnika. Szczyt i jego okolice pokryte s± gołoborzem. Przez szczyt przechodzi zielony szlak turystyczny z Międzylesia na Halę pod ¦nieżnikiem.

Masyw ¦nieżnika

39

Góra Kadzielnia

827

Góry Złote

Góry Złote

40

Góra Nadworna

625

Góry Złote

Góry Złote

41

Góra Parkowa

786

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu Międzygórza. Leży w widłach rzek Wilczka i Bogoryja.

Masyw ¦nieżnika

42

Góra Parkowa (Stołowe)

477

Góry Stołowe

43

Góra ¦w. Anny (Stołowe)

711

Góry Stołowe

44

Góra ¦więtej Anny

408

Wzniesienie na Wyżynie ¦l±skiej z kompleksem ¶wi±tynnym na szczycie

45

Górzyca

815

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w południowo-zachodniej czę¶ci Krowiarek, w krótkim, bocznym ramieniu, odchodz±cym na zachód od Skowroniej Góry, dawniej niem. Kleeberg. Od masywu Modrzeńców i Skowronka na północy, oddziela j± Żabi Dół, dolina potoku (dopływ z Marcinkowa). Od Suchonia na południu - dolina Waliszowskiej Wody. Obie te doliny, choć krótkie, s± bardzo głębokie, a zbocza Górzycy - strome. Ku zachodowi Opada ona również stromym zboczem do Wysoczyzny Idzikowa w Rowie Górnej Nysy. U zachodnich podnóży leży wioska Kamienna, natomiast na wschodzie, pod grzbietem Krowiarek znajduj± się nieliczne zabudowania zanikaj±cej wsi Marcinków.

Masyw ¦nieżnika

46

Grodowa (M. ¦nieżnika)

481

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie Krowiarek, około 1,8 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Żelazno. Jest to niewielkie wzniesienie we wschodniej czę¶ci Piotrowickiego Lasu, o do¶ć stromych zboczach, położone na wschód od Mrówczyńca. Na wschód od wzniesienia rozci±gaj± się zabudowania Piotrowic Dolnych.

Masyw ¦nieżnika

47

Gwiazda (CZ)

674

Góry Stołowe

48

Hałda Szarlota

406

Hałda odpadów pokopalnianych w Rydułtowach

49

Haniak

540

Góry Złote

Góry Złote

50

Hanula

641

Góry Stołowe

51

Hutnicza Kopa

890

Góry Orlickie

Góry Orlickie

52

Igliczna

845

Szczyt na obszarze ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, w północno-zachodniej czę¶ci Masywu ¦nieżnika, na północny zachód od miejscowo¶ci Międzygórze. Igliczna to niewielki ale wyniosły szczyt o stromych zboczach. Stanowi zakończenie długiego, bocznego ramienia odchodz±cego na zachód od Czarnej Góry i Jaworowej Kopy przez Lesieniec. Charakterystyczny kształt góry i położenie na skraju Masywu ¦nieżnika, który stromo opada w kierunku Rowu Górnej Nysy, czyni górę rozpoznawaln± w terenie. Pod szczytem znajduje się popularne sanktuarium Maria ¦nieżna i schronisko Na Iglicznej - póĽnobarokowy ko¶ciółek, wzniesiony w latach 1781-1782. W pobliżu ko¶cioła znajduje się droga krzyżowa, prowadz±ca na wierzchołek. Przez Igliczn± przechodz± główne szlaki turystyczne Masywu ¦nieżnika. Szczyt jest doskonałym punktem widokowym na czę¶ć ziemi kłodzkiej i otaczaj±ce j± pasma górskie.

Masyw ¦nieżnika

53

Iwinka

1079

Góry Bialskie

Góry Bialskie

54

Jagodna

977

Najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich (należy do Korony Gór Polski), niem. Heidel-Berg lub Heidelberg. Góra posiada dwa wierzchołki i istniej± kontrowersje, który z nich jest wyższy. Według Wikipedii, północny wierzchołek, oznaczany czasem na mapach jako Sasanka (965) ma wysoko¶ć 985 m i to on jest jest wyższy. Mapy jednak temu przecz±.

Góry Bystrzyckie

55

Janowiec

884

Góra w północnej czę¶ci Masywu ¦nieżnika, w grzbiecie odchodz±cym na północny wschód od Żmijowca i kończ±cym się Krzyżnikiem w pobliżu Stronia ¦l±skiego. Pomiędzy Żmijowcem a Janowcem wznosi się Rudka. Wznosi się ponad dwiema dolinami rzek: Kle¶nicy przepływaj±cej po wschodniej stronie i Siennej Wody od zachodu. U stóp Janowca leży od południa Kletno, od wschodu Stara Morawa, za¶ od zachodu - Janowa Góra. Pod północne podnóża Janowca dochodz± ostatnie zabudowania wsi Stronie ¦l±skie.

Masyw ¦nieżnika

56

Jasień

936

Szczyt graniczny w Masywie ¦nieżnika, czes. Jelení vrch. Wznosi się w południowo-zachodniej czę¶ci Masywu ¦nieżnika, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, na południowo-zachodnim rozrogu ¦nieżnika, między wzniesieniem Trójmorski Wierch, a Opaczem, około 3,5 km na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Jodłów.

Masyw ¦nieżnika

57

Jawor

830

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, ponad Międzygórzem, dawniej niem. Urnitzberg. Jawor jest szczytem w pa¶mie odchodz±cym na północny zachód od Goworka przez Wysoczkę. Stoki północne, mocno rozczłonkowane, opadaj± ku dolinie rzeki Wilczki w Międzygórzu.

Masyw ¦nieżnika

58

Jawornicka Kopa

1052

Góry Bialskie

Góry Bialskie

59

Jawornik Wielki

872

Góry Złote

Góry Złote

60

Jaworowa Kopa

1138

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Urlich Koppe lub Urlichkoppe. Jaworowa Kopa stanowi niższ±, południow± kulminację w masywie Czarnej Góry, a oddzielon± od niej płytk± Przełęcz± pod Jaworow± Kop±. Widoczna jest jako regularny stożek, szczególnie efektowny ze szczytu Smrekowca (od południa) lub doliny Bogoryi, ku której opada stromym zboczem. Ze ¦nieżnikiem ł±czy się poprzez Przełęcz Na Dziale i grzbiet Żmijowca.

Masyw ¦nieżnika

61

Jeleni loucky (CZ)

1205

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

62

Jeszkówka

706

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Jechken Berg lub Jeschkenberg. Jeszkówka jest szczytem wznosz±cym się na zachodniej krawędzi Masywu ¦nieżnika w kierunku zachodnim od Jawora i Jawornickiej Polany, przechodz±cej tu w tzw. Muszany Dół. Wznosi się ponad Rów Górnej Nysy i zabudowania wsi Jaworek stromym uskokiem nazywanym Kocurowe Zbocze. Od południa oddziela j± od Zagrodnika krótka, ale głęboko wcięta dolina potoku. Jej północna kulminacja nosi nazwę Modrzewiowa.

Masyw ¦nieżnika

63

Kamienny Garb

881

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Steinrücken. Kamienny Garb stanowi rozległe wzniesienie w bocznym rozłogu Masywu ¦nieżnika odchodz±cym od Puchacza, które rozdziela dwie doliny: Goworówki na północy i Jodłówki na południu.

Masyw ¦nieżnika

64

Kamzicnik (CZ)

1420

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

65

Karpień

782

Góry Złote

Góry Złote

66

Keprnik (CZ)

1423

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

67

Kłodzka Góra

765

Najwyższy szczyt Gór Bardzkich (zaliczany do Korony Gór Polski), niem. Glatzenberg. Niektóre Ľródła (np. Wikipedia) podaj± wysoko¶ć 762 m i że szczyt jest niższy od Szerokiej Góry (765 m).

Góry Bardzkie

68

Kłopot

545

Wzgórze w Kotlinie Kłodzkiej, zaliczane do Wzgórz Rogówki

Kotlina Kłodzka

69

Koleba

620

Dwuwierzchołkowe wzniesienie (620, 610 m) w Masywie ¦nieżnika - Krowiarkach, dawniej niem. Kolbeberg. Wznosi się w północnej czę¶ci Krowiarek, około 1,5 km na południe od miejscowo¶ci Trzebieszowice. Położone jest w bocznym grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym na północny wschód od Różanki. Od Koleby odchodzi kilka krótkich odnóg ku północnemu zachodowi, północy, północnemu wschodowi i wschodowi, pooddzielanych niewielkimi dolinkami. W północno-zachodnim wznosi się Prosta.

Masyw ¦nieżnika

70

Koniczek

850

Góry Złote

Góry Złote

71

Kopa ¦mierci

830

Góry Stołowe

72

Kopalniana Góra

700

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego. Kopalniana Góra wyrasta ze stoku Opacza, stanowi±c jego północn±, niższ± kulminację, ostatni± w rozłogu ¦nieżnika. Wznosi się ponad zakolem Nysy Kłodzkiej i zabudowaniami Potoczka. U podnóża Kopalnianej góry do Nysy Kłodzkiej uchodzi Jadłówka.

Masyw ¦nieżnika

73

Kopciowa

605

Góry Złote

Góry Złote

74

Koruna (CZ)

769

Góry Stołowe

75

Kostnica

445

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

76

Kowadło

989

Graniczny szczyt w południowej czę¶ci Gór Złotych, położony nad wsi± Bielice, czes. Kovadlina, niem. Schmiedekoppe. Kowadło jest zaliczane do Korony Gór Polski, jednak najwyższym szczytem czeskich Rychlebskich hor jest Smrek (1125 m), którego jeden z wierzchołków zwany czasem Bruskiem (ok. 1120 m) znajduje się na polsko-czeskiej granicy i wła¶nie ten wierzchołek jest najwyższy w polskich Górach Złotych.

Góry Złote

77

Krowia Wielka

806

Góry Złote

Góry Złote

78

Królówka

779

Góry Złote

Góry Złote

79

Krzyżnik

710

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, w pobliżu Stronia ¦l±skiego, dawniej niem. Kreuzberg, po 1945 również również Góra Krzyżatka. Stanowi ostatnie wzniesienie w grzbiecie odchodz±cym na północny wschód od Żmijowca i kończ±cym się Krzyżnikiem w pobliżu Stronia ¦l±skiego. Pomiędzy Żmijowcem a Krzyżnikiem wznosz± się Rudka i Janowiec. Grzbiet ten rozdziela dwie doliny rzek: Morawki i Siennej Wody.

Masyw ¦nieżnika

80

Krzyżnik (Złote)

540

Góry Złote

Góry Złote

81

Krzyżowa

508

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, w zachodniej czę¶ci masywu Żelaznych Gór, dawniej niem. Kreuzberg. Leży w krótkim, bocznym ramieniu, odchodz±cym od bezimiennej koty 544 m, poprzez któr± ł±czy się z ŻeleĽniakiem, najwyższym wzniesieniem masywu. Leż±ca na północnym wschodzie Przełęcz Piotrowicka oddziela j± od Piotrowickiego Lasu. Na południu i południowym zachodzie rozci±ga się Rów Górnej Nysy (Obniżenie Bystrzycy). Na szczycie znajduje się kaplica ¦więtego Krzyża.

Masyw ¦nieżnika

82

Lelkowa Góra

738

Góry Stołowe

83

Lesieniec

868

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Schneer-Berg, po 1945 r. również Lisieniec. Jest słabo zaznaczonym szczytem w rozłogu ¦nieżnika w kierunku Iglicznej. Wyrasta między tym szczytem a kot± 888 (w kartografii punkt na mapie), gdzie przechodzi Droga Albrechta. W większej czę¶ci porasta go ¶wierkowy las regla dolnego. Opada do¶ć stromymi zboczami w kierunku północnym do doliny rzeki Szklarzynki, a ku południowi do doliny Bogoryi w Miedzygórzu. Na południowym stoku znajduje się obszerna Polana ¦nieżna z resztkami przysiółka Czarna Góra.

Masyw ¦nieżnika

84

Lewińska Czuba

555

Góry Stołowe

85

Lisiec

600

Góry Stołowe

86

Łazek

557

Wzgórze w północno-zachodniej czę¶ci Masywu ¦nieżnika, położone między wsiami Nowy Waliszów i Kamienna

Masyw ¦nieżnika

87

Łomnicka Równia

898

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

88

Łopień

786

Góry Złote

Góry Złote

89

Łupkowa

946

Góry Złote

Góry Złote

90

Łysiec

964

Góry Bialskie

Góry Bialskie

91

Mały ¦nieżnik

1337

Drugi co do wielko¶ci szczyt w polskiej czę¶ci Masywu ¦nieżnika w Sudetach Wschodnich, położony na granicy polsko-czeskiej, czes. Malý Sněľník, niem. Kleiner Schneeberg. BliĽniaczym wierzchołkiem Małego ¦nieżnika jest Goworek (1320 m).

Masyw ¦nieżnika

92

Martwiec

668

Góry Stołowe

93

Maselnica

687

Góry Złote

Góry Złote

94

Ma¶lak

558

Góry Złote

Góry Złote

95

Medvedi vrch (CZ)

1216

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

96

Mielna

662

Góry Stołowe

97

Mikowa

568

Góry Złote

Góry Złote

98

Młyńska

828

Góry Złote

Góry Złote

99

Młyńsko Płn.

991

Rozległy szczyt w północnym rozrogu Masywu ¦nieżnika (Sudety Wschodnie), wznosz±cy się ponad wsiami Kletno i Kamienica w gminie Stronie ¦l±skie, rozci±gaj±cy się pomiędzy dolin± potoku Kle¶nica na zachodzie a dolin± rzeki Kamienica na wschodzie. Inna nazwa to Młyńska Góra, niem. Mühl Berg, Mühlberg. Na północy grzbiet Młyńska opada do Kletna, a na południu oddzielony jest od Porębka płytk± przełęcz±. Posiada dwie kulminacje: północn± o wysoko¶ci 991 m i południow± o wysoko¶ci 984 m.

Masyw ¦nieżnika

100

Modrzewiowa

703

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Katzer-lehne. Modrzewiowa wznosi się w±skim grzbietem na zachodniej krawędzi Masywu ¦nieżnika. Oddziela Muszany Dół od Rowu Górnej Nysy, pomiędzy Międzygórzem a Jaworkiem. Opada bardzo stromym, urwistym zachodnim zboczem do Rowu górnej Nysy przez Kocurowe Zbocze, za¶ od wschodu do doliny bezimiennego potoku tworz±cego tzw. Muszany Dół.

Masyw ¦nieżnika

101

Modzel

694

Góry Złote

Góry Złote

102

Narożnik

851

Góry Stołowe

103

NiedĽwiedĽ

702

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Bärber. NiedĽwiedĽ stanowi rozległy, choć słabo zaznaczony i wyrównany grzbiet zbudowany z gnejsów ¶nieżnickich, należ±cych do metamorfiku L±dka i ¦nieżnika. Północne i północno-zachodnie zbocza opadaj± ku dolinie Goworówki, południowo-wschodnie ku dolinie Jodłówki, za¶ zachodnie urwistym uskokiem do Rowu Górnej Nysy.

Masyw ¦nieżnika

104

Nowak

700

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej Nowacka Kopa, niem. Neutzlerberg. Nowak wznosi się ponad wsi± Goworów, dolin± rzeki Goworówka i Rowem Górnej Nysy. Stanowi jeden ze szczytów w bocznym grzbiecie Masywu ¦nieżnika, odchodz±cym od Goworka przez Dłużkę ku P±tnikowi.

Masyw ¦nieżnika

105

Opacz

741

Graniczny szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Masywie ¦nieżnika, czes. Vyčnělek, dawniej niem. Appenberg, po 1945 r. również Huba. Opacz stanowi najwyższy szczyt wieńcz±cy grupę wzniesień złożon± z kilku słabo zaznaczonych kulminacji. Wznosi się na południowo-zachodnim rozrogu ¦nieżnika, na południowy zachód od wzniesienia Jasień, około 3 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Pisary. Posiada wyraĽnie zaznaczony kopulasty wierzchołek i stromo opadaj±ce zbocza na południe, zachód i wschód. Wznosi się z południowo-zachodniego zbocza Jasienia i stanowi zakończenie, odchodz±cego od ¦nieżnika, południowo-zachodniego grzbietu granicznego.

Masyw ¦nieżnika

106

Orlica

1084

Najwyższy szczyt polskiej czę¶ci Gór Orlickich (zaliczany do Korony Gór Polski) i Sudetów ¦rodkowych, niem. Hohe Menze lub Hohe Mense, czes. Vrchmezí. Szczyt graniczny, leży na europejskim dziale wodnym pomiędzy zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Północnego.

Góry Orlickie

107

Orlik

1068

Góry Bialskie

Góry Bialskie

108

Orlik (CZ)

1203

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

109

Orłówka

830

Góry Złote

Góry Złote

110

Ostas (CZ)

700

Góry Stołowe

111

Ostra Góra

751

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

112

Ostra Góra (Stołowe)

710

Góry Stołowe

113

Ostróg (Bardzkie)

627

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

114

Ostry vrch

795

Góry Złote

Góry Złote

115

Ovcin (CZ)

686

Góry Stołowe

116

Owcza Góra

760

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Schafberg. Szczyt wznosi się w odgałęzieniu Masywu ¦nieżnika odchodz±cym od Goworka w kierunku zachodu, stanowi±c niewielk± kulminację wydzielon± dolinami potoków Nowinka od północy i Cieszyca od południa i zachodu. Z dalsz± czę¶ci± masywu ł±czy się przez tzw. Owcze Ł±ki ku Gawlikowi.

Masyw ¦nieżnika

117

Pańska Góra

772

Góry Orlickie

Góry Orlickie

118

Pasieczna

928

Góry Złote

Góry Złote

119

Pasiecznik

893

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w południowo-wschodniej czę¶ci Krowiarek, około 6 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Stronie ¦l±skie, po północno-wschodniej stronie Przełęczy Puchaczówka, między przełęcz± a szczytem Wilczyńca na północy. Jest to pierwsze wzniesienie w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym od Przełęczy Puchaczówka ku północnemu-wschodowi. Inna nazwa to Pasieka, dawniej niem. Brenberg, Biemberg, Böhmberg, Bienenberg. Jest to jedno z większych wzniesień Krowiarek, w kształcie rozległego kopca, o do¶ć stromych zboczach z charakterystyczn± niezalesion± czę¶ci± szczytow±. U południowo-wschodniego podnóża góry położona jest miejscowo¶ć Sienna.

Masyw ¦nieżnika

120

Pasieka

537

Góry Złote

Góry Złote

121

P±tnik

695

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Wendlerberg, Franzensberg i Franzenshöhe. P±tnik stanowi charakterystyczne, stożkowate wzniesienie ponad wsi± Goworów, będ±ce zakończeniem jednego z bocznych grzbietów Masywu ¦nieżnika odchodz±cego od Goworka. Zbocza opadaj± ku dolinie Goworówki i wypłaszczeniu Rowu Górnej Nysy.

Masyw ¦nieżnika

122

Petrovy kameny (CZ)

1446

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

123

Płaczka

958

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Platzen Berg, po 1945 r. również Płaszczka. Szczyt wyrasta z północno-wschodniego grzbietu ¦nieżnika, wznosz±c się nad Lejem Małym na południu i Cisowym Rozdołem na północy oraz dolin± rzeki Kamienicy, do której opada stromymi zboczami porozcinanymi dolinkami potoków. Grzbiet ten prowadzi dalej ku kolejnemu wzniesieniu Stromej na zachodzie i Porębka na północy.

Masyw ¦nieżnika

124

Podbelka (CZ)

1308

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

125

Porębek

898

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Kohlhaue. Porębek jest słabo zaznaczon± kulminacj± w północno-wschodnim ramieniu ¦nieżnika, wyrastaj±c± z północno-wschodniego zbocza Stromej, a wznosz±c± się na południe od płytkiej przełęczy, oddzielaj±cej j± od Młyńska i na północ od Płaczki, w postaci w±skiego grzbietu podciętego dolinami potoków. Na wspomnianej przełęczy znajduje się spory węzeł dróg le¶nych: Duktu nad Cisowym Rozdołem i Drogi nad Lejami. Ze wschodniego stoku spływa Cisowy Rozdół, będ±cy lewym dopływem Kamienicy, za¶ z zachodniego - bezimienny prawy dopływ Kle¶nicy.

Masyw ¦nieżnika

126

Postawna

1117

Szczyt w Górach Bialskich, czasem zaliczany też do Gór Złotych. Jest wyższy od Rudawca, ale nie zalicza się go do Korony Gór Polski, ponieważ przez wierzchołek nie przechodzi żaden szlak turystyczny.

Góry Bialskie

127

Pradziad (CZ)

1491

Pradziad (czes. Praděd, niem. Altvater) - najwyższy szczyt w pa¶mie Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník) oraz w całych Sudetach Wschodnich. Na górze znajduje się wieża retransmisyjna RTV.

Wysoki Jesionik

128

Pricny vrch (CZ)

975

Příčný vrch (pol. Góra Poprzeczna) - najwyższy szczyt w pa¶mie Gór Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), położony w Czechach, w Sudetach Wschodnich. Góra jest zaliczana do Korony Sudetów.

Góry Opawskie

129

Przednia

914

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Vorderber, po 1945 r. również Przedniak. Przednia stanowi rozległy szczyt na północno-zachodnim zakończeniu Masywu ¦nieżnika. Góra wznosi na zachód od szczytu Czarnej Góry, od której oddzielona jest płytkim obniżeniem, przez które przechodzi Droga Albrechta. Górę wydzielaj± doliny potoków Biała Woda i Szklarzynka. Zbudowana jest z gnejsów ¶nieżnickich, należ±cych do metamorfiku L±dka i ¦nieżnika. Północne zbocze ku dolinie Białej Wody tworzy miejscami niewielkie, skalne urwiska. Północno-zachodni kraniec przechodzi w Trzy Kopki.

Masyw ¦nieżnika

130

Ptak

841

Góry Stołowe

131

Ptasia Góra

851

Góry Stołowe

132

Ptasznik

719

Góry Złote

Góry Złote

133

Puchacz

1175

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Masywu ¦nieżnika, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, na południowo-zachodnim rozrogu ¦nieżnika, na północ od wzniesienia Trójmorski Wierch i na południowy zachód od wzniesienia Goworek, około 3,8 km na północny wschód od Jodłowa. Przez szczyt przechodzi granica polsko-czeska, czes. Hleďsebe. Wzniesienie o wyraĽnie kopulastym szczycie i zboczach stromo opadaj±cych na zachód i wschód, zbocze północne łagodnie opada w kierunku przełęczy a południowe w stron± Trójmorskiego Wierchu. Wznosi się w południowo-zachodnim, granicznym grzbiecie odchodz±cym od ¦nieżnika. Przez wierzchołek przechodzi dział wodny oddzielaj±cy zlewisko morza Bałtyckiego od Morza Czarnego.

Masyw ¦nieżnika

134

Pustelnia

395

Góry Złote

Góry Złote

135

Pustelnik

485

Góry Złote

Góry Złote

136

Radoszka

565

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, około 2 km na północny zachód od miasteczka L±dek-Zdrój, dawniej niem. Hutberg. Jest to do¶ć wybitny, choć niezbyt rozległy masyw, będ±cy najdalej na północny-wschód wysuniętym szczytem Krowiarek i całego Masywu ¦nieżnika. Obok Radoszki w skład masywu wchodzi niższa Kopka i bezimienne wzniesienie o kocie 546 m. Od północnego wschodu, północy i północnego zachodu opływa je Biała L±decka, oddzielaj±c je od Gór Złotych Na południu, niewyraĽny grzbiet ł±czy je poprzez Kierzn± z Siniakiem i pozostał± czę¶ci± Krowiarek.

Masyw ¦nieżnika

137

Róg

715

Góry Stołowe

138

Różane Górki

651

Rozległe, kopulaste wzniesienie, położone w Masywie ¦nieżnika, w północnej czę¶ci Krowiarek, około 2 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Trzebieszowice, inna nazwa Różane Górki, dawniej niem. Rosen Berge. Położone jest w głównym grzbiecie Krowiarek pomiędzy Grodnikiem na południowym wschodzie a Skałeczn± na północnym zachodzie, od której oddzielona jest niewielkim siodłem. Wzniesienie od południowej strony góruje nad Dolin± Białej L±deckiej . Odchodz± od niego liczne odgałęzienia ku północy i północnemu wschodowi, w stronę Trzebieszowic. Najwyższe wzniesienia w tej czę¶ci Krowiarek to Koleba i Prosta. Od południowego zachodu ogranicza j± dolina Piotrówki, od północy w masyw Różanki wcinaj± się doliny bezimiennych potoków, dopływów Białej L±deckiej.

Masyw ¦nieżnika

139

Rudawiec

1112

Należ±cy do Korony Gór Polski, trzeci co do wysoko¶ci szczyt Gór Bialskich, czes. Polská hora lub Červené Bahno, niem. Rote Sümpfe. Inne nazwy: Bieleń, Ruda Paprotnia, Rude Bagna. W Górach Bialskich wyższa od niego jest Travna hora (1121 m), a po polskiej stronie granicy jej drugorzędny wierzchołek - Postawna (1117 m) oraz Brusek, jednak to Rudawiec jest zaliczany do Korony Gór Polski, ponieważ przechodzi przez niego szlak turystyczny. Według regionalizacji Kondrackiego, Rudawiec znajduje się w Górach Złotych. Niektóre Ľródła (np. Wikipedia) podaj± wysoko¶ć 1106 m.

Góry Bialskie

140

Rudka

956

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu wsi Sienna, Janowa Góra i Kletno, dawniej niem. Zechenberg, po 1945 r. również Mokrzyca. Góra wznosi się w północnym, bocznym grzbiecie ¦nieżnika odchodz±cym od Żmijowca, pomiędzy dolinami dwu rzek: Siennej Wody i Kle¶nicy.

Masyw ¦nieżnika

141

Rykowisko

948

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Latzelberg, po 1945 r. również Krańcowy Dział, Dzialcowa. Rykowisko stanowi rozległy szczyt we wschodnim grzbiecie ¦nieżnika, biegn±cym wzdłuż granicy polsko-czeskiej, na europejskim dziale wodnym zlewisk Bałtyku i Morza Czarnego. Ku zachodowi przechodzi w Dziczy Grzbiet, na wschód opada przez Danielow± Polanę na Przełęcz Płoszczynę, stanowi±c± granicę oddzielaj±c± Masyw ¦nieżnika od Gór Bialskich. Ku północy od Rykowiska odchodzi grzbiet prowadz±cy przez Przełęcz Staromorawsk± do Zawady, która wciska się między doliny dwóch rzek: Kamienicy i Morawki.

Masyw ¦nieżnika

142

Sadzonki

1230

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Seefeld. Sadzonki s± do¶ć słabo zaznaczonym wzniesieniem wschodniego grzbietu ¦nieżnika, na granicy polsko-czeskiej, na europejskim dziale wodnym zlewisk Bałtyku i Morza Czarnego. Wznosi się powyżej Piernikarskiej Grzędy, rozdzielaj±cej Głębok± Jamę i Lej ¦redni i przechodzi dalej w łukowato wygięty Dziczy Grzbiet.

Masyw ¦nieżnika

143

Sarnica

551

Wzgórze w Kotlinie Kłodzkiej, zaliczane do Wzgórz Rogówki

Kotlina Kłodzka

144

Sasanka

886

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

145

Serak (CZ)

1351

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

146

Serlich

1025

Góry Orlickie

Góry Orlickie

147

Skalniak

915

Góry Stołowe

148

Skałka

677

Góry Stołowe

149

Skały Puchacza

711

Góry Stołowe

150

Slamnik (CZ)

1232

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

151

Slidovy vrch (CZ)

1058

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

152

Słup

667

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

153

Smolna

870

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

154

Smrek (CZ)

1125

Szczyt w Górach Złotych (czes. Rychlebské hory), na terytorium Czech, w odległo¶ci kilkuset metrów od granicy z Polsk±, czes. Smrk, niem. Fichtlich. Jest zaliczany do Korony Sudetów, jako najwyższy szczyt Gór Złotych i Bialskich (w Czechach jest to jedno pasmo - Rychlebské hory).

Góry Złote

155

Smrek Trójk. (CZ)

1117

Góry Złote

Góry Złote

156

Smrekowiec

1123

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Heuboden, Heu Berg lub Heuberg. Smrekowiec wznosi się w widłach dolin rzek Wilczka i Bogoryja, wyrastaj±c jako kulminacja na zachód od Żmijowca, od którego oddziela go w±ski, kamienisty w±wóz.

Masyw ¦nieżnika

157

Sokolec

558

Góry Złote

Góry Złote

158

Sołtysia Kopa

896

Góry Orlickie

Góry Orlickie

159

So¶nik

690

Niewielkie wzniesienie w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, którego granica biegnie u jego podnóża, dawniej niem. Kieferbusch. So¶nik stanowi fragment jednego z bocznych ramion Masywu ¦nieżnika, które opada stromo do Rowu Górnej Nysy, pomiędzy dolinami Ľródliskowymi potokami Cieszycy, poniżej Gawlika. W pobliżu znajduje się Przełęcz Koło Pompli.

Masyw ¦nieżnika

160

So¶nina

459

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

161

Sous (CZ)

1224

Souą (niem. Steinberg) - szczyt we wschodniej czę¶ci Masywu ¦nieżnika, na terenie Czech. Leży on w grzbiecie rozpoczynaj±cym się na południowy zachód od Podbělki, od której oddzielaj± szczyt Souą dwie przełęcze. Pomiędzy nimi znajduje się szczyt zwany niekiedy Babuąe, od nazwy pobliskiego schroniska. Na południe grzbiet opada w kierunku góry Srázná, zachodnie i wschodnie stoki s± strome. Góra Souą jest poro¶nięta lasem.

Masyw ¦nieżnika

162

Sowia Kopa

672

Góry Złote

Góry Złote

163

Srebrna Kopa

785

Graniczny szczyt w Górach Opawskich, czes. Velká Stříbrná. Jest drug± co do wysoko¶ci gór± polskiej czę¶ci Gór Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina). Nazwa zwi±zana jest z poszukiwaniami srebra na stokach góry.

Góry Opawskie

164

Starozam. vrch (CZ)

681

Góry Stołowe

165

Stołek (Kazalnica)

761

Góry Orlickie

Góry Orlickie

166

Stożek

613

Góry Stołowe

167

Strażnica (CZ)

696

Góry Stołowe

168

Stribrnicka (CZ)

1250

Wszczyt we wschodniej czę¶ci masywu ¦nieżnika, położony w Czechach, czes. Stříbrnická. Nazwa pochodzi od najbliższej miejscowo¶ci Stříbrnice. Przez szczyt przechodzi granica czeskich obszarów administracyjnych: kraju pardubickiego i kraju ołomunieckiego. Północne zbocza góry leż± już na terenie Polski.

Masyw ¦nieżnika

169

Stroma

1167

Szczyt w północnym ramieniu Masywu ¦nieżnika w Sudetach, w pobliżu Kletna, dawniej niem. Riemer Koppe, inna nazwa: Lesień. Opada stromo w kierunku zachodnim i północnym do doliny Kle¶nicy.

Masyw ¦nieżnika

170

Stróża

507

Góry Złote

Góry Złote

171

Sucha Kopa

1055

Góry Bialskie

Góry Bialskie

172

Suchoń

965

Najwyższy szczyt Krowiarek, należ±cych do Masywu ¦nieżnika. Wznosi się on w bocznym grzbiecie, odchodz±cym w kierunku zachodnim od głównego grzbietu Krowiarek. Wschodnie stoki s± łagodne, natomiast północne, zachodnie i południowe, opadaj±ce do Rowu Górnej Nysy oraz dolin Marcinkówki i Białej Wody, s± bardzo strome. U północno-zachodnich podnóży leży wie¶ Kamienna, u południowo-zachodnich - Idzików, natomiast na północnym wschodzie znajduj± się pozostało¶ci zanikaj±cej wsi Marcinków. Na wschód od Suchonia, w dolinie Białej Wody istniała kiedy¶ wie¶ Biała Woda. Na szczycie na szczycie wzniesienia stała wieża widokowa, obecnie pozostały z niej tylko ruiny, a wierzchołek porasta gęsty las.

Masyw ¦nieżnika

173

Supi hnizdo (CZ)

702

Góry Stołowe, po polsku Sępie Gniazdo

174

Susina (CZ)

1321

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

175

Suszyca

1047

Góry Bialskie

Góry Bialskie

176

Svini hora (CZ)

1074

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

177

Szczeliniec Mały

895

Szczyt w Górach Stołowych, tworz±cy wraz z przylegaj±cym do niego od wschodu Szczelińcem Wielkim jednolity masyw, niem. Kleiner Heuscheuer, czes. Mala Hejąovina

178

Szczeliniec Wielki

919

Najwyższy szczyt Gór Stołowych, należ±cy do Korony Gór Polski. Dawne nazwy to: Siennica, Strzaskany, Spękany, Stołowiec, niem. Große Heuscheuer, czes. Velká Hejąovina. Na szczyt prowadzi kręty szlak składaj±cy się z 665 schodów, ułożonych w 1814 przez Franza Pabla, sołtysa pobliskiego Karłowa. Na jednokierunkowej trasie o długo¶ci około 5 km, biegn±cej wierzchowin± Szczelińca, znajduje się również schronisko turystyczne PTTK Na Szczelińcu, wybudowane w 1846 roku w stylu tyrolskim. Najwyższym punktem góry jest Fotel Pradziada - 12-metrowej wysoko¶ci skała piaskowcowa.

179

Szczytnik

589

Góry Stołowe

180

Szeroka Góra

763

Przez niektóre Ľródła (np. Wikipedia) uznawana za najwyższy szczyt Gór Bardzkich. Ostatnio przeprowadzone pomiary wykazały, że jest wyższy od Kłodzkiej Góry.

Góry Bardzkie

181

Szeroka Kopa

871

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Sonnerköppel, po 1945 r. również Jawornicka Kopa lub Szeroka. Szeroka Kopa stanowi rozległy szczyt w bocznym, zachodnim ramieniu ¦nieżnika, odchodz±cym na północ od Goworka. Wznosi się pomiędzy dolinami dwu rzek: na północ od Domaszkowskiego Potoku i na południe od Wilczki.

Masyw ¦nieżnika

182

Szerzawa

498

Góry Złote

Góry Złote

183

Szwedzkie Szańce

697

Góry Złote

Góry Złote

184

Szymonowa

728

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Simon-Koppel. Wznosi się na południowo-zachodnim rozrogu ¦nieżnika, między wsiami Szklarnia, po południowo-zachodniej stronie, a Jodłów po północno-wschodniej stronie, około 4,1 km na wschód od centrum miejscowo¶ci Międzylesie.

Masyw ¦nieżnika

185

¦lęża

718

Najwyższy szczyt Masywu ¦lęży (należy do Korony Gór Polski) i całego Przedgórza Sudeckiego, imponuj±cy znaczn± wysoko¶ci± względn± (ponad 500 m). Góra stanowiła o¶rodek pogańskiego kultu solarnego i z języka łacińskiego zwana była wtedy Silensi. Niemcy nazywali j± Zobtenberg (Góra Sobótka). Na szczycie tej wyróżniaj±cej się góry stoi wieża RTV o wysoko¶ci 136 metrów.

186

¦nieżka (Karkonosze)

1602

Najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów, jak również Czech (zaliczany do Korony Europy), cz. Sněľka, niem. Schneekoppe. Należy do Korony Gór Polski. Najwybitniejszy szczyt Polski i Czech (wybitno¶ć 1202 m). Na górze znajduje się obserwatorium o charakterystycznym kształcie, kaplica ¶w. Wawrzyńca oraz nowy budynek czeskiej poczty.

187

¦nieżnik

1425

Najwyższy szczyt Masywu ¦nieżnika, zwany też ¦nieżnikiem Kłodzkim dawniej Kładsk± ¦nieżk±, czes. Králický Sněľník, niem. Glatzer Schneeberg, Spieglitzer Schneeberg, Grulicher Schneeberg. Należy do Korony Gór Polski. Na szczycie leż± ruiny dawnej wieży obserwacyjnej, na zachodnim zboczu znajduje się schronisko turystyczne.

Masyw ¦nieżnika

188

¦redniak

1210

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Mittelberg. ¦redniak jest okazał± kulminacj± grzbietu odchodz±cego od ¦nieżnika na zachód, a za Hal± pod ¦nieżnikiem na północny zachód. Od głównego masywu odddziela go Przełęcz ¦nieżnicka.

Masyw ¦nieżnika

189

¦wini Grzbiet

528

Góry Stołowe

190

Toczek

713

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu Miedzygórza, dawniej niem. Rollenberg, po 1945 r. również Rolnogóra. Toczek wyrasta z południowo-zachodniego stoku Lesieńca ponad dolin± rzeki Wilczka, w pobliżu wodospadu oraz jej prawego dopływu.

Masyw ¦nieżnika

191

Travna hora (CZ)

1120

Szczyt w Górach Bialskich, niedaleko granicy, jednak już po stronie czeskiej, niem. Wiesen Berg. Różne Ľródła podaj± wysoko¶ć od 1120 do 1125 m n.p.m.

Góry Bialskie

192

Trawieńska Góra

746

Góry Złote

Góry Złote

193

Trojak

766

Góry Złote

Góry Złote

194

Trójmorski Wierch

1145

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach Wschodnich, pol. do 1946 roku Klepacz, czes. Klepáč, niem. Klappersteine. Wznosi się między Puchaczem a Jasieniem, w granicznym grzbiecie, oddzielaj±cym Polskę od Czech. Trójmorski Wierch jest jedynym w Polsce miejscem, gdzie zbiegaj± się zlewiska trzech mórz: na zachodnich zboczach maj± swoje Ľródła dopływy Nysy Kłodzkiej w zlewisku Morza Bałtyckiego, z południowo-wschodniego zbocza spływa Lipkovský potok, dopływ Cichej Orlicy (czes. Tichá Orlice) w zlewisku Morza Północnego, a u stóp wschodniego zbocza znajduje się dolina Morawy w zlewisku Morza Czarnego. Na szczycie stoi 25-metrowa drewniana widokowa, oddana do użytku w 2010 roku.

Masyw ¦nieżnika

195

Trzeboń

712

Góry Złote

Góry Złote

196

Trzy Kopki

749

Grupa trzech wzniesień ze szczytami na wysoko¶ci 749, 715 i 646 m, znajduj±ca się w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu przysiółka Szklary. Dawna niemiecka nazwa to Jünger Berge. Trzy Kopki wyrastaj± z północno-zachodniego zbocza Przedniej, stanowi±c zakończenie północno-zachodniego rozłogu ¦nieżnika.

Masyw ¦nieżnika

197

Ubocze

812

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

198

Uhlisko (CZ)

1240

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

199

Urwista

795

Szczyt w masywie ¦nieżnika w Sudetach Wschodnich, dawniej niem. Gläseberg, po 1945 r. również Szklisko. Wznosi się na południowo-zachodnim rozrogu ¦nieżnika, między wsi± Szklarnia, po północno-zachodniej stronie, a wzniesieniem Opacz po południowo-wschodniej stronie, około 4,4 km na wschód od centrum miejscowo¶ci Międzylesie.

Masyw ¦nieżnika

200

Urwista (Stołowe)

567

Góry Stołowe

201

Velka kupa (CZ)

708

Góry Stołowe

202

Velky Ded (CZ)

1408

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

203

Vysoka hole (CZ)

1465

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

204

Vysoky kamen (CZ)

843

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

205

Wapniarka

518

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, na północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego szczytu, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, około 1,8 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Żelazno. Inna nazwa to Bielica. Po południowo-zachodniej stronie góry położona jest miejscowo¶ć Mielnik. Jest to niewielkie wzniesienie w ¶rodku Kotliny Kłodzkiej, w kształcie kopca, o do¶ć stromych zboczach i wyraĽnie podkre¶lon± czę¶ci± wierzchołkow± i wież± widokow± na szczycie, co czyni wzniesienie rozpoznawalnym w terenie. Ku północnemu zachodowi ł±czy się z Dębow±, a na południowym wschodzie Przełęcz Mielnicka oddziela j± od Mrówczyńca. Przez przełęcz przebiega droga z Kłodzka do Międzylesia (z Wrocławia do Brna). Do przełęczy dochodz± od południa zabudowania wsi Mielnik.

Masyw ¦nieżnika

206

Wapnisko

799

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, na północno-zachodnim rozrogu odchodz±cym od jego szczytu, w południowo-wschodniej czę¶ci Krowiarek, około 5 km na zachód od miejscowo¶ci Stronie ¦l±skie, w pobliżu nieistniej±cej wsi Rogóżka, dawniej niem. Kalkberg. Po południowo-wschodniej stronie góry położona jest Przełęcz pod Chłopkiem.

Masyw ¦nieżnika

207

Wilcza Góra (GZ)

711

Góry Złote

Góry Złote

208

Wilczak

637

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

209

Wilczyniec

877

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, około 4,2 km na południowy zachód od miasteczka Stronie ¦l±skie. Na południu ł±czy się z Pasiecznikiem. Ku północnemu wschodowi ci±gnie się grzbiet w kierunku Przełęczy pod Chłopkiem, oddzielaj±cym Wilczyniec od Chłopka i dalszego grzbietu Krowiarek. Jest to jedno z większych wzniesień Krowiarek, w kształcie kopca, o do¶ć stromych zboczach, z wyraĽnie podkre¶lon± czę¶ci± szczytow±.

Masyw ¦nieżnika

210

Wolarz

852

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

211

Wójtowa

741

Góry Złote

Góry Złote

212

Wójtowska Równia

842

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

213

Wysoczka

1185

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Am Hohen lub Der Hohe. Wysoczka wyrasta jako kulminacja na północno-zachodnim zboczu Goworka w bocznym rozłogu ¦nieżnika.

Masyw ¦nieżnika

214

Zagrodnik

749

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Hofeberg, po 1945 r. również Dworska. Zagrodnik znajduje się na zachodniej krawędzi Masywu ¦nieżnika, opadaj±c stromymi zboczami do Rowu Górnej Nysy, ponad zabudowaniami wsi Jaworek.

Masyw ¦nieżnika

215

Zamczysko

508

Góry Złote

Góry Złote

216

Zamecky vrch (CZ)

933

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

217

Stromy (Zawada)

808

Zawada - dwuwierzchołkowy grzbiet ze szczytami na wysoko¶ci 808 i 778 m, znajduj±cy się w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, w pobliżu wsi Kamienica, Bolesławów i Nowa Morawa. Grzbiet Zawady wciska się w widły rzeki Morawki i jej lewego dopływu Kamienicy, stanowi±c najbardziej na wschód wysunięte ramię ¦nieżnika. Od południa poprzez Przełęcz Staromorawsk± odchodzi od Rykowiska. Wyższy, południowy szczyt nosi nazwę Stromy (808 m), północny to Skalista Kopa (778 m). Wypłaszczenie pod szczytem na północy nosi nazwę Góra Oliwna (647 m).

Masyw ¦nieżnika

218

Zbój

757

Góry Stołowe

219

Zbójnicka Góra

828

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

220

Zielnik

712

Góry Złote

Góry Złote

221

Zielonka

701

Góry Stołowe

222

Zielony Garb

1026

Góry Orlickie

Góry Orlickie

223

Zlaty Chlum (CZ)

891

Góry Opawskie (Czechy)

Góry Opawskie

224

ŻeleĽniak

591

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, w ¶rodkowej czę¶ci masywu Żelaznych Gór, których jest najwyższ± kulminacj±, dawniej niem. Eisenberg. Odchodz± od niego 3 grzbiety: 1. zachodni ze wzniesieniem o kocie 544 m, gdzie się rozwidla: krótsza odnoga biegnie na zachód do Krzyżowej (508 m) a dłuższa na północ ze szczytami Golina (544 m) i Ostróg (504 m), 2. wschodni, biegn±cy do Kamiennika (591 m) i 3. południowy z kotami 504 i 485 m, należ±cy już do Wysoczyzny Idzikowa w Rowie Górnej Nysy.

Masyw ¦nieżnika

225

Żmijowiec

1153

Szczyt w Masywie ¦nieżnika o charakterze długiego i krętego grzbietu, dawna niem. nazwa Otter Köppel. Wchodzi w skład północnego i północno-zachodniego grzbietu, odchodz±cego od kulminacji ¦nieżnika w kierunku Czarnej Góry, Przełęczy Puchaczówka i Krowiarek. Jest położony w pobliżu Czarnej Góry, znanej z dużego o¶rodka narciarskiego we wsi Sienna, na północny wschód od Międzygórza. Czę¶ć wyci±gów i nartostrad tego kompleksu poprowadzonych jest po stokach Żmijowca.

Masyw ¦nieżnika

226

Schneeberg (AT)

2076

Wybitny masyw i szczyt w pa¶mie Rax-Schneeberg-Gruppe na wschodnim krańcu austriackich Północnych Alp Wapiennych. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec ze ¦nieżnika lub Pradziada.

Alpy Styryjsko-Dolnoaustriackie

227

Borek

590

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

228

Borówczysko

640

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

229

Brona

402

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

230

BrzeĽnica

492

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

231

BrzeĽnicka Góra

523

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

232

Buczek

551

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

233

Cisowa Kopa

564

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

234

Czajka

530

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

235

Czerwoniak

495

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

236

Dębień

566

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

237

Dębnik

583

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

238

Dębowa (Bardzkie)

425

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

239

Dębowina

470

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

240

Drewniak

399

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

241

Gajnik (Bardzkie)

747

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

242

Głownia

566

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

243

Głownia Wielka

586

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

244

Goliniec

515

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

245

Grochowiec

425

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

246

Grodowa Mała

495

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

247

Grodowa Wielka

516

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

248

Grodzisko

730

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

249

Iglica

355

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

250

Jarota

535

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

251

Jaworskie Góry

619

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

252

Jedlak

658

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

253

Jelenia Kopa

747

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

254

Jeleniec

672

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

255

Jodłowa

505

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

256

Kierznia

557

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

257

Klimek

567

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

258

Kłapacz

575

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

259

Kopiec

469

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

260

Kortunał

676

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

261

Korzecznik

548

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

262

Kozi Grzbiet

377

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

263

Kozioł

381

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

264

Królik

459

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

265

Królówka (Bardzkie)

560

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

266

Księża Kopa

481

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

267

Kukułka (GB)

570

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

268

Kurek

431

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

269

Kurzyniec

528

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

270

Leszek

540

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

271

Lisia Góra

405

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

272

Lisiura

450

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

273

Łaszczowa

622

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

274

Ł±czna

390

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

275

Łopianka

507

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

276

Łysa (Mikołajów)

490

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

277

Łysa Góra

598

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

278

Łysiec (Bardzkie)

531

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

279

Mała Niwa

545

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

280

Mały Buczek

523

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

281

Mężyk

387

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

282

Młynarz

412

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

283

Mszaniec

611

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

284

Nyska Góra

427

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

285

Obszerna (Oględa)

573

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

286

Olchówka

476

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

287

Osnówka

505

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

288

Owcze Zbocze

615

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

289

Patrzałek

446

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

290

Płaskota

433

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

291

Podzamecka Kopa

615

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

292

Radosz

590

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

293

Różańcowa

380

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

294

Strażnik

454

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

295

Stróża (Bardzkie)

636

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

296

Stróżnik

415

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

297

Suszyna

525

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

298

Szlachcic

541

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

299

Szubieniczna

380

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

300

Tunelowa

315

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

301

Wapienna

579

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

302

Widałek

498

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

303

Widnica

472

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

304

Wielka Cisowa

589

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

305

Wielka Niwa

450

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

306

Wilcza Góra (Bardzkie)

663

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

307

Wilczy Słup

597

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

308

Włóczek

632

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

309

Wysoki Kamień

580

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

310

Zagajnik

404

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

311

Zajęcznik

581

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

312

Zaro¶lak

556

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

313

Żdanka

530

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

314

Borowa (Wałb.)

853

Najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich

315

Chochół Wielki (Sowie)

754

Góry Sowie

316

G. Wszystkich ¦więtych

648

Wzgórza Wodzickie

317

G±siorek (Sowie)

773

Góry Sowie

318

Gołębia (Sowie)

810

Góry Sowie

319

Góra ¦w. Anny (Wodz.)

647

Wzgórza Wodzickie

320

Joniec (Sowie)

713

Góry Sowie

321

Krępiec (Wodzickie)

645

Wzgórza Wodzickie

322

Malinowa (Sowie)

839

Góry Sowie

323

Rozstaj (Sowie)

695

Góry Sowie

324

Warowna Góra (Sowie)

660

Góry Sowie

325

Wielka Sowa

1015

Najwyższy szczyt Gór Sowich (należy do Korony Gór Polski), niem. Hohe Eule, po 1945 przez krótki okres Góra Sowia. Na szczycie znajduje się wysoka na 25 metrów kamienna wieża widokowa wybudowana w 1906 roku.

326

Bujak (G. Sowie)

682

Góry Sowie

327

Chochół Mały (GS)

705

Góry Sowie

328

Czerwony Kacper (GS)

620

Góry Sowie

329

Góra Kło¶na (GS)

520

Góry Sowie

330

Góra Stawna (GS)

675

Góry Sowie

331

Kamienista (G. Sowie)

557

Góry Sowie

332

Kmiotek (G. Sowie)

560

Góry Sowie

333

Kobiałka (G. Sowie)

687

Góry Sowie

334

Koczan (G. Sowie)

613

Góry Sowie

335

Lisianka (G. Sowie)

615

Góry Sowie

336

OboĽna (G. Sowie)

687

Góry Sowie

337

Sępia (G. Sowie)

649

Góry Sowie

338

Wrońsko (G. Sowie)

532

Góry Sowie

339

Zaro¶lak (G. Sowie)

604

Góry Sowie

340

Ampuła

557

Góry Stołowe

341

Biała Skała

698

Góry Stołowe

342

Biesna

706

Góry Stołowe

343

Bie¶nik

645

Góry Stołowe

344

Biskup (CZ)

710

Góry Stołowe

345

Błonie

480

Góry Stołowe

346

Bobrówek

707

Góry Stołowe

347

Bogatka

437

Góry Stołowe

348

Borek (CZ)

566

Góry Stołowe

349

Borowa Kopa

682

Góry Stołowe

350

Brzeliniec

500

Góry Stołowe

351

Bucina (CZ)

604

Bučina (CZ) - Góry Stołowe

352

Bukova hora (CZ)

638

Góry Stołowe

353

Bukowina Kłodzka

702

Góry Stołowe

354

Bukówka (Polanica)

480

Góry Stołowe

355

Bykowa

768

Góry Stołowe

356

Chłopska Góra (G. St.)

526

Góry Stołowe

357

Chochoł Płd.

686

Góry Stołowe

358

Ciernina

463

Góry Stołowe

359

Cisowa Góra

723

Góry Stołowe

360

Cygan (Płaska)

569

Góry Stołowe

361

Cygan (Wolany)

468

Góry Stołowe

362

Czarna Kopa (Stołowe)

742

Góry Stołowe

363

Czech

702

Góry Stołowe

364

Czeskie Wzgórze

427

Góry Stołowe

365

Drzewna

532

Góry Stołowe

366

Dzik (G. Stołowe)

707

Góry Stołowe

367

Farna Góra

397

Góry Stołowe

368

Gardzień

556

Góry Stołowe

369

Golec (Wamb.)

533

Góry Stołowe

370

Gomola

733

Góry Stołowe

371

Góra Anny

635

Góry Stołowe

372

Góra Błażkowa

612

Góry Stołowe

373

Góra Ceglana

607

Góry Stołowe

374

Góra Czerwona

443

Góry Stołowe

375

Góra Nowa

395

Góry Stołowe

376

Góra Płaska

565

Góry Stołowe

377

Góra Sępia

429

Góry Stołowe

378

Grodczyn

803

Góry Stołowe

379

Grodowa (G. Stołowe)

597

Góry Stołowe

380

Gródek

521

Góry Stołowe

381

Grzywacz

733

Góry Stołowe

382

Guzowata

492

Góry Stołowe

383

Gwiezdne Szańce

533

Góry Stołowe

384

Hejda (CZ)

606

Góry Stołowe

385

Horeb

429

Góry Stołowe

386

Jacisko

358

Góry Stołowe

387

Junak

523

Góry Stołowe

388

Kalwaria (Wamb.)

392

Góry Stołowe

389

Kamieniec (Kudowa)

470

Góry Stołowe

390

Kamiennik

580

Góry Stołowe

391

Kamiona

442

Góry Stołowe

392

Kamionka (Gajów)

497

Góry Stołowe

393

Karwiec

611

Góry Stołowe

394

Klucek (CZ)

620

Klůček (CZ) - Góry Stołowe

395

Kocici hrad (CZ)

600

Kočičí hrad (CZ) - Góry Stołowe

396

Kokocko

547

Góry Stołowe

397

Konsky hrbet (CZ)

662

Koňský hřbet (CZ) - Góry Stołowe

398

Kopecek (CZ)

587

Kopeček (CZ) - Góry Stołowe

399

Ko¶cielna Góra (Tłum.)

455

Góry Stołowe

400

Kowalik

454

Góry Stołowe

401

Krizovy vrch (CZ)

667

Kříľový vrch (CZ) - Góry Stołowe

402

Krucza Kopa

723

Góry Stołowe

403

Kukułka (G. St.)

714

Góry Stołowe

404

L±dko

540

Góry Stołowe

405

Lech

739

Góry Stołowe

406

Leszczynka

415

Góry Stołowe

407

Lipowa

514

Góry Stołowe

408

Lopota

718

Góry Stołowe

409

Lustrzana Góra

850

Góry Stołowe

410

Mała Kopka

435

Góry Stołowe

411

Mała Wysoczka

618

Góry Stołowe

412

Mały Kamieniec

450

Góry Stołowe

413

Mały Lisiak

545

Góry Stołowe

414

Mały Szalaster

695

Góry Stołowe

415

Miechy

517

Góry Stołowe

416

Młyński Kamień

625

Góry Stołowe

417

Mnich

522

Góry Stołowe

418

Mnich Wsch.

523

Góry Stołowe

419

Niżawka

602

Góry Stołowe

420

Nowa Kopa

548

Góry Stołowe

421

Opalona

680

Góry Stołowe

422

Orla

395

Góry Stołowe

423

Owczarska Kopa

635

Góry Stołowe

424

Pasterska Góra

711

Góry Stołowe

425

Pauł

727

Góry Stołowe

426

Pawłówka

400

Góry Stołowe

427

Piaskowiec

578

Góry Stołowe

428

Piekielna Góra

537

Góry Stołowe

429

Ponury Róg

540

Góry Stołowe

430

Prostredni vrch (CZ)

600

Prostřední vrch (CZ) - Góry Stołowe

431

Przed. Borowa Kopa

642

Góry Stołowe

432

Przepiórka

491

Góry Stołowe

433

Pstr±żnica

627

Góry Stołowe

434

Ptak (Ratno)

453

Góry Stołowe

435

Ptaszyca

494

Góry Stołowe

436

Radkowskie Skały

660

Góry Stołowe

437

Rogacz

707

Góry Stołowe

438

Rogal

635

Góry Stołowe

439

Rogowa Kopa

794

Góry Stołowe

440

Rozdroże

439

Góry Stołowe

441

Rudna Góra

633

Góry Stołowe

442

Rus

598

Góry Stołowe

443

Sępnia

392

Góry Stołowe

444

Sibenicni vrch (CZ)

630

©ibeniční vrch (CZ) - Góry Stołowe

445

Skowron

640

Góry Stołowe

446

Słone Wzgórze

393

Góry Stołowe

447

Słoneczne Wzgórze

401

Góry Stołowe

448

Smogulec

690

Góry Stołowe

449

Sokół (G. Stołowe)

605

Góry Stołowe

450

Sokółka (G. Stołowe)

675

Góry Stołowe

451

Supi skaly (CZ)

771

Supí skály (CZ) - Góry Stołowe

452

Svidnicka vez (CZ)

661

Svidnická věľ (CZ) - Góry Stołowe

453

Syjon

406

Góry Stołowe

454

Synaj

415

Góry Stołowe

455

Szańcowa

600

Góry Stołowe

456

Szczytnik (Szczytna)

589

Góry Stołowe

457

Szubieniczna (Lewin)

502

Góry Stołowe

458

¦cinawka

536

Góry Stołowe

459

¦lepowron

553

Góry Stołowe

460

¦rednia Kopa (Kulin)

747

Góry Stołowe

461

Tabor

392

Góry Stołowe

462

Twaróg

428

Góry Stołowe

463

Tylna Borowa Kopa

655

Góry Stołowe

464

Val (CZ)

590

Góry Stołowe

465

Wabik

574

Góry Stołowe

466

Wapienek

645

Góry Stołowe

467

Widnica (G. St.)

501

Góry Stołowe

468

Wroniawa

662

Góry Stołowe

469

Wrzesiny

660

Góry Stołowe

470

Wysoczka (G. St.)

651

Góry Stołowe

471

Wysoki Kamień (G. St.)

507

Góry Stołowe

472

Wzgórze Kapliczne

422

Góry Stołowe

473

Wzgórze Kwarantanny

425

Góry Stołowe

474

Złota Góra

577

Góry Stołowe

475

Złoty Widok

502

Góry Stołowe

476

Klin

420

Góry Orlickie

Góry Orlickie

477

Różanka

471

Góry Orlickie

Góry Orlickie

478

Brzezie

495

Góry Orlickie

Góry Orlickie

479

JaĽwiec

497

Góry Orlickie

Góry Orlickie

480

Ptasznica

605

Góry Orlickie

Góry Orlickie

481

Strażna

690

Góry Orlickie

Góry Orlickie

482

Strażnice

701

Góry Orlickie

Góry Orlickie

483

Taszowskie Górki

671

Góry Orlickie

Góry Orlickie

484

Ko¶cielna (Kocioł)

642

Góry Orlickie

Góry Orlickie

485

Pańszczyca

724

Góry Orlickie

Góry Orlickie

486

Jeleń

800

Góry Orlickie

Góry Orlickie

487

Długa Góra

680

Góry Orlickie

Góry Orlickie

488

Gajowa

700

Góry Orlickie

Góry Orlickie

489

Miejska Góra (Duszn.)

609

Góry Orlickie

Góry Orlickie

490

Ołtarz

672

Góry Orlickie

Góry Orlickie

491

Dwojaki Ołtarz

705

Góry Orlickie

Góry Orlickie

492

Wesołek

737

Góry Orlickie

Góry Orlickie

493

Krupy

810

Góry Orlickie

Góry Orlickie

494

Graniczna

942

Góry Orlickie

Góry Orlickie

495

Góra Mylna

879

Góry Orlickie

Góry Orlickie

496

Borsuk

843

Góry Orlickie

Góry Orlickie

497

Polomsky kopec (CZ)

1051

Góry Orlickie

Góry Orlickie

498

Skutina (CZ)

733

Góry Orlickie

Góry Orlickie

499

Stenka (CZ)

731

Góry Orlickie

Góry Orlickie

500

Kobylinka (CZ)

736

Góry Orlickie

Góry Orlickie

501

Chriby (CZ)

770

Góry Orlickie

Góry Orlickie

502

Spicak (CZ)

841

Góry Orlickie

Góry Orlickie

503

Sedlonovsky vrch (CZ)

1050

Góry Orlickie

Góry Orlickie

504

Kamenny vrch (CZ)

1035

Góry Orlickie

Góry Orlickie

505

Ostruznik (CZ)

982

Góry Orlickie

Góry Orlickie

506

Polom (CZ)

843

Góry Orlickie

Góry Orlickie

507

Ruske (CZ)

765

Góry Orlickie

Góry Orlickie

508

Doupnata (Zadni h., CZ)

928

Góry Orlickie

Góry Orlickie

509

Mała Desztna (CZ)

1090

Szczyt w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci Gór Orlickich w Czechach, czes. Malá Deątná

Góry Orlickie

510

Wielka Desztna (CZ)

1115

Najwyższy szczyt Sudetów ¦rodkowych, w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci Gór Orlickich w Czechach, czes. Velká Deątná

Góry Orlickie

511

Marusa (CZ)

1042

Góry Orlickie

Góry Orlickie

512

Jelenka (CZ)

1083

Góry Orlickie

Góry Orlickie

513

Koruna (G. Orl., CZ)

1101

Góry Orlickie

Góry Orlickie

514

Vapenny vrch (CZ)

952

Góry Orlickie

Góry Orlickie

515

Strazny (CZ)

860

Góry Orlickie

Góry Orlickie

516

Plan (CZ)

873

Góry Orlickie

Góry Orlickie

517

Karluv vrch (Lubny, CZ)

956

Góry Orlickie

Góry Orlickie

518

Homole (G. Orl., CZ)

1000

Góry Orlickie

Góry Orlickie

519

Tetrevec (CZ)

1043

Góry Orlickie

Góry Orlickie

520

Kunstatske (CZ)

1040

Góry Orlickie

Góry Orlickie

521

Zaklety (CZ)

995

Góry Orlickie

Góry Orlickie

522

Pusty (CZ)

798

Góry Orlickie

Góry Orlickie

523

Novakuv kopec (CZ)

727

Góry Orlickie

Góry Orlickie

524

Komari vrch (CZ)

992

Góry Orlickie

Góry Orlickie

525

Mezivrsi (CZ)

949

Góry Orlickie

Góry Orlickie

526

Jilovec (CZ)

913

Góry Orlickie

Góry Orlickie

527

Anensky vrch (CZ)

993

Góry Orlickie

Góry Orlickie

528

Pohluv kopec (CZ)

706

Góry Orlickie

Góry Orlickie

529

Polni vrch (CZ)

653

Góry Orlickie

Góry Orlickie

530

Na zmrzliku (CZ)

621

Góry Orlickie

Góry Orlickie

531

Potocky kopec (CZ)

619

Szczyt w czeskich Górach Orlickich, inna nazwa to Vitanovsky Kopec

Góry Orlickie

532

Nad Kasarnami (CZ)

583

Góry Orlickie

Góry Orlickie

533

Zbudov (CZ)

562

Góry Orlickie

Góry Orlickie

534

Polom (Bartosov., CZ)

766

Góry Orlickie

Góry Orlickie

535

Luisino udoli (CZ)

905

Góry Orlickie

Góry Orlickie

536

Studeny vrch (CZ)

883

Góry Orlickie

Góry Orlickie

537

Ovcar (CZ)

707

Góry Orlickie

Góry Orlickie

538

Kuni vrch (CZ)

728

Góry Orlickie

Góry Orlickie

539

Góra Dziadka

555

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

540

Wzgórze Rozalii

595

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

541

Wzgórze Pustelnika

648

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

542

Nawojowa

675

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

543

Nowa

737

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

544

Głowacz

780

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

545

Ptasia Góra (Duszn.)

745

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

546

Koniuch

778

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

547

KuĽnicka Góra

816

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

548

Wilcza Góra (G. Bystrz.)

755

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

549

Góra Sępia (G. Bystrz.)

821

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

550

G. Błażkowa (G. Bystrz.)

805

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

551

Góra Gołębia

705

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

552

Druciarz

605

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

553

Liszka

592

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

554

Ciernica

637

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

555

Księżówka

599

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

556

Rudnik (G. Bystrz.)

845

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

557

Pokietnica

648

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

558

Wietrznik

760

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

559

Kam. Góra (G. Bystrz.)

704

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

560

Łysa Góra (Paszków)

720

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

561

Rówienka

852

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

562

Toczek (G. Bystrz.)

700

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

563

Stwołek

527

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

564

Kamienny Grzbiet

464

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

565

Jodłowa Góra

481

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

566

Polana (St. Wielisław)

406

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

567

Czerwoniak (Krosnow.)

399

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

568

Wzgórze Gardowe

350

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

569

Sokołówka (Łomn.)

879

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

570

Ko¶cielnik

867

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

571

Bartosz

814

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

572

Po¶więtna

842

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

573

Barczowa

811

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

574

Gajnik (G. Bystrz.)

717

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

575

Koszela

711

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

576

Ja¶lak

683

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

577

ŻeleĽniak (St. Bystrz.)

520

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

578

Krzywka

597

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

579

Trzcińska Góra

738

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

580

Ko¶cielnica

745

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

581

Wi¶niowa

686

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

582

Czyżówka

767

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

583

Piekielnica

805

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

584

Krzemionka

795

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

585

Kłobuk

815

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

586

Czuba

765

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

587

Bronisz

725

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

588

Zamkowa Kopa

784

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

589

Ko¶cielnica (Nw. Bystrz.)

606

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

590

Kawczak

601

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

591

Łysoń

598

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

592

Zalesie

612

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

593

Łubiec

565

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

594

Kamienisko

525

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

595

Długi Grzbiet

542

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

596

Borowa (Mostowice)

745

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

597

Troszczyna

769

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

598

Klecko

758

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

599

Mała Wrzosówka

811

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

600

Miłoń (Dębosz)

772

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

601

Jedlnik

747

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

602

Gniewosz

850

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

603

Poniatów

770

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

604

Sieniec

675

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

605

Tanecznica

549

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

606

Lesica

654

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

607

Dębowiec (Lesica)

666

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

608

Kopczyk

596

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

609

ŻeleĽnia

597

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

610

Rykownia

659

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

611

Bochniak

713

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

612

Węgłarka

625

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

613

Czerwień

703

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

614

Kamieńczyk

720

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

615

Graniczny Wierch

712

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

616

Dworski Kopiec

635

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

617

Studeny (CZ)

721

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

618

Hejnov (CZ)

713

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

619

Suchy (G. Bystrz., CZ)

995

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

620

Wronka

458

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

621

Sikornik (Smreczyna)

550

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

622

Owczarnia

481

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

623

Szubieniczna (Międz.)

472

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

624

Szymonowa (Kotl. Kł.)

478

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

625

Góra Parkowa (Bystrz.)

388

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

626

Owcza Góra (Kłodzko)

345

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

627

Forteczna Góra

340

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

628

Szpitalna Górka

319

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

629

Grodzisko (Kłodzko)

345

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

630

Goryczka

422

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, na północno-zachodnim krańcu długiego grzbietu odchodz±cego od jego szczytu, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, około 2,4 km, na południowy zachód od miejscowo¶ci Żelazno, dawniej niem. Bitter Koppe. Po południowo-zachodniej stronie góry, położona jest miejscowo¶ć Gorzanów, a po północno-zachodniej Krosnowice.

Masyw ¦nieżnika

631

Dębowa (Krowiarki)

505

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, na północno-zachodnim krańcu długiego grzbietu odchodz±cego od ¦nieżnika, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, około 2,4 km, na południowy zachód od miejscowo¶ci Żelazno. Po południowo-zachodniej stronie góry u podnóża, położona jest miejscowo¶ć Gorzanów. Jest to niewielkie wzniesienie, w kształcie kopca, o do¶ć stromych zboczach z niewyraĽnie podkre¶lon± czę¶ci± szczytow±, położon± na wierzchołkowym grzbiecie na końcu pasma. Od północnego zachodu graniczy z Goryczk±, a od południowego wschodu z Wapniark±. W południowej czę¶ci wyrasta niewyraĽny grzbiet zwany Antonówk±.

Masyw ¦nieżnika

632

Jantosz

460

Wzniesienie na północno-zachodnim krańcu Masywu ¦nieżnika i jego północnej czę¶ci - Krowiarek

Masyw ¦nieżnika

633

Łagoda

457

Wzniesienie na północno-zachodnim krańcu Masywu ¦nieżnika i jego północnej czę¶ci - Krowiarek

Masyw ¦nieżnika

634

Mrówczyniec

487

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od głównego szczytu, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, około 1,8 km, na południowy zachód od miejscowo¶ci Żelazno. Po południowo-zachodniej stronie góry położona jest miejscowo¶ć Mielnik. Jest to niewielkie wzniesienie nad Przełęcz± Mielnick±, w kształcie wału o do¶ć stromych zboczach, z niewyraĽnie podkre¶lon± czę¶ci± szczytow±, położon± na wierzchołkowym grzbiecie, który nosi nazwę Piotrowickiego Lasu. Szczyt wznosi się o około 6 m ponad najbliższy wierzchołek oddalony o niecałe 400 m. Na zachodzie Przełęcz Mielnicka oddziela Mrówczyiec od Wapniarki. Przez tę przełęcz przebiega droga z Kłodzka do Międzylesia (z Wrocławia do Brna). Do przełęczy dochodz± od południa zabudowania wsi Mielnik.

Masyw ¦nieżnika

635

Babilon

384

Niewysokie wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, na zachód od wsi Piotrowice, u podnóża Piotrowickiego Lasu

Masyw ¦nieżnika

636

Golina

544

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, w północno-zachodniej czę¶ci masywu Żelaznych Gór, dawniej niem. Kahle-Berg. Leży w bocznym ramieniu, odchodz±cym od bezimiennej koty (punktu wysoko¶ciowego) 544 m na północ, poprzez któr± ł±czy się z ŻeleĽniakiem, najwyższym wzniesieniem masywu. Ramię to kończy się wzniesieniem Ostróg. Na zachód od Goliny leż± Piotrowice Dolne, a na wschód - Piotrowice Górne.

Masyw ¦nieżnika

637

Ostróg (M. ¦nieżnika)

505

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek i w północno-zachodniej czę¶ci masywu Żelaznych Gór, dawniej niem. Spitz Berg. Leży w bocznym ramieniu, które ł±czy się z ŻeleĽniakiem, najwyższym wzniesieniem masywu. Bezpo¶rednio na południe od Ostroga znajduje się wzniesienie Golina. Na zachód od Ostroga leż± Piotrowice Dolne, a na północ - Romanowo.

Masyw ¦nieżnika

638

Słupiec

525

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego szczytu, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, około 2 km,na południowy zachód od miejscowo¶ci Ołdrzychowice Kłodzkie. Po południowej stronie góry u podnóża, położona jest miejscowo¶ć Romanowo. Dolina potoku Piotrówka oddziela je na południu od masywu Żelaznych Gór i Piotrowickiego Lasu, a na zachodzie od Wapniarki. Na północy szeroka dolina Białej L±deckiej oddziela je od Wzgórz Rogówki, należ±cych do Kotliny Kłodzkiej. Od wschodu płytka przełęcz oddziela je od góry Sędzisz. Jest to niezbyt wysokie, do¶ć długie wzniesienie, w kształcie wału, o do¶ć stromych zboczach z wyraĽnie podkre¶lon± czę¶ci± szczytow±, położon± w południowo-wschodniej czę¶ci wału.

Masyw ¦nieżnika

639

Sędzisz

498

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego szczytu, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, około 2 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Ołdrzychowice Kłodzkie, dawniej niem. Richter Berg. Jest to niezbyt wysoki, wydłużony wał, z kulminacj± w północnej czę¶ci. Pomiędzy kulminacj± a pozostał± czę¶ci± wału znajduje się przełęcz bez nazwy, któr± przechodzi droga polna z Romanowa do Ołdrzychowic. Dolina potoku Piotrówka oddziela je na południu od masywu Żelaznych Gór. Na północy szeroka dolina Białej L±deckiej oddziela go od Wzgórz Rogówki, należ±cych do Kotliny Kłodzkiej i południowo-zachodnich stoków Gór Złotych. Na południowym wschodzie Przełęcz Romanowska oddziela go od Wróblowego Kierza. Na południowym zachodzie szerokie, bezimienne obniżenie oddziela go od masywu Słupca. Po południowej stronie góry położona jest miejscowo¶ć Romanowo.

Masyw ¦nieżnika

640

Modrzewiowa Góra

455

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

641

Wygon

430

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

642

Kamieńsko

403

Góry Złote

Góry Złote

643

Starkowiec

450

Góry Złote

Góry Złote

644

Kostra

503

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

645

Szyndzielnia

430

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

646

Wzgórze Marii

365

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

647

Owcza G. (Bardzkie)

361

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

648

Góra Łysa (Bardzkie)

327

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

649

Jagodna Płn.

965

Północny wierchołek Jagodnej (niem. Heidel-Berg lub Heidelberg), oznaczany czasem na mapach jako Sasanka. Niektóre Ľródła (np. Wikipedia) podaj± wysoko¶ć w tym miejscu 985 m i to ten punkt jest przez nie uznawany za wyższy wierzchołek Jagodnej.

Góry Bystrzyckie

650

Jerab (CZ)

1003

Jeřáb - wzniesienie w północno-wschodnich Czechach, w Sudetach ¦rodkowych, w pa¶mie górskim Hanuąovická vrchovina, najwyższy szczyt tego pasma, zaliczany do Korony Sudetów. Wyrasta w północno zachodniej czę¶ci pasma Hanuąovická vrchovina, na południowy zachód od miejscowo¶ci Králíky.

Hanusovicka vrchovina

651

Lazek (CZ)

714

Lázek - szczyt w północno-wschodnich Czechach, w Sudetach ¦rodkowych, w północno-zachodniej czę¶ci masywu Wyżyna Zabrzeska, niecałe 2 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Cotkytle. Jest najwyższym szczytem Wyżyny Zabrzeskiej (czes. Zábřeľská vrchovina) i zalicza się go do Korony Sudetów. Na szczycie stoi chata turystyczna Reichela z 1933 r oraz wieża widokowa zbudowana w I połowie XX wieku.

Wyżyna Zabrzeska

652

Slunecna (CZ)

800

Slunečná - najwyższy szczyt w pa¶mie górskim Niskiego Jesionika (czes. Nízký Jeseník), w Czechach, w Sudetach Wschodnich, oddalony o około 2,5 km na północny wschód od miejscowo¶ci Dětřichov nad Bystřicí. Zaliczany jest do Korony Sudetów.

Niski Jesionik

653

Bukowa Góra

507

Szczyt w polskiej czę¶ci Gór Opawskich, położone na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Jarnołtówek

Góry Opawskie

654

Czapka

400

Wzgórze w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), położone pomiędzy wsi± Jarnołtówek a Konradów. Na północnym zboczu góry znajduje się Ľródło rzeki Prudnik.

Góry Opawskie

655

Długota

457

Najwyższy szczyt masywu Długoty w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina). Jest także najwyższym szczytem powiatu prudnickiego.

Góry Opawskie

656

Graniczna Góra

536

Góra Graniczna albo Graniczny Wierch (czes. Hraniční vrch) - szczyt graniczny pomiędzy Polsk± a Czechami, w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), w Sudetach Wschodnich, oddalony o około 2 km na północny wschód od miejscowo¶ci Město Albrechtice. Około 200 metrów od Granicznego Wierchu znajduje się szczyt Na Granicy (czes. Na Hranici) o wysoko¶ci 541 m.

Góry Opawskie

657

Kapliczna Góra

320

Wzniesienie w polskiej czę¶ci Gór Opawskich w Sudetach Wschodnich, na skraju masywu Długoty. Inna nazwa to ¦więconka. Wznosi się około 2,5 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Prudnik.

Góry Opawskie

658

Klasztorne Wzgórze

316

Wzniesienie w polskiej czę¶ci Gór Opawskich w Sudetach Wschodnich, na skraju masywu Długoty. Inna nazwa to Kozia Góra.

Góry Opawskie

659

Kobylica (Dębowiec)

395

Szczyt w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), w Sudetach Wschodnich. Na szczycie znajduje się granitowy pomnik poety Josepha von Eichendorffa z 1911. Na szczyt wiedzie niebieski oraz czerwony szlak z Prudnika. Na szczyt najłatwiej się dostać z drogi powiatowej (Prudnik-Dębowiec), która wiedzie około 300 m od wierzchołka góry. Na północ od szczytu znajduje się kopalnia dolnokarbońskich szarogłazów Dębowiec.

Góry Opawskie

660

Kraska

391

Szczyt w masywie Długoty w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), w Sudetach Wschodnich, leż±cy w obrębie Lasu Prudnickiego. Na południowych stokach wzniesienia znajduje się kamień graniczny Królewskiego Miasta Prudnika z 1730 r.

Góry Opawskie

661

Krzyżówka

427

Szczyt w Górach Opawskich. Inna nazwa to Krzyżówka. W przeszło¶ci wzniesienie nosiło niemieck± nazwę Kreuzberg (polska nazwa jest dokładnym tłumaczeniem niemieckiej). Pochodzi ona od dębowego krzyża, który kiedy¶ stał na wzniesieniu, na którym w XVII wieku stała szubienica. W maju 1992 roku pochodz±cy z Jarnołtówka Niemcy postawili nowy krzyż.

Góry Opawskie

662

Lipowiec

370

Najwyższe wzniesienie Masywu Lipowca w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina). Znajduje się na obszarze Lasu Trzebińskiego. Południowymi zboczami przebiega granica polsko-czeska. Na południowo-zachodnim stoku znajduje się nieczynny kamieniołom.

Góry Opawskie

663

Okopowa

388

Szczyt w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina) w Sudetach Wschodnich, na terenie Lasu Prudnickiego. Na szczycie znajduj± się pozostało¶ci grodziska zwanego Szwedzkim Szańcem. Przez szczyt wiedzie niebieski szlak z Prudnika.

Góry Opawskie

664

Olszak

453

Szczyt w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina) w Sudetach Wschodnich, nad przełomem Złotego Potoku. Na północno-zachodnim stoku znajduje się staw Żabie Oczko w zagłębieniu dawnego kamieniołomu, natomiast na wschodnim stoku - oczko wodne Morskie Oczko, w zagłębieniu mniejszego kamieniołomu.

Góry Opawskie

665

Parkowa Góra (Opaw.)

543

Masyw w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina) w Sudetach Wschodnich, w rejonie Głuchołaz. Bardziej jest znana pod nazw± Góra Chrobrego. Na masywie, nad Wisz±cymi Skałami, znajduje się zabytkowa kapliczka ¶w. Anny z 1908 r. Do masywu Góry Parkowej zalicza się szczyty górskie: Przedni± Kopę (Vorder-Koppe, 467 m), ¦redni± Kopę (Mittel-Koppe, 543 m) i Tyln± Kopę (Hinter-Koppe, 527 m). Wzdłuż drogi na szczyt Przedniej Kopy znajduj± się kamienne kapliczki drogi krzyżowej.

Góry Opawskie

666

Sępik

356

Wzniesienie w polskiej czę¶ci Gór Opawskich w Sudetach Wschodnich. Znajduje się w północno ¶rodkowej czę¶ci Gór Opawskich, zwanej Lasem Prudnickim, na północnej ich krawędzi, około 2 km na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Dębowiec.

Góry Opawskie

667

Szyndzielowa Kopa

533

Szczyt w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina) w Sudetach Wschodnich. Nazwa szczytu pochodzi od szyndziołów, czyli drewnianych gontów. WyraĽne góruje nad leż±c± o 200 m niżej Pokrzywn±. Wiedzie przez ni± czerwony szlak z Pokrzywnej na Biskupi± Kopę. Przez wierzchołek przebiega Główny Szlak Sudecki.

Góry Opawskie

668

¦więta Góra

353

Wzniesienie w polskiej czę¶ci Gór Opawskich w Sudetach Wschodnich. Leży w północno ¶rodkowej czę¶ci Gór Opawskich zwanej Lasem Prudnickim, na północnej ich krawędzi, około 4 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Prudnik.

Góry Opawskie

669

Wróblik

396

Szczyt w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina) w Sudetach Wschodnich, w masywie Długoty. Wznosi się na granicy polsko-czeskiej i jest najwyższym szczytem na terenie miasta Prudnik. Przez wierzchołek przebiega żółty szlak z Wieszczyny do Trzebiny.

Góry Opawskie

670

Zamkowa Góra (Opaw.)

571

Trzeci co do wysoko¶ci szczyt Gór Opawskich. Wznosi się w masywie Biskupiej Kopy, w północno ¶rodkowej czę¶ci Gór Opawskich, na północnej ich krawędzi, zwanej Lasem Prudnickim, około 1,6 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Pokrzywna.

Góry Opawskie

671

Zbylut

353

Wzniesienie w polskiej czę¶ci Gór Opawskich w Sudetach Wschodnich, położone na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Opawskich w północno ¶rodkowej czę¶ci Gór Opawskich zwanej Lasem Prudnickim, na północnej ich krawędzi, około 4,8 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Prudnik

Góry Opawskie

672

Mała Kopa (Opaw., CZ)

772

Mała Kopa (czes. Nad Petrovou chatou) - szczyt w pa¶mie Gór Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), oddalony o około 330 m na południowy zachód od przełęczy Petrovy boudy. Jest położona w ¶rodkowej czę¶ci pasma, na grzbiecie odchodz±cym od Biskupiej Kopy (czes. Biskupská kupa) w kierunku południowym.

Góry Opawskie

673

Vetrna (CZ)

800

Szczyt w pa¶mie Gór Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), położony na terenie Czech, czes. Větrná hora. Jest oddalony około 2,5 km na południe od szczytu Biskupia Kopa (czes. Biskupská kupa).

Góry Opawskie

674

Zamecky pahorek (CZ)

868

Szczyt w pa¶mie Gór Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), położony w Czechach, o około 1,5 km na północny zachód od miejscowo¶ci Horní Údolí, czes. Zámecký pahorek. Ma kształt kopulasty, z płaskim wierzchołkiem, góruj±cym od południowego wschodu nad Rejvízem.

Góry Opawskie

675

Skalista Kopa (Zawada)

778

Zawada - dwuwierzchołkowy grzbiet ze szczytami na wysoko¶ci 808 i 778 m, znajduj±cy się w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, w pobliżu wsi Kamienica, Bolesławów i Nowa Morawa. Grzbiet Zawady wciska się w widły rzeki Morawki i jej lewego dopływu Kamienicy, stanowi±c najbardziej na wschód wysunięte ramię ¦nieżnika. Od południa poprzez Przełęcz Staromorawsk± odchodzi od Rykowiska. Wyższy, południowy szczyt nosi nazwę Stromy (808 m), północny to Skalista Kopa (778 m). Wypłaszczenie pod szczytem na północy nosi nazwę Góra Oliwna (647 m).

Masyw ¦nieżnika

676

Góra Oliwna (Zawada)

647

Zawada - dwuwierzchołkowy grzbiet ze szczytami na wysoko¶ci 808 i 778 m, znajduj±cy się w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, w pobliżu wsi Kamienica, Bolesławów i Nowa Morawa. Grzbiet Zawady wciska się w widły rzeki Morawki i jej lewego dopływu Kamienicy, stanowi±c najbardziej na wschód wysunięte ramię ¦nieżnika. Od południa poprzez Przełęcz Staromorawsk± odchodzi od Rykowiska. Wyższy, południowy szczyt nosi nazwę Stromy (808 m), północny to Skalista Kopa (778 m). Wypłaszczenie pod szczytem na północy nosi nazwę Góra Oliwna (647 m).

Masyw ¦nieżnika

677

Młyńsko Płd.

984

Rozległy szczyt w północnym rozrogu Masywu ¦nieżnika (Sudety Wschodnie), wznosz±cy się ponad wsiami Kletno i Kamienica w gminie Stronie ¦l±skie, rozci±gaj±cy się pomiędzy dolin± potoku Kle¶nica na zachodzie a dolin± rzeki Kamienica na wschodzie. Inna nazwa to Młyńska Góra, niem. Mühl Berg, Mühlberg. Na północy grzbiet Młyńska opada do Kletna, a na południu oddzielony jest od Porębka płytk± przełęcz±. Posiada dwie kulminacje: północn± o wysoko¶ci 991 m i południow± o wysoko¶ci 984 m.

Masyw ¦nieżnika

678

Dworska Góra

596

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, około 1 km na północny zachód od centrum miasteczka Stronie ¦l±skie. Leży w grzbiecie Krowiarek, ci±gn±cym się od Chłopka ku północnemu wschodowi. Dalszy ci±g tego grzbietu nosi nazwę KuĽniczych Gór.

Masyw ¦nieżnika

679

Dzicza Góra

578

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w zachodniej czę¶ci Krowiarek, dawniej niem. Kirch Berg. Na północnym zachodzie rozległe, bezimienne siodło, którym biegnie droga z Bystrzycy Kłodzkiej do Trzebieszowic, ł±czy je z masywem Żelaznych Gór. Na północnym wschodzie ł±czy się z grzbietem odchodz±cym od Modlisza w głównym grzbiecie Krowiarek. Na południe od Dziczej góry leży Nowy Waliszów.

Masyw ¦nieżnika

680

Grodnik

626

Rozległe wzniesienie w północno-zachodniej czę¶ci Masywu ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od ¦nieżnika, w północnej czę¶ci Krowiarek, około 2,5 km, na południe od miejscowo¶ci Trzebieszowice. Położone jest w głównym grzbiecie Krowiarek pomiędzy Kwa¶niakiem na południu a Różank± na północnym zachodzie.

Masyw ¦nieżnika

681

Kamiennik (Krowiarki)

586

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, we wschodniej czę¶ci masywu Żelaznych Gór, dawniej niem. Steinbusch. Na południowym zachodzie ł±czy się z ŻeleĽniakiem, który jest ich najwyższ± kulminacj±. Od Kamiennika odchodz± dwa ramiona: północne, z bezimiennymi kulminacjami, zamykaj±ce od wschodu kotlinę Piotrowic Górnych i rozgałęziaj±ce się w kierunku Romanowa oraz południowe, ci±gn±ce się w kierunku centrum Nowego Waliszowa.

Masyw ¦nieżnika

682

Karczmisko (Krowiarki)

710

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, na północno-zachodnim rozrogu odchodz±cym od ¦nieżnika, w ¶rodkowej czę¶ci Krowiarek, około 5 km na zachód od miejscowo¶ci Stronie ¦l±skie. Wznosi się w ¶rodkowej czę¶ci Krowiarek, w bocznym grzbiecie, odchodz±cym od grzbietu północno-wschodniego w rejonie Przełęczy pod Chłopkiem ku zachodowi i skręcaj±cym w Wapnisku na północ. Za Karczmiskiem grzbiet ponownie skręca na północny zachód, a póĽniej na północ.

Masyw ¦nieżnika

683

Kierzna

564

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, około 1,5 km na południowy zachód od miasteczka L±dek-Zdrój, dawniej niem. Wiedmuths Busch. Jest to wydłużony, niezbyt rozległy masyw, ci±gn±cy się ku północnemu wschodowi w kierunku L±dka. Ku północnemu zachodowi odchodzi od niego niezbyt wyraĽny grzbiet ł±cz±cy go z Radoszk±. Na południowym zachodzie przełęcz Farna Lgota ł±czy go z Siniakiem. Na południe od wzniesienia położone s± K±ty Bystrzyckie, na zachód przysiółek K±tów Kłodno, a na północ Radochów.

Masyw ¦nieżnika

684

Kopka (L±dek Zdrój)

546

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, około 2 km na północny zachód od miasteczka L±dek-Zdrój. Tworzy ono południow±, niższ± kulminację masywy Radoszki. Na południu, niewyraĽny grzbiet ł±czy cały masyw z Siniakiem i pozostał± czę¶ci± Krowiarek.

Masyw ¦nieżnika

685

KuĽnica

578

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka. Leży w grzbiecie Krowiarek ci±gn±cym się od Chłopka ku północnemu wschodowi, poprzez KuĽnicze Góry po Siedlicę i Dzielec. Jest pierwszym, od południowego zachodu, wzniesieniem KuĽniczych Gór.

Masyw ¦nieżnika

686

KuĽnicza Góra

541

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka. Leży w grzbiecie Krowiarek ci±gn±cym się od Chłopka ku północnemu wschodowi, poprzez KuĽnicze Góry po Siedlicę i Dzielec. Jest pierwszym, od północnego wschodu, wzniesieniem KuĽniczych Gór. Od południowego wschodu, wschodu i północnego wschodu ci±gnie się dolina Białej L±deckiej, oddzielaj±ca je od Gór Złotych. Dolin± biegnie linia kolejowa i droga ze Stronia ¦l±skiego do Kłodzka.

Masyw ¦nieżnika

687

Kwa¶niak

644

Rozległe wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego szczytu, w północnej czę¶ci Krowiarek, dawniej niem. Sauer-Berg. Położone jest w głównym grzbiecie Krowiarek pomiędzy Żabnic± na południowym wschodzie a Grodnikiem na północnym wschodzie. Odchodzi od niego na północny zachód grzbiet przez Modlisze, Dzicz± Górę, Żelazne Góry, Piotrowicki Las, Wapniarkę, Dębow± i Goryczkę, kończ±cy się nad Krosnowicami.

Masyw ¦nieżnika

688

Modlisze

622

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w zachodniej czę¶ci Krowiarek, dawniej niem. Mittel Berg. Znajduje się nieco na zachód od głównego grzbietu. Na południowym wschodzie odchodzi od niego długi grzbiet z Dzicz± Gór±, Żelaznymi Górami, Piotrowickim Lasem, Wapniark±, Dębow± i kończ±cy się nad Krosnowicami. Na południe od wzniesienia biegnie droga polna z Nowego Waliszowa do Konradowa. W dolinie, na południowy zachód znajduj± się ostatnie zabudowania Nowego Waliszowa.

Masyw ¦nieżnika

689

Modrzeńce

670

Dwuwierzchołkowe wzniesienie (670 i 630 m) w północno-zachodniej czę¶ci Masywu ¦nieżnika, w południowo-zachodniej czę¶ci Krowiarek, w krótkim, bocznym ramieniu, odchodz±cym na zachód od Żabnicy, dawniej niem. Lerchen Berge. Na północ od wyższej kulminacji wznosi się Skowronek. Razem tworz± niewielki masyw, od północy i północnego wschodu otoczony dolin± potoku Rownica, nosz±c± nazwę Rudy Dół. Od południa dolina potoku (dopływ z Marcinkowa) o nazwie Żabi Dół oddziela Modrzeńce od Górzycy. Obie te doliny, choć krótkie, s± bardzo głębokie, a zbocza masywu - strome. Ku zachodowi opada on również stromym zboczem do Wysoczyzny Idzikowa w Rowie Górnej Nysy.

Masyw ¦nieżnika

690

Piotrowicki Las

486

Niewielki, wydłużony wał górski w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek. Na północnym zachodzie Przełęcz Mielnicka oddziela go od Wapniarki, a na południowym wschodzie Przełęcz Piotrowicka od Żelaznych Gór. Na północy dolina potoku Piotrówka oddziela je od masywu Słupca, natomiast od południowego zachodu graniczy z Rowem Górnej Nysy. W ¶rodkowej czę¶ci wznosi się kulminacja Mrówczyńca (487), a na południowy wschód od niej nieco niższa - Grodowej (481 m). Na zachodnich zboczach znajduje się wie¶ Mielnik, a na północno-wschodnich Piotrowice Dolne.

Masyw ¦nieżnika

691

Po¶rednica

569

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, dawniej niem. Mittelberg. Leży w grzbiecie Krowiarek, ci±gn±cym się od Chłopka ku północnemu wschodowi, poprzez KuĽnicze Góry po Siedlicę i Dzielec. Jest ¶rodkowym wzniesieniem KuĽniczych Gór, leż±cym między KuĽnic± a KuĽnicz± Gór±. Od południowego wschodu opada do doliny Białej L±deckiej.

Masyw ¦nieżnika

692

Prosta

572

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego głównego szczytu, w północnej czę¶ci Krowiarek, około 1,3 km, na południe od miejscowo¶ci Trzebieszowice, niem. Richt-Berg. Położone jest w bocznym grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym na północny wschód od Różanki, poprzez Kolebę, od której odchodzi kilka krótkich odnóg ku północnemu zachodowi, północy, północnemu wschodowi i wschodowi, pooddzielanych niewielkimi dolinkami. W północno-zachodnim wznosi się Prosta. Na północ od Prostej położona jest stacja kolejowa w Trzebieszowicach.

Masyw ¦nieżnika

693

Rychtarzowa Góra

498

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego szczytu, w północno-¶rodkowej czę¶ci Krowiarek, około 1,6 km, na południowy wschód od miejscowo¶ci Ołdrzychowice Kłodzkie. Rychtarzowa Góra jest niewielkim wzniesieniem Krowiarek, góruj±cym nieznacznie nad miejscowo¶ci± Romanowo oraz wsi± Ołdrzychowice Kłodzkie.

Masyw ¦nieżnika

694

Siedlica

507

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, dawniej niem. Sattel Berg. Leży w grzbiecie Krowiarek ci±gn±cym się od Chłopka ku północnemu wschodowi, poprzez KuĽnicze Góry po Siedlicę. Na północ od niej wznosi się Dzielec.

Masyw ¦nieżnika

695

Siniak

658

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, około 3 km na południowy zachód od miasteczka L±dek-Zdrój, dawniej niem. Blauerberg. Jest to wydłużony masyw, ci±gn±cy się ku północnemu zachodowi i kończ±cy koło dawnej stacji kolejowej w Radochowie. Ku południowi odchodzi od niego kręty grzbiet, który ł±czy go z Chłopkiem. Na północnym wschodzie przełęcz Farna Lgota ł±czy go z Kierzn± i dalej z Radoszk± - najdalej na północny-wschód wysuniętym szczytem Krowiarek i całego Masywu ¦nieżnika. Na południe od wzniesienia położone s± K±ty Bystrzyckie, na zachód przysiółek K±tów Kłodno, a na północ Radochów.

Masyw ¦nieżnika

696

Skałeczna

570

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego szczytu, w północnej czę¶ci Krowiarek, około 2 km, na południowy zachód od miejscowo¶ci Trzebieszowice, dawniej niem. Hartenberg. Położone jest w głównym grzbiecie Krowiarek pomiędzy Różank± na wschodzie a Wróblowym Kierzem na północy. Od południa i zachodu ogranicza j± dolina Piotrówki, od północnego wschodu dolina bezimiennego potoku, dopływu Białej L±deckiej.

Masyw ¦nieżnika

697

Skowronek

593

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w południowo-zachodniej czę¶ci Krowiarek, dawniej niem. Lerchen Berg. Wznosi się w krótkim, bocznym ramieniu, odchodz±cym na zachód od Żabnicy na północ od głównej kulminacji Modrzeńców. Od północy i północnego wschodu otoczony dolin± potoku Równica, nosz±c± nazwę Rudy Dół.

Masyw ¦nieżnika

698

Skowronia Góra

839

Wzniesienie w Krowiarkach (należ±cych do Masywu ¦nieżnika), w pobliżu wyludnionej wsi Marcinków. Od szczytu odchodzi na zachód krótki, boczny grzbiet z kulminacj± Górzycy. Bezle¶ny wierzchołek stanowi doskonały punkt widokowy na Kotlinę Kłodzk± (a wła¶ciwie Rów Górnej Nysy) oraz otaczaj±ce j± pasma górskie: Góry Sowie, Góry Bardzkie, Góry Złote, Góry Bialskie, Masyw ¦nieżnika, Góry Bystrzyckie oraz Góry Stołowe. Zza Gór Bialskich wyłania się Wysoki Jesionik.

Masyw ¦nieżnika

699

Wróblowy Kierz

486

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego szczytu, w północnej czę¶ci Krowiarek, około 2 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Trzebieszowice, dawniej niem. Frobel busch. Położone jest w głównym grzbiecie Krowiarek pomiędzy Skałeczn± na południu, a Przełęcz± Romanowsk±, która oddziela je od masywu Sędzisza na północnym zachodzie. Jest to niezbyt wybitna kulminacja wznosz±ca się od wschodu nad szos± z Nowego Waliszowa do Trzebieszowic przez Przełęcz Romanowsk±. Na zachód od wzniesienia leży miejscowo¶ć Romanowo.

Masyw ¦nieżnika

700

Żabnica

720

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego szczytu, w ¶rodkowej czę¶ci Krowiarek. Położone jest w głównym grzbiecie Krowiarek pomiędzy Skowroni± Gór± na południowym wschodzie, a Kwa¶niakiem na północnym zachodzie. Odchodzi od niego na zachód krótki grzbiet z Modrzeńcami i Skowronkiem, kończ±cy się nad Wysoczyzn± Idzikowa w Rowie Górnej Nysy.

Masyw ¦nieżnika

RangePeaks reached

Alpy Styryjsko-Dolnoaustriackie

0 / 1

Góry Bardzkie

0 / 99

Góry Bialskie

0 / 11

Góry Bystrzyckie

0 / 91

Góry Opawskie

0 / 26

Góry Orlickie

0 / 70

Góry Złote

0 / 49

Hanusovicka vrchovina

0 / 1

Kotlina Kłodzka

0 / 20

Masyw ¦nieżnika

0 / 109

Niski Jesionik

0 / 1

Wysoki Jesionik

0 / 13

Wyżyna Zabrzeska

0 / 1

Total

0 / 492(c) 2010 - 2018 Robert Celiński, Byledobiec Anin