RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Description: Grań Tatr

Mountain range/group ID: 15


Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: Arkadiusz Duda (arus)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

0

Ciemniak

2096

Najdalej na zachód wysunięty szczyt należ±cy do masywu Czerwonych Wierchów w Tatrach Zachodnich. Znajduje się w głównej grani Tatr, na granicy polsko-słowackiej, słow. Temniak. Wznosi się pomiędzy niewielk± Mułow± Przełęcz± (2067 m), oddzielaj±c± go od Krzesanicy, a wybitn± Tomanow± Przełęcz± (1686 m).

1

Krzesanica

2122

Szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich, przez któr± przebiega granica polsko-słowacka, słow. Kresanica. Jest najwyższym szczytem zespołu Czerwonych Wierchów. Krzesanica wznosi się nad polsk± Dolin± Miętusi± i słowack± Dolin± Cich±. Od wschodu s±siaduje z Małoł±czniakiem (2096), oddzielona od niego Litworow± Przełęcz± (2037 m), od zachodu z Ciemniakiem (2096), oddzielona Mułow± Przełęcz± (2067 m). Nazwa szczytu pochodzi od północnej ¶ciany zwanej krzesan±.

2

Małoł±czniak

2096

Szczyt w Tatrach Zachodnich, należ±cy do masywu Czerwonych Wierchów. Leży w głównej grani Tatr, na granicy polsko-słowackiej, słow. Malolúčniak. Na wschód s±siaduje z Kop± Kondrack± (2005 m), oddzielony od niej Małoł±ck± Przełęcz± (1924 m), na zachód z Krzesanic± (2122 m) poprzez Litworow± Przełęcz (2037 m). Jego nazwa pochodzi od Doliny Małej Ł±ki, nad któr± się znajduje, poza tym wznosi się nad Dolin± Ko¶cielisk± oraz Dolin± Cich± (od strony słowackiej).

3

Kopa Kondracka

2004

Szczyt w Tatrach Zachodnich, najniższy z Czerwonych Wierchów, wysunięty najbardziej na wschód. Leży w głównej grani Tatr, na granicy polsko-słowackiej, słow. Kondratova kopa. Znajduje się pomiędzy Suchym Wierchem Kondrackim (1890 m), oddzielona od niego Przełęcz± pod Kop± Kondrack± (1863 m), oraz Małoł±czniakiem (2096 m), od którego oddzielona jest Małoł±ck± Przełęcz± (1924 m). Kopa Kondracka wznosi się nad trzema dolinami walnymi: Dolin± Małej Ł±ki (jej górnym piętrem - Wyżni± ¦wistówk± Małoł±ck±), Dolin± Bystrej (jej górnym piętrem - Dolin± Kondratow±) i Dolin± Cich± (jej odnog± - Dolink± Rozpadł±). Od wierzchołka odchodzi północna grań Kopy Kondrackiej, ł±cz±ca się poprzez Kondrack± Przełęcz z Giewontem.

4

Giewont

1894

Charakterystyczna góra w polskich Tatrach Zachodnich o bardzo stromym północnym zboczu, ¶wietnie widoczna z Zakopanego. Na szczycie znajduje się krzyż, który został wzniesiony w 1901 roku przez parafian z Zakopanego. Widoczna czę¶ć krzyża ma wysoko¶ć 15 m, a dodatkowo jest on wkopany 2,5 w skały. Został zbudowany z 400 żelaznych elementów, które waż± w sumie blisko 2 tony. Masyw Giewontu składa się jeszcze z Długiego Giewontu (1867 m) i Małego Giewontu (1728 m). Najwyższy z nich Wielki Giewont, uznawany za wła¶ciwy szczyt całego masywu, znajduje się w ¶rodku, oddzielony od Długiego Giewontu przełęcz± Szczerba (1823 m), a od Małego Giewontu Giewonck± Przełęcz± (1680 m). Jest on często uważany za najwyższy szczyt należ±cy do Tatr Zachodnich, który jest położony w cało¶ci w Polsce. Wyższa jest jednak Twarda Kopa, zazwyczaj pomijana z powodu bardzo niewielkiej minimalnej deniwelacji względnej (wybitno¶ci). Wielki Giewont jest też szczytem zwornikowym - odchodzi od niego w kierunku południowym grań, która poprzez Kopę Kondrack± ł±czy się z Czerwonymi Wierchami. W grani tej znajduje się Wyżnia Kondracka Przełęcz (1765 m) i Kondracka Przełęcz (1725 m). Wielki Giewont wznosi się ponad dolinami: Str±żysk±, Białego, Małej Ł±ki i Kondratow±. Jego północne ¶ciany, widoczne z Zakopanego, opadaj± bardzo strom± ¶cian± o wysoko¶ci ok. 600 m do Małej Dolinki.

5

Długi Giewont

1867

Tatry Zachodnie

6

Suchy Wierch Kondr.

1893

Szczyt o w grani głównej Tatr Zachodnich, na granicy polsko-słowackiej, słow. Suchý vrch Kondracký. Wznosi się pomiędzy Kop± Kondrack± (2005 m) i Mał± Such± Czub± Kondrack± (1864 m). Od Kopy Kondrackiej oddzielony jest Przełęcz± pod Kop± Kondrack± (1863 m), od Małej Suchej Czuby Gładkim Przechodem (1801 m).

7

Goryczkowa Czuba

1913

Szczyt w Tatrach Zachodnich, leż±cy w głównej grani Tatr, na granicy polsko-słowackiej, słow. Goričkova kopa lub Horičkova kopa. Od s±siedniego (w kierunku na zachód) szczytu, Wysokiej Suchej Czuby oddzielona jest przełęcz± Wysokie Wrótka (ok. 1845 m), od położonego na wschód Po¶redniego Goryczkowego Wierchu - Goryczkow± Przełęcz± ¦wińsk± (1801 m). Ma dwa wierzchołki rozdzielone przeł±czk± o około pięciometrowym wcięciu. Po północnej, polskiej stronie, od szczytu do Doliny Bystrej biegnie długi grzbiet, zwany Kondratowym Wierchem, który oddziela od siebie dwie dolinki: Dolinę Such± Kondrack± i Dolinę Goryczkow± ¦wińsk± (zachodnia odnoga Doliny Goryczkowej). Najbardziej strome s± północno-zachodnie stoki opadaj±ce do Doliny Suchej Kondrackiej. Po słowackiej stronie stoki Goryczkowej Czuby opadaj± do Doliny Cichej.

8

Po¶r. Goryczkowy W.

1874

Po¶redni Goryczkowy Wierch (słow. Prostredný vrch horičkový) - szczyt leż±cy w grani głównej Tatr Zachodnich, na granicy polsko-słowackiej, pomiędzy Kasprowym Wierchem, od którego oddzielony jest Goryczkow± Przełęcz± nad Zakosy (1816 m), oraz Goryczkow± Czub± (1913 m), od której oddzielony jest Goryczkow± Przełęcz± ¦wińsk± (1801 m)

9

Kasprowy Wierch

1987

Bardzo popularny w¶ród turystów szczyt w Tatrach Zachodnich, w głównej grani Tatr, na granicy polsko-słowackiej. Dawne nazwy to Kasprowa Czuba, Stawiańska Czuba, Goryczkowiańska Czuba, słow. Kasprov vrch. Góruje nad trzema dolinami: Dolin± Bystrej i Dolin± Suchej Wody G±sienicowej po stronie polskiej oraz Dolin± Cich± po stronie słowackiej. Jest zwornikiem dla 4 grani. Na górę można wjechać kolejk±, na szczycie znajduje się restauracja oraz stacja meteorologiczna.

10

Beskid

2012

Najdalej wysunięty na wschód szczyt Tatr Zachodnich, położony pomiędzy Such± Przełęcz± (1950 m) a przełęcz± Liliowe (1952 m) w głównej grani Tatr

11

Po¶rednia Turnia

2128

Drugi od zachodu szczyt Tatr Wysokich, na granicy polsko-słowackiej, słow. Prostredná kopa. Leży w grani głównej Tatr, pomiędzy Skrajn± Turni± (oddzielony od niej Skrajn± Przełęcz± o wysoko¶ci 2071 m), a ¦winic±, od której oddzielony jest ¦winick± Przełęcz±.

12

¦winica

2301

Zwornikowy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różni±cych się wysoko¶ci± o 10 m, słow. Svinica. Maj±ca kształt szerokiej piramidy skalnej ¦winica jest pierwszym od zachodu wybitnym szczytem (o wybitno¶ci ponad 100 m) Tatr Wysokich i kapitalnym punktem widokowym. Dwa wierzchołki ¦winicy rozdziela przełęcz - ¦winicka Szczerbina Niżnia (2278 m), opada spod niej Żleb Blatona. Wyższy wierzchołek ma 2301 m i prowadzi na niego szlak turystyczny. Niższy, zwany wierzchołkiem taternickim, ma wysoko¶ć 2291 m i jest niedostępny turystycznie. Niektórzy za trzeci wierzchołek uznaj± też niewybitny garb ¦winickiej Kopy. Punktem zwornikowym, przez który przebiega granica państwowa pomiędzy Polsk± a Słowacj±, jest jej główny wierzchołek. ¦winica leży w miejscu załamania się głównego grzbietu Tatr pod k±tem prostym i odej¶cia bocznej, 9-kilometrowej długo¶ci wschodniej grani ¦winicy zakończonej Wołoszynem. Odcinkiem tej grani od Zawratu poprowadzono szlak Orlej Perci.

13

Krywań (SK)

2496

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Tatr Wysokich po stronie słowackiej, o charakterystycznym, zakrzywionym wierzchołku, od którego wzi±ł swoj± nazwę, słow. Kriváň(c) 2010 - 2024 Robert Celiński, Byledobiec Anin