RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Description: Bieszczady, Karpaty Ukraińskie, Góry Sanocko-Turczańskie

Mountain range/group ID: 9Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: Arkadiusz Duda (arus)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

0

Berci (UA)

1015

Bieszczady

Bieszczady

1

Berdo

1041

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich w masywie Hyrlatej, posiadaj±cy trzy wierzchołki: Rosocha (1084 m), Hyrlata (1103 m) i Berdo. Masyw ten odgałęzia się w północno-zachodnim kierunku od pasma granicznego i znajduje się pomiędzy dolinami Solinki i Roztoczki.

Bieszczady

2

Besida

856

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

3

Borsuk

991

Szczyt górski w pa¶mie granicznym Bieszczadów, położony na granicy ze Słowacj±, słow. Borsukov vrch

Bieszczady

4

Bucznik

768

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, położony na południe od Ustrzyk Dolnych

Góry Sanocko-Turczańskie

5

Bukowe Berdo

1311

Masyw w Bieszczadach, którego szczytowe partie zajmuje połonina, znajduje się tu też trochę piaskowcowych skałek. Leży na północ od masywu Krzemienia - jest od niego oddzielony płytk± przełęcz±.

Bieszczady

6

Bukowina

911

Szczyt w Bieszczadach, położony w grzbiecie biegn±cym ze szczytu Smerek na północ

Bieszczady

7

Chresty

998

Bieszczady

Bieszczady

8

Chryszczata

998

Szczyt w Bieszczadach, w pa¶mie Wołosania. Na szczycie stoi betonowa wieża geodezyjna z czasów zaborów. Nazwa Chryszczata wywodzi się od łemkowskiej nazwy ro¶liny chreszczate zilie (czworolist pospolity) lub od skrzyżowania dróg (ukr. chrest - krzyż). Na zachodnich stokach Chryszczatej znajduj± się osuwiskowe Jeziorkami Duszatyńskimi.

Bieszczady

9

Czeremcha (UA)

1131

Bieszczady

Bieszczady

10

Czerenin

928

Szczyt w granicznym (wododziałowym) pa¶mie Bieszczadów Zachodnich, położony na granicy ze Słowacj±, słow. Černiny

Bieszczady

11

Czerenina

981

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, najwyższy w zaliczanym do Pasma Łopiennika i Durnej masywie położonym pomiędzy dolinami Solinki, Wetliny i przełęcz± Przysłup (678 m). Znajduje się w głównym grzbiecie masywu, na północny wschód od Krzemiennej (937 m), od której oddzielona jest przełęcz± (766 m). Na zachód odbiega ze szczytu wyrównany grzbiet Falowej (968 m).

Bieszczady

12

Czerteż

1071

Szczyt w granicznym (wododziałowym) pa¶mie Bieszczadów Zachodnich, położony na granicy ze Słowacj±, słow. Čer»aľ

Bieszczady

13

Czoło

1159

Szczyt górski w Bieszczadach Zachodnich, na granicy polsko-słowackiej, w głównym, wododziałowym pa¶mie Karpat, słow. Čelo, Vysoký vrch

Bieszczady

14

Durna

979

Szczyt górski w Bieszczadach Zachodnich, w Pa¶mie Łopiennika i Durnej, inna nazwa to Smolaków Kamień

Bieszczady

15

Dwernik Kamień

1004

Szczyt górski w Bieszczadach położony niedaleko Dwernika i Nasicznego, dawna nazwa Holica

Bieszczady

16

Dział (Hruń)

830

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich w pa¶mie Wysokiego Działu, inna nazwa Hruń

Bieszczady

17

Szer. Jaworzyńska (SK)

2210

Szeroka Jaworzyńska (słow. Javorinská ©iroká) - położony w słowackich Tatrach Wysokich rozłożysty masyw rozdzielaj±cy Dolinę Białej Wody (Bielovodská dolina) od Doliny Jaworowej (Javorová dolina). Szeroka Jaworzyńska jest położona w bocznej grani, na północ od Jaworowych Wierchów, łagodniejszej czę¶ci Jaworowej Grani.

18

Dziurkowiec

1188

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, znajduj±cy się w głównym grzbiecie pasma granicznego, pomiędzy Płasz± a Riab± Skał±, na granicy polsko-słowackiej, słow. Ďurkovec

Bieszczady

19

Falowa

968

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, drugi pod względem wysoko¶ci w masywie Falowej i Czereniny w Pa¶mie Łopiennika i Durnej

Bieszczady

20

Feliszówka

1006

Szczyt w Wysokim Dziale Bieszczadów Zachodnich

Bieszczady

21

Fereczata

1102

Szczyt w pa¶mie granicznym Bieszczadów Zachodnich, stanowi±cy kulminację bocznego grzbietu odbiegaj±cego z Okr±glika na wschód

Bieszczady

22

Feszów

697

Bieszczady

Bieszczady

23

Gerlach (Tatry, SK)

2655

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr oraz całych Karpat, zaliczany do Korony Europy, słow. Gerlachovský ątít. Masyw Gerlacha składa się z kilku wierzchołków. Grań rozpoczyna się od strony północno-zachodniej wierzchołkiem zwornikowym z grani± główn± - Zadnim Gerlachem (Zadný Gerlach, 2616 m), którego zbocza obniżaj± się do Przełęczy Tetmajera (Gerlachovské sedlo), za któr± wznosi się główny wierzchołek (2655 m). Dalej w grani znajduj± się kolejno Wyżnie Gerlachowskie Wrótka, wierzchołek Po¶redniego Gerlacha, Po¶rednie Gerlachowskie Wrótka, Gerlachowska Czuba i Niżnie Gerlachowskie Wrótka. Grzbiet kończy się południowo-wschodnim szczytem Małego Gerlacha (Kotlový ątít, 2601 m). Z wierzchołka Małego Gerlacha odchodz± dwa boczne ramiona obejmuj±ce Gerlachowski Kocioł (Gerlachovský kotol).

24

Głęboki Wierch

888

Bieszczady

Bieszczady

25

Gmyszów Wierch

876

Bieszczady

Bieszczady

26

Grandysowa Czuba

1026

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, kulminacja bocznego grzbietu opadaj±cego z najwyższego wierzchołka Bukowego Berda na północny wschód. Północny stok schodzi ku przełęczy (769 m), za któr± ci±gnie się pasmo Jeleniowatego. Inna nazwa to Kudriawyński Wierch.

Bieszczady

27

Gromadzyń

655

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich ponad Ustrzykami Dolnymi. Na szczycie znajduje się telewizyjna stacja retransmisyjna z wież± o wysoko¶ci 35 m. Na północno-wschodnim stoku zbudowano o¶rodek narciarski.

Góry Sanocko-Turczańskie

28

Gruszka

583

Szczyt w okolicach Leska, zaliczany do Bieszczadów lub Pogórza Bukowskiego

Bieszczady

29

Hajdosik (SK)

921

Bieszczady

Bieszczady

30

Halicz

1333

Trzeci pod względem wysoko¶ci szczyt w polskiej czę¶ci Bieszczadów i całych Bieszczadach Zachodnich. Położony jest we wschodniej czę¶ci grupy Tarnicy, pomiędzy Kop± Bukowsk± a Rozsypańcem. Jest zwornikiem dla biegn±cego w kierunku wschodnim grzbietu kulminuj±cego w Wołowym Garbie. Ze szczytu można podziwiać wspaniał± panoramę 360 stopni.

Bieszczady

31

Hasiakowa Skała (PW)

1232

Najdalej na wschód wysunięta kulminacja Połoniny Wetlińskiej w Bieszczadach, położona na północ od Przełęczy Wyżnej i na zachód od doliny potoku Prowcza. Na północ odchodzi ze szczytu boczny grzbiet Jawornika i Dwernika Kamienia, ci±gn±cy się aż do doliny Sanu. Od wysoko¶ci ok. 1100 m n.p.m. stoki pokrywa połonina. Kilka metrów na południe od najwyższego punktu znajduje się schronisko Chatka Puchatka, najwyżej położone w Bieszczadach.

Bieszczady

32

Hawrań (Tatry B., SK)

2152

Najwyższy szczyt Tatr Bielskich na Słowacji, słow. Havran. Jest to najwyższy wapienny szczyt całych Tatr. Hawrań oddzielony jest na zachodzie od s±siedniego Nowego Wierchu (1999 lub 2009 m) wyraĽn± Hawrani± Przełęcz± (1919 m). Na wschodzie Hawrań graniczy z Płaczliw± Skał± (2142 m), oddzielony Strzystarsk± Przełęcz± (1969 m). Szczyty te razem z Muraniem (na zachód od Nowego Wierchu) tworz± charakterystyczn± grupę, widoczn± m.in. z wielu miejsc w Tatrach Wysokich.

33

Hnatowe Berdo (PW)

1187

Mało wybitna kulminacja Połoniny Wetlińskiej w Bieszczadach Zachodnich. Położone jest na zachód od Osadzkiego Wierchu, jako zakończenie krótkiego bocznego grzbietu. Czę¶ć szczytowa pokryta jest połonin±. Wierzchołek nie jest dostępny dla turystów.

Bieszczady

34

Holica

762

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, położony na południowy zachód od Ustrzyk Dolnych

Góry Sanocko-Turczańskie

35

Hon

820

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich w pa¶mie Wysokiego Działu, położony na zachód od Cisnej

Bieszczady

36

Howerla (UA)

2061

Najwyższy szczyt Ukrainy i całych Beskidów, ukr. Howerła

Czarnohora

37

Hrubki

1186

Szczyt w pa¶mie granicznym Bieszczadów, na za Słowacj±, słow. Hrúbky

Bieszczady

38

Hulskie

846

Bieszczady

Bieszczady

39

Hyrlata

1103

Dwuwierzchołkowy szczyt w Bieszczadach Zachodnich

Bieszczady

40

Jasło

1153

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, stanowi±cy najwyższ± kulminację pasma ci±gn±cego się od Okr±glika w pa¶mie granicznym na północny zachód

Bieszczady

41

Jawor

827

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich w Pa¶mie Łopiennika i Durnej

Bieszczady

42

Jawor (Patryja)

741

Szczyt i masyw górski w Górach Sanocko-Turczańskich, góruj±cy nad Jeziorem Solińskim. Na mapach spotyka się również nazwę Patryja, a jako Jawor oznaczany jest niższy wierzchołek północno-zachodni (702 m). Na szczycie znajduj± się dwa maszty radiowo-telewizyjne, wyższy ma wysoko¶ć 98 m. Jawor posiada rozłożyst± sylwetkę i spor± wybitno¶ć (211 m). Od położonego na wschód pasma Żuków oddzielony jest przełęcz± o wysoko¶ci 530 m. W 2022 roku otwarto kolej gondolow±, która startuje ze szczytu Plasza w Solinie, przejeżdża ponad zapor± i dociera do zachodniego zbocza Jawora, gdzie umiejscowiona jest stacja końcowa z wież± widokow± i tarasem skywalk.

Góry Sanocko-Turczańskie

43

Jaworne

992

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony w pa¶mie Wysoki Dział, na południowy wschód od przełęczy Żebrak. Od południowego wschodu poprzez przełęcz (928 m) s±siaduje z Wołosaniem.

Bieszczady

44

Jawornik (graniczne)

1021

Szczyt w bocznym grzbiecie pasma granicznego Bieszczadów Zachodnich, odbiegaj±cym z Riabiej Skały na północ. Wznosi się 400 m ponad wsi± Wetlina. W±ska przełęcz (933 m) oddziela go od szczytu Paportnej. Inna nazwa szczytu to Sękowa.

Bieszczady

45

Jawornik (połoniny)

1047

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony na północny wschód od Połoniny Wetlińskiej, w bocznym grzbiecie opadaj±cym z Hasiakowej Skały

Bieszczady

46

Jawornik (UA)

1017

Góra na Ukrainie w okolicach miejscowo¶ci Wielkie Berezne, przy granicy ze Słowacj±. Pod szczytem znajduje się maszt.

Bieszczady

47

Jaworniki

908

Najwyższy szczyt w polskich Górach Sanocko-Turczańskich, zaliczany do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w mikroregionie Żuków

Góry Sanocko-Turczańskie

48

Jeleniowaty

907

Niewysoki grzbiet w Bieszczadach Zachodnich, położony pomiędzy dolin± Sanu na północy a pasmem Bukowego Berda na południu

Bieszczady

49

Kamienna

1201

Szczyt górski w głównym grzbiecie pasma granicznego Bieszczadów Zachodnich, na granicy polsko-słowackiej, słow. Kamenná lúka. Położony jest pomiędzy Krzemieńcem a Hrubkami.

Bieszczady

50

Kamienna Laworta

769

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich ponad Ustrzykami Dolnymi. Na północnym stoku góry znajduje się Stacja Narciarska Laworta.

Góry Sanocko-Turczańskie

51

Kańczowa

1115

Bieszczady

Bieszczady

52

Kiczera (m. Czoła)

964

Szczyt o wysoko¶ci w Bieszczadach Zachodnich, położony na północny wschód od Czoła

Bieszczady

53

Kiczera (Ustrzyki)

972

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w pa¶mie połonin. Jest kulminacj± grzbietu biegn±cego z Połoniny Dydiowskiej Bukowego Berda na zachód. Od Berda oddziela go głęboka przełęcz Pańskie Prysłopy (807 m).

Bieszczady

54

Kiczera Bieniowska

861

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich

Bieszczady

55

Kiczera Dydiowska

799

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich. Na północnym zboczu, poniżej szczytu, znajduje się jedna z większych bieszczadzkich jaskiń - Dydiowska Jama.

Bieszczady

56

Kiczera Sokolicka

836

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich

Bieszczady

57

Kiń

611

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich ponad Ustrzykami Dolnymi

Góry Sanocko-Turczańskie

58

Kińczyk Bukowski

1251

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, kulminacja Połoniny Bukowskiej

Bieszczady

59

Kopa

848

Bieszczady

Bieszczady

60

Kopa Bukowska

1320

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, należ±cy do najwyższych w tym regionie. Znajduje się w pa¶mie połonin, w grzbiecie ci±gn±cym się od Krzemienia do Halicza, od których Kopę Bukowsk± oddzielaj± płytkie przełęcze.

Bieszczady

61

Korbania

894

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w Pa¶mie Łopiennika i Durnej. Jest kulminacj± grzbietu odbiegaj±cego na północny wschód ze zwornika położonego na południe od Durnej. Opada on najpierw na przełęcz Hyrcza (692 m), a następnie wznosi się ku szczytowi Korbani. Od wrze¶nia 2014 roku na górze stoi drewniana wieża widokowa.

Bieszczady

62

Kosowiec

955

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony w grzbiecie odbiegaj±cym z Połoniny Caryńskiej (wierzchołek 1239 m) w kierunku północnym. Leży na północ od Magury Stuposiańskiej, od której oddzielony jest przełęcz± (829 m).

Bieszczady

63

Kraszyn (Krasija, UA)

1036

Bieszczady

Bieszczady

64

Kr±glica

943

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w Wysokim Dziale

Bieszczady

65

Kruhly Wierch (P. Car.)

1297

Jeden z czterech wierzchołków Połoniny Caryńskiej w Bieszczadach Zachodnich, stanowi±cy jej najwyższe wzniesienie

Bieszczady

66

Krysowa

840

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony w grzbiecie odbiegaj±cym ze Smereka na północ, pomiędzy Wysokim Berdem (968 m) na południu a Siwarn± (924 m) na północy

Bieszczady

67

Krywań (Tatry, SK)

2496

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Tatr Wysokich po stronie słowackiej, o charakterystycznym, zakrzywionym wierzchołku, od którego wzi±ł swoj± nazwę, słow. Kriváň. Południow± grani± na szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny przez Mały Krywań (słow. Malý Kriváň) i Krywańsk± Przeł±czkę (słow. Daxnerovo sedlo). Do 1793 roku uważany był za najwyższy szczyt Tatr, od 1935 roku jest narodow± gór± Słowaków. Szczyt został umieszczony także w hymnie Słowacji, w herbie Słowackiej Republiki Socjalistycznej (wieczny ogień na tle góry), a od 1 stycznia 2009 roku znajduje się na słowackich monetach o nominale 1, 2 i 5 eurocentów.

68

Krzemieniec (3 granice)

1221

Szczyt górski w wododziałowym pa¶mie Bieszczadów Zachodnich, przy którym schodz± się granice Polski, Słowacji i Ukrainy. Inna polska nazwa to Kremenaros, słow. Kremenec, ukr. Kremenec. Krzemieniec to najwyższy punkt Gór Bukowskich, czyli słowackiej czę¶ci Bieszczadów Zachodnich.

Bieszczady

69

Krzemienna

937

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, najdalej na południe położonym wybitny (dalej na południowy wschód leży niewysoki Jaworysz - 711 m) szczyt masywu Falowej i Czereniny, a także całego Pasma Łopiennika i Durnej

Bieszczady

70

Krzemień

1335

Drugi pod względem wysoko¶ci szczyt polskich Bieszczadów i całych Bieszczadów Zachodnich. Znajduje się w ¶rodkowej czę¶ci grupy Tarnicy (1346 m) i Halicza (1333 m), w pa¶mie połonin.

Bieszczady

71

Kucalata (SK)

917

Bieszczady

Bieszczady

72

Lutańska Holica (UA)

1375

Jeden z najwyższych szczytów Połoniny Równej na Ukrainie

Połonina Równa

73

Łomnica (Tatry, SK)

2634

Drugi po Gerlachu najwyższy szczyt Tatr, słow. Lomnický ątít. Na górę można wjechać kolej± linow±, której dolna stacja znajduje się w Tatrzańskiej Łomnicy, a po¶rednia nad Łomnickim Stawem (słow. Skalnaté pleso). Łomnica położona jest w bocznej grani odchodz±cej na południowy wschód od grani głównej w Wyżnim Baranim Zworniku (słow. Vyąná Barania stráľnica) w masywie Baranich Rogów (słow. Baranie rohy).

74

Łopiennik

1069

Szczyt górski w Bieszczadach Zachodnich, stanowi±cy najwyższ± kulminację Pasma Łopiennika i Durnej, zaliczany do Diademu Polskich Gór

Bieszczady

75

Magura Łomniańska (UA)

1024

Najwyższy szczyt Gór Sanocko-Turczańskich, położony na Ukrainie

Góry Sanocko-Turczańskie

76

Magura Stuposiańska

1016

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, stanowi±cy kulminację masywu rozci±gaj±cego się pomiędzy Przysłupem Caryńskim a Kosowcem. Masyw ten ma charakter podłużnego grzbietu przebiegaj±cego z NW na SE.

Bieszczady

77

Magurka

910

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w pa¶mie połonin, w grzbiecie odbiegaj±cym na północny wschód ze szczytu Smereka. Pełna nazwa to Magura Hulszczańska.

Bieszczady

78

Maguryczne

884

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, leż±cy w bocznym grzbiecie Wysokiego Działu, ł±cz±cego się z głównym na Przełęczy Żebrak

Bieszczady

79

Mała Rawka

1272

Kulminacj± grzbietu Dział w Bieszczadach Zachodnich

Bieszczady

80

Mała Semanowa

1071

Bieszczady

Bieszczady

81

Małe Jasło

1097

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich położony w ¶rodkowej czę¶ci bocznego grzbietu pasma granicznego ci±gn±cego się od Okr±glika przez Jasło aż do Cisnej

Bieszczady

82

Mały Król (Korołyk)

642

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich ponad Ustrzykami Dolnymi

Góry Sanocko-Turczańskie

83

Matragona

990

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w pa¶mie granicznym

Bieszczady

84

Menczył

1008

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w wododziałowym pa¶mie granicznym, położony po stronie polskiej, niedaleko granicy z Ukrain±

Bieszczady

85

Obnoga

1081

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w grupie Tarnicy i Halicza, inna nazwa to Pohar

Bieszczady

86

Okr±glik

1101

Szczyt w pa¶mie granicznym Bieszczadów Zachodnich, położony na terenie Polski, tuż przy granicy ze Słowacj±. Jest zwornikiem dla grzbietu Jasła, który biegnie na północny zachód w stronę Cisnej.

Bieszczady

87

Opołonek

1028

Szczyt w granicznym pa¶mie Bieszczadów Zachodnich, góruj±cy nad Przełęcz± Użock±

Bieszczady

88

Osadzki Wierch (PW)

1253

Drugi co do wysoko¶ci i najwyższy dostępny szlakiem turystycznym szczyt w pa¶mie Połoniny Wetlińskiej w Bieszczadach Zachodnich

Bieszczady

89

Osina

963

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w Wysokim Dziale. Wierzchołek znajduje się pomiędzy Cisn± a Wołosaniem i prowadzi przez niego Główny Szlak Beskidzki.

Bieszczady

90

Ostra Hora (PR, UA)

1405

Jeden z najwyższych szczytów Połoniny Równej na Ukrainie

Połonina Równa

91

Ostre

803

Masyw górski w Górach Sanocko-Turczańskich. Znajduje się pomiędzy Żukowem a Otrytem, który bywa zaliczany już do Bieszczadów Zachodnich.

Góry Sanocko-Turczańskie

92

Paportna

1198

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony w bocznym grzbiecie pasma granicznego, z którym ł±czy się na Riabiej Skale, znajduj±cej się ok. 1200 m na południe

Bieszczady

93

Pikuj (UA)

1408

Położony na Ukrainie najwyższy szczyt Bieszczadów. Na górze stoi kilkumetrowy obelisk. Pikuj leży w cało¶ci na Ukrainie, ale przez wieki stanowił szczyt graniczny - do 1772 roku między Koron± Królestwa Polskiego a Królestwem Węgier, przed II wojn± ¶wiatow± przez szczyt przechodziła południowa granica Rzeczypospolitej Polskiej, pierwotnie granica polsko-czechosłowacka, a potem polsko-węgierska.

Bieszczady

94

Piniaszkowy

960

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w głównym grzbiecie Karpat, położony na granicy ukraińsko-polskiej, pomiędzy Opołonkiem a Przełęcz± Użock±

Bieszczady

95

Pliszka (UA)

1068

Bieszczady

Bieszczady

96

Płasza

1163

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, na granicy ze Słowacj±

Bieszczady

97

Połoma

776

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony w grzbiecie odbiegaj±cym ze Smereka na północ, przez Wysokie Berdo (968 m), Krysow± (840 m), Siwarn± (924 m) i Bukowinę (911 m). Następnie skręca on na zachód i obniża się na przełęcz Szczycisko (629 m) ograniczaj±c± masyw Połomy od wschodu. Na północ od szczytu Połomy biegnie grzbiet w kierunku Tołstej (749 m).

Bieszczady

98

Połoninka (B. Wołos.)

1104

Graniczny szczyt w Bieszczadach, inna nazwa to Beskid Wołosacki

Bieszczady

99

Przysłup

1006

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w Wysokim Dziale

Bieszczady

100

Riaba (Rabia) Skała

1199

Szczyt w pa¶mie granicznym Bieszczadów Zachodnich, na granicy polsko-słowackiej. Nazwa pochodzi od ukraińskiego słowa riabyj - pstry, odznaczaj±cy się mnogo¶ci± barw. Spotykana jest również nazwa Rabia Skała.

Bieszczady

101

Roh (Poł. Wetl.)

1255

Najwyższy wierzchołek Połoniny Wetlińskiej w Bieszczadach Zachodnich. Szczyt stanowi kulminację pokrytego grehotami (gołoborzami) grzbietu położonego pomiędzy oddzielaj±c± go od Osadzkiego Wierchu Srebrzyst± Przełęcz± (1215 m) a Hasiakow± Skał± i znajduje się w jego północno-zachodnim końcu.

Bieszczady

102

Rozsypaniec (graniczne)

1146

Szczyt w granicznym pa¶mie Bieszczadów Zachodnich, na granicy polsko-ukraińskiej, na południe od Kińczyka Bukowskiego i Stińskiej.

Bieszczady

103

Rozsypaniec (połoniny)

1280

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w pa¶mie połonin, zaliczany do Połoniny Bukowskiej

Bieszczady

104

Równa (UA)

1480

Najwyższy szczyt Połoniny Równej na Ukrainie

Połonina Równa

105

Rydoszowa

880

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, na granicy ze Słowacj±

Bieszczady

106

Rypi Wierch

1003

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, na granicy ze Słowacj±

Bieszczady

107

Sasów

1010

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, drugi pod względem wysoko¶ci w Wysokim Dziale. Znajduje się na wschód od najwyższego w tym grzbiecie Wołosania.

Bieszczady

108

Siwarna

924

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w grzbiecie odbiegaj±cym ze szczytu Smereka (1222 m) na północ, przez Wysokie Berdo (968 m) i Krysow± (840 m). Następn± kulminacj± za Siwarn± jest Bukowina (911 m).

Bieszczady

109

Smerek (Poł. Wetl.)

1222

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, stanowi±cy przedłużenie na zachód grzbietu Połoniny Wetlińskiej. Granic± jest Przełęcz Mieczysława Orłowicza (1075 m), przez któr± s±siaduje on z Szarym Berdem. Na udostępnionym dla turystów wierzchołku południowym znajduje się żelazny krzyż, który stoi w miejscu, gdzie piorun zabił turystę.

Bieszczady

110

Staro¶cina (UA)

1229

Bieszczady

Bieszczady

111

Stińska

1212

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony na południowo-wschodnim krańcu Połoniny Bukowskiej. Znajduje się przy granicy polsko-ukraińskiej, lecz sam wierzchołek leży na Ukrainie. S±siaduje z Kińczykiem Bukowskim oraz z Rozsypańcem. Szczyt oraz górne partie stoków pokrywa połonina. Zapewnia ¶wietne widoki na Worek Bieszczadzki oraz najwyższy szczyt tego pasma - Pikuj.

Bieszczady

112

Stińska (SK, UA)

1092

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony na granicy słowacko-ukraińskiej

Bieszczady

113

Stoj (Borżawa, UA)

1677

Najwyższy szczyt Połoniny Borżawskiej

Połonina Borżawska

114

Stolova (SK)

934

Bieszczady

Bieszczady

115

Stoły

968

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, inna nazwa Magura Krywicka. Jest główn± kulminacj± grzbietu odbiegaj±cego z Wysokiego Berda (968 m) na północny wschód, przebiegaj±cego następnie w kierunku północnym, ku dolinie Sanu.

Bieszczady

116

Stożek

696

Szczyt i masyw górski w Górach Sanocko-Turczańskich, w pa¶mie Żukowa, położony na wschód od Jeziora Solińskiego

Góry Sanocko-Turczańskie

117

Strimba (UA)

1719

Szczyt w pa¶mie Gorganów

Gorgany

118

Stryb

1011

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, na granicy ze Słowacj±

Bieszczady

119

Studnica (UA)

1035

Bieszczady

Bieszczady

120

Suchy Obycz

616

Najwyższe wzniesienie Pogórza Przemyskiego, położone na północny wschód od Arłamowa

Góry Sanocko-Turczańskie

121

Suliła

759

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Bieszczadów Zachodnich, położony na północ od Wysokiego Działu, oddzielony od niego przełęcz± (609 m)

Bieszczady

122

Syhłański (UA)

1564

Najwyższy szczyt Połoniny Krasnej

Połonina Krasna

123

Szare Berdo (PW)

1108

Niewybitny, najniższy wierzchołek masywu Połoniny Wetlińskiej w Bieszczadach Zachodnich. Wznosi się pomiędzy Osadzkim Wierchem (1253 m) a Smerekiem (1222 m), od którego oddzielony jest Przełęcz± Mieczysława Orłowicza (1078 m).

Bieszczady

124

Szczawnik

1052

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich

Bieszczady

125

Szczawnik k. Jasła

1098

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, przez który przebiega Główny Szlak Beskidzki na odcinku Cisna - Smerek

Bieszczady

126

Szczyciska

748

Bieszczady

Bieszczady

127

Tarniczka (Szer. W.)

1315

Najwyższy wierzchołek Szerokiego Wierchu w Bieszczadach, który stanowi zachodni kraniec Grupy Tarnicy. Od najwyższego szczytu polskich Bieszczadów oddziela go niewielka przeł±czka (1275 m), na której spotykaj± się przechodz±cy przez Szeroki Wierch czerwony szlak, niebieski szlak z Wołosatego na Bukowe Berdo oraz pocz±tek krótkiego żółtego szlaku, prowadz±cego na Tarnicę.

Bieszczady

128

Tarnica

1346

Najwyższy szczyt polskich Bieszczadów, zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór (jako najwyższy w Pa¶mie Połonin) oraz Korony Polski (jako najwyższy w województwie podkarpackim). Na wierzchołku znajduje się taras widokowy i żelazny krzyż o wysoko¶ci 8,5 metra i wadze około pół tony, którego obecna wersja stoi tutaj od 2000 roku. Z Przełęczy pod Tarnic± (1286 m) na szczyt dochodzi żółty szlak, natomiast przełęcz stanowi ł±cznik szlaków. Z Wołosatego na południowym zachodzie dociera tu niebieski szlak turystyczny - fragment tzw. Szlaku Karpackiego (lub Szlaku Granicznego) relacji Rzeszów - Grybów. Za przełęcz± szlak prowadzi na północ w stronę szczytów Krzemień (1335 m) i Bukowe Berdo (1311 m). Przez przełęcz przechodzi również czerwony Główny Szlak Beskidzki, który w tych okolicach ma swój pocz±tek w Wołosatem, prowadzi na wschód do granicy z Ukrain± na Przełęczy Bukowskiej (1107 m), a następnie kieruje się na północ przez Rozsypaniec (1280 m) i Halicz (1333 m), po czym przed Kop± Bukowsk± (1320 m) zakręca na zachód i przez Przełęcz Goprowsk± (1160 m) dociera do Przełęczy pod Tarnic±, by dalej prowadzić na zachód przez składaj±cy się z kilku wierzchołków Szeroki Wierch i zej¶ć do Ustrzyk Górnych.

Bieszczady

129

Tołsta

749

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, znajduj±cy się pomiędzy dolinami Sanu na wschodzie oraz Solinki na zachodzie. Należy do grzbietu przebiegaj±cego z Połomy na północ, zakończonego położonym nad wodami Jeziora Solińskiego masywem Wysokiego Horbu, z którym Tołsta s±siaduje od północy.

Bieszczady

130

Topas (UA)

1548

Szczyt w masywie Połoniny Krasnej z wysokim masztem na szczycie

Połonina Krasna

131

Trohaniec

939

Najwyższa kulminacja pasma Otrytu w Bieszczadach Zachodnich, niekiedy jednak zaliczana do Gór Sanocko-Turczańskich, jako ich najwyższy polski szczyt. Położony jest na wschodnim krańcu Otrytu, pomiędzy miejscowo¶ciami Dwerniczek i Lutowiska. Zaliczany jest do Diademu Polskich Gór.

Bieszczady

132

Velky Bukovec (SK)

1012

Bieszczady

Bieszczady

133

Walter (Woronikówka)

836

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w Pa¶mie Łopiennika i Durnej. Znajduje się w grzbiecie odbiegaj±cym na zachód ze szczytu 912 m położonego na północ od Durnej. Pierwotnie szczyt nosił nazwę Woronikówka. 20 lat po ¶mierci gen. Karol ¦wierczewskiego ps. Walter (zmarł 28 marca 1947 roku w leż±cych nieopodal Jabłonkach), w 1967 roku władze PRL przemianowały górę na Walter. Na wierzchołku została umieszczona tablica pami±tkowa.

Bieszczady

134

Wielka Rawka

1307

Najwyższy szczyt pasma granicznego w Bieszczadach Zachodnich, zaliczany do Diademu Polskich Gór

Bieszczady

135

Wielka Semanowa

1071

Bieszczady

Bieszczady

136

Wielka Sywula (UA)

1836

Najwyższy szczyt Gorganów na Ukrainie, położony w ¶rodkowej czę¶ci tego pasma

Gorgany

137

Wielki Król

742

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich ponad Ustrzykami Dolnymi

Góry Sanocko-Turczańskie

138

Wielki Wierch (UA)

1309

Bieszczady

Bieszczady

139

Wielki Wierch B. (UA)

1598

Szczyt w masywie Połoniny Borżawskiej

Połonina Borżawska

140

Wierch nad Łazem

864

Bieszczady

Bieszczady

141

Wieża (UA)

885

Bieszczady

Bieszczady

142

Wołosań

1071

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, inna nazwa Patryja. Zalicza się do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w Pa¶mie Wołosania i Chryszczatej, tzw. Wysokim Dziale.

Bieszczady

143

Wołowe Berdo

1121

Szczyt w Bieszczadach, położony na granicy polsko-ukraińskiej, inna nazwa to Wołkowe Berdo

Bieszczady

144

Wołowy Garb

1248

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, znajduj±cy się w grupie Tarnicy. Jest to niewybitna kulminacja bocznego grzbietu odbiegaj±cego od Halicza na wschód. Partie szczytowe pokryte s± połonin±. Inna nazwa to Wołowe.

Bieszczady

145

Wysoki Groń

905

Bieszczady

Bieszczady

146

Wysokie Berdo

968

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, niewybitna kulminacja grzbietu odbiegaj±cego ze Smereka (1222 m) na północ, id±cego dalej w kierunku Krysowej (840 m)

Bieszczady

147

Wyżniański Wierch

913

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, położony na południowy zachód od Przełęczy Wyżniańskiej

Bieszczady

148

Żołobina

780

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich

Bieszczady

149

Stożek Po¶r.

691

Szczyt i masyw górski w Górach Sanocko-Turczańskich, w pa¶mie Żukowa, położony na wschód od Jeziora Solińskiego

Góry Sanocko-Turczańskie

150

Badziowo (BN)

706

Szczyt położony w Beskidzie Niskim, na północ od Przełęczy Łupkowskiej (640 m), stanowi±cej granicę między Beskidem Niskim i Bieszczadami, a jednocze¶nie między Karpatami Zachodnimi i Wschodnimi

Beskid Niski

151

Bagnisty

771

Bieszczady

Bieszczady

152

Bałanda

700

Bieszczady

Bieszczady

153

Bałanda (Zawóz)

620

Bieszczady

Bieszczady

154

Bania

561

Bieszczady

Bieszczady

155

Bania (Żernica)

613

Bieszczady

Bieszczady

156

Baranie (Osławica, BN)

713

Szczyt położony w Beskidzie Niskim, na północ od Przełęczy Łupkowskiej (640 m), stanowi±cej granicę między Beskidem Niskim i Bieszczadami, a jednocze¶nie między Karpatami Zachodnimi i Wschodnimi

Beskid Niski

157

Berce

541

Bieszczady

Bieszczady

158

Berdo (Jabłonki)

890

Bieszczady

Bieszczady

159

Berest

942

Bieszczady

Bieszczady

160

Beskid (Zubeńsko)

809

Bieszczady

Bieszczady

161

Biały Wierch

597

Bieszczady

Bieszczady

162

Biały Wierch (Żernica)

607

Bieszczady

Bieszczady

163

Bros Płd.

515

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

164

Brzozowiec

547

Bieszczady

Bieszczady

165

Bukowinka

739

Bieszczady

Bieszczady

166

Caryńska

928

Bieszczady

Bieszczady

167

Charchajka

616

Bieszczady

Bieszczady

168

Czekajka

460

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

169

Czereniny

804

Bieszczady

Bieszczady

170

Czeresznia

816

Bieszczady

Bieszczady

171

Czergów

631

Bieszczady

Bieszczady

172

Czerkiz

480

Bieszczady

Bieszczady

173

Czulnia

580

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

174

Dilec (Żurawinka)

474

Południowy kraniec masywu Żurawinki na Pogórzu Bukowskim

Pogórze Bukowskie

175

Duszatyn

636

Bieszczady

Bieszczady

176

Duży Skaleniec

983

Bieszczady

Bieszczady

177

Dyszowa

719

Bieszczady

Bieszczady

178

Dziady

647

Szczyt w masywie Żurawinki na Pogórzu Bukowskim

Pogórze Bukowskie

179

Dział

1164

Bieszczady

Bieszczady

180

Dział (Kulaszne)

601

Bieszczady

Bieszczady

181

Dziażkowiec

693

Bieszczady

Bieszczady

182

Dzidowa

713

Szczyt położony w Bieszczadach w pa¶mie Wysokiego Działu, położony na południowy wschód od wsi Bystre. Na północnym stoku mieszcz± się dwie trasy narciarskie.

Bieszczady

183

Fajka

630

Bieszczady

Bieszczady

184

Fenków Wierch

777

Bieszczady

Bieszczady

185

Gabrów Wierch

742

Bieszczady

Bieszczady

186

Gawgań

664

Bieszczady

Bieszczady

187

Grodzisko

556

Bieszczady

Bieszczady

188

Groń (Roztoki)

544

Bieszczady

Bieszczady

189

Haniów

657

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

190

Horb

709

Bieszczady

Bieszczady

191

Horodek (półwysep)

508

Bieszczady

Bieszczady

192

Horodek (Dołżyca)

889

Bieszczady

Bieszczady

193

Horodysko

481

Bieszczady

Bieszczady

194

Hruń

781

Bieszczady

Bieszczady

195

Huczek

692

Bieszczady

Bieszczady

196

Hudów Wierszek

965

Bieszczady

Bieszczady

197

Jabłońska Góra

813

Bieszczady

Bieszczady

198

Jamy

822

Bieszczady

Bieszczady

199

Jasielnik

704

Bieszczady

Bieszczady

200

Jasienik

854

Bieszczady

Bieszczady

201

Jasieniowa

735

Bieszczady

Bieszczady

202

Jawornik (¦r. Wierch)

885

Bieszczady

Bieszczady

203

Jedlicz

404

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

204

Kamieniec

518

Bieszczady

Bieszczady

205

Kamień (Bukowiec)

618

Bieszczady

Bieszczady

206

Karnaflowy Łaz

701

Bieszczady

Bieszczady

207

Kiczera (Baligród)

724

Bieszczady

Bieszczady

208

Kiczera (Jabłonki)

717

Bieszczady

Bieszczady

209

Kiczera (Jaworzec)

940

Bieszczady

Bieszczady

210

Kiczera (Kulaszne)

514

Bieszczady

Bieszczady

211

Kiczera (Mchawa)

534

Bieszczady

Bieszczady

212

Kiczera (Myczków)

598

Bieszczady

Bieszczady

213

Kiczera (Polańczyk)

606

Bieszczady

Bieszczady

214

Kiczera (Rad., BN)

715

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony ponad Radoszycami

215

Kiczera (Serednie)

584

Bieszczady

Bieszczady

216

Kiczera (Werlas)

505

Bieszczady

Bieszczady

217

Kiczera (Wołosatczyk)

952

Bieszczady

Bieszczady

218

Kiczera (Zatwarnica)

649

Bieszczady

Bieszczady

219

Kiczera Leńkowska

939

Bieszczady

Bieszczady

220

Kiczera Łokiecka (UA)

761

Bieszczady

Bieszczady

221

Kiczera Manzina

965

Bieszczady

Bieszczady

222

Kiczerka

910

Bieszczady

Bieszczady

223

Kiczerka (Smerek)

755

Bieszczady

Bieszczady

224

Kiczora (Bukowiec)

613

Bieszczady

Bieszczady

225

Kolasznia

746

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

226

Kopa (Widełki)

886

Bieszczady

Bieszczady

227

Koszarka

794

Bieszczady

Bieszczady

228

Koziniec

521

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

229

Kraińska Góra

656

Bieszczady

Bieszczady

230

Krasna

658

Bieszczady

Bieszczady

231

Kropiwne

747

Bieszczady

Bieszczady

232

Kruhła (Okr±gła)

498

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

233

Kurników Beskid

1037

Bieszczady

Bieszczady

234

Lechnica (Lehnica)

592

Bieszczady

Bieszczady

235

Lisowiec

580

Bieszczady

Bieszczady

236

Łazarównia

643

Bieszczady

Bieszczady

237

Łokieć (Polańczyk)

435

Bieszczady

Bieszczady

238

Łokieć (UA)

788

Bieszczady

Bieszczady

239

Łopieninka

953

Bieszczady

Bieszczady

240

Łysy Wierch

815

Bieszczady

Bieszczady

241

Magelin grun (SK)

752

Bieszczady

Bieszczady

242

Magura

887

Bieszczady

Bieszczady

243

Makówka

497

Bieszczady

Bieszczady

244

Markowska

748

Bieszczady

Bieszczady

245

Michałowiec

471

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

246

Mochnaczka

777

Bieszczady

Bieszczady

247

Mogiłki

1070

Bieszczady

Bieszczady

248

Moklik

675

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Żukowa w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

249

Monaster

565

Bieszczady

Bieszczady

250

Myniów Wierch

1041

Bieszczady

Bieszczady

251

Nowy Łupków

636

Bieszczady

Bieszczady

252

Otryt Wyżny

896

Bieszczady

Bieszczady

253

Patrola

610

Bieszczady

Bieszczady

254

Patryja

782

Bieszczady

Bieszczady

255

Pereszliba

767

Bieszczady

Bieszczady

256

Plisz

583

Bieszczady

Bieszczady

257

Podposieczna (Wierch)

452

Bieszczady

Bieszczady

258

Pogary (Pohary)

641

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w pa¶mie Wysokiego Działu

Bieszczady

259

Pohary

496

Bieszczady

Bieszczady

260

Polanka

712

Bieszczady

Bieszczady

261

Połonina Caryńska

1239

Jedna z połonin w Bieszczadach, zwana inaczej Berehowsk±. W masywie wyróżnia się cztery kulminacje, z których najwyższy jest Kruhly Wierch (1297 m), a pozostałe maj± wysoko¶ć: 1245, 1239 i 1148 m.

Bieszczady

262

Prislip

779

Bieszczady

Bieszczady

263

Rosocha

1084

Bieszczady

Bieszczady

264

Różki

943

Bieszczady

Bieszczady

265

Rubaniska

712

Bieszczady

Bieszczady

266

Rybne

461

Bieszczady

Bieszczady

267

Ryczywół

728

Bieszczady

Bieszczady

268

Ryli

622

Bieszczady

Bieszczady

269

Semakowski Wierch

672

Bieszczady

Bieszczady

270

Sinkowa

995

Bieszczady

Bieszczady

271

Siwakowska (BN)

703

Szczyt położony w Beskidzie Niskim, na północ od Przełęczy Łupkowskiej (640 m), stanowi±cej granicę między Beskidem Niskim i Bieszczadami, a jednocze¶nie między Karpatami Zachodnimi i Wschodnimi

Beskid Niski

272

Skrenin

534

Bieszczady

Bieszczady

273

Sokoliska

637

Bieszczady

Bieszczady

274

Szczabe

668

Bieszczady

Bieszczady

275

Szczob

753

Bieszczady

Bieszczady

276

Szczub

606

Bieszczady

Bieszczady

277

Szymanowa

488

Bieszczady

Bieszczady

278

¦redni Wierch

1084

Bieszczady

Bieszczady

279

Tabor

712

Bieszczady

Bieszczady

280

Terpiak (Osławica, BN)

745

Szczyt położony w Beskidzie Niskim, na północ od Przełęczy Łupkowskiej (640 m), stanowi±cej granicę między Beskidem Niskim i Bieszczadami, a jednocze¶nie między Karpatami Zachodnimi i Wschodnimi

Beskid Niski

281

Trzy Kopce

439

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

282

Werlas

569

Bieszczady

Bieszczady

283

Widełki

1016

Bieszczady

Bieszczady

284

Wierch (Baligród)

529

Bieszczady

Bieszczady

285

Wierch (Radosz., BN)

738

Szczyt położony w Beskidzie Niskim, na północ od Przełęczy Łupkowskiej (640 m), stanowi±cej granicę między Beskidem Niskim i Bieszczadami, a jednocze¶nie między Karpatami Zachodnimi i Wschodnimi

Beskid Niski

286

Wierch (Smolnik)

611

Bieszczady

Bieszczady

287

Wierch Muchanin

770

Bieszczady

Bieszczady

288

Wierchy (Polańczyk)

635

Bieszczady

Bieszczady

289

Wierszek

689

Bieszczady

Bieszczady

290

Wisina

541

Bieszczady

Bieszczady

291

Wołczy Horb

591

Bieszczady

Bieszczady

292

Worwosoka

1024

Bieszczady

Bieszczady

293

Wysoki Garb

446

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

294

Wysoki Horb

604

Bieszczady

Bieszczady

295

Wysoki Wierch

649

Bieszczady

Bieszczady

296

Zdegowa

1065

Bieszczady

Bieszczady

297

Zubeńsko

580

Bieszczady

Bieszczady

298

Żukowiec

502

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

299

Żuków

487

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

300

Żuków (Stefkowa)

500

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

301

Żurawinka (Kuty)

664

Szczyt i pasmo wzgórz na Pogórzu Bukowskim, pomiędzy dolinami Osławy na południu i Sanoczka na północy. Na szczycie kulminacji Żurawinki stoi wysoki maszt telekomunikacyjny. Na zachodnich zboczach istnieje zespół wiatraków Farma Wiatrowa Bukowsko-Nowotaniec.

Pogórze Bukowskie

302

Pietrosul Rodnei (RO)

2303

Najwyższy szczyt w Górach Rodniańskich w Wewnętrznych Karpatach Wschodnich w Rumunii, rum. Vârful Pietrosul Rodnei. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Rodniańskie

303

Creasta Cocosului (RO)

1428

Szczyt w rumuńskich Górach Gutyjskich, którego nazwę tłumaczy się jako Koguci Grzebień, rum. Creasta Cocosului. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Gutyjskie

304

Gutai (RO)

1443

Najwyższy szczyt rumuńskich Gór Gutyjskich, rum. Gutâi

Góry Gutyjskie

305

Secatura (RO)

1392

Szczyt w rumuńskich Górach Gutyjskich. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Gutyjskie

306

Plesca Mare (RO)

1292

Szczyt w rumuńskich Górach Gutyjskich. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Gutyjskie

307

Varful Ignis (RO)

1307

Szczyt w rumuńskich Górach Gutyjskich. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Gutyjskie

308

Varful Vladeasa (RO)

1836

Najwyższy szczyt rumuńskich Gór Apuseni, rum. Vârful Vlădeasa, Masivul Vlădeasa. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec z Tarnicy.

Góry Apuseni

309

¦winica (Tatry)

2302

Zwornikowy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różni±cych się wysoko¶ci± o 10 m, słow. Svinica. Zaliczana jest do Diademu Polskich Gór. Ma kształt szerokiej piramidy skalnej, jest pierwszym od zachodu wybitnym szczytem (o wybitno¶ci ponad 100 m) Tatr Wysokich i kapitalnym punktem widokowym. Dwa wierzchołki ¦winicy rozdziela przełęcz - ¦winicka Szczerbina Niżnia (2278 m), opada spod niej Żleb Blatona. Wyższy wierzchołek ma 2302 m i prowadzi na niego szlak turystyczny. Niższy, zwany wierzchołkiem taternickim, ma wysoko¶ć 2291 m i jest niedostępny turystycznie. Niektórzy za trzeci wierzchołek uznaj± też niewybitny garb ¦winickiej Kopy. Punktem zwornikowym, przez który przebiega granica państwowa pomiędzy Polsk± a Słowacj±, jest jej główny wierzchołek. ¦winica leży w miejscu załamania się głównego grzbietu Tatr pod k±tem prostym i odej¶cia bocznej, 9-kilometrowej długo¶ci wschodniej grani ¦winicy zakończonej Wołoszynem. Odcinkiem tej grani od Przełęczy Zawrat (2156 m) poprowadzono szlak Orlej Perci.

310

Bania (Czyst., BN)

702

Beskid Niski

311

Długi Łaz (B. Niski)

680

Szczyt na wschodnim krańcu w Beskidu Niskiego. Stanowi drugi (w kierunku na południowy wschód) segment pasemka Kamienia nad Rzepedzi± oraz Długiego Łazu i jednocze¶nie ostatni element Pasma Bukowicy.

312

Dział (Deszno, BN)

673

Najwyższy szczyt we wschodniej czę¶ci Wzgórz Rymanowskich w Beskidzie Niskim

313

Dział (Wisłoczek, BN)

734

Beskid Niski

314

Dział Bukowski (BN)

537

Beskid Niski

315

Garb ¦redni (BN)

822

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, w pa¶mie granicznym, niecałe 4 km na północny zachód od Przełęczy Radoszyckiej

316

Hruń (B. Niski)

677

Beskid Niski

317

Jawornik (B. Niski)

761

Szczyt w GnieĽdzie Jawornika, we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, dawna nazwa Zadowczykowa

318

Jawornik (Tok., BN)

693

Beskid Niski

319

Kiczera (B. Niski)

640

Szczyt w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim, położony powyżej wsi Puławy. Zim± na wzgórzu Kiczera w Puławach Górnych czynny jest popularny w regionie O¶rodek Sportów Zimowych KiczeraSki.

320

Kopiec (B. Niski)

635

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, w obrębie Wzgórz Rymanowskich, na południowy wschód od Rymanowa-Zdroju, inna nazwa Szczob. Na północ stoki opadaj± w kierunku wsi Głębokie i Bartoszów, a od zachodu graniczy z gór± Zamczyska (568 m).

321

Majkowski Wierch (BN)

617

Beskid Niski

322

Popów Wierch (BN)

648

Beskid Niski

323

Putyska (B. Niski)

649

Beskid Niski

324

Rzepedka Zach. (BN)

708

Dwuwierzchołkowy szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Dawna, łemkowska nazwa szczytu brzmi Rożynkania, czyli góra w kształcie rogu. Wznosi się w pasemku Połońskiego Wierchu (zwanego też Szerokim Łanem) i Rzepedki.

325

Smokowiska (BN)

748

Beskid Niski

326

Spalona Góra (BN)

682

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego

327

Stanków Łaz (BN)

617

Beskid Niski

328

Szeroki Łan (BN)

688

Szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, inna nazwa to Połoński Wierch. Wznosi się w pasemku Połońskiego Wierchu i Rzepedki, stanowi±cym przedłużenie wła¶ciwego Pasma Bukowicy poza dolinę Płonki w kierunku południowo-wschodnim i schodz±cym ku dolinie Osławy w Szczawnem. Jest najbardziej na północ wysuniętym szczytem tego pasemka.

329

Tokarnia (B. Niski)

778

Najwyższy szczyt w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim, leż±cy na terenie wsi Karlików. Zalicza się go do Diademu Polskich Gór. Ze szczytu roztacza się rozległy widok w kierunku północnym na Pogórze Bukowskie, w kierunku południowo-wschodnim na Bieszczady oraz w kierunku zachodnim na Beskid Niski a przy dobrej widoczno¶ci nawet Tatry. Szczyt ma dwa wierzchołki - wschodni (zalesiony) zwany był dawniej Wierchem Mendla, natomiast na głównym wierzchołku stoi maszt telefonii komórkowej.

330

Tołsta (B. Niski)

693

Beskid Niski

331

Wielki Bukowiec (BN)

848

Szczyt w pa¶mie granicznym we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Inna nazwa to Wysoki Horb lub Pasika. Na szczycie góry wznosi się stalowa wieża obserwacyjna.

332

Wilcze Budy (BN)

759

Szczyt górski w grzbiecie Pasma Bukowicy w Beskidzie Niskim. Jest zwornikiem bocznego ramienia, schodz±cego na południe przez Suchy Wierch i Kowalow±.

333

Zamczyska (BN)

568

Wzniesienie w Beskidzie Niskim, we wschodniej czę¶ci Wzgórz Rymanowskich, zwane również Zamkow± Gór±

334

Zawoje (B. Niski)

556

Beskid Niski

335

Zrubań (B. Niski)

776

Szczyt w Pa¶mie Bukowicy w Beskidzie Niskim

336

Oblik (SK)

924

Szczyt w Górach Tokajsko-Slańskich we wschodniej Słowacji

337

Simonka (SK)

1092

Najwyższy szczyt w Górach Tokajsko-Slańskich we wschodniej Słowacji, słow. ©imonka

338

Wyhorlat (SK)

1076

Najwyższy szczyt pasma górskiego Wyhorlat we wschodniej Słowacji, słow. Vihorlat

339

Barycz

359

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

340

Baszta (Lesko)

422

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

341

Berna

429

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

342

Biała Góra (Sanok)

298

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

343

Borownik

480

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

344

Brańcowa

682

Najwyższy szczyt pasma Chwaniowa w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

345

Bukowina (GST)

589

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

346

Czarna Góra (Uherce)

405

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

347

Czarny Dział (GST)

462

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

348

Dil

721

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

349

Dyrbak

365

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

350

Dział (GST)

666

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

351

Glinicka Góra

334

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

352

Góra Wagów

606

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

353

Górka (Załuż)

460

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

354

Granica (Dyrbek)

647

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

355

Granicka

575

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, w zachodniej czę¶ci Gór Słonnych. Razem z usytuowan± na zachód od niego grup± Orlego Kamienia (518 m) oraz s±siaduj±c± od wschodu Paproci± tworzy tzw. Pasmo Olchowieckie.

Góry Sanocko-Turczańskie

356

Grodzisko (Łukaw.)

354

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

357

Guz (Liszna)

447

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

358

Horbek

478

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

359

Horbek (Lesko)

347

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

360

Horodysko (Lesko)

352

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

361

Horodyszcze (Sanok)

430

Pogórze Dynowskie

362

Ja¶kowa

461

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

363

Kamień (Uherce)

453

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

364

Kamionka

454

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

365

Kamionka (Bezmiech.)

631

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, we wschodniej czę¶ci wyrównanego głównego grzbietu Gór Słonnych

Góry Sanocko-Turczańskie

366

Kiczera (Bezmiechowa)

401

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

367

Kiczera (Daszówka)

673

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

368

Kiczera (Osoń)

632

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

369

Kiczera Wsch.

625

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

370

Kiczera Zach.

497

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

371

Kiczory (Sanok)

336

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

372

Korolów

454

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

373

Kotaniowa

435

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

374

Krapin

599

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

375

Krzyż

451

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

376

Księża Góra (Lesko)

367

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

377

Księża Góra (Poraż)

488

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

378

Księża Góra (Sanok)

334

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

379

KuĽmin

630

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

380

Łopuchy

619

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

381

Łuczyniec

460

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

382

Łysa Góra (Lesko)

420

Bieszczady

Bieszczady

383

Łysa Góra (Rudenka)

419

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

384

Magura Wańkowa

630

Masyw w Górach Sanocko-Turczańskich, będ±cy kontynuacj± głównego pasma Gór Słonnych poza dolinę Wańkówki

Góry Sanocko-Turczańskie

385

Majkowa Góra

335

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

386

Moczarki

571

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

387

Mosty

640

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, najwyższy punkt Wyżyny Wańkowej

Góry Sanocko-Turczańskie

388

Orle Skały

513

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

389

Orli Kamień

518

Najdalej na zachód wysunięty masyw górski w Górach Sanocko-Turczańskich, znajduj±cy się na terenie Gór Słonnych, w zachodniej czę¶ci tzw. Pasma Olchowieckiego

Góry Sanocko-Turczańskie

390

Orlik

613

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

391

Osoń

616

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

392

Ostry Dział (GST)

707

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

393

Pańska Góra (Olsz.)

431

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

394

Paproć (GST)

503

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, położony w Górach Słonnych, będ±cy zakończeniem bocznego odgałęzienia odbiegaj±cego od głównego grzbietu z południowego stoku góry Przysłup (658 m) na południowy zachód

Góry Sanocko-Turczańskie

395

Parkowa (Sanok)

364

Wzgórze w granicach administracyjnych miasta Sanok na Pogórzu Bukowskim. Na wzgórzu utworzono Park Miejski im. Adama Mickiewicza.

Pogórze Bukowskie

396

Pod Krzyżem

392

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

397

Posadzka Góra

360

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

398

Przysłup (GST)

658

Szczyt w Górach Słonnych, należ±cych do Gór Sanocko-Turczańskich, położony na wschód od przełęczy Przysłup (620 m)

Góry Sanocko-Turczańskie

399

Słonna

639

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, położony w głównym grzbiecie Gór Słonnych, na zachód od przełęczy Przysłup (620 m)

Góry Sanocko-Turczańskie

400

Słonne (Wańkowa)

654

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

401

Słonny

668

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, tzw. Bieszczadach Niskich, zaliczany do Diademu Polskich Gór, w której to klasyfikacji oznaczany jest jako Słonny (pd.-wsch.)

Góry Sanocko-Turczańskie

402

Słonny (Wujski)

667

Szczyt w Górach Sanocko-Turczańskich, tzw. Bieszczadach Niskich, zaliczany do Diademu Polskich Gór, w której to klasyfikacji oznaczany jest jako Słonny (pn.-zach.)

Góry Sanocko-Turczańskie

403

Sobień

351

Wzgórze na Sanem w Górach Sanocko-Turczańskich. Na szczycie stoi ¶redniowieczny zamek.

Góry Sanocko-Turczańskie

404

Stróżowskie Łazy

503

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

405

Szcz±bik

385

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

406

Szczob (Liszna)

533

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

407

Tobówki

425

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

408

Ubocze (Bezmiechowa)

380

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

409

Widły

594

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

410

Wiecha

472

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

411

Wierzch

556

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

412

Zwlezło

423

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

413

Żuków (Żłobek)

740

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

414

Berdo (Myczkowce)

577

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich w Pa¶mie Łopiennika i Durnej, wznosz±cy się na lewym brzegu Jeziora Myczkowskiego. Tworzy wydłużony, kilkuwierzchołkowy grzbiet, ci±gn±cy się na północny zachód.

Bieszczady

415

Plasza (Solina)

505

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich wznosz±cy się na lewym brzegu zapory w Solinie, która opiera się o jego skalisty brzeg. Południowe stoki Plaszy opadaj± stromo do Jeziora Solińskiego powstałego przed zapor±, wschodnie i północne do Jeziora Myczkowskiego za zapor±. W 2022 roku na Plaszy otwarto kolej gondolow±, która przejeżdża ponad zapor± w Solinie i dociera do zachodniego zbocza położonej na wschodzie góry Jawor.

Bieszczady

416

Truszow. (Chwaniów)

681

Truszowskie - szczyt w południowej czę¶ci pasma Chwaniowa w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

417

Danawa (BN)

841

Szczyt w pa¶mie granicznym (wododziałowym) na wschodnim krańcu Beskidu Niskiego, na granicy ze Słowacj±, słow. Daňová. Pasmo graniczne biegnie w tym miejscu w kierunku północ-południe, a Danawa leży pomiędzy szczytami Wielkiego Bukowca (Pasiki, 848 m) na północy i ¦redniego Garbu (822 m) na południu.

418

Kluckov (BN)

767

Szczyt w pa¶mie granicznym (wododziałowym) na wschodnim krańcu Beskidu Niskiego, na granicy ze Słowacj±, słow. Kµučkov. Jest położony na północny-zachód od Przełęczy Radoszyckiej.

419

Bircza (B. Niski)

591

Beskid Niski

420

Dołhy Kut (B. Niski)

558

Beskid Niski

421

Kowalówka (B. Niski)

615

Beskid Niski

422

Mogiła (Komańcza, BN)

604

Beskid Niski

423

Rakowiec (B. Niski)

602

Beskid Niski

424

Wierch (Komańcza, BN)

598

Beskid Niski

425

Wierszki (B. Niski)

565

Beskid Niski

426

Kiczerka (Ustrzyki)

806

Szczyt w Bieszczadach, położony na południe od Ustrzyk Górnych

Bieszczady

427

Szeroki Wierch Zach.

1243

Zachodni wierzchołek Szerokiego Wierchu w Grupie Tarnicy w Bieszczadach

Bieszczady

428

Szeroki Wierch Po¶r.

1268

Po¶redni wierzchołek Szerokiego Wierchu w Grupie Tarnicy w Bieszczadach

Bieszczady

429

Szeroki Wierch Wsch.

1293

Wschodni wierzchołek Szerokiego Wierchu w Grupie Tarnicy w Bieszczadach. Na wschód od tego wierzchołka znajduje się jeszcze Tarniczka, najwyższy wierzchołek Szerokiego Wierchu, dalej przełęcz 1275 m oraz Tarnica - najwyższy szczyt Bieszczadów.

Bieszczady

430

Kiczerka (Halicz)

1021

Szczyt w Bieszczadach, położony nad potokiem Wołosatka, w ¶rodku półokręgu, tworzonego przez Tarnicę, Krzemień, Kopę Bukowsk±, Halicz i Rozsypaniec

Bieszczady

431

Poł. DĽwiniacka Płn.

1073

Północny wierzchołek Połoniny DĽwiniackiej w Bieszczadach, stanowi±cy pocz±tek wypiętrzenia grzbietu w północno-zachodniej czę¶ci masywu Bukowego Berda

Bieszczady

432

Szołtynia

1201

Po¶redni wierzchołek Połoniny DĽwiniackiej w Bieszczadach, położony na północny zachód od Bukowego Berda

Bieszczady

433

Poł. DĽwiniacka Płd.

1238

Południowy wierzchołek Połoniny DĽwiniackiej w Bieszczadach, położony na północny zachód od Bukowego Berda

Bieszczady

434

Kaminy (UA)

901

Szczyt w ukraińskich Bieszczadach, położony na południe od granicznej Semenowej

Bieszczady

435

Kiczera (Użański, UA)

721

Bieszczady

Bieszczady

436

Kiczera DĽwin. (UA)

704

Kiczera DĽwiniacka - przygraniczny szczyt w Bieszczadach, położony po stronie ukraińskiej

Bieszczady

437

Kiczera Tarnaw. (UA)

727

Kiczera Tarnawska - przygraniczny szczyt w Bieszczadach, położony po stronie ukraińskiej

Bieszczady

438

Łosiwka (UA)

818

Bieszczady

Bieszczady

439

Szciałb (UA)

874

Bieszczady

Bieszczady

440

Szczołb

819

Bieszczady

Bieszczady

441

Wierszok (UA)

851

Bieszczady

Bieszczady

442

Kiczerka (Wierszok)

805

Bieszczady

Bieszczady

443

Czysty Wierch

831

Bieszczady

Bieszczady

444

Kiczera Siankiw. (UA)

888

Kiczera Siankiwska - szczyt w Bieszczadach ukraińskich

Bieszczady

445

Chaszczowata

859

Bieszczady

Bieszczady

446

Wierszek (Koniec)

871

Bieszczady

Bieszczady

447

Połonina Car. Wsch.

1148

Wschodni kraniec Połoniny Caryńskiej w Bieszczadach

Bieszczady

448

Szypowaty

975

Bieszczady

Bieszczady

449

Velky hrb (SK)

651

Bieszczady

Bieszczady

450

Ruske (SK)

670

Bieszczady

Bieszczady

451

Mały Skaleniec

903

Bieszczady

Bieszczady

452

Magurka Płd.

912

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w pa¶mie połonin, w grzbiecie odbiegaj±cym na północny wschód ze szczytu Smereka. Pełna nazwa to Magura Hulszczańska.

Bieszczady

453

Magurzec

850

Szczyt w Bieszczadach Zachodnich, w pa¶mie połonin, w grzbiecie odbiegaj±cym na północny wschód ze szczytu Smereka

Bieszczady

454

Dwernik Wsch.

692

Szczyt ponad miejscowo¶ci± Dwernik w Bieszczadach

Bieszczady

455

Dwernik Zach.

675

Szczyt ponad miejscowo¶ci± Dwernik w Bieszczadach

Bieszczady

456

Czereszenka

771

Bieszczady

Bieszczady

457

Łysania Płn.

634

Bieszczady

Bieszczady

458

Łysania Płd.

669

Bieszczady

Bieszczady

459

Kiczerka (Smolnik)

678

Bieszczady

Bieszczady

460

Czerw. W. Zach. (UA)

816

Zachodni wierzchołek Czerwonego Wierchu w Bieszczadach ukraińskich

Bieszczady

461

Czerw. W. Po¶r. (UA)

813

Po¶redni wierzchołek Czerwonego Wierchu w Bieszczadach ukraińskich

Bieszczady

462

Czerw. W. Wsch. (UA)

827

Wschodni wierzchołek Czerwonego Wierchu w Bieszczadach ukraińskich, inna nazwa to Boberka

Bieszczady

463

Kamieniec (UA)

818

Bieszczady

Bieszczady

464

Mała Holica (UA)

1184

Połonina Równa na Ukrainie

Połonina Równa

465

Hrebień (UA)

977

Bieszczady

Bieszczady

466

Januszka (UA)

965

Bieszczady

Bieszczady

467

Rohatec (UA)

1002

Bieszczady

Bieszczady

468

Domaszyński W. (UA)

987

Bieszczady

Bieszczady

469

Hołań (UA)

854

Bieszczady

Bieszczady

470

Stińska Wsch. (SK, UA)

1063

Bieszczady

Bieszczady

471

Stużycki Wierch (UA)

928

Bieszczady

Bieszczady

472

Kostrynska Wieża (UA)

783

Bieszczady

Bieszczady

473

Żornawski Wierch (UA)

921

Bieszczady

Bieszczady

474

Sirok (UA)

1008

Bieszczady

Bieszczady

475

Sirok Zach. (UA)

1004

Bieszczady

Bieszczady

476

Kro¶cienko

564

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

477

Kro¶cienko Wsch.

532

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

478

Liskowate Wsch.

593

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

479

Liskowate Zach.

585

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

480

Klewa

592

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

481

Krzemień (Liskowate)

611

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

482

Krzemień Płn. (Liskow.)

605

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

483

Krzemień Płd. (Liskow.)

609

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

484

Roztoka Płd. (GST)

604

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

485

Roztoka (GST)

641

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

486

Roztoka Zach. (GST)

605

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

487

Kopce (GST)

613

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

488

Roztoka Płn. (GST)

630

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

489

Graniczna (GST)

621

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

490

Żupy (GST)

603

Góry Słonne w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

491

Braniów (PP)

555

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

492

Góra na Opalonym

582

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

493

Nad Mszańcem

562

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

494

Jamna (PP)

598

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

495

Le¶na (PP)

587

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

496

Pecyków (PP)

572

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

497

Wierch Arłamowski

580

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

498

Arłamów

590

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

499

Połoninki Arłamowskie

587

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

500

Ralce

597

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

501

Kiczera Wys. (PP)

575

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

502

Leszczyńska Góra (PP)

461

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

503

Knasina (PP)

555

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

504

Robotycka Góra

406

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

505

Huwnicka (PP)

451

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

506

Góra Szybenica

496

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

507

Helicha

421

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

508

Paralisko

362

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

509

Iwanowa Góra

410

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

510

Wapienica (Przemy¶l)

393

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

511

Prałkowska Góra

357

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

512

Góra Zaleska (PP)

402

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

513

Krasiczyn (PP)

411

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

514

Płaska Góra (PP)

256

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

515

Malhowska Góra

266

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

516

Złota Góra (PP)

257

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

517

Wzg. Trzech Krzyży

288

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

518

Fort Zniesienie

351

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

519

Kopiec Tatarski

352

Najwyższy szczyt Przemy¶la na Pogórzu Przemyskim, na górze znajduje się punkt widokowy

Pogórze Przemyskie

520

Popielowa Góra (PP)

363

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

521

Choma (PP)

265

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

522

Szabatowa Góra

308

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

523

Brzozowa Góra

358

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

524

Rzeczpolska Wsch.

363

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

525

Karczmarowa (PD)

408

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

526

Maciejówka (PP)

469

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

527

Prymiatyna Płd.

380

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

528

Prymiatyna Płn.

390

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

529

Bachów (Pog. Przem.)

423

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

530

Panieński Czub

508

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

531

Smyczał (PP)

465

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

532

Kopystańka

541

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

533

Olchowa (PP)

455

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

534

Nad Trójc±

433

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

535

Groń (Łodzianka, PP)

423

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

536

Chomińskie

466

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

537

Andzionki

423

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

538

Kiczora (KuĽmina)

526

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

539

Browar

564

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

540

Bziana

574

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

541

Chwaniów Płn.

653

Szczyt w Pa¶mie Chwaniowa w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

542

Góra Truszówka

610

Szczyt w Pa¶mie Chwaniowa w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

543

¦redni Garb (Chwan.)

620

Szczyt w Pa¶mie Chwaniowa w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

544

Grabowiec (Chwan.)

600

Szczyt w Pa¶mie Chwaniowa w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

545

Chwaniów Po¶r.

675

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

546

Chwaniów Płd.

674

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

547

Kosów

535

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

548

Kamionki

511

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

549

Kiczerki

548

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

550

Guz (Wańkowa)

543

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

551

Strop

564

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

552

Wierchy

609

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

553

Góra Żytyczna Zach.

566

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

554

Góra Żytyczna Wsch.

565

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

555

Góra Le¶niaka Zach.

564

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

556

Góra Le¶niaka Wsch.

565

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

557

Folwarczna (Folwark)

580

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

558

Ropienka Zach.

615

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

559

Ropienka Wsch.

611

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

560

Stańkowa Zach.

617

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

561

Stańkowa Wsch.

622

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

562

Rozpucie

610

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

563

Zawadka Zach.

621

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

564

Zawadka Po¶r.

630

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

565

Zawadka Wsch.

625

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

566

Nowosielce

650

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

567

My¶liwska

630

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

568

Ostra Kiczerka

490

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

569

Kiczerka (Łomna)

503

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

570

Góra ¬ybracza

478

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

571

Góra Sieniawska

499

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

572

Krzemień (PP)

555

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

573

Jorzyków

506

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

574

Wojtkowska Góra

520

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

575

Cień

543

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

576

Lichnówka

545

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

577

Raczków

563

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

578

Kiczera (Jamna, PP)

573

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

579

Koziry

432

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

580

Dzidów

435

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

581

Góra Kamienna (PP)

420

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

582

Nad Przełomem

492

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

583

Kamionka (PP)

553

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

584

Pisany (PP)

555

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

585

Staszów (PP)

569

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

586

Dział (PP)

554

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

587

Kiczora (Jamna, PP)

588

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

588

Turnica (PP)

600

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

589

Tarnawka Zach.

555

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

590

Tarnawka Wsch.

554

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

591

Paszowa Zach.

532

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

592

Paszowa Wsch.

533

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

593

Złota Góra (Tarnaw.)

460

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

594

Obszar (PP)

570

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

595

Obszar Zach.

557

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

596

Byków Wierch

498

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

597

Dział Żydowski

460

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

598

Góra Żydowska (GST)

470

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

599

Płoskie

452

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

600

Kr±żek (D±browa)

380

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

601

Dział (D±browa)

459

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

602

Dzialec (GST)

562

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

603

Miniowa Góra

625

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

604

Łysa Hora (GST)

518

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

605

Dil (GST)

559

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

606

Kiczary (GST)

420

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

607

Suchy Dział (GST)

432

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

608

Suwała

370

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

609

Zarzeczka

477

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

610

Szyngłów

406

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

611

Kapor

469

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

612

Wierchłanie

456

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

613

Czerlenna

413

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

614

Polanki (GST)

424

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

615

Steczków

444

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

616

Wola Krecowska

437

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

617

Krecowska

425

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

618

Magura Krecowska

474

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

619

Horby (GST)

506

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

620

Margiel Pierwszy

522

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

621

Szczałby Zach.

484

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

622

Szczałby Po¶r.

465

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

623

Szczałby Wsch.

458

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

624

Bzdziuch

469

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

625

Oleszczatyn

458

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

626

Chołzy

430

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

627

Na Wysokim (PP)

597

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

628

Gródek (Pog. Przem.)

596

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

629

Kiczora Rzecka

567

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

630

Olchowiecka

562

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

631

Olchowiecka Zach.

505

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

632

Wujski Wsch.

661

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

633

Stubnica

534

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

634

Pedziarz

363

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

635

Niuchowa (PG)

470

Pogórze Dynowskie

636

Kopacz (PG)

541

Pogórze Dynowskie

637

Pilnik (Pog. Dynow.)

462

Pogórze Dynowskie

638

Głęboka (PG)

540

Pogórze Dynowskie

639

Przysnop (PG)

433

Pogórze Dynowskie

640

Łodzińska Skała (PG)

340

Pogórze Dynowskie

641

Szerokie (Pog. Dynow.)

448

Pogórze Dynowskie

642

D±browa (Pog. Dynow.)

392

Pogórze Dynowskie

643

Góra Potockiego (PG)

442

Pogórze Dynowskie

644

Koziarczyska (PG)

421

Pogórze Dynowskie

645

Góra Za Lasem (PG)

331

Pogórze Dynowskie

646

Łodzińska Góra (PG)

352

Pogórze Dynowskie

647

Końskie Płd. (PG)

533

Pogórze Dynowskie

648

Końskie Zach. (PG)

523

Pogórze Dynowskie

649

Końskie Wsch. (PG)

424

Pogórze Dynowskie

650

Wroczeń (PD)

498

Pogórze Dynowskie

651

Grabowska (Grabówka)

531

Najwyższy szczyt Pasma Grabówki na Pogórzu Dynowskim

652

Łysa Góra (Mrzygłód)

403

Pogórze Dynowskie

653

Banna Góra (PG)

534

Pogórze Dynowskie

654

Wierchy (Przysnop)

432

Pogórze Dynowskie

655

Magura (Dobra, PP)

507

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

656

Dobra Góra (PP)

400

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

657

Krztów (Pog. Przem.)

530

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

658

Czerteż (Pog. Przem.)

503

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

659

Hroszówka Wsch. (PP)

511

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

660

Hroszówka Zach. (PP)

492

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

661

Kaczorówka (PP)

503

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

662

D±browa (Pog. Przem.)

360

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

663

Borowina (PP)

397

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

664

Mogiła Po¶r. (PP)

417

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

665

Mogiła Zach. (PP)

428

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

666

Mogiła Wsch. (PP)

433

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

667

WołodĽ Płd. (PP)

370

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

668

WołodĽ Płn. (PP)

351

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

669

Borownica Płd. (PP)

490

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

670

Borownica Płn. (PP)

474

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

671

Korunek (Pog. Przem.)

455

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

672

Krztów Mały (PP)

468

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

673

Sucha (Smoliska, PP)

470

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

674

Brzeżawa (PP)

530

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

675

Wiszki (Pog. Przem.)

468

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

676

Copor (Pog. Przem.)

473

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

677

Marcynówka (PP)

439

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

678

CzerteĽ (Pog. Przem.)

403

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

679

Hyków (Pog. Przem.)

436

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

680

Perełaz (Pog. Przem.)

423

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

681

Góra Tyrawska (PP)

480

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

682

Żydowska Góra (PP)

466

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

683

Jawornik Ruski Zach.

424

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

684

Jawornik Ruski Wsch.

458

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

685

Jasionów Zach. (PP)

393

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

686

Jasionów Wsch. (PP)

399

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

687

Huta Poręby (PP)

413

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

688

Łachowa Góra (PP)

444

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

689

Siedliska Płd. (PP)

431

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

690

Siedliska Po¶r. (PP)

425

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

691

Siedliska Płn. (PP)

376

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

692

Barania Góra (D±br.)

350

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

693

Łachowa Wsch. (PP)

458

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

694

Wierzchowina (PP)

448

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

695

Kruszelnica (PP)

503

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

696

Kruszelnica Płn. (PP)

502

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

697

Kruszelnica Wsch. (PP)

479

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

698

Kamień Mały (PP)

460

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

699

Malawa (Pog. Przem.)

428

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

700

Zaleszczyny (PP)

420

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

701

Łysa Góra (Dyl±gowa)

430

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

702

Dyl±gowa (PP)

451

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

703

D±brówka Wsch. (PP)

441

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

704

D±brówka Zach. (PP)

439

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

705

Winnica (Pog. Przem.)

328

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

706

Zagóra (Pog. Przem.)

355

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

707

Pawłokoma (PP)

331

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

708

Nadżyt (Pog. Przem.)

367

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

709

Kisielówka (PP)

431

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

710

Folwark (Pog. Przem.)

437

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

711

Winna Góra (PP)

407

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

712

Winna Góra Płd. (PP)

421

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

713

Sielnica (Pog. Przem.)

371

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

714

Łubienka Płd. (PP)

433

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

715

Łubienka (PP)

449

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

716

Tarnawka (PP)

410

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

717

Góra Iskańska (PP)

382

Pogórze Przemyskie

Pogórze Przemyskie

718

Kozigarb Płd.

321

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

719

Kozigarb

333

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

720

Kozigarb Płn.

343

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

721

Łysa Góra (Wybrzeże)

285

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

722

Słoniec

315

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

723

Słoniec Wsch.

337

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

724

Nienadowa

306

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

725

Nienadowa Wsch.

309

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

726

Babicka Góra (PP)

326

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

727

Mechowa Góra

446

Pogórze Dynowskie

Pogórze Dynowskie

728

Łubno Płn. (PD)

384

Pogórze Dynowskie

729

Łubno Płd. (PD)

380

Pogórze Dynowskie

730

Łubienka (PD)

388

Pogórze Dynowskie

731

Czabajka (PD)

416

Pogórze Dynowskie

732

Ostry Dział (PD)

421

Pogórze Dynowskie

733

Bania (Pog. Dynow.)

455

Pogórze Dynowskie

734

Wilcze (Pog. Dynow.)

506

Pogórze Dynowskie

735

Przylasek (PD)

381

Pogórze Dynowskie

736

Chełm (Nozdrzec, PD)

372

Pogórze Dynowskie

737

Guz (Pog. Dynow.)

362

Pogórze Dynowskie

738

Hajduk (Pog. Dynow.)

393

Pogórze Dynowskie

739

Patryja (Wara, PD)

456

Pogórze Dynowskie

740

Trzy Kopce (PD)

430

Pogórze Dynowskie

741

Nawarzyce (PD)

385

Pogórze Dynowskie

742

Wysoki Dział (PD)

433

Pogórze Dynowskie

743

Wronia Góra (PD)

438

Pogórze Dynowskie

744

Izdebki Płn. (PD)

460

Pogórze Dynowskie

745

Wielka Góra (PD)

456

Pogórze Dynowskie

746

Kr±g (Pog. Dynow.)

386

Pogórze Dynowskie

747

Hom (Pog. Dynow.)

382

Pogórze Dynowskie

748

Łysa Góra (Krzem., PG)

428

Pogórze Dynowskie

749

Porolik (Pog. Dynow.)

378

Pogórze Dynowskie

750

Rowiny (Pog. Dynow.)

350

Pogórze Dynowskie

751

Wielki Dział (PG)

382

Pogórze Dynowskie

752

Mały Dział (PG)

371

Pogórze Dynowskie

753

Kopernica (PD)

428

Pogórze Dynowskie

754

Czarna Góra (PD)

448

Pogórze Dynowskie

755

Wola (Pog. Dynow.)

435

Pogórze Dynowskie

756

Nozdrzec

350

Pogórze Dynowskie

757

Adamcza

399

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

758

Pyrcakowa

396

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

759

Durbacka Góra

441

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

760

Sanocka Góra

389

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

761

Kamieniec (Pog. Buk.)

313

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

762

Wielka Góra (PB)

329

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

763

Budnie (PB)

363

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

764

Kiszkowe Góry

407

Pogórze Bukowskie

765

Kostarowice Zach.

471

Pogórze Bukowskie

766

Kostarowice Wsch.

462

Pogórze Bukowskie

767

Łysy

377

Pogórze Bukowskie

768

Koziegórka

348

Pogórze Bukowskie

769

Wyszołas

653

Szczyt w masywie Żurawinki na Pogórzu Bukowskim

Pogórze Bukowskie

770

Koło Karczmy

650

Szczyt w masywie Żurawinki na Pogórzu Bukowskim

Pogórze Bukowskie

771

Wyższy Las

590

Najbardziej zachodnia kulminacja pasma Żurawinki na Pogórzu Bukowskim. Inna nazwa to Wyszylas. Na zachodnich zboczach istnieje zespół wiatraków Farma Wiatrowa Bukowsko-Nowotaniec.

Pogórze Bukowskie

772

Sławkowski (Tatry, SK)

2452

Wysoki i rozłożysty szczyt w bocznej grani Tatr Wysokich, odchodz±cej od grani głównej w zworniku Małej Wysokiej (Východná Vysoká), słow. Slavkovský ątít. Szczyt charakteryzuje jedna z największych w Tatrach wysoko¶ci względnych - jego północno-wschodnie stoki wznosz± się 950 metrów ponad podstawę. Na górę prowadzi niebieski szlak turystyczny, przechodz±cy wschodni± grani± Hrebeniok - Slavkovská vyhliadka - Nos - Sławkowski Szczyt.

773

Po¶rednia Grań (T., SK)

2441

Położony na Słowacji najwyższy szczyt w bocznej grani tatrzańskiej, która odchodzi z Małego Lodowego Szczytu ku południowemu wschodowi. Ma dwa wyraĽne wierzchołki: główny południowo-wschodni oraz niższy (ok. 2420 m) północno-zachodni, nazywany Mał± Po¶redni± Grani± (Malý hrot). Rozdziela je Wyżnia Po¶rednia Przeł±czka (Vyąná ątrbina v Prostrednom). Od Żółtego Szczytu (®ltá veľa) na północnym zachodzie masyw Po¶redniej Grani oddzielony jest Po¶redni± Przełęcz± (Sedlo za Prostredným), a od Ciemniastej Turni (Chmúrna veľa) na południowym wschodzie - Ciemniastym Przechodem (Sedlo pred Prostredným).

774

Durny Szczyt (Tatry, SK)

2625

Czwarty co do wysoko¶ci szczyt Tatr, położony na Słowacji, słow. Pyąný ątít. Znajduje się w długiej bocznej grani pomiędzy Baranimi Rogami (Baranie rohy) a Łomnic± (Lomnický ątít).

775

Kołowy Szczyt (T., SK)

2418

Szczyt w głównej grani Tatr, w słowackiej czę¶ci Tatr Wysokich, słow. Kolový ątít. Jest to przedostatni (przed Jagnięcym Szczytem) z dużych masywów na północno-wschodnim krańcu grani głównej Tatr Wysokich. Od położonego na południe od niego Czarnego Szczytu jest oddzielony Czarn± Przełęcz±, od masywu Jagnięcego Szczytu natomiast - Kołow± Przełęcz±. W grani opadaj±cej na Kołow± Przełęcz znajduj± się dwie duże turnie, uznawane za samodzielne szczyty: Modra Turnia (Zmrzlá veľa, 2312 m) i Czerwona Turnia (Belasá veľa, 2284 m).

776

Jagnięcy (Tatry, SK)

2229

Położony na Słowacji najbardziej na północny wschód wysunięty masyw grani głównej Tatr Wysokich, słow. Jahňací ątít. Kolejny szczyt, Szalony Wierch, znajduje się już w Tatrach Bielskich. Jagnięcy Szczyt ma dwa wierzchołki poł±czone niemal poziom± grani±, z których wyższy jest południowo-zachodni. Na górę prowadzi żółty szlak turystyczny, wychodz±cy spod Schroniska nad Zielonym Stawem Kieżmarskim.

777

Szalony W. (TB, SK)

2061

Szalony Wierch, dawniej Głupi Wierch (słow. Hlúpy vrch, ©ialený vrch) - trzeci pod względem wysoko¶ci szczyt Tatr Bielskich na Słowacji. Wznosi się we wschodniej czę¶ci pasma i jest oddzielony od Płaczliwej Skały Szerok± Przełęcz± Bielsk±, a od Zadnich Jatek - Szalon± Przełęcz±. Jest jednym z końców wspólnego odcinka grani głównej Tatr oraz grani głównej Tatr Bielskich (drugim jest Hawrań). Południowa grań Szalonego Wierchu poprzez Przełęcz pod Kop± ł±czy się z Tatrami Wysokimi. Grań ta rozdziela dwa systemy dolin walnych: Doliny Jaworowej i Doliny Kieżmarskiej, a konkretnie jej górne piętra, czyli Dolinę Zadnich Koperszadów oraz Dolinę Przednich Koperszadów. W grani opadaj±cej na Przełęcz pod Kop± znajduje się niewielkie wzniesienie - Szalona Kazalnica (1945 m), oddzielona od szczytu Szalonym Przechodem. Północne zbocza Szalonego Wierchu opadaj± do Doliny Szerokiej i Szalonego Kotła - górnych pięter Doliny do Regli. S± one rozdzielone Wielkim Szalonym Klinem - długim grzbietem odchodz±cym od grani głównej Tatr Bielskich nieco na wschód od szczytu. W górnej czę¶ci od Wielkiego Szalonego Klina odchodzi w stronę północnego zachodu znacznie krótszy Mały Szalony Klin.

778

Lodowy (Tatry, SK)

2630

Najwyższy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich, słow. Ąadový ątít. Według niektórych Ľródeł jedynym wyższym od niego punktem w grani głównej jest należ±cy do masywu Gerlacha wierzchołek - Zadni Gerlach. Nazwa góry pochodzi od długotrwale zalegaj±cych, zwłaszcza na jej północnych stokach, zlodowaciałych pól ¶niegowych. Jest to trzeci co do wysoko¶ci (po Gerlachu i Łomnicy) samodzielny szczyt tatrzański, a w okresie listopad 1938 - wrzesień 1939 był najwyższym szczytem Polski.

779

Wysoka (Tatry, SK)

2547

Wysoka, słow. Vysoká - dwuwierzchołkowy szczyt, położony w głównym grzbiecie Tatr, po stronie słowackiej. Wierzchołki maj± prawie równ± wysoko¶ć, a rozdziela je położona około 22 m niżej Przeł±czka w Wysokiej (©trbina vo Vysokej). Masyw Wysokiej położony jest pomiędzy masywami Rysów (rozdziela je przełęcz Waga - sedlo Váha) i Ganku (Gánok - rozdziela je szeroka Rumanowa Przełęcz).

780

Rysy (Tatry, PL/SK)

2501

Położony w Tatrach Wysokich najwyższy szczyt Polski, zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Polski (jako najwyższy w województwie małopolskim) oraz Korony Europy. Graniczny wierzchołek Rysów (północno-zachodni) liczy 2499 m (pomiar między 2498,7-2499,6 m n.p.m.), natomiast położony w cało¶ci na Słowacji ¶rodkowy wierzchołek jest o około 2 metry wyższy (2500,2-2501,1 m). Najniższy jest trzeci wierzchołek na Słowacji - południowo-wschodni (2473 m). Masyw Rysów leży na południowy wschód od Morskiego Oka (wznosz±c się ponad 1100 metrów nad jego powierzchnię), w punkcie zwornikowym głównego grzbietu Tatr i północnej grani Rysów, w której można wyróżnić Niżnie Rysy i Żabie Szczyty (Wyżni i Niżni). U stóp leż±: Dolina Rybiego Potoku, Dolina Białej Wody i Dolina Mięguszowiecka. Od północy oddziela go od Niżnich Rysów Przełęcz pod Rysami, od zachodu od Żabiego Konia - Żabia Przełęcz, a od południowego wschodu od Ciężkiego Szczytu w masywie Wysokiej - szerokie siodło Wagi. Na wschodni± stronę opada z Rysów 500-metrowa ¶ciana skalna, w której znajduj± się liczne drogi wspinaczkowe. Od strony polskiej Rysy najlepiej zdobyć czerwonym szlakiem, prowadz±cym z Palenicy Białczańskiej najpierw drog± asfaltow± przy Wodogrzmotach Mickiewicza, potem nad Morskim Okiem (1395 m), wyżej nad Czarnym Stawem pod Rysami (1583 m), przy Buli pod Rysami (2054 m). Wyżej droga zabezpieczona jest łańcuchami. Łatwiejszy jest szlak od strony słowackiej, prowadz±cy ze Szczyrbskiego Jeziora.

781

Mięguszowiecki (Tatry)

2438

Mięguszowiecki Szczyt, Mięguszowiecki Szczyt Wielki, słow. Veµký Mengusovský ątít - szczyt Tatr Wysokich, znajduj±cy się w grani głównej Tatr na granicy polsko-słowackiej, pomiędzy Cubryn± (oddziela je Hińczowa Przełęcz) a Mięguszowieckim Szczytem Po¶rednim (oddziela je Mięguszowiecka Przełęcz Wyżnia 2340 m n.p.m.). Jest to drugi co do wysoko¶ci szczyt w Polsce (20. w Tatrach) i najwyższy z Mięguszowieckich Szczytów. Jego północna ¶ciana jest najwyższ± ¶cian± w Tatrach o nachyleniu przekraczaj±cym 45°, osi±ga ona 1043 m wysoko¶ci. Szczyt jest dobrze widoczny spod Morskiego Oka.

782

Hruby W. (Tatry, SK)

2428

Hruby Wierch, słow. Hrubý vrch - wybitny szczyt w bocznej Grani Hrubego, będ±cej odnog± głównej grani odnogi Krywania. Wznosi się on nad dolinami: Hlińsk±, Młynick± i Niewcyrk±. Jego nazwa pochodzi od kształtu góry i towarzysz±cej mu masywnej (hruby - gruby), szerokiej grani północno-zachodniej.

783

Osadzki Wierch Zach.

1251

Zachodni wierzchołek Osadzkiego Wierchu - drugiego co do wysoko¶ci i najwyższego dostępnego szlakiem turystycznym szczytu w pa¶mie Połoniny Wetlińskiej w Bieszczadach Zachodnich

Bieszczady

784

Roh Wsch. (Poł. Wetl.)

1220

Wschodni kraniec pokrytego gołoborzami grzbietu Roha na Połoninie Wetlińskiej. Od Hasiakowej Skały z Chatk± Puchatka oddziela go płytka przełęcz.

Bieszczady

785

Przeł. Orłowicza Wsch.

1081

Niewielkie wzniesienie położone na wschód od Przełęczy Orłowicza (1075 m). Leży na szerokim siodle, oddzielaj±cym Smerek od Szarego Berda w masywie Połoniny Wetlińskiej.

Bieszczady

786

Polańska (Horbki, BN)

737

Szczyt w GnieĽdzie Jawornika, we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Znajduje się na bocznym grzbiecie na południowy wschód od Jawornika. Od wschodu znajduje się szczyt Garbki (671 m n.p.m.) a następnie grzbiet stromo opada do doliny Wisłoka, pomiędzy Surowic± a Wernejówk±. Inna nazwa to Horbki Sabaryniackie lub Makowertyn.

787

Boroło (Łopiennik)

1034

Stroma kopka w zachodniej odnodze Łopiennika w Bieszczadach

Bieszczady

788

Żurka

905

Bieszczady

Bieszczady

789

Łopiennik Płn.

981

Północny wierzchołek Łopiennika w Bieszczadach

Bieszczady

790

Łopienka Płn.

921

Bieszczady

Bieszczady

791

Łopienka Płd.

923

Bieszczady

Bieszczady

792

Durna Wsch.

945

Wschodni wierzchołek Durnej w Bieszczadach

Bieszczady

793

Daniowa

873

Bieszczady

Bieszczady

794

Jabłońska Zach.

806

Bieszczady

Bieszczady

795

Kołonicka Zach.

745

Bieszczady

Bieszczady

796

Kołonicka Po¶r.

740

Bieszczady

Bieszczady

797

Kołonicka Wsch.

713

Bieszczady

Bieszczady

798

Kołonicka Płd.

750

Bieszczady

Bieszczady

799

Stóg (Czyw., UA/RO)

1653

Szczyt w Górach Czywczyńskich (Karpaty Beskidzko-Marmaroskie), położony na granicy ukraińsko-rumuńskiej. Do 1772 przez Stóg przebiegała granica między Koron± Królestwa Polskiego a Królestwem Węgier. Przed II wojn± ¶wiatow± szczyt pierwotnie stanowił trójstyk granic Polski, Czechosłowacji i Rumunii.

Góry Czywczyńskie

800

Hnitessa (UA/RO)

1769

Wybitny szczyt w Górach Czywczyńskich, stanowi±cych północny fragment Karpat Marmaroskich

Góry Czywczyńskie

801

Palenica (UA/RO)

1749

Góry Czywczyńskie

Góry Czywczyńskie

802

Komanowa (UA/RO)

1734

Góry Czywczyńskie

Góry Czywczyńskie

803

Koman (UA/RO)

1723

Góry Czywczyńskie

Góry Czywczyńskie

804

Farcau (RO)

1961

Szczyt w Górach Rodniańskich w Wewnętrznych Karpatach Wschodnich w Rumunii

Góry Rodniańskie

805

Kralova hola (NT, SK)

1946

Kráµova hoµa (pol. Królewska Hala) - szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji. Obok tatrzańskiego Krywania druga narodowa góra Słowaków, uwieczniona w wielu legendach i opowie¶ciach. Na szczycie znajduje się wysoki na 131 m maszt.

806

Nad Munczołem (UA)

1327

Północny wierzchołek Ostrej Hory na ukraińskiej Połoninie Równej

Połonina Równa

807

Stożek Wsch.

686

Szczyt i masyw górski w Górach Sanocko-Turczańskich, w pa¶mie Żukowa, położony na wschód od Jeziora Solińskiego

Góry Sanocko-Turczańskie

808

Kiczerka (Baczynówka)

490

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

809

Kiczera Doliszna

553

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

810

Kiczera Serednia

597

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

811

Kiczera Horiszna

611

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

812

Kiczera Sokolska

595

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

813

Łabiska

618

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

814

Gielec

606

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

815

Przysłup (Sokołowa)

617

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

816

Zawał

768

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

817

Mielnicki

745

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

818

Kiczera Wysoka (GST)

714

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

819

Hoszowczyk Zach.

726

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

820

Hoszowczyk Po¶r.

725

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

821

Hoszowczyk Wsch.

714

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

822

Żuków Zach.

725

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

823

Korbania Zach.

888

Zachodni wierzchołek Korbani w Bieszczadach

Bieszczady

824

Pańska Góra (Hoczew)

382

Bieszczady

Bieszczady

825

Skosiki

409

Bieszczady

Bieszczady

826

Wisielnik

410

Bieszczady

Bieszczady

827

Grodzisko (Hoczew)

405

Bieszczady

Bieszczady

828

Góra Leszkowa

425

Bieszczady

Bieszczady

829

Horb Kondry

393

Bieszczady

Bieszczady

830

Żerdenka

572

Bieszczady

Bieszczady

831

Żerdenka Zach.

541

Bieszczady

Bieszczady

832

Żerdenka Płd.

537

Bieszczady

Bieszczady

833

Zahoczewie Wsch.

454

Bieszczady

Bieszczady

834

Zahoczewie Zach.

461

Bieszczady

Bieszczady

835

Góra (Zahoczewie)

468

Bieszczady

Bieszczady

836

Zachoczewie Płn.

455

Bieszczady

Bieszczady

837

Dzielec (Zahoczewie)

465

Bieszczady

Bieszczady

838

¦rednia Góra

501

Bieszczady

Bieszczady

839

Ropy

552

Bieszczady

Bieszczady

840

Pasieka

526

Bieszczady

Bieszczady

841

Pasieka Płn.

520

Bieszczady

Bieszczady

842

¦rednie Wielkie

497

Bieszczady

Bieszczady

843

Perdoła

553

Bieszczady

Bieszczady

844

Jasielnik (Szczawne)

528

Bieszczady

Bieszczady

845

Otogel

623

Bieszczady

Bieszczady

846

Dział Zach. (Kulaszne)

620

Bieszczady

Bieszczady

847

Dział Płn. (Kulaszne)

600

Bieszczady

Bieszczady

848

Kiczerka (Kulaszne)

458

Bieszczady

Bieszczady

849

Kiczera (Biały W.)

564

Bieszczady

Bieszczady

850

Maniów Płn.

672

Bieszczady

Bieszczady

851

Maniów Płd.

671

Bieszczady

Bieszczady

852

Bobony

464

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

853

¦rednia G. (Morochów)

472

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

854

Horb (Wysoczany)

448

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

855

Dział (Tarnawa)

523

Bieszczady

Bieszczady

856

Wysoki Dział (Tarnawa)

509

Bieszczady

Bieszczady

857

Bubień

461

Bieszczady

Bieszczady

858

Strop (Dziurdziów)

524

Bieszczady

Bieszczady

859

Bęben

430

Bieszczady

Bieszczady

860

Bęben Płd.

412

Bieszczady

Bieszczady

861

Zahumijski

445

Bieszczady

Bieszczady

862

Kr±żek (Dziurdziów)

478

Bieszczady

Bieszczady

863

Horb (Dziurdziów)

430

Bieszczady

Bieszczady

864

Nad Dziurdziowem

405

Bieszczady

Bieszczady

865

Krehle

494

Bieszczady

Bieszczady

866

Dziurdziowski Wsch.

540

Bieszczady

Bieszczady

867

Dziurdziowski Po¶r.

542

Bieszczady

Bieszczady

868

Dziurdziowski Zach.

543

Bieszczady

Bieszczady

869

Łukowy Wierch

574

Bieszczady

Bieszczady

870

Łukowe Płn.

505

Bieszczady

Bieszczady

871

Łukowe Płd.

510

Bieszczady

Bieszczady

872

Sierota

382

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

873

Czulnia Płd.

372

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

874

Kopań

471

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

875

Kopań Płn.

473

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

876

Kopań Zach.

461

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

877

Bukowina (Podkam.)

391

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

878

D±browa Zakolska

365

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

879

Łukawica Płn.

421

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

880

Łukawica Płd.

413

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

881

Monastarzec Zach.

412

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

882

Monastarzec

458

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

883

Bezmiechowa Zach.

423

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

884

Bezmiechowa Wsch.

414

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

885

Słonna Zach.

644

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

886

Słonna Po¶r.

651

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

887

Słonna Wsch.

648

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

888

Leszczowate Zach.

585

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

889

Leszczowate Wsch.

616

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

890

Leszczowate Płd.

636

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

891

Kiczera Wolańska

621

Góry Sanocko-Turczańskie

Góry Sanocko-Turczańskie

892

Cierna hora (GTS, SK)

1073

Čierna hora - szczyt w Górach Tokajsko-Slańskich we wschodniej Słowacji, drugi co do wysoko¶ci szczyt tej grupy górskiej. Przez szczyt przechodzi czerwony szlak turystyczny i kończy się żółty szlak, prowadz±cy z Sigortu.

893

Tri chotare (SK)

1022

Tri chotáre - szczyt w Górach Tokajsko-Slańskich we wschodniej Słowacji

894

Velka Javorina (SK)

1098

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Gór Czerchowskich we wschodniej Słowacji, drugi co do wysoko¶ci szczyt pasma

895

Kojsovska hola (SK)

1246

Szczyt w grupie Kojszowskiej Hali w Górach Wołowskich w Łańcuchu Rudaw Słowackich we wschodniej Słowacji. Jest najwyższym szczytem grupy, która od niego zyskała swoj± nazwę oraz jednym z najwyższych i najbardziej charakterystycznych szczytów całych Rudaw Spiskich.

896

Mincol (G. Czerch., SK)

1157

Minčol - najwyższy szczyt Gór Czerchowskich we wschodniej Słowacji. Wznosi się w północno-zachodniej czę¶ci tej grupy górskiej. Szczyt pokrywa rozległa polana.

897

Cierna hora (GL, SK)

1289

Čierna hora - najwyższy szczyt Gór Lewockich na Słowacji

898

K±ty (Góry)

525

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

899

Wysoka Góra

477

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

900

Łysoń

449

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

901

Patria (Pog. Bukowskie)

474

Wzgórze na Pogórzu Bukowskim, położone ponad wsi± Odrzechowa

902

Rzepedka Wsch. (BN)

706

Dwuwierzchołkowy szczyt we wschodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Dawna, łemkowska nazwa szczytu brzmi Rożynkania, czyli góra w kształcie rogu. Wznosi się w pasemku Połońskiego Wierchu (zwanego też Szerokim Łanem) i Rzepedki.

903

Dział (Tarnawa Dolna)

505

Pogórze Bukowskie

Pogórze Bukowskie

904

Jawor (Solina) - kolej

575

Górna stacja kolei gondolowej w Solinie, położona na zachodnim zboczu góry Jawor w Górach Sanocko-Turczańskich. Kolej otwarto w 2022 roku. Startuje ze szczytu Plasza w Solinie, przejeżdża ponad zapor± i dociera do zachodniego zbocza Jawora, gdzie umiejscowiona jest stacja końcowa z wież± widokow± i tarasem skywalk. Nieopodal górnej stacji znajduje się również maszt radiowo-telewizyjny.

Góry Sanocko-Turczańskie

905

Za Jaworzec (Jawor)

608

Załamanie grzbietu góry Jawor nad Jeziorem Solińskim

Góry Sanocko-Turczańskie

906

Jawor Płn. (Solina)

702

Północno-zachodni wierzchołek masywu Jawora w Górach Sanocko-Turczańskich

Góry Sanocko-Turczańskie

907

Prypir (Jawor)

663

Załamanie grzbietu góry Jawor nad Jeziorem Solińskim

Góry Sanocko-Turczańskie

908

Kiczora (Werlas)

541

Bieszczady

Bieszczady

909

BliĽnica (UA)

1883

Najwyższy szczyt ¦widowca w Beskidach Połonińskich na ukraińskim Zakarpaciu. Od strony północnej znajduje się cyrk lodowcowy z kilkoma stawami. Większo¶ć szczytu zajmuje połonina, drzewa sięgaj± do wysoko¶ci około 1300 m n.p.m., powyżej występuj± małe obszary kosodrzewiny. Na północ od Przełęczy pod BliĽnic± znajduje się o¶rodek narciarski na polanie Drahobrat.

¦widowiec

910

BliĽnica Płd. (UA)

1872

Południowy wierzchołek BliĽnicy - najwyższego szczytu ¦widowca w Beskidach Połonińskich na ukraińskim Zakarpaciu

¦widowiec

911

Motrogon (SK)

1018

Szczyt górski w pa¶mie górskim Wyhorlat w Łańcuchu Wyhorlacko-Gutyńskim Wewnętrznych Karpat Wschodnich. Jest czwartym co do wysoko¶ci szczytem Wyhorlatu.

912

Sninsky kamen (SK)

1006

Szczyt górski w pa¶mie górskim Wyhorlat w Łańcuchu Wyhorlacko-Gutyńskim, słow. Sninský kameň

913

Nezabec (SK)

1023

Szczyt górski w pa¶mie górskim Wyhorlat w Łańcuchu Wyhorlacko-Gutyńskim Wewnętrznych Karpat Wschodnich, słow. Neľabec

914

Vetrova skala (SK, UA)

1024

Najwyższy szczyt masywu Popriečnego - wschodniej czę¶ci pasma górskiego Wyhorlat. Drugi co do wysoko¶ci szczyt całego pasma Wyhorlatu. Przez szczyt przebiega granica słowacko-ukraińska.

RangePeaks reached

Beskid Niski

0 / 5

Bieszczady

40 / 362

Czarnohora

0 / 1

Gorgany

0 / 2

Góry Apuseni

0 / 1

Góry Czywczyńskie

0 / 5

Góry Gutyjskie

0 / 5

Góry Rodniańskie

0 / 2

Góry Sanocko-Turczańskie

0 / 211

Pogórze Bukowskie

0 / 30

Pogórze Dynowskie

0 / 14

Pogórze Przemyskie

0 / 141

Połonina Borżawska

0 / 2

Połonina Krasna

0 / 2

Połonina Równa

0 / 5

¦widowiec

0 / 2

Total

40 / 790(c) 2010 - 2024 Robert Celiński, Byledobiec Anin