RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Description: Beskid S±decki, Pieniny, Pogórze Spisko-Gubałowskie

Mountain range/group ID: 7Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: Beata Skierecka (skierab)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

0

Aksamitka (SK)

841

Wzniesienie w Grupie Golicy w słowackich Pieninach. Znajduje się po wschodniej stronie Pła¶ni, oddzielone od niej płytk± przełęcz± Pod Pła¶niami (835 m). Dawniej nazywana była Haligowczykiem.

Pieniny

1

Babia Góra (B. Żyw.)

1725

Najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego, zaliczany do Korony Gór Polski. Jest najwyższym szczytem Beskidów Zachodnich i poza Tatrami najwyższym szczytem w Polsce, a drugim co do wybitno¶ci (po ¦nieżce). Babi± Górę zalicza się również do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy szczyt mikroregionu Pasma Babiogórskiego. Inne nazwy to Diablak, Królowa Beskidów, a także bardziej potocznie Matka Niepogód lub Kapry¶nica, ze względu na zmienn± pogodę. We wschodnim grzbiecie schodz±cym w stronę Przełęczy Krowiarki można wyróżnić szczyty: Gówniak (inaczej Wołowe Skałki, 1617 m), Kępa (1521 m) oraz Sokolica (1367 m). W zachodnim grzbiecie można wyróżnić Ko¶ciółek Wschodni i Ko¶ciółek Zachodni, natomiast od Małej Babiej Góry (inaczej Cylu, 1515 m) masyw jest oddzielony Przełęcz± Brona (1408 m). W masywie Babiej Góry wytyczono liczne szlaki turystyczne. Najpopularniejszy czerwony Główny Szlak Beskidzki prowadzi z Przełęczy Lipnickiej (Krowiarki), na szczyt Babiej Góry, po czym schodzi na Przełęcz Brona i do schroniska na Markowych Szczawinach. Przełęcz Lipnicka jest poł±czona ze schroniskiem Markowe Szczawiny niebieskim szlakiem, od którego po drodze odchodz± na grzbiet dwa szlaki - zielony (Perć Przyrodników) i na sam szczyt żółty (trudna Perć Akademików). Z południa z Jabłonki na szczyt prowadzi zielony szlak, natomiast najpopularniejszy w¶ród Słowaków jest żółty szlak, wychodz±cy spod schroniska Slana voda.

2

Babina (SK)

677

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

3

Bachledova veza (SK)

1183

Góra w pa¶mie Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Na szczycie zbudowano wieżę widokow± o wysoko¶ci 32 m.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

4

Bajków Groń

716

Pieniny

Pieniny

5

Barwinkowa

725

Szczyt w grani głównej Pienin Spiskich, na wschód od przełęczy Przesła

Pieniny

6

Belanske Kupele (SK)

1018

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

7

Bere¶nik (B. S±d.)

843

Góra w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim, położona ponad Szczawnic±. Na jej zboczach znajduje się Bacówka pod Bere¶nikiem.

Beskid S±decki

8

Bere¶nik (Pieniny)

760

Bezle¶ne wzgórze w miejscowo¶ci Jaworki w Małych Pieninach

Pieniny

9

Będzikówka

972

Szczyt w północnym grzbiecie Skałki w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

10

Biała Góra

681

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej

Beskid S±decki

11

Białe Skały

749

Szczyt w głównej grani Pieninek w Pieninach Wła¶ciwych

Pieniny

12

Białowodzka Góra (BW)

616

Szczyt Beskidu Wyspowego na wschodnim krańcu Pasma Łososińskiego. Posiada dwie kulminacje: południow± Rozdziele (616 m) i północn± - Zamczysko (607 m).

13

Błyszcz

945

Szczyt w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się pomiędzy Jaworzynk± (936 m) a przełęcz± Złotne (782 m).

Beskid S±decki

14

Borsuczyny

939

Szczyt w Małych Pieninach

Pieniny

15

Bradowiec

770

Szczyt na wschodnim krańcu Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie, który od Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju poprzez Szalone i Bradowiec ci±gnie się do PowroĽnika.

Beskid S±decki

16

Bryjów Wierch (PSG, SK)

1000

Szczyt w zachodniej czę¶ci Magury Spiskiej, leż±cy po stronie słowackiej, niedaleko granicy z Polsk±, słow. Brjov vrch

17

Bryjarka

677

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim góruj±cy nad Szczawnic±. Wznosi się ok. 230 m nad dno doliny Grajcarka. Jest zakończeniem bocznego grzbietu Pasma Radziejowej, biegn±cego z Dzwonkówki przez Przysłop, Kotelnicę, Cieluszki, Bere¶nik, Guckę i Bryjarkę na południe. Grzbiet ten oddziela dolinę Sopotnickiego Potoku od doliny Skotnickiego Potoku i jego dopływu - Czarnego Potoku. Na szczycie Bryjarki stoi o¶wietlony noc± metalowy krzyż. Zboczem Bryjarki prowadzi żółty szlak ze Szczawnicy na Dzwonkówkę.

Beskid S±decki

18

Bucznik (Rokita)

870

Niewybitny szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznej odnodze tego pasma, która odgałęzia się na północ od Rokity (898 m).

Beskid S±decki

19

Bujaczy W. (Tatry B., SK)

1960

Rozłożysty masyw we wschodniej czę¶ci grani głównej Tatr Bielskich na Słowacji, słow. Bujačí vrch. Jest ostatnim wysokim szczytem we wschodniej czę¶ci Tatr.

20

Bukowina (PSG, SK)

1176

Szczyt słowackiej Magury Spiskiej na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, słow. Bukovina. Znajduje się w zachodniej czę¶ci jej grani głównej, pomiędzy szczytami 1151 m i Smreczyny (Smrečiny, 1158 m).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

21

Bukowa

1077

Szczyt w Beskidzie S±deckim w głównym grzbiecie Pasma Jaworzyny, pomiędzy Czubakowsk± (1082 m) a Jaworzyn± Krynick± (1114 m). Nie jest wybitny, ale stanowi zwornik. W południowo-zachodnim kierunku odchodzi od Bukowej boczny grzbiet, który poprzez Wielk± Bukow± (na której zakręca na południe) i Kotylniczy Wierch opada do miejscowo¶ci Szczawnik.

Beskid S±decki

22

Bukowinki

1217

Szczyt w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się pomiędzy południowym wierzchołkiem Złomistego Wierchu (1224 m) a Przełęcz± Dług± (1166 m). Jest zwornikiem dla dwóch bocznych grzbietów odbiegaj±cych od niego na południow± stronę

Beskid S±decki

23

Bystry hrb (SK)

791

Pieniny

Pieniny

24

Bystry Wierch

821

Beskid S±decki

Beskid S±decki

25

Bystrzyk

704

Szczyt w Małych Pieninach, wieńcz±cy wschodni± ¶cianę Przełomu Pienińskiego, stoj±cy naprzeciwko Sokolicy

Pieniny

26

Cebulówka

741

Szczyt w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

27

Chełm (B. Wysp.)

793

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, we wschodniej czę¶ci Pasma Łososińskiego

28

Cieluszki

811

Szczyt i polana w Beskidzie S±deckim. Znajduje się na południowo-wschodnim grzbiecie Dzwonkówki w Pa¶mie Radziejowej. Grzbiet ten (niżej zakręcaj±cy na południe) poprzez Kotelnicę (847 m), Cieluszki (811 m), Bere¶nik (843 m), Guckę (763 m) i Bryjarkę (677 m) opada do doliny Grajcarka w Szczawnicy.

Beskid S±decki

29

Cierna hora (GL, SK)

1289

Čierna hora - najwyższy szczyt Gór Lewockich na Słowacji

30

Ciertaz (Lipnik, SK)

787

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

31

Cisówka (Pieniny)

777

Jeden z głównych szczytów Pienin Spiskich, położony w ich głównej grani

Pieniny

32

Ciżowa

649

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, między Biał± Gór± a dolin± Dunajca

Beskid S±decki

33

Cyhrle

774

Szczyt w Małych Pieninach, znajduj±cy się w ich głównym grzbiecie, pomiędzy szczytami ŁaĽne Skały oraz Rabsztyn

Pieniny

34

Cyrlowa Skała

816

Skalisty szczyt w Pieninach Czorsztyńskich, pomiędzy przełęcz± Trzy Kopce a Macelow± Gór±, z któr± s±siaduje od północy i od której oddzielony jest głębok± przełęcz± z polan± Podosice. Inne nazwy: Cyrlowa Skała, Cyrhlowa Skałka, Cyrlowa Skałka, Cyrla.

Pieniny

35

Czarne Garby

830

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od Barwinka w południowym kierunku.

Beskid S±decki

36

Czeremcha

1146

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w Pa¶mie Radziejowej. Znajduje się w bocznym grzbiecie opadaj±cym z Przehyby. Jest to szczyt zwornikowy, ponieważ odbiega st±d na zachód grzbiet Czeremchy Zachodniej.

Beskid S±decki

37

Czeremcha Zach.

1015

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Jest kulminacj± bocznego grzbietu biegn±cego ze szczytu Czeremchy w kierunku zachodnim. Znany również pod nazw± Roztoka.

Beskid S±decki

38

Czerszla

867

Beskid S±decki

Beskid S±decki

39

Czertezik

772

Długi i w±ski szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, będ±cy drug± co do wysoko¶ci kulminacj± Pieninek. Od zachodu s±siaduje z Czerteżem (774 m), natomiast od południowego wschodu przełęcz Sosnów (650 m) oddziela go od Sokolicy.

Pieniny

40

Czerteż

774

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, najwyższy w grani Pieninek. Znajduje się w tej grani pomiędzy Czertezikiem (772 m) i Ociemnym Wierchem (740 m), od którego oddziela go przełęcz Burzana (724 m).

Pieniny

41

Czoło

815

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, we wschodniej czę¶ci Pienin Czorsztyńskich

Pieniny

42

Czubakowska

1069

Szczyt w głównym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się ok. 340 m na południe od szczytu Runek.

Beskid S±decki

43

Czuprana

777

Mniejszy z dwóch szczytów góry Jarmuta w Małych Pieninach. Od Jarmuty (794 m, maszt na szczycie) oddzielony jest przełęcz± Matwijowa (763 m).

Pieniny

44

Długi Gronik

569

Zalesione wzniesienie w Pieninach, tworz±ce najdalej na północny wschód wysunięty, znajduj±cy się w zakolu Dunajca skraj Pieninek

Pieniny

45

Drabiakówka

890

Beskid S±decki

Beskid S±decki

46

Durbaszka

934

Mało wybitny szczyt górski w Małych Pieninach. Znajduje się w głównym grzbiecie Małych Pienin i przebiega przez niego granica słowacko-polska. Na polanie pod szczytem znajduje się schronisko pod Durbaszk±.

Pieniny

47

Dvorisko (SK)

689

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

48

Dziurawa Skała

748

Zalesione, dwuwierzchołkowe wzniesienie w Pieninach Spiskich w miejscowo¶ci Dursztyn. Inne nazwy: Dziurawa Skała, rzadziej Sosnowa Góra, Sosnowa Skała.

Pieniny

49

Dzwonkówka

983

Masyw górski w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w tym grzbiecie pomiędzy przełęcz± Przysłop (832 m), a przełęcz± Złotne (782 m).

Beskid S±decki

50

Eliaszówka

1025

Najwyższy szczyt Gór Lubowelskich (słow. Ąubovnianska vrchovina) w Beskidzie S±deckim, słow. Eliáąovka. Znajduje się w grzbiecie ł±cz±cym Wielkiego Rogacza (1182 m) przez Gromadzk± Przełęcz (938 m) i Okrúhlę (958 m) z Eliaszówk±. Po stronie polskiej znajduje się niższy wierzchołek Eliaszówki o wysoko¶ci 1023 m. Na wschód od szczytu stoi 20-metrowa drewniana wieża widokowa. Przez Eliaszówkę przechodzi zielony szlak turystyczny Piwniczna-Zdrój - Obidza, natomiast z południa dochodzi słowacki żółty szlak.

Beskid S±decki

51

Faklówka (SK)

934

Szczyt Małych Pienin, położony w ich słowackiej czę¶ci, słow. Fakµovka. Znajduje się w grzbiecie, który od położonej na polsko-słowackiej granicy Wierchliczki (964 m) poprzez Faklówkę i Wielk± Górę (801 m) opada do Kotliny Lubowelskiej.

Pieniny

52

Faltynowe K±ty

666

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

53

Flader

871

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, odchodz±cym od Małego Rogacza (1182 m) w południowym kierunku. Wyróżnia się w nim kolejno: grzbiet Pokrywisko (975 m), Ruski Wierch (933 m), Jasielnik (886 m) i Flader.

Beskid S±decki

54

Flaki

810

Dwuwierzchołkowy (zachodni 803 m i wschodni 810 m) grzbiet górski w Pieninach Czorsztyńskich. Znajduje się na południe od głównego grzbietu Pienin, oddzielony od niego przełęcz± Sromowska Sajba (705 m).

Pieniny

55

Frankovska hora (SK)

870

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

56

Gabańka

829

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie biegn±cym z Czeremchy na południe.

Beskid S±decki

57

Gajna Skała

782

Wzniesienie w Pieninach Spiskich w miejscowo¶ci Dursztyn. Inna nazwa to Kozakowa Skała.

Pieniny

58

Gałka

693

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w zakończeniu krótkiego grzbietu odchodz±cego od Jaworzyny (947 m) w północnym kierunku do doliny Wielkiej Roztoki.

Beskid S±decki

59

Gerlach (Tatry, SK)

2655

Położony na Słowacji najwyższy szczyt Tatr oraz całych Karpat, zaliczany do Korony Europy, słow. Gerlachovský ątít. Masyw Gerlacha składa się z kilku wierzchołków. Grań rozpoczyna się od strony północno-zachodniej wierzchołkiem zwornikowym z grani± główn± - Zadnim Gerlachem (Zadný Gerlach, 2616 m), którego zbocza obniżaj± się do Przełęczy Tetmajera (Gerlachovské sedlo), za któr± wznosi się główny wierzchołek (2655 m). Dalej w grani znajduj± się kolejno Wyżnie Gerlachowskie Wrótka, wierzchołek Po¶redniego Gerlacha, Po¶rednie Gerlachowskie Wrótka, Gerlachowska Czuba i Niżnie Gerlachowskie Wrótka. Grzbiet kończy się południowo-wschodnim szczytem Małego Gerlacha (Kotlový ątít, 2601 m). Z wierzchołka Małego Gerlacha odchodz± dwa boczne ramiona obejmuj±ce Gerlachowski Kocioł (Gerlachovský kotol).

60

Golica (SK)

828

Szczyt w Grupie Golicy w słowackiej czę¶ci Pienin, słow. Holica. Zaliczany jest często do Małych Pienin, chociaż strukturalnie zwi±zany jest z Masywem Trzech Koron.

Pieniny

61

Goła Góra

712

Mało wybitne wzniesienie w Pieninach Czorsztyńskich. Znajduje się na ich południowym stoku, pomiędzy Macelow± Gór± (801 m) i Podskalni± Gór± (743 m), a poniżej Nowej Góry (902 m).

Pieniny

62

Gucka

763

Szczyt w Beskidzie S±deckim, Znajduj±cy się na południowo-wschodnim grzbiecie Przysłopu w Pa¶mie Radziejowej. Grzbiet ten poprzez Kotelnicę (843 m), Cieluszki (811 m), Bere¶nik (843 m), Guckę (763 m) i Bryjarkę (677 m) opada do doliny Grajcarka w Szczawnicy.

Beskid S±decki

63

Góra Parkowa

741

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim, na terenie Krynicy-Zdroju. Jest popularnym terenem rekreacyjnym miasta. Na szczyt można wjechać kolej± linowo-terenow±. Na górze stoi maszt.

Beskid S±decki

64

Góra Wysoka

759

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

65

Górków Wierch (PSG)

1046

Graniczne wzniesienie na Pogórzu Spisko-Gubałowskim

66

Grabowce

741

Beskid S±decki

Beskid S±decki

67

Groń (B. S±decki)

825

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie opadaj±cym na południe od głównej grani tego pasma do Popradu.

Beskid S±decki

68

Groń (Balarówka)

656

Pieniny

Pieniny

69

Groń (Małe Pieniny)

687

Szczyt w Małych Pieninach, wznosz±cy się w odległo¶ci 250 m na północny zachód od Palenicy

Pieniny

70

Groń (Pieniny)

743

Szczyt Pienin Czorsztyńskich, położony na północ od grani głównej tych gór, tuż nad wsi± Hałuszowa. Na południe od niego znajduje się przełęcz Sańba.

Pieniny

71

GwoĽdzianka

899

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Wznosi się w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od Kuniego Wierchu na południowy zachód.

Beskid S±decki

72

Hala Pisana

1044

Niezbyt wybitny szczyt i zarastaj±ca polana grzbietowa w Pa¶mie Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie S±deckim. Wierzchołek jest punktem widokowym na wschodni± i południow± stronę.

Beskid S±decki

73

Havrilova (SK)

857

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

74

Hawrań (Tatry B., SK)

2152

Najwyższy szczyt Tatr Bielskich na Słowacji, słow. Havran. Jest to najwyższy wapienny szczyt całych Tatr. Hawrań oddzielony jest na zachodzie od s±siedniego Nowego Wierchu (1999 lub 2009 m) wyraĽn± Hawrani± Przełęcz± (1919 m). Na wschodzie Hawrań graniczy z Płaczliw± Skał± (2142 m), oddzielony Strzystarsk± Przełęcz± (1969 m). Szczyty te razem z Muraniem (na zachód od Nowego Wierchu) tworz± charakterystyczn± grupę, widoczn± m.in. z wielu miejsc w Tatrach Wysokich.

75

Holica

697

Mało wybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, wznosz±cy się ponad Krynic±-Zdrojem. Znajduje się w zakończeniu południowo-wschodniego grzbietu Drabiakówki w Pa¶mie Jaworzyny.

Beskid S±decki

76

Hombark Łapszański

825

Jeden z najwyższych szczytów w Pieninach Spiskich. Znajduje się tuż w pobliżu Żaru, nie leży jednak w grani głównej, lecz w odległo¶ci około 250 m na południe od niej.

Pieniny

77

Hombark Niedzicki

736

Kopulasty szczyt w Pieninach Spiskich. Nie znajduje się w ich grani głównej, lecz stanowi południowe ramię Cisówki.

Pieniny

78

Homole

726

Szczyt położony ponad W±wozem Homole w Małych Pieninach

Pieniny

79

Horbalova (PSG, SK)

1010

Ostatni, najdalej na północny wschód wysunięty szczyt w grani głównej Magury Spiskiej (zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego) na Słowacji, słow. Horbáµová

Pogórze Spisko-Gubałowskie

80

Hulok (PSG, SK)

1003

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

81

Husar (PSG, SK)

977

Szczyt w słowackiej Magurze Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego

Pogórze Spisko-Gubałowskie

82

Hurcałki

938

Szczyt znajduj±cy się w grzbiecie ł±cz±cym Beskid S±decki z Małymi Pieninami poprzez przełęcz Rozdziela. Na odcinku od Gromadzkiej Przełęczy do przełęczy Rozdziela wyróżnia się w nim kolejno 3 bardzo niewybitne szczyty: Hurcałki (938 m), Syhła (935 m) i Szczob (920 m). Grzbiet stanowi granicę ze Słowacj±.

Beskid S±decki

83

Huzary

864

Szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim, położony pomiędzy Kotylnic± (766 m) a Jaworzynkami (825 m)

Beskid S±decki

84

Jarmuta

794

Masyw górski w Małych Pieninach, położony ponad Szczawnic±. Jest dobrze wyodrębniony od innych wzniesień i ma dwa szczyty: Jarmuta (794 m) i Czuprana (777 m), oddzielone przełęcz± Matwijowa (763 m). Oprócz nich po północno-zachodniej stronie wyróżnia się jeszcze mniejszy szczyt zwany Jarmutk± (690 m). Jarmutę łatwo wyróżnić spo¶ród innych gór nad Szczawnic±, ze względu na wysoki maszt na szczycie.

Pieniny

85

Jarmutka

690

Szczyt w Małych Pieninach, położony w północno-zachodnim grzbiecie Jarmuty (794 m)

Pieniny

86

Jasielnik

882

Szczyt w Beskidzie S±deckim, na południowej stronie Pasma Radziejowej. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, odchodz±cym od Małego Rogacza (1182 m) w południowym kierunku.

Beskid S±decki

87

Jasiennik (Mirków Groń)

1128

Szczyt w Beskidzie S±deckim, położony na północ od głównego grzbietu Pasma Radziejowej, w grzbiecie odbiegaj±cym z najwyższego wierzchołka Skałki, od której oddziela go Minkowska Przełęcz, któr± pokrywa Polana Minkowska. Inne nazwy: Mirków Groń, Spadzie, Gruby Brzost.

Beskid S±decki

88

Jastrzębska Góra

675

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

89

Jaw. Kokuszczańska

969

Szczyt w grani głównej Pasma Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w tej grani pomiędzy Zadnimi Górami a Przełęcz± Bukowina. Nazwa pochodzi od znajduj±cej się na nim Hali Jaworzyna oraz miejscowo¶ci Kokuszka, do której ta hala należy.

Beskid S±decki

90

Jawor

1027

Beskid S±decki

Beskid S±decki

91

Jaworzyna (Żydówka)

899

Beskid S±decki

Beskid S±decki

92

Jaworzyna k. Rytra

947

Szczyt w Beskidzie S±deckim w Pa¶mie Radziejowej. Jest kulminacj± bocznego grzbietu odgałęziaj±cego się na północny wschód z Radziejowej. Od znajduj±cego się w tym grzbiecie po zachodniej stronie wierzchołka 890 m Jaworzynę oddziela Przełęcz Maćkowska (875 m).

Beskid S±decki

93

Jaworzyna Krynicka

1114

Wysoki szczyt w Beskidzie S±deckim, najwyższy w Pa¶mie Jaworzyny, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Na górę można wjechać kolej± gondolow±.

Beskid S±decki

94

Jaworzynka

1001

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w południowej czę¶ci Pasma Jaworzyny. Znajduje się w bocznym, najdłuższym grzbiecie tego pasma, odbiegaj±cym od Runka (1080 m) w południowo-zachodnim kierunku i poprzez Jaworzynkę, Pust± Wielk± i Zubrzy Wierch (870 m) opadaj±cym do doliny Popradu w Żegiestowie-Zdroju.

Beskid S±decki

95

Jaworzynka (Tylmanowa)

936

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, położony w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej, pomiędzy szczytami Koziarza (943 m) oraz Błyszcza (945 m). Z wierzchołka odchodzi na zachód krótki grzbiet opadaj±cy ku dolinie Dunajca z rozległ± Polan± Kolebisko.

Beskid S±decki

96

Jaworzyny

1068

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Wznosi się w długim północno-wschodnim grzbiecie Radziejowej, który poprzez Jaworzyny, Przełęcz Maćkowsk± (875 m), Jaworzynę (947 m) i Jastrzębsk± Górę (675 m) opada aż do Popradu w Rytrze.

Beskid S±decki

97

Jędras (PSG)

709

Jeden z wierzchołków na Pogórzu Spiskim. Znajduje się w grzbiecie, który od Frankowskiej Góry (858 m) odchodzi w północnym kierunku do doliny Dunajca.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

98

Jurgowska Góra

733

Wzniesienie w Pieninach Spiskich, w miejscowo¶ci Dursztyn, znajduj±ce się w grzbiecie głównym tych Pienin, po zachodniej stronie Gajnej Skały (776 m)

Pieniny

99

Kama (SK)

623

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

100

Kamienny Groń

758

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym, kilkuwierzchołkowym i niskim grzbiecie odbiegaj±cym od szczytu Złotułki (1001 m) nad polan± Trze¶niowy Groń w północno-wschodnim kierunku. Inna nazwa to Cichoniówka.

Beskid S±decki

101

Kanarkówka

671

Beskid S±decki

Beskid S±decki

102

Kiczera

727

Beskid S±decki

Beskid S±decki

103

Kiczera (SK)

943

Szczyt w słowackiej czę¶ci Małych Pienin, jeden z najwyższych w tym pa¶mie, słow. Kyčera

Pieniny

104

Kiczora

1024

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie odbiegaj±cym od Przehyby na południe.

Beskid S±decki

105

Klasztorna Góra (SK)

657

Szczyt w Pieninach, w Grupie Golicy, słow. Kláątorná hora. Jest najdalej na zachód wysuniętym szczytem słowackich Pienin.

Pieniny

106

Klejowa Góra

579

Górzysty półwysep w Masywie Trzech Koron w Pieninach Wła¶ciwych. Wraz z Facimiechem i Łysin± tworzy tzw. grupę Łysiny, która jest z trzech stron opływana przez Dunajec, tworz±cy tutaj największy ze swoich przełomów. Klejowa Góra wysuwa się w południowym kierunku z Facimiecha.

Pieniny

107

Klończyk (B. Wysp.)

806

Kilkuwierzchołkowy, mało wybitny szczyt Beskidu Wyspowego. Znajduje się w długim, południowo-wschodnim grzbiecie ci±gn±cym się od Modyni przez Jasieńczyk i Klończyk po SpleĽnię.

108

Kobylia hlava (SK)

953

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

109

Kobylarka

956

Beskid S±decki

Beskid S±decki

110

Kobylarka (graniczna)

942

Beskid S±decki

Beskid S±decki

111

Kobyli W. (Tatry B., SK)

1109

Pierwszy od wschodu szczyt grani głównej Tatr Bielskich na Słowacji, stanowi±cy jednocze¶nie pierwsze od wschodu wyraĽne wzniesienie w całych Tatrach, słow. Kobylí vrch. Kobyli Wierch jest odgraniczony od kolejnego szczytu w grani głównej, Fajksowej Czuby (1488 m), trawiast± Kobyl± Przełęcz± (ok. 1090 m), znajduj±c± się nieopodal wierzchołka. Na wschód od szczytu leż± zabudowania Tatrzańskiej Kotliny - uzdrowiskowo-sanatoryjnej miejscowo¶ci, położonej w Dolinie Kotliny, oddzielaj±cej Tatry od s±siaduj±cego z nimi pasma Magury Spiskiej.

112

Kobylica

685

Beskid S±decki

Beskid S±decki

113

Kolebisko

820

Beskid S±decki

Beskid S±decki

114

Kopana (SK)

592

Pieniny

Pieniny

115

Kopiec

762

Beskid S±decki

Beskid S±decki

116

Kopiec Uhryński

866

Beskid S±decki

Beskid S±decki

117

Kordowiec

763

Szczyt w Beskidzie S±deckim. Jest najdalej na wschód wysunięt± kulminacj± głównego grzbietu Pasma Radziejowej.

Beskid S±decki

118

Koszarka

560

Pieniny

Pieniny

119

Kotliny

838

Wierzchołek w Pa¶mie Radziejowej Beskidu S±deckiego. Znajduje się na bocznym grzbiecie, odchodz±cym od Błyszcza (945 m) w południowym kierunku.

Beskid S±decki

120

Kotylniczy Wierch

1032

Szczyt w Beskidzie S±deckim w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny. Grzbiet ten odgałęzia się w znajduj±cym się w głównej grani Pasma Jaworzyny wierzchołku Bukowa (1077 m) i biegnie w południowym kierunku poprzez Wielk± Bukow± (1104 m) do Kotylniczego Wierchu (1032 m).

Beskid S±decki

121

Kozia Góra

771

Szczyt w Pieninach Czorsztyńskich, w ich grani głównej, pomiędzy Macelakiem a przełęcz± Sańba

Pieniny

122

Kozia hora (SK)

663

Pieniny

Pieniny

123

Koziarz

934

Szczyt w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w zachodnim końcu tego pasma, pomiędzy Jaworzynk± (936 m) a Suchym Groniem (855 m). Na szczycie zbudowano wieżę widokow±.

Beskid S±decki

124

Kozie Żebro (BN)

888

Beskid Niski

125

Kraczonik

936

Najwyższy szczyt Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim, zaliczany do Diademu Polskich Gór

Beskid S±decki

126

Kramarzówka

814

Niewybitny szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się na północnym grzbiecie Dzwonkówki.

Beskid S±decki

127

Krenzovka (SK)

677

Pieniny

Pieniny

128

Kretówki

718

Beskid S±decki

Beskid S±decki

129

Krupianka

708

Dwuwierzchołkowy szczyt w Małych Pieninach

Pieniny

130

Krywań (Tatry, SK)

2496

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Tatr Wysokich po stronie słowackiej, o charakterystycznym, zakrzywionym wierzchołku, od którego wzi±ł swoj± nazwę, słow. Kriváň. Południow± grani± na szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny przez Mały Krywań (słow. Malý Kriváň) i Krywańsk± Przeł±czkę (słow. Daxnerovo sedlo). Do 1793 roku uważany był za najwyższy szczyt Tatr, od 1935 roku jest narodow± gór± Słowaków. Szczyt został umieszczony także w hymnie Słowacji, w herbie Słowackiej Republiki Socjalistycznej (wieczny ogień na tle góry), a od 1 stycznia 2009 roku znajduje się na słowackich monetach o nominale 1, 2 i 5 eurocentów.

131

Krzyżowa (Uzda)

813

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny Beskidu S±deckiego, wznosz±cy się ponad Krynic±. Inna nazwa to Uzda.

Beskid S±decki

132

Kuni Wierch

982

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie opadaj±cym z Czeremchy na południe.

Beskid S±decki

133

Ku¶mierzówka

705

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, między Wisielcem a Biał± Gór±. Inna nazwa to Ku¶mierzowa.

Beskid S±decki

134

Kvasnik (SK)

1019

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

135

Lejzówka

456

Beskid S±decki

Beskid S±decki

136

Lembarczek

917

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Wraz z Gaborówk± (719 m) znajduje się na krótkim bocznym grzbiecie odchodz±cym na zachód od grzbietu Runek - Pusta Wielka.

Beskid S±decki

137

Lodowy (Tatry, SK)

2630

Najwyższy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich, słow. Ąadový ątít. Według niektórych Ľródeł jedynym wyższym od niego punktem w grani głównej jest należ±cy do masywu Gerlacha wierzchołek - Zadni Gerlach. Nazwa góry pochodzi od długotrwale zalegaj±cych, zwłaszcza na jej północnych stokach, zlodowaciałych pól ¶niegowych. Jest to trzeci co do wysoko¶ci (po Gerlachu i Łomnicy) samodzielny szczyt tatrzański, a w okresie listopad 1938 - wrzesień 1939 był najwyższym szczytem Polski.

138

Lubań (Gorce)

1211

Najwyższy szczyt Pasma Lubania w południowo-wschodniej czę¶ci Gorców, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Lubań posiada dwa wierzchołki - zachodni i wschodni. Powszechnie za wyższy uznaje się zachodni (niektóre Ľródła podaj± nawet 1225 m), jednak po dokładniejszych pomiarach wysoko¶ć wynosi 1211 m i jest taka sama jak wierzchołka wschodniego, zwanego też ¦rednim Groniem. Pomiędzy nimi znajduje się rozległa polana Wierch Lubania, która stanowi węzeł szlaków turystycznych. W 2015 roku pod szczytem zachodniego wierzchołka Lubania została wybudowana 22-metrowa wieża widokowa, z której przy dobrej pogodzie ¶wietnie widać Tatry, Jezioro Czorsztyńskie oraz okoliczne pasma górskie.

139

ŁaĽne Skały

770

Szczyt w głównym grzbiecie Małych Pienin pomiędzy szczytami Załazie i Cyrhle, na granicy ze Słowacj±. Inne nazwy: ŁaĽne Skały, ŁaĽna Skała, słow. Laľna skala.

Pieniny

140

Ł±czana

818

Pieniny

Pieniny

141

Łomnica (Tatry, SK)

2634

Drugi po Gerlachu najwyższy szczyt Tatr, słow. Lomnický ątít. Na górę można wjechać kolej± linow±, której dolna stacja znajduje się w Tatrzańskiej Łomnicy, a po¶rednia nad Łomnickim Stawem (słow. Skalnaté pleso). Łomnica położona jest w bocznej grani odchodz±cej na południowy wschód od grani głównej w Wyżnim Baranim Zworniku (słow. Vyąná Barania stráľnica) w masywie Baranich Rogów (słow. Baranie rohy).

142

Łupiska

659

Pieniny

Pieniny

143

Łysa Góra

739

Wzniesienie w Pieninach Spiskich w miejscowo¶ci Falsztyn

Pieniny

144

Łysina

792

Skalisty wierzchołek w Masywie Trzech Koron w Pieninach Wła¶ciwych. Wraz z Facimiechem i Klejow± Gór± tworzy skalisty grzbiet, który opada prawie pionowo w stronę Dunajca.

Pieniny

145

Łysiny

1052

Niewybitny szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Jest kulminacj± grzbietu odbiegaj±cego z Czeremchy na południe. Inna nazwa to Łysina.

Beskid S±decki

146

Macelak

857

Drugi co do wysoko¶ci szczyt w Pieninach Czorsztyńskich

Pieniny

147

Macelowa Góra

800

Masyw w Pieninach Wła¶ciwych, w ich czę¶ci zwanej Pieninami Czorsztyńskimi

Pieniny

148

Magorzyca

882

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Stanowi zakończenie północnego grzbietu Radziejowej (1266 m).

Beskid S±decki

149

Magurka (PSG, SK)

1196

Szczyt na Słowacji w grani głównej Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Znajduje się w tej grani pomiędzy szczytem Priehrątie (1209 m) a Słodyczowskim Wierchem (Slodičovský vrch, 1167 m).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

150

Majerz

689

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, w zachodniej czę¶ci Pienin Czorsztyńskich. Jest to mało wybitna kulminacja w głównym grzbiecie Pienin, pomiędzy przełęcz± Snozka Zamecka (658 m) w Czorsztynie a przełęcz± Osice.

Pieniny

151

Mala Polana (PSG, SK)

1154

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

152

Makowica

948

Szczyt w zachodniej czę¶ci Pasma Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

153

Malinowa Góra (PSG, SK)

632

Wzgórze nad słowack± miejscowo¶ci± Łysa nad Dunajcem (Lysá nad Dunajcom) na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, słow. Malinová hora

Pogórze Spisko-Gubałowskie

154

Malorovka (PSG)

957

Szczyt na Pogórzu Spiskim, przez który biegnie granica polsko-słowacka między polsk± miejscowo¶ci± Łapsze Niżne i Osturni± na Słowacji

Pogórze Spisko-Gubałowskie

155

Mała Przehyba

1155

Beskid S±decki

Beskid S±decki

156

Mała Radziejowa

1207

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej, pomiędzy Przełęcz± Dług± (1161 m) i Radziejow± (1266 m)

Beskid S±decki

157

Mały Rogacz

1162

Mało wybitny wierzchołek w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się na południe od Wielkiego Rogacza (1182 m), od którego oddziela go płytka przełęcz Obrazek (1140 m).

Beskid S±decki

158

Marszałek (Gorce)

828

Niewybitny szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w południowo-wschodnim grzbiecie Lubania opadaj±cym do Kro¶cienka.

159

Miejska Góra (St. S±cz)

421

Beskid S±decki

Beskid S±decki

160

Międzyradziejówki

1035

Wzniesienie w Beskidzie S±deckim - mało wybitny szczyt w północno-wschodniej grani Wielkiego Rogacza, pomiędzy Wielkim Rogaczem (1182 m) a Złotułkami (1001 m)

Beskid S±decki

161

Mikowa

638

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Wznosi się nad Popradem w Muszynie, tuż nad uj¶ciami rzeki Muszynki i potoku Szczawnik.

Beskid S±decki

162

Mincol (G. Czerch., SK)

1157

Minčol - najwyższy szczyt Gór Czerchowskich we wschodniej Słowacji. Wznosi się w północno-zachodniej czę¶ci tej grupy górskiej. Szczyt pokrywa rozległa polana.

Góry Czerchowskie

163

Mindalova (SK)

882

Szczyt Małych Pienin położony w ich słowackiej czę¶ci, słow. Mindalová. Znajduje się w bocznym i krętym grzbiecie, który od położonej na polsko-słowackiej granicy Smerekowej (1014 m) opada do Kotliny Lubowelskiej.

Pieniny

164

Mokra

991

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Jest to kulminacja krótkiego, bocznego grzbietu odbiegaj±cego z Bukowinek (1209 m) na południe.

Beskid S±decki

165

Mużeń (B. Niski)

450

Wzniesienie na północny wschód od Nowego S±cza w Beskidzie Niskim. Na szczycie stoi maszt antenowy.

166

Nad Garbem

781

Szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Grzbiet ten odbiega od głównej grani Pasma Jaworzyny po wschodniej stronie Makowicy, pocz±tkowo w północnym kierunku, na Ostrej (834 m) zakręca w zachodnim i poprzez Wilcze Doły (786 m), Nad Garbem (781 m) i Majdan (490 m) opada aż do Nowego S±cza.

Beskid S±decki

167

Niemcowa

963

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się na grzbiecie odchodz±cym od Wielkiego Rogacza poprzez Międzyradziejówki w północno-wschodnim kierunku w odległo¶ci 650 m na północ od Złotułek

Beskid S±decki

168

Nowa Góra

902

Drugi co do wysoko¶ci szczyt Pienin Wła¶ciwych i najwyższy szczyt Pienin Czorsztyńskich. Ma charakterystyczny kształt ostrego stożka i wyraĽnie wyróżnia się na tle innych szczytów Pienin.

Pieniny

169

Nowińska Góra

710

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Wraz z Koziejówk± (636 m) i Wielkim Łazkiem (698 m) znajduje się w niskim grzbiecie opadaj±cym do doliny rzeki Muszynka w Muszynie.

Beskid S±decki

170

Ociemny Wierch

740

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, w grani Pieninek, pomiędzy przełęczami Burzana (ok. 720 m) i Kurnikówka (694 m)

Pieniny

171

Trzy Korony (Okr±glica)

982

Najwyższy szczyt w Pieninach ¦rodkowych, złożony z kilku wierzchołków. Najwyższym jest Okr±glica, na której znajduje się platforma widokowa. Zaliczany jest do Diademu Polskich Gór, jako najwyższy szczyt Pienin Wła¶ciwych.

Pieniny

172

Okr±glica Płd.

785

Szczyt w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w północnym końcu tego pasma, pomiędzy Okr±glic± Północn± (767 m) a Wojakówk± (834 m).

Beskid S±decki

173

Okr±glica Płn.

767

Szczyt w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w północnym końcu tego pasma, pomiędzy Cebulówk± (738 m) a Okr±glic± Południow± (785 m).

Beskid S±decki

174

Okr±gła

888

Beskid S±decki

Beskid S±decki

175

Ostra

834

Szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Grzbiet ten odbiega od głównej grani Pasma Jaworzyny po wschodniej stronie Makowicy, pocz±tkowo w północnym kierunku, na Ostrej zakręca w zachodnim i poprzez Wilcze Doły (786 m), Nad Garbem (781 m) i Majdan (490 m) opada aż do Nowego S±cza.

Beskid S±decki

176

Ostrojabec

727

Beskid S±decki

Beskid S±decki

177

Ostry Wierch (Pieniny)

851

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, w północnej grani Masywu Trzech Koron. Od s±siedniego, leż±cego na końcu tej grani szczytu Zamkowej Góry (799 m), oddalonego zaledwie o 220 m w prostej linii, oddzielony jest Zamkow± Przełęcz± (770 m), na południowej jego stronie znajduje się polana Koszarzyska. Dawniej szczyt nazywany był też Koszarzyskow± Skał±.

Pieniny

178

Ostry Wierch (B. S±d.)

874

Beskid S±decki

Beskid S±decki

179

O¶nikowski Wierch

848

Beskid S±decki

Beskid S±decki

180

Palenica (Małe Pieniny)

722

Szczyt w Małych Pieninach, oddzielony przełęcz± Maćkówki od głównego grzbietu, w którym znajduje się pobliski szczyt Szafranówka (742 m). Ze Szczawnicy na szczyt można dostać się kolej± krzesełkow± zarz±dzan± przez Polskie Koleje Linowe. Na górze znajduj± się obiekty gastronomiczne, plac zabaw i letni tor saneczkowy. Na zboczach Palenicy i pobliskiej Szafranówki zbudowano cztery trasy narciarskie, a stroma trasa nr 1 do Szczawnicy jest jedn± z najciekawszych w Polsce. Z góry widać wiele pasm górskich - pobliskie Pieniny i Beskid S±decki, a także Tatry, Gorce, a nawet Babi± Górę.

Pieniny

181

Palenica (B. S±decki)

807

Beskid S±decki

Beskid S±decki

182

Palenica (PSG, SK)

1175

Szczyt w południowej czę¶ci Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Pálenica, Lendak. Dzięki odkrytym terenom i dużemu spadkowi stoków jest wykorzystywana przez paralotniarzy jako startowisko.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

183

Parchowatka

1004

Szczyt w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w Pa¶mie Jaworzyny w bocznym grzbiecie opadaj±cym od głównej grani tego pasma (z okolicy Hali Łabowskiej) na południowy zachód. Grzbiet ten oddziela dolinę Łomniczanki od doliny Wierchomlanki.

Beskid S±decki

184

Paskova (SK)

773

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

185

Pasterski Wierch (Gorce)

1100

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, który odgałęzia się od wschodniego wierzchołka Lubania (1211 m) i poprzez Pasterski Wierch (1100 m), Czerteż (1090 m), Makowicę (857 m) i Basztę (540 m) opada w widły Dunajca i Ochotnicy w miejscowo¶ci Tylmanowa.

186

Pawłowska Góra

840

Wydłużone wzniesienie w Małych Pieninach

Pieniny

187

Peresliha

808

Beskid S±decki

Beskid S±decki

188

Petrolovka (PSG, SK)

941

Szczyt na Pogórzu Spiskim, położony na Słowacji, niedaleko od granicy z Polsk±

Pogórze Spisko-Gubałowskie

189

Piekiełko

678

Dwuwierzchołkowy masyw w Pieninach Czorsztyńskich, znajduj±cy się po północnej stronie Zbiornika Czorsztyńskiego. Wierzchołek południowy ma wysoko¶ć 655 m i na mapach nazywany jest Upszarem, wierzchołek północny ma wysoko¶ć 678 m i nazywany jest Piekiełkiem.

Pieniny

190

Piekło (B. Wysp.)

653

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Beskidu Wyspowego, inna nazwa to Kamera

191

Pieni±żna

1078

Szczyt położony w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Jest kulminacj± bocznego grzbietu biegn±cego z Przehyby w kierunku południowym.

Beskid S±decki

192

Plasny vrch (PSG, SK)

1041

Szczyt w słowackiej Magurze Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Plaąný vrch. Znajduje się w bocznym grzbiecie odchodz±cym na północny wschód od bezimiennego wierzchołka 1151 m położonego pomiędzy Słodyczowskim Wierchem a Bukovin±.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

193

Pła¶nie (SK)

889

Najwyższy szczyt w Grupie Golicy, leż±cy w słowackich Pieninach, słow. Plaąná. Leży na obszarze, który według różnych podziałów zaliczany jest do Małych Pienin, Pienin Wła¶ciwych lub wydzielany jest jako osobny region Pienin.

Pieniny

194

Pod skalami (SK)

701

Pieniny

Pieniny

195

Podskalnia Góra

743

Szczyt w Pieninach Czorsztyńskich, należ±cych do Pienin Wła¶ciwych. Jest dobrze widoczny od południowej strony ze Sromowiec Niżnych.

Pieniny

196

Pokrywisko

976

Niewybitny wierzchołek w bocznym grzbiecie na południowej stronie Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Grzbiet ten opada od Małego Rogacza (1162 m) w południowo-zachodnim kierunku poprzez Pokrywisko do Ruskiego Wierchu (935 m).

Beskid S±decki

197

Polana (SK)

558

Pieniny

Pieniny

198

Popova hora (SK)

559

Pieniny

Pieniny

199

Predna dlha hora (SK)

650

Pieniny

Pieniny

200

Predna vrkolacka (SK)

675

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

201

Prehstie (PSG, SK)

1209

Szczyt w słowackiej Magurze Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Prehrątie. Znajduje się w zachodniej czę¶ci jej grani głównej, pomiędzy szczytami Przysłop (1214 m) i Magurka (1193 m).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

202

Przysłop (PSG, SK)

1214

Znajduj±cy się na Słowacji szczyt Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Príslop. Leży w południowo-wschodnim grzbiecie Rzepiska, który poprzez Zdziarsk± Przełęcz (1081 m) ł±czy Magurę Spisk± z Tatrami (z Wierchem ¦rednica 1129 m).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

203

Przechodni Wierch

552

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, południowo-wschodnie zakończenie grzbietu Pieninek, wysunięte w charakterystyczne zakole Dunajca

Pieniny

204

Przehyba

1175

Szczyt w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Nazwa szczytu (również Prehyba, Przechyba) została nadana przez Rusinów i oznacza przełęcz. Położony jest w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej, na zachód od Wielkiej Przehyby. Na górę prowadzi asfaltowa droga z Gabonia. Na zachodnim wierzchołku znajduje się schronisko turystyczne oraz Radiowo-Telewizyjny O¶rodek Nadawczy z 87-metrow± stalow± wież±.

Beskid S±decki

205

Przygłębokie (PSG)

659

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

206

Przypór

800

Beskid S±decki

Beskid S±decki

207

Przypór (Łabowiec)

659

Beskid S±decki

Beskid S±decki

208

Przysłop

944

Beskid S±decki

Beskid S±decki

209

Psia hora (SK)

690

Pieniny

Pieniny

210

Pulsztyn

613

Niskie wzniesienie w Pieninach Czorsztyńskich, wznosz±ce się ponad Zbiornikiem Sromowskim

Pieniny

211

Pusta Wielka

1061

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w południowej czę¶ci Pasma Jaworzyny. Znajduje się w bocznym, najdłuższym grzbiecie tego pasma, który odbiega od Runka (1080 m) w południowo-zachodnim kierunku i poprzez Jaworzynkę (1001 m), Pust± Wielk± i Zubrzy Wierch (870 m) opada do doliny Popradu w Żegiestowie-Zdroju.

Beskid S±decki

212

Rabsztyn

847

Szczyt w Małych Pieninach, w ich głównym grzbiecie, na granicy ze Słowacj±, słow. Rabątin

Pieniny

213

Radziejowa

1266

Najwyższy szczyt Beskidu S±deckiego, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w mikroregionie Pasma Radziejowej. Na górze znajduje się wieża widokowa, otwarta po przebudowie w 2020 roku. Oprócz wieży na szczycie znajduj± się również pomnik 1000-lecia Polski oraz betonowy obelisk. Przez szczyt Radziejowej przechodzi czerwony Główny Szlak Beskidzki, który ze prowadzi na północny zachód na Mał± Radziejow± (1207 m), Złomisty Wierch (1224 m) i Wielk± Prehybę (1191 m), natomiast w kierunku południowym dochodzi do Przełęczy Żłobki (1104 m), która oddziela Radziejow± od Wielkiego Rogacza (1182 m). Na Przełęcz Żłobki można dotrzeć z Rytra żółtym szlakiem.

Beskid S±decki

214

Repowa

918

¦rodkowy z trzech szczytów bocznego grzbietu odbiegaj±cego od grzbietu głównego Małych Pienin na północny zachód. Pozostałe dwa to: Watrisko znajduj±ce się w pobliżu grzbietu głównego i Skalskie ponad dolin± Biała Woda.

Pieniny

215

Rigiel (SK)

886

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

216

Runek

1082

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w głównej grani Pasma Jaworzyny

Beskid S±decki

217

Rusinowski Wierch

830

Mało wybitny wierzchołek w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, odchodz±cym od Małego Rogacza (1162 m) w południowym kierunku poprzez Pokrywisko (975 m), Ruski Wierch (935 m) i Jasielnik (886 m).

Beskid S±decki

218

Ruski Wierch

935

Szczyt w Beskidzie S±deckim, na południowej stronie Pasma Radziejowej. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, odchodz±cym od Małego Rogacza w południowym kierunku. Wyróżnia się w nim kolejno: Pokrywisko (975 m), Ruski Wierch i Jasielnik (886 m).

Beskid S±decki

219

Rzepisko (PSG, SK)

1259

Najwyższy szczyt Magury Spiskiej na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, słow. Repisko. W południowo-wschodnim kierunku odchodzi od Rzepiska boczny grzbiet, który poprzez Przysłop (1214 m) i Przełęcz Zdziarsk± (1081 m) ł±czy się z Tatrami Bielskimi.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

220

Sajba (SK)

730

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

221

Sibenicna hora (SK)

626

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

222

Skalka (PSG, SK)

1069

Szczyt w słowackiej Magurze Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Jego zachodnie stoki stromo opadaj± do doliny Kotliny oddzielaj±cej Magurę Spisk± od Tatr Bielskich.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

223

Skała

778

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od głównej grani tego pasma w południowo-zachodnim kierunku.

Beskid S±decki

224

Skałka

1163

Szczyt w Beskidzie S±deckim, wznosz±cy się w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej, pomiędzy Rokit± (898 m) a Przehyb± (1175 m)

Beskid S±decki

225

Skałka (Żegiestów)

769

Beskid S±decki

Beskid S±decki

226

Slodicovsky vrch (SK)

1167

Szczyt na Słowacji w grani głównej Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Znajduje się w tej grani pomiędzy Magurk± a Now± Polan±. W Polsce znany pod nazw± Słodyczowski Wierch, słow. Slodičovský vrch.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

227

Smereczyny

693

Beskid S±decki

Beskid S±decki

228

Smerekowa (SK)

1015

Drugi co do wysoko¶ci szczyt Pienin, słow. Vysoká. Znajduje się w grzbiecie głównym Małych Pienin pomiędzy Wysok± a Watriskiem. Po polskiej stronie (na granicy) szczyt ma wysoko¶ć 997 m, natomiast najwyższy punkt jest po stronie słowackiej.

Pieniny

229

Smreczyny (PSG, SK)

1158

Szczyt słowackiej Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Smrečiny. Znajduje się w zachodniej czę¶ci jej grani głównej, pomiędzy szczytami Bukowina (Bukovina, 1176 m) i Godąinová (1094 m).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

230

Smolegowa Skała

710

Skała w Pieninach ponad W±wozem Międzyskały

Pieniny

231

Sobel Tylmanowski

713

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Wznosi się w grzbiecie opadaj±cym z Suchego Gronia do Dunajca w miejscowo¶ci Tylmanowa.

Beskid S±decki

232

Sobel Zarzecki

657

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Wznosi się w grzbiecie opadaj±cym z Okr±glicy Południowej do Dunajca w należ±cym do miejscowo¶ci Zabrzeż osiedlu Zarzecze.

Beskid S±decki

233

Sokolica

747

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Pienin ¦rodkowych, w tzw. Pieninkach. Od s±siedniego, leż±cego w tej samej grani Czertezika, oddziela j± przełęcz Sosnów. Południowe zbocze Sokolicy stanowi niemal pionowa, skalista ¶ciana, w której wyróżnia się spiczasta skała, zwana Głow± Cukru. Ciekawym obiektem na szczycie Sokolicy jest wyrastaj±ca w bok sosna, uwielbiana przez górskich fotografów. Niestety, drzewo zostało uszkodzone podczas interwencji ¶migłowca ratunkowego 6 wrze¶nia 2018 roku.

Pieniny

234

Sokołowska Góra

1028

Boczny grzbiet na północnej stronie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Opada on od głównego grzbietu tego pasma pomiędzy Hal± Pisan± a Hal± Barnowsk±.

Beskid S±decki

235

Sołtysia Góra

703

Wzgórze w Pieninach Spiskich w miejscowo¶ci Łapsze Niżne

Pieniny

236

Sowia Góra

613

Beskid S±decki

Beskid S±decki

237

Spadik (PSG, SK)

1088

Szczyt na Słowacji, znajduj±cy się w grani głównej Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Spádik. Znajduje się po południowej stronie Przełęczy Magurskiej (949 m).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

238

Spadzie

1058

Niewybitny wierzchołek w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Jasiennika w północno-zachodnim kierunku. Czasem nazwy tych szczytów s± zamieniane na mapie.

Beskid S±decki

239

Spica (SK)

630

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

240

SpleĽnia (B. Wysp.)

730

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się w zakończeniu długiego grzbietu, ci±gn±cego się od Modyni w południowo-wschodnim kierunku przez Jasieńczyk i Klończyk

241

Stary Wierch

840

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Jest kulminacj± grzbietu biegn±cego z Przehyby na południe ku dolinie Grajcarka.

Beskid S±decki

242

Stronia

663

Wzniesienie w Pieninach Czorsztyńskich, po południowej stronie ich grzbietu głównego, poniżej Macelaka

Pieniny

243

Suchy Groń

855

Mało wybitny szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w zachodnim końcu tego pasma, pomiędzy Koziarzem (943 m) a Wojakówk± (834 m).

Beskid S±decki

244

Syhła

935

Szczyt znajduj±cy się w grzbiecie ł±cz±cym Beskid S±decki z Małymi Pieninami poprzez przełęcz Rozdziela. Na odcinku od Gromadzkiej Przełęczy do przełęczy Rozdziela wyróżnia się w nim kolejno 3 bardzo niewybitne szczyty: Hurcałki (938 m), Syhła (935 m) i Szczob (920 m). Grzbietem tym biegnie granica polsko-słowacka.

Beskid S±decki

245

Szafranówka

742

Szczyt w głównym grzbiecie Małych Pieninach, na granicy polsko-słowackiej, słow. ©afranovka. W południowo-wschodnim kierunku s±siaduje z Witkul± (736 m), natomiast na zachodzie przez do¶ć głębok± przełęcz - z Bystrzykiem (704 m).

Pieniny

246

Szalone

832

Szczyt na wschodnim krańcu Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie, który od Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju poprzez Szalone i Bradowiec ci±gnie się do PowroĽnika.

Beskid S±decki

247

Szczawna Góra

781

Beskid S±decki

Beskid S±decki

248

Szcz±b

703

Beskid S±decki

Beskid S±decki

249

Szczob Wsch.

936

Szczyt znajduj±cy się w grzbiecie ł±cz±cym Beskid S±decki z Małymi Pieninami poprzez przełęcz Rozdziela. Na odcinku od Gromadzkiej Przełęczy do przełęczy Rozdziela wyróżnia się w nim kolejno 3 bardzo niewybitne szczyty: Hurcałki (938 m), Syhła (935 m) i Szczob (920 m). Grzbietem tym biegnie granica polsko-słowacka.

Beskid S±decki

250

¦lipce

703

Szczyt Pienin Spiskich, po wschodniej stronie przełęczy Przesła, inna nazwa Długa Skała

Pieniny

251

¦winiarki

979

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Jest kulminacj± grzbietu odbiegaj±cego z południowego wierzchołka Bukowinek (1209 m) w kierunku południowo-zachodnim, skręcaj±cego następnie na południe.

Beskid S±decki

252

Tokarnia (SK)

748

Kopulaste wzniesienie w słowackich Pieninach, słow. Tokárne. Znajduje się w bocznym grzbiecie ł±cz±cym Małe Pieniny z Grup± Golicy, pomiędzy Wysokim Wierchem (899 m), a Przełęcz± pod Tokarni± (710 m).

Pieniny

253

Tokarnia Wsch.

696

Beskid S±decki

Beskid S±decki

254

Tylmanowska G. (Gorce)

603

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w zakończeniu długiego, wschodniego grzbietu Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Żdżar, Goły Wierch, Twarogi, Koziarnię i Wietrznice ci±gnie się aż do Dunajca. Inna nazwa tego szczytu to Koziarnia.

255

Ubocz

673

Dwuwierzchołkowy szczyt w Małych Pieninach, inna nazwa to Opalańczyk. Znajduje się na ich północnych stokach, w bocznym grzbiecie, który od Hu¶ciawy poprzez Ubocz opada do doliny Grajcarka.

Pieniny

256

Uhliska (SK)

600

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

257

Uhliska (Stara Ves, SK)

557

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

258

Ula (Łysa Góra)

713

Dwuwierzchołkowa góra w Pieninach Czorsztyńskich, która s±siaduje z Czubatk± i Piekiełkiem

Pieniny

259

Upszar

655

Dwuwierzchołkowy masyw w Pieninach Czorsztyńskich, znajduj±cy się po północnej stronie Zbiornika Czorsztyńskiego. Wierzchołek południowy ma wysoko¶ć 655 m i na mapach nazywany jest Upszarem, wierzchołek północny ma wysoko¶ć 678 m i nazywany jest Piekiełkiem.

Pieniny

260

Urdy

810

Beskid S±decki

Beskid S±decki

261

Wietrzny (Veterny, SK)

1112

Wietrzny Wierch - szczyt na Słowacji w grani głównej Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Veterný vrch. Znajduje się we wschodniej czę¶ci tej grani, pomiędzy szczytami Plontana (1040 m) i Horbáµová (1010 m).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

262

Vysoky vrch (SK)

803

Pieniny

Pieniny

263

Wargulszańskie Góry

1035

Beskid S±decki

Beskid S±decki

264

Watrisko

960

Szczyt w Małych Pieninach, znajduj±cy się pomiędzy Smerekow± i Wierchliczk±. Od Watriska w północno-zachodnim kierunku biegnie niewielki boczny grzbiet Małych Pienin ze szczytami Repowa (919 m) i Skalskie (789 m).

Pieniny

265

Wdżar

767

Szczyt w pa¶mie ł±cz±cym Lubań z Pieninami, pomiędzy przełęczami Drzy¶lawa (695 m) i Snozka (653 m), na granicy miejscowo¶ci Kluszkowce i Kro¶nica. Inne nazwy to: Wzor, Wżar, Wżary, Żar, Zdżar, Zżar, Wzory. Według regionalizacji Kondrackiego, Wdżar należy do Pienin i jest oddzielony od Gorców przełęcz± Drzy¶lawa. Według innych geografów Wdżar należy do Gorców, a granicę z Pieninami stanowi przełęcz Snozka, przez któr± przechodzi droga nr 969 z Nowego Targu do Kro¶cienka nad Dunajcem. Na zboczach Wdżaru można spotkać skałę magmow± - andezyt, nie jest jednak udowodnione, że ta góra była kiedy¶ wulkanem. Na południowym zboczu Wdżaru znajduje się kamieniołom. Góra jest popularnym o¶rodkiem narciarskim - zbudowano tu liczne wyci±gi i trasy.

Pieniny

266

Wdżary Wyżne

856

Mało wybitny wierzchołek w Pa¶mie Radziejowej Beskidu S±deckiego. Znajduje się na północno-wschodnim grzbiecie Wielkiej Przehyby, który poprzez Wietrzne Dziury, Wdżary Wyżne i Połom opada do doliny Popradu w Rytrze.

Beskid S±decki

267

Wielka Bukowa

1104

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny. Grzbiet ten odgałęzia się w znajduj±cym się w głównej grani Pasma Jaworzyny wierzchołku Bukowa (1077 m) i biegnie w południowym kierunku poprzez Wielk± Bukow± do Kotylniczego Wierchu (1032 m).

Beskid S±decki

268

Wielka Góra (SK)

801

Położony na Słowacji, najdalej na wschód, a także najdalej na południe wysunięty szczyt Pienin, słow. Veµka hora. Znajduje się w ich czę¶ci zwanej Małymi Pieninami, w zakończeniu grzbietu odchodz±cego od Wierchliczki poprzez Faklówkę w południowo-wschodnim kierunku.

Pieniny

269

Skiełek (B. Wysp.)

749

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, symbol gminy Łukowica, inne nazwy to Szkiełek lub Wielka Góra. Znajduje się w maj±cym 3,5 km długo¶ci pa¶mie górskim (nazywanym czasami Pasmem Ostrej), przebiegaj±cym od Ostrej w południowo-wschodnim kierunku przez Jeżow± Wodę do Skiełka, który kończy od wschodu to pasmo. Od południowej strony stoki Skiełka opadaj± do doliny potoku Jastrzębik, od północnej do doliny potoku Łukowica. Południowymi stokami wspina się od Łukowicy w±ska droga asfaltowa dochodz±ca aż do domów po zachodniej stronie szczytu. Drog± t± prowadzi zielony szlak turystyczny, dopiero pod szczytem schodzi z niej w las i wyprowadza na szczyt. Na pocz±tku 2023 roku na szczycie Skiełka otwarto wysok± na 28 metrów wieżę widokow±.

270

Wielka Przehyba

1191

Szczyt w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się w głównej grani Pasma Radziejowej pomiędzy Przehyb± (1175 m) a Złomistym Wierchem Północnym (1226 m)

Beskid S±decki

271

Wielki Groń

745

Beskid S±decki

Beskid S±decki

272

Wielki Łazek

698

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Wraz z Koziejówk± (636 m) i Nowińsk± Gór± (710 m) znajduje się w niskim grzbiecie opadaj±cym do doliny rzeki Muszynka w Muszynie. Jest w tym grzbiecie najdalej wysunięty na wschód. Jego wschodnie stoki opadaj± do doliny potoku Jastrzębik.

Beskid S±decki

273

Wielki Rogacz

1182

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej. Położony jest między Radziejow± (1266 m), od której oddzielony jest przełęcz± Żłobki (1106 m), a Małym Rogaczem (1162 m), od którego oddziela go Przełęcz Obrazek (1140 m). Jest zwornikiem dla odchodz±cego na północny wschód długiego bocznego grzbietu, który poprzez Międzyradziejówki opada do wierzchołka Złotułki (Trze¶niowy Groń).

Beskid S±decki

274

Wielkie Załonie

618

Pieniny

Pieniny

275

Wierch (Czarny Potok)

919

Beskid S±decki

Beskid S±decki

276

Wierch (Łazek)

842

Szczyt w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się w Pa¶mie Jaworzyny, w bocznym grzbiecie opadaj±cym na południe od głównej grani tego pasma, od szczytu Hali Pisanej (1044 m)

Beskid S±decki

277

Wierch nad Kamieniem

1084

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w Pa¶mie Jaworzyny Krynickiej. Znajduje się w głównym grzbiecie pasma, pomiędzy Hal± Pisan± a Hal± Łabowsk±.

Beskid S±decki

278

Wierch Zubrzy

860

Beskid S±decki

Beskid S±decki

279

Wierchliczka

964

Szczyt w grzbiecie głównym Małych Pienin, położony pomiędzy Przełęcz± Rozdziela a Watriskiem. Jest najdalej na wschód wysuniętym szczytem polskich Małych Pienin. Na wierzchołku granica polsko-słowacka zakręca pod k±tem prostym.

Pieniny

280

Wierchy (Pieniny)

681

Pieniny

Pieniny

281

Wierchy (B. S±d.)

564

Niewybitne wzniesienie w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, nad dolin± Dunajca, na wschód od Kro¶cienka nad Dunajcem

Beskid S±decki

282

Wietrzne Dziury

1038

Beskid S±decki

Beskid S±decki

283

Wilcze Doły

786

Szczyt w bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Grzbiet ten odbiega od głównego grzbietu Pasma Jaworzyny po wschodniej stronie Makowicy, pocz±tkowo w północnym kierunku, na Ostrej (834 m) zakręca w zachodnim i poprzez Wilcze Doły, Nad Garbem (781 m) i Majdan (490 m) opada aż do Nowego S±cza

Beskid S±decki

284

Witkula

736

Szczyt w grzbiecie głównym Małych Pienin, na granicy ze Słowacj±. Znajduje się ok. 300 m na południowy wschód od Szafranówki.

Pieniny

285

Wojakówka

834

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim, inna nazwa to Sobel. Znajduje się pomiędzy Suchym Groniem (855 m) a Okr±glic± Północn± (785 m).

Beskid S±decki

286

Wysoki Dział

731

Szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, w północno-wschodniej czę¶ci Pienin Czorsztyńskich

Pieniny

287

Wysoki Groń

692

Beskid S±decki

Beskid S±decki

288

Wysoki Wierch

899

Kopulaste wzniesienie w Małych Pieninach, położone w grzbiecie Małych Pienin, na południe od Jarmuty, na granicy ze Słowacj±, słow. ©lachtovsky vrch lub ©lachtovsky

Pieniny

289

Wysoki Wierch (Łosie)

845

Beskid S±decki

Beskid S±decki

290

Wysokie Bere¶cie

894

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Wraz z pobliskim szczytem Bere¶cie (869 m) tworz± samotny masyw nie ł±cz±cy się z innymi wzniesieniami Gór Leluchowskich.

Beskid S±decki

291

Wysokie Skałki

1050

Najwyższy szczyt Pienin, położony na granicy ze Słowacj±, w Małych Pieninach. Zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór. Inna polska nazwa to Wysoka, słow. Vysoké Skalky. Na górze znajduje się niewielka platforma widokowa, z której widać między innymi Tatry. Wysokie Skałki leż± w głównej grani Małych Pienin, przez której większ± czę¶ć przechodzi niebieski szlak turystyczny, jednak omija on najwyższy wierzchołek i trzeba na niego zboczyć na południowy wschód od przełęczy Kapralowa Wysoka (935 m). Od strony polskiej do przełęcz najlepiej dotrzeć zielonym szlakiem z Jaworek, który prowadzi najpierw przez atrakcyjny turystycznie W±wóz Homole (wstęp płatny), potem halami z widokiem na znajduj±ce się północy Pasmo Radziejowej w Beskidzie S±deckim, po drugiej stronie Doliny Grajcarka. Po stromym podej¶ciu na przełęcz należy odbić w lewo na szczyt Wysokich Skałek.

Pieniny

292

Zamkowa Góra

799

Szczyt na końcu północno-wschodniego grzbietu Masywu Trzech Koron w Pieninach Wła¶ciwych. Pod szczytem stoj± ruiny Zamku Pienińskiego.

Pieniny

293

Zbojnicky stol (PSG, SK)

1020

Szczyt na Słowacji w pa¶mie Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Zbojnícky stôl. Znajduje się w jej wschodniej czę¶ci, w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od Plontany (1107 m) na południe. Zbojnícky stôl od Plontany oddzielony jest przełęcz± Pod Zbojníckym stôlom (930 m), od s±siedniej na południe Veµkej Kýčery (966 m) przełęcz± Sovia poµana (891 m).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

294

Zelonkovsky vrch (SK)

750

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

295

Zgrzypy

1124

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, kulminacja bocznego grzbietu Pasma Radziejowej, odbiegaj±cego na północ z Wielkiej Przehyby

Beskid S±decki

296

Zimna Skała

614

Pieniny

Pieniny

297

Zimna Strań (PSG, SK)

566

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

298

Zimne

918

Dwuwierzchołkowy szczyt w Beskidzie S±deckim, w południowej czę¶ci Gór Leluchowskich, w ich głównym grzbiecie

Beskid S±decki

299

Zlomiska (PSG, SK)

1019

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

300

Złomisty Wierch Płd.

1224

Dwuwierzchołkowy masyw górski położony w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim, między Wielk± Przehyb± (1191 m) a Bukowin± (1206 m). Kulminacje oddalone s± od siebie o ok. 650 m i nosz± nazwy odpowiednio Złomisty Wierch Północny (1189 m) oraz Złomisty Wierch Południowy (1224 m).

Beskid S±decki

301

Złotułki

1001

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim, czasem mylnie nazywany Trze¶niowym Groniem, który jest innym szczytem, położonym nieco na południe. Znajduje się w bocznym grzbiecie Pasma Radziejowej, który od Wielkiego Rogacza (1182 m) poprzez Międzyradziejówki (1035 m) opada do Złotułek. Tutaj grzbiet ten rozgałęzia się na dwie odnogi. Jedna poprzez Niemcow± opada do Kordowca, druga do Kamiennego Gronia.

Beskid S±decki

302

Żar

883

Najwyższy szczyt Pienin Spiskich, inna nazwa to Branisko. Zaliczany jest do Diademu Polskich Gór.

Pieniny

303

Barwinek

801

Beskid S±decki

Beskid S±decki

304

Barwinek (Dubne)

862

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

305

Bere¶cie

869

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Wraz z pobliskim szczytem Wysokie Bere¶cie (894 m) tworz± samotny masyw nie ł±cz±cy się z innymi wzniesieniami Gór Leluchowskich.

Beskid S±decki

306

Bukowina (Muszynka)

810

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim, położony na granicy ze Słowacj±. Znajduje się w kierunku południowo-zachodnim od Przełęczy Tylickiej.

Beskid S±decki

307

Czarne Garby (Dubne)

836

Beskid S±decki

Beskid S±decki

308

Czarny Las (BN)

690

Beskid Niski

309

Czerszla (Kotów, BN)

877

Beskid Niski

310

Czerteż (Muszynka)

760

Beskid S±decki

Beskid S±decki

311

Dlha (SK)

1007

Góry Czerchowskie

Góry Czerchowskie

312

Dubne

885

Szczyt w głównym grzbiecie Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Jest zwornikiem, od którego odgałęzia się na wschód grzbiet do Barwinka.

Beskid S±decki

313

Dubnica (SK)

648

Beskid S±decki

Beskid S±decki

314

Dzielec (B. Niski)

792

Szczyt w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Około 200 m na południowy wschód od wierzchołka biegnie granica polsko-słowacka.

315

Góra Zamkowa (Musz.)

527

Beskid S±decki

Beskid S±decki

316

Górki (Tylicz, BN)

629

Beskid Niski

317

Hawrylakówka

780

Beskid S±decki

Beskid S±decki

318

Horb

656

Beskid S±decki

Beskid S±decki

319

Horbki

737

Wzgórze na wschodnim obrzeżu Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

320

Magura Kurczyńska (SK)

894

Szczyt w Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Kurčínska Magura. Znajduje się we wschodniej czę¶ci Gór Lubowelskich, w grzbiecie ci±gn±cym się od doliny Lipnika w Małym Lipniku po Poprad w Muszynie. Kolejno znajduj± się w nim Lysá hora (692 m), Patria (772 m), Magura Orłowska (830 m), Magura Kurczyńska (894 m), Wielka Polana (794 m, na polskiej mapie zaznaczona jako Pamuµka 783 m) i Sucha Góra (561 m).

Beskid S±decki

321

Jalova (SK)

755

Beskid S±decki

Beskid S±decki

322

Jasenov (SK)

705

Beskid S±decki

Beskid S±decki

323

Jaworzyna (Łab., BN)

822

Beskid Niski

324

Jaworzynki (Sołtys, BN)

756

Beskid Niski

325

Kania Góra (BN)

690

Beskid Niski

326

Kiczora Kotowska (BN)

674

Beskid Niski

327

Koci Zamek

779

Beskid S±decki

Beskid S±decki

328

Kopiec (Kotów, BN)

871

Beskid Niski

329

Kotowiki Niżne (BN)

684

Beskid Niski

330

Kotowiki Wyżne (BN)

755

Beskid Niski

331

Kraczoń

933

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Położony jest w odległo¶ci 470 m (w prostej linii) na północny wschód od Kraczonika (936 m) - najwyższego szczytu całego pasma

Beskid S±decki

332

Karczmarska Góra

610

Szczyt w Beskidzie S±deckim, słow. Krčmarska hora. Znajduje się w miejscowo¶ci Piwniczna-Zdrój i należy do Gór Lubowelskich. Położona jest w grzbiecie odchodz±cym od Eliaszówki poprzez ¦wini Groń na północny wschód.

Beskid S±decki

333

Kutivrsky vrch (SK)

492

Beskid S±decki

Beskid S±decki

334

Lazovsky vrch (SK)

860

Góry Czerchowskie

Góry Czerchowskie

335

Luby vrch (SK)

969

Góry Czerchowskie

Góry Czerchowskie

336

Łan (B. Niski)

742

Beskid Niski

337

Łaz

690

Beskid S±decki

Beskid S±decki

338

Ługi

561

Beskid S±decki

Beskid S±decki

339

Łysówka (Łyskowa)

617

Beskid S±decki

Beskid S±decki

340

Majerz (Muszyna)

612

Beskid S±decki

Beskid S±decki

341

Malnik

727

Szczyt górski w zachodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w ich bocznym grzbiecie, który od szczytu Garby odgałęzia się w zachodnim kierunku i poprzez Malnik opada do Muszyny.

Beskid S±decki

342

Margoń Niżna (BN)

737

Beskid Niski

343

Margoń Wyżna (BN)

774

Beskid Niski

344

Motovy (SK)

681

Beskid S±decki

Beskid S±decki

345

Murianik (SK)

1002

Góry Czerchowskie

Góry Czerchowskie

346

Na kamennu drahu (SK)

798

Beskid S±decki

Beskid S±decki

347

Nad Dolinkou

768

Beskid S±decki

Beskid S±decki

348

Niemiecki Wierch (SK)

842

Szczyt Gór Lubowelskich na Słowacji, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego. Ma dwa wierzchołki, wyższy jest południowy. Wznosi się tuż po północno-wschodniej stronie nad Lubowl±, w bocznym grzbiecie odchodz±cym na południe od Szerokiego Wierchu (884 m). Grzbiet ten na przełęczy Marmont rozgałęzia się: główny grzbiet poprzez bezle¶ne wzniesienie Hruba klada (803 m) biegnie w południowo-wschodnim kierunku aż do miejscowo¶ci Udol, oddzielaj±c dolinę Popradu od doliny Lipnika, za¶ Niemiecki Wierch tworzy krótsz± południow± odnogę.

Beskid S±decki

349

Oltarik (SK)

485

Beskid S±decki

Beskid S±decki

350

Magura Orłowska (SK)

830

Szczyt w Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Orlovská Magura

Beskid S±decki

351

Ostra horka (SK)

663

Góry Czerchowskie

Góry Czerchowskie

352

Pamulka (SK)

763

Beskid S±decki

Beskid S±decki

353

Pasieczka (B. Niski)

791

Beskid Niski

354

Petrikov vrch (SK)

932

Szczyt w słowackich Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Petríkov vrch

Beskid S±decki

355

Piorun (B. Niski)

743

Szczyt w Beskidzie Niskim, położony tuż przy drodze asfaltowej ł±cz±cej Mochnaczkę z wsiami Czyrna i Piorunka. Szczyt jest zalesiony, ale ze zboczy s± ładne widoki na okolicę.

356

Połyncia

662

Beskid S±decki

Beskid S±decki

357

Przechyby

871

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w ich głównym grzbiecie, pomiędzy szczytami Dubne (865 m) i Garby (830 m).

Beskid S±decki

358

Rozdziele (B. Niski)

791

Niewybitny szczyt na południowo-zachodnim skraju Beskidu Niskiego, wznosz±cy się na północ od wsi Mochnaczka Wyżna, ok. 2 km na wschód od przełęczy Krzyżówka

359

Roztoka

795

Wzgórze w Górach Leluchowskich w Beskidzie S±deckim, znajduj±ce się w bocznym i w większo¶ci bezle¶nym grzbiecie, który od Barwinka opada do doliny Muszynki

Beskid S±decki

360

S±palska Góra (BN)

831

Beskid Niski

361

Siroky vrch (SK)

885

Beskid S±decki

Beskid S±decki

362

Skalnik (B. Niski)

669

Beskid Niski

363

Sliboń (SK)

789

Szczyt w słowackich Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Sliboň. Znajduje się w grzbiecie O¶li Wierch (859 m) - Szeroki Wierch (884 m) - Okrúhla (828 m) - Slibońska Przełęcz (658 m) - Sliboń.

Beskid S±decki

364

Stupne

816

Wzniesienie w Górach Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Wła¶ciwie nie jest to wierzchołek, lecz niewybitna kopka na grzbiecie odchodz±cym od Dubnego (885 m).

Beskid S±decki

365

Solowka (SK)

828

Szczyt słowackich Gór Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Soµovka. Wznosi się nad Popradem, pomiędzy miejscowo¶ciami Kremná i Sulin.

Beskid S±decki

366

Sucha Góra

561

Wzniesienie w Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego. Jest jedynym wzniesieniem Gór Lubowelskich, które w cało¶ci znajduje się na terenie Polski.

Beskid S±decki

367

Sucha jedla

858

Beskid S±decki

Beskid S±decki

368

Swarne (Mizarne, BN)

791

Beskid Niski

369

Szczob (PowroĽnik)

647

Beskid S±decki

Beskid S±decki

370

Szubienica

687

Dwuwierzchołkowe (687 m i 676 m) wzgórze na północno-wschodnim obrzeżu Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

371

Szwarcowa

790

Beskid S±decki

Beskid S±decki

372

Szynkarówki

687

Wzgórze na północno-wschodnim obrzeżu Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

373

¦redni Wierch

723

Beskid S±decki

Beskid S±decki

374

Tokarnia (B. Niski)

828

Beskid Niski

375

Vysniansky vrch (SK)

814

Beskid S±decki

Beskid S±decki

376

Wysoki Gruń (SK)

660

Szczyt słowackich Gór Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Vysoký gruň. Znajduje się w zakończeniu grzbietu odchodz±cego z O¶lego Wierchu (859 m) w północnym kierunku poprzez wzniesienie Kóta (772 m) i Nad Skalnou (819 m) do doliny Popradu.

Beskid S±decki

377

Wielka Polana

794

Szczyt w Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego

Beskid S±decki

378

Wierszek (Mochn.)

754

Beskid S±decki

Beskid S±decki

379

Wys. Bere¶cie Płd.

840

Beskid S±decki

Beskid S±decki

380

Zadny vrch (SK)

665

Góry Czerchowskie

Góry Czerchowskie

381

Zbójnicki Wierch (SK)

720

Szczyt w słowackich Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Zbojnicky vrch. Znajduje się w bocznym, północno-wschodnim odgałęzieniu grzbietu Magura Kurczyńska (894 m) - Na kamennú dráhu (798 m).

Beskid S±decki

382

Żałków (Tylicz, BN)

653

Beskid Niski

383

Babia (B. Wysp.)

514

Beskid Wyspowy

384

B±kowiec (B. Wysp.)

599

Wzniesienie na wschodnim skraju Beskidu Wyspowego, po północno-wschodniej stronie Pępówki

385

Borowa Góra (BW)

676

Beskid Wyspowy

386

D±brówka (B. Wysp.)

600

Beskid Wyspowy

387

Góra Jeżowa (BW)

535

Beskid Wyspowy

388

Herby (B. Wysp.)

668

Beskid Wyspowy

389

Pępówka (B. Wysp.)

774

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Beskidu Wyspowego, w miejscowo¶ciach Łukowica i Roztoka. Znajduje się w pa¶mie wzgórz oddzielaj±cych dolinę Słomki od doliny jej dopływu - potoku Łukowica. W pa¶mie tym znajduj± się kolejno Cisówka (564 m), Pępówka (774 m) i Łyżka (803 i 807 m).

390

Piechówka (B. Wysp.)

623

Szczyt Beskidu Wyspowego, znajduj±cy się w zakończeniu grzbietu, który od szczytu Modyni (1028 m) poprzez Mał± Modyń i Piechówkę biegnie w kierunku południowo-wschodnim

391

Stymberek (B. Wysp.)

600

Beskid Wyspowy

392

Jankulakowski W. (PSG)

934

Góra ponad Białk± Tatrzańsk±, na zboczu której zbudowano wyci±gi narciarskie

393

Kotelnica (PSG)

917

Góra ponad Białk± Tatrzańsk±, na zboczu której zbudowano wyci±gi narciarskie

394

Kuraszowski W. (PSG)

1038

Uznawany za najwyższy szczyt w polskiej czę¶ci Pogórza Spiskiego, choć wyższy jest graniczny Górków Wierch oraz pobliski Dudasowski Wierch. Inna nazwa to Kurosówka.

395

Litwinka (PSG)

902

Góra ponad Białk± Tatrzańsk±, na zboczu której zbudowano wyci±gi narciarskie. Inne nazwy to Litwińska Grapa lub Czarna Góra.

396

Pilatówka (PSG)

1004

Pogórze Spisko-Gubałowskie

397

Wierchowina (PSG)

963

Pogórze Spisko-Gubałowskie

398

Bucie (SK)

603

Szczyt ponad Le¶nic± w słowackich Pieninach, słow. Bučie

Pieniny

399

Facimiech

668

Szczyt w Masywie Trzech Koron w Pieninach Wła¶ciwych. Położony jest na wschód od Trzech Koron i wraz z Łysin± i Klejow± Gór± tworzy grupę Łysiny.

Pieniny

400

Polianka (SK)

706

Pieniny

Pieniny

401

Barcice

440

Beskid S±decki

Beskid S±decki

402

Barnów Las

912

Beskid S±decki

Beskid S±decki

403

Beskid (Tylicz, BN)

683

Beskid Niski

404

Bukowina (Zarzecze)

685

Szczyt w Beskidzie S±deckim, położony ponad Zarzeczem

Beskid S±decki

405

Bystra

520

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od głównej grani tego pasma w południowo-zachodnim kierunku i oddzielaj±cym dolinę Głęboczanki od doliny Jaworzyny. W grzbiecie tym kolejno z południa na północ znajduj± się: Bystra (520 m), Dermanowski Wierch (562 m), Cycówka (593 m), Skała (773 m) i Zadnie Góry (814, 831, 968 m).

Beskid S±decki

406

Bystre

807

Beskid S±decki

Beskid S±decki

407

Certova skala (SK)

837

Beskid S±decki

Beskid S±decki

408

Chotarna (SK)

757

Beskid S±decki

Beskid S±decki

409

Cigarky (Musz., BN)

715

Beskid Niski

410

Cuprów

484

Wzgórze ponad Przysietnic± w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

411

Cycówka Płd.

529

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od głównej grani tego pasma w południowo-zachodnim kierunku i oddzielaj±cym dolinę Głęboczanki od doliny Jaworzyny. W grzbiecie tym kolejno z południa na północ znajduj± się: Bystra (520 m), Dermanowski Wierch (562 m), Cycówka (593 m), Skała (773 m) i Zadnie Góry (814, 831, 968 m). Na niektórych mapach wyróżnia się również Cycówkę Południow±, tuż obok kończ±cej ten grzbiet Bystrej.

Beskid S±decki

412

Cycówka Płn.

593

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od głównej grani tego pasma w południowo-zachodnim kierunku i oddzielaj±cym dolinę Głęboczanki od doliny Jaworzyny. W grzbiecie tym kolejno z południa na północ znajduj± się: Bystra (520 m), Dermanowski Wierch (562 m), Cycówka (593 m), Skała (773 m) i Zadnie Góry (814, 831, 968 m). Na niektórych mapach wyróżnia się również Cycówkę Południow±, tuż obok kończ±cej ten grzbiet Bystrej.

Beskid S±decki

413

Czertezy

835

Grzbiet w Beskidzie S±deckim w Pa¶mie Jaworzyny

Beskid S±decki

414

Czerteż (Dzwonk.)

801

Szczyt w masywie Dzwonkówki w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

415

Dermanowski Wierch

562

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od głównej grani tego pasma w południowo-zachodnim kierunku i oddzielaj±cym dolinę Głęboczanki od doliny Jaworzyny. W grzbiecie tym kolejno z południa na północ znajduj± się: Bystra (520 m), Dermanowski Wierch (562 m), Cycówka (593 m) Skała (773 m) i Zadnie Góry (814, 831, 968 m).

Beskid S±decki

416

Drapa

717

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie odchodz±cym na południowy zachód od szczytu nad Łabowsk± Hal± (1064 m) w głównej grani Pasma Jaworzyny i opadaj±cym do doliny Popradu. Grzbiet ten oddziela dolinę Łomniczanki (po zachodniej stronie) od doliny Wierchomlanki (po wschodniej stronie). W kolejno¶ci od północy na południe znajduj± się w nim: Wargulszańskie Góry (1035 m), Parchowatka (1004 m), Łaziska (941 m), Kiczora (806 m) i Drapa (717 m), która kończy ten grzbiet.

Beskid S±decki

417

Dzielnica

539

Wzgórze w Beskidzie S±deckim ponad Wol± Kroguleck±, na którym zbudowano platformę widokow± ¦limak

Beskid S±decki

418

G. Parkowa (St. S±cz)

423

Beskid S±decki

Beskid S±decki

419

Gaborówka

790

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Wraz z Lembarczkiem (917 m) znajduje się na krótkim bocznym grzbiecie odchodz±cym na zachód od grzbietu Runek - Pusta Wielka.

Beskid S±decki

420

Goła Góra (B. S±d.)

602

Beskid S±decki

Beskid S±decki

421

Granica (Kokuszka)

705

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w bocznym grzbiecie opadaj±cym na południe od głównej grani tego pasma do Popradu.

Beskid S±decki

422

Groń (Kro¶cienko)

803

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, ok. 1200 m na zachód od Dzwonkówki

Beskid S±decki

423

Hora (Musz., BN)

716

Beskid Niski

424

Hrebeniak (SK)

678

Beskid S±decki

Beskid S±decki

425

Hruba Klada (SK)

803

Beskid S±decki

Beskid S±decki

426

Jawor (Muszynka)

778

Wzgórze we wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Znajduje się na terenie miejscowo¶ci Muszynka w grzbiecie, który od granicy polsko-słowackiej opada w północno-zachodnim kierunku do doliny Muszynki.

Beskid S±decki

427

Jaworzyca

738

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, ok. 1000 m na południe od Gronia (803 m).

Beskid S±decki

428

Juraszowa Góra

560

Niewybitne wzniesienie w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, nad dolin± Dunajca, na wschód od Kro¶cienka nad Dunajcem

Beskid S±decki

429

Kamienny Horb

826

Szczyt w Górach Leluchowskich w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się w grzbiecie na granicy polsko-słowackiej, słow. Kamenný hrb

Beskid S±decki

430

Kicarz

704

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w południowo-zachodniej czę¶ci Pasma Jaworzyny, leż±cy ponad miejscowo¶ciami Piwniczna-Zdrój i Łomnica-Zdrój

Beskid S±decki

431

Kiczora Płd. (Wierch.)

806

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie odchodz±cym na południowy zachód od szczytu nad Łabowsk± Hal± (1064 m) w głównej grani Pasma Jaworzyny i opadaj±cym do doliny Popradu.

Beskid S±decki

432

Kiczora Płn. (Wierch.)

839

Szczyt w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w długim bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny opadaj±cym od głównej grani tego pasma (z okolicy Hali Łabowskiej) przez Parchowatkę (1004 m) na południowy zachód.

Beskid S±decki

433

Kijanki

669

Beskid S±decki

Beskid S±decki

434

Konieczna

990

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Stanowi zakończenie północno-wschodniego grzbietu odchodz±cego od północnego wierzchołka Złomistego Wierchu (1189 m). Pomiędzy wierzchołkiem Złomistego Wierchu a Konieczn± Gór± znajduje się duża polana - Hala Konieczna.

Beskid S±decki

435

Kornytowa

830

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w długim północnym grzbiecie Radziejowej (1266 m), oddzielaj±cym dolinę Bańskiego Potoku od doliny potoku Mała Roztoka.

Beskid S±decki

436

Koszarki

930

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie odbiegaj±cym w kierunku południowo-zachodnim od zwornika leż±cego na południowy zachód od wierzchołka Czeremchy.

Beskid S±decki

437

Kotelnica

847

Szczyt w Beskidzie S±deckim. Znajduje się na południowo-wschodnim grzbiecie Przysłopu w Pa¶mie Radziejowej. Grzbiet ten, niżej zakręcaj±cy na południe, poprzez Kotelnicę, Cieluszki (811 m), Bere¶nik (843 m), Guckę (763 m) i Bryjarkę (677 m) opada do doliny Grajcarka w Szczawnicy.

Beskid S±decki

438

Koziejówka

636

Szczyt w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Wznosi się nad miejscowo¶ci± Muszyna i rzek± Muszynka w krótkim grzbiecie, w którym oprócz Koziejówki wyróżnia się jeszcze Nowińska Góra (710 m) i Wielki Łazek (698 m).

Beskid S±decki

439

Kremna (SK)

720

Beskid S±decki

Beskid S±decki

440

Krokówka

796

Beskid S±decki

Beskid S±decki

441

Krzyż (Rytro)

495

Beskid S±decki

Beskid S±decki

442

Kuba

888

Niski i niewybitny szczyt w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się pomiędzy przełęcz± Przysłop (832 m) a wzniesieniem Rokita (898 m).

Beskid S±decki

443

Lackowa (B. Niski)

997

Najwyższy szczyt Beskidu Niskiego leż±cy w Polsce (wyższy jest pobliski słowacki Busov - 1002 m), słow. Lacková. Zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór, jako najwyższy w Górach Hańczowskich (inaczej Hańczowskie Góry Rusztowe, czę¶ć tzw. Beskidu Gorlickiego). Jest położony między Krynic±-Zdrój a Wysow±, na granicy ze Słowacj±. Wznosi się dobrze widoczn± z daleka kopuł± nad wsiami Izby oraz Bieliczna (położona bardziej na wschód, administracyjnie wł±czona do Izb). Przez szczyt Lackowej przechodzi czerwony szlak turystyczny, a najlepiej dostać się tam od strony zachodniej z Przełęczy Beskid nad Izbami (644 m). Podej¶cie z tej strony jest bardzo strome. Od strony wschodniej na grań w okolicach Ostrego Wierchu (938 m) można dotrzeć żółtym szlakiem z północy ze wsi Ropki.

444

Legnawa (SK)

584

Beskid S±decki

Beskid S±decki

445

Leluchów (SK)

639

Beskid S±decki

Beskid S±decki

446

Lipnik (SK)

702

Beskid S±decki

Beskid S±decki

447

Lipowiec

744

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, ok. 1900 m na zachód od Dzwonkówki. Lipowiec jest jednym z kilku wierzchołków skrajnie zachodniego grzbietu odchodz±cego od głównego grzbietu Pasma Radziejowej na wysoko¶ci Dzwonkówki. Pozostałymi szczytami s± Stajkowa (706 m), Przehybka (699 m) i Wy¶nia Góra (638 m).

Beskid S±decki

448

Liskowa

958

Szczyt w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się w bocznym, najdłuższym grzbiecie Pasma Jaworzyny. Grzbiet ten odbiega od Runka (1080 m) w południowo-zachodnim kierunku i poprzez Jaworzynkę (1001 m), Pust± Wielk± (1061 m) i Zubrzy Wierch (870 m) opada do doliny Popradu w Żegiestowie-Zdroju. Inna nazwa to Liskowy Wierch.

Beskid S±decki

449

Lubovnanske (SK)

647

Beskid S±decki

Beskid S±decki

450

Lysa hora (SK)

693

Beskid S±decki

Beskid S±decki

451

Łaziska

941

Szczyt w Beskidzie S±deckim, Znajduj±cy się w Pa¶mie Jaworzyny, w bocznym grzbiecie opadaj±cym od głównej grani tego pasma (z okolicy Hali Łabowskiej) na południowy zachód. W grzbiecie tym kolejno znajduj± się: Wargulszańskie Góry (1035 m), Łaziska (941 m), Parchowatka (1004 m), Kiczora (806 m) i Drapa (717 m).

Beskid S±decki

452

Majchry (Rytro)

440

Beskid S±decki

Beskid S±decki

453

Makovska (SK)

768

Beskid S±decki

Beskid S±decki

454

Maliniki Płd.

642

Beskid S±decki

Beskid S±decki

455

Medvedelica (SK)

888

Wzniesienie w Górach Lubowelskich na Słowacji, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego. Znajduje się w grzbiecie odbiegaj±cym od Eliaszówki w południowo-wschodnim kierunku do przełęczy Vabec.

Beskid S±decki

456

Mochnaczka Płd. (BN)

789

Szczyt ponad Mochnaczk± Niżn± w Beskidzie Niskim

457

Mochnaczka Płn. (BN)

788

Szczyt ponad Mochnaczk± Niżn± w Beskidzie Niskim

458

Na Babiu (SK)

686

Beskid S±decki

Beskid S±decki

459

Nad Skalnou (SK)

819

Szczyt Gór Lubowelskich na Słowacji, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego. Znajduje się w zakończeniu grzbietu odchodz±cego z O¶lego Wierchu (859 m) w północnym kierunku poprzez wzniesienie Kóta (772 m) do doliny Popradu. Wznosi się nad miejscowo¶ci± Mniszek nad Popradem.

Beskid S±decki

460

Niznansky vrch (SK)

542

Beskid S±decki

Beskid S±decki

461

Nowa Wie¶

820

Szczyt ponad Now± Wsi± w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

462

Ogorzałe

655

Beskid S±decki

Beskid S±decki

463

Okr±glica (Rokita)

850

Beskid S±decki

Beskid S±decki

464

Okruhla (Eliasz., SK)

958

Beskid S±decki

Beskid S±decki

465

Okruhla (SK)

828

Szczyt w słowackich Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Okrúhla. Znajduje się w grzbiecie O¶li Wierch (859 m) - Szeroki Wierch (884 m) - Okrúhla - Slibońska Przełęcz (658 m) - Sliboń.

Beskid S±decki

466

Opołta

646

Szczyt w Beskidzie S±deckim, w Pa¶mie Radziejowej. Wznosi się powyżej ko¶cioła w Jaworkach i jest zakończeniem grzbietu odbiegaj±cego z Bukowinek (1209 m).

Beskid S±decki

467

O¶li Wierch (SK)

865

Szczyt w słowackich Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego, słow. Oslí vrch

Beskid S±decki

468

Patria (SK)

772

Szczyt w słowackich Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego. Znajduje się w ich ¶rodkowej czę¶ci w grzbiecie Magury Kurczyńskiej.

Beskid S±decki

469

Pieronka

816

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w krótkim bocznym grzbiecie odchodz±cym na północny zachód od Kraczonika.

Beskid S±decki

470

Pietrusina

647

Beskid S±decki

Beskid S±decki

471

Podoliska

703

Beskid S±decki

Beskid S±decki

472

Polanka (BN)

727

Beskid Niski

473

Poloma (SK)

656

Beskid S±decki

Beskid S±decki

474

Pomiarky (SK)

710

Beskid S±decki

Beskid S±decki

475

Popowice

415

Górka nad Popowicami w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

476

Prehyba (Milik)

585

Beskid S±decki

Beskid S±decki

477

Pripor (SK)

772

Szczyt w słowackich Górach Lubowelskich, zaliczanych przez polskich geografów do Beskidu S±deckiego. Znajduje się na grzbiecie O¶li Wierch (859 m) - Wysoki Gruń (660 m). Czasem można spotkać również słowack± nazwę Kóta.

Beskid S±decki

478

Przehybka

699

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, ok. 1900 m na zachód od Dzwonkówki i 200 m na północ od Lipowca. Inna nazwa to Prehybka.

Beskid S±decki

479

Przykra

768

Szczyt w Górach Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie odchodz±cym od wierzchołka 878 m tuż po północno-wschodniej stronie Dubnego (885 m).

Beskid S±decki

480

Przypór (Wierchomla)

887

Szczyt w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się w długim bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny opadaj±cym od głównej grani tego pasma (z okolicy Hali Łabowskiej) przez Parchowatkę (1004 m) na południowy zachód. Grzbiet ten oddziela dolinę Łomniczanki od doliny Wierchomlanki.

Beskid S±decki

481

Przysłop (Dzwonk.)

980

Szczyt w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w głównym grzbiecie tego pasma, pomiędzy przełęcz± Przysłop (832 m) a Dzwonkówk± (982 m). Przysłop jest zwornikiem. Na południe odchodzi od niego boczny grzbiet, niżej rozgałęziaj±cy się jeszcze na dwa ramiona.

Beskid S±decki

482

Pusta (Muszynka)

867

Szczyt w granicznym polsko-słowackim grzbiecie Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

483

Pusta (Wojkowa)

822

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim. Znajduje się w grzbiecie opadaj±cym z południowego wschodu na północny zachód do doliny Muszynki, na wschód od wsi Wojkowa.

Beskid S±decki

484

R±baniska

785

Beskid S±decki

Beskid S±decki

485

Rokita

885

Niewybitny szczyt w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim. Znajduje się pomiędzy Kub± (888 m) a Skałk± (1163 m)

Beskid S±decki

486

Sapieniec

450

Wzgórze ponad Moszczenic± w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

487

Sapieniec (osiedle)

452

Wzgórze ponad Przysietnic± w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

488

Siwa Skała (BN, SK)

837

Szczyt w Górach Hańczowskich, w południowo-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, słow. Sivá skala. Leży w cało¶ci po stronie słowackiej, w grzbiecie schodz±cym na południowy wschód ponad wie¶ Cegiełka.

489

Sołtysia Góra (Zubrzyk)

563

Beskid S±decki

Beskid S±decki

490

Stajkowa

730

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, dominuj±cy po wschodniej stronie nad Dunajcem i nad Kro¶cienkiem nad Dunajcem. Inne nazwy to Stajkówka, Stańkowa, Stańkówka.

Beskid S±decki

491

Stawiska

664

Beskid S±decki

Beskid S±decki

492

Stawiska Płd.

759

Beskid S±decki

Beskid S±decki

493

Szczawnik

652

Beskid S±decki

Beskid S±decki

494

Szczob Zach.

922

Szczyt znajduj±cy się w grzbiecie ł±cz±cym Beskid S±decki z Małymi Pieninami poprzez przełęcz Rozdziela. Na odcinku od Gromadzkiej Przełęczy do przełęczy Rozdziela wyróżnia się w nim kolejno 3 bardzo niewybitne szczyty: Hurcałki (938 m), Syhła (935 m) i Szczob (920 m). Grzbietem tym biegnie granica polsko-słowacka.

Beskid S±decki

495

Szczoby

841

Mało wybitne wzniesienie w Beskidzie S±deckim w Pa¶mie Jaworzyny. Szczoby s± odnog± Czertezego (856 m) i wraz z nim znajduj± się w bocznym grzbiecie tego pasma wznosz±cym się nad miejscowo¶ci± Szczawnik.

Beskid S±decki

496

¦wini Groń

903

Szczyt w Beskidzie S±deckim, znajduj±ce się na granicy polsko-słowackiej, na wschód od Eliaszówki

Beskid S±decki

497

Tęcza

495

Beskid S±decki

Beskid S±decki

498

Trze¶niowy Groń

920

Polana i szczyt górski w Pa¶mie Radziejowej w Beskidzie S±deckim, inna nazwa Tymoski. Trze¶nia to ludowa nazwa czere¶ni.

Beskid S±decki

499

Trzy Kopce (Stawiska)

700

Beskid S±decki

Beskid S±decki

500

Wabik (SK)

869

Beskid S±decki

Beskid S±decki

501

Wierch (Zubrzyk)

645

Beskid S±decki

Beskid S±decki

502

Wilcze

684

Beskid S±decki

Beskid S±decki

503

Winna Góra

350

Beskid S±decki

Beskid S±decki

504

Wisielec

870

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej ok. 1100 m na południowy zachód od Dzwonkówki. Inne nazwy: Wisielce, Wisieluchy.

Beskid S±decki

505

Wola Krogulecka

614

Beskid S±decki

Beskid S±decki

506

Wysoka Góra

527

Niewybitne wzniesienie w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, między Ciżow± Gór± a dolin± Dunajca

Beskid S±decki

507

Wysoka Horka

764

Szczyt we wschodniej czę¶ci Gór Leluchowskich w Beskidzie S±deckim, znajduj±cy się w granicznym pa¶mie, po stronie polskiej

Beskid S±decki

508

Wy¶nia Góra

638

Niewybitny szczyt w Beskidzie S±deckim, w zachodniej czę¶ci Pasma Radziejowej, dominuj±cy po wschodniej stronie nad Dunajcem

Beskid S±decki

509

Wyżne

1054

Beskid S±decki

Beskid S±decki

510

Za Wierch

707

Beskid S±decki

Beskid S±decki

511

Zadnie Góry

814

Górna czę¶ć bocznego grzbietu w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim. Zadnie Góry maj± kilka wierzchołków: 968, 831, 814 m. Poniżej nich w grzbiecie tym znajduj± się jeszcze (kolejno z północy na południe): Skała (773 m), Cycówka (593 m), Dermanowski Wierch (562 m) i Bystra (520 m).

Beskid S±decki

512

Zag. Korzęczkowskie

587

Zagórze Korzęczkowskie (lub Korzeczkowskie) - grzbiet w Beskidzie S±deckim, ci±gn±cy się na wschód od wsi Barcice Dolne

Beskid S±decki

513

Zamczysko (Rytro)

450

Beskid S±decki

Beskid S±decki

514

Zapała

639

Wzniesienie w Pa¶mie Jaworzyny w Beskidzie S±deckim

Beskid S±decki

515

Zdziar

837

Szczyt w zachodniej czę¶ci Gór Leluchowskich. Znajduje się w ich bocznym grzbiecie, który od wierzchołka Przechyby (871 m) odgałęzia się w południowo-zachodnim kierunku i poprzez Zdziar opada do Popradu.

Beskid S±decki

516

Złomisty Wierch Płn.

1189

Dwuwierzchołkowy masyw górski położony w głównym grzbiecie Pasma Radziejowej w Beskidzie S±deckim, między Wielk± Przehyb± (1191 m) a Bukowin± (1206 m). Kulminacje oddalone s± od siebie o ok. 650 m i nosz± nazwy odpowiednio Złomisty Wierch Północny (1189 m) oraz Złomisty Wierch Południowy (1224 m).

Beskid S±decki

517

Biała Góra (Niedzica)

636

Wzgórze na zachód od Niedzicy w Pieninach

Pieniny

518

Czubatka

674

Ostro zakończona wapienna turnia w Pieninach Czorsztyńskich. Wznosi się na zboczach Uli (Łysej Góry), nad Zbiornikiem Czorsztyńskim, naprzeciwko zamku w Niedzicy. Inna nazwa to Czubata Skała.

Pieniny

519

Hu¶ciawa

818

Szczyt w Małych Pieninach, znajduj±cy się po stronie polskiej, poniżej Rabsztynu

Pieniny

520

Kacze

530

Zbocze na północ i zachód od Bystrzyka w Pieninach. Wznosi się przy Drodze Pienińskiej i ci±gnie się od ostatnich zabudowań Szczawnicy po skałę Wylizan±. W zboczu Kaczego na wysoko¶ci 520 m zbudowano Schronisko PTTK Orlica, od Drogi Pienińskiej prowadzi do niego ¶cieżka.

Pieniny

521

Opalańczyk

717

Małe Pieniny

Pieniny

522

Rabsztyn (K±ty)

691

Zakończony turni± szczyt w Pieninach Wła¶ciwych, położony nad K±tami

Pieniny

523

Skalskie

789

Szczyt w bocznym grzbiecie Małych Pienin, odbiegaj±cym od ich głównej grani w północno-zachodnim kierunku. Pozostałe szczyty w tym grzbiecie to Watrisko i Repowa.

Pieniny

524

Tabor

604

Wzgórze na terenie Niedzicy w Pieninach

Pieniny

525

Wapiennik

565

Wzgórze nad Jeziorem Czorsztyńskim w Pieninach

Pieniny

526

Wroni Wierch

640

Góra ponad Jaworkami w Małych Pieninach

Pieniny

527

Zamek w Czorsztynie

580

Ruiny gotyckiego zamku z XIV wieku, położone na wzgórzu nad Dunajcem (obecnie nad Jeziorem Czorsztyńskim) w granicach Pienińskiego Parku Narodowego. Okolice zamku zalicza się do obszaru Pienin Czorsztyńskich.

Pieniny

528

Zamek w Niedzicy

570

Zamek w Niedzicy, nad Jeziorem Czorsztyńskim, w Pieninach Czorsztyńskich

Pieniny

529

Chowańców Wierch (SK)

1038

Wzgórze po północnej stronie słowackiej miejscowo¶ci Jaworzyna Tatrzańska, zaliczane do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Chovancov vrch

530

Ciertaz (Drużbaki, SK)

778

Szczyt na Słowacji w pa¶mie Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Čier»aľ. Znajduje się w bocznym grzbiecie Magury Spiskiej, opadaj±cym od wierzchołka Plontany. Grzbiet ten poprzez szczyty Zbojnícky stôl (1020 m), Veµká Kýčera (966 m) i Čier»aľ opada do miejscowo¶ci Drużbaki Wyżne (słow. Vyąné Ruľbachy).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

531

Cisowa Skała (PSG)

685

Pojedyncza skała na granicy Pogórza Bukowińskiego i Kotliny Orawsko-Nowotarskiej na Pogórzy Spisko-Gubałowskim. Jest widoczna z szosy Nowa Biała - Białka Tatrzańska. Na południe od niej znajduje się niższa Grzebieniowa Skałka, obydwie wchodz± w skład tzw. Skalic Nowotarskich.

532

Cuba (PSG, SK)

869

Szczyt na Słowacji w pa¶mie Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Čuba. Znajduje się w bocznym grzbiecie Magury Spiskiej, opadaj±cym od wierzchołka Plontany. Grzbiet ten poprzez szczyty Zbojnícky stôl (1020 m), Veµká Kýčera (966 m) oraz Čuba i Čier»aľ (778 m) opada do miejscowo¶ci Drużbaki Wyżne (słow. Vyąné Ruľbachy).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

533

Cyrhla (PSG, SK)

1042

Szczyt w zachodniej, słowackiej czę¶ci Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Črchla

534

Czarna Góra

803

Szczyt w Pieninach Spiskich

Pieniny

535

Czerwona Skałka

795

Szczyt w Pieninach Spiskich

Pieniny

536

Dudasowski Wierch (PSG)

1039

Szczyt na Pogórzu Spiskim, wznosz±cy się nad miejscowo¶ci± Łapszanka. Znajduje się w grzbiecie, który odbiega od Holowca (1035 m) w północno-zachodnim kierunku nad dolin± Łapszanki i poprzez Dudasowski Wierch, Kuraszowski Wierch (1038 m) i Na Wierch (896 m) opada do miejscowo¶ci Łapsze Wyżne

537

Godsinowa (PSG, SK)

1094

Szczyt słowackiej Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Godąinová. Znajduje się w zachodniej czę¶ci jej grani głównej, pomiędzy szczytami Smreczyny (Smrečiny, 1158 m) i Spádik (1088 m).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

538

Grandeus (PSG)

802

Podłużne, bezle¶ne wzniesienie w północnej czę¶ci Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Wznosi się na północ od Łapsz Wyżnych.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

539

Grun (PSG, SK)

1038

Szczyt na Słowacji w pa¶mie Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Grúň. Znajduje się w bocznym grzbiecie, opadaj±cym od wierzchołka 1084 m po wschodniej stronie Wietrznego Wierchu (słow. Veterný vrch). Grzbiet ten poprzez Grúň (1038 m) i Kukurę (808 m) opada do miejscowo¶ci Drużbaki Wyżne (słow. Vyąné Ruľbachy).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

540

Grzebieniowa Skała (PSG)

665

Pogórze Spisko-Gubałowskie

541

Javor (PSG, SK)

1015

Szczyt na Słowacji w pa¶mie Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego

Pogórze Spisko-Gubałowskie

542

Jawor (PSG, SK)

970

Szczyt na Słowacji w grani głównej Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Javor. Znajduje się we wschodniej czę¶ci tej grani, pomiędzy Przełęcz± Magursk± (949 m) a Przełęcz± Toporzeck± (802 m).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

543

Jezierski W. Wsch. (SK)

965

Grzbiet górski w słowackiej Magurze Spiskiej, słow. Jezerský vrch

Pogórze Spisko-Gubałowskie

544

Jezierski W. Zach. (SK)

1005

Grzbiet górski w słowackiej Magurze Spiskiej, odgałęziaj±cy się na północny wschód od szczytu Bukovina (1176 m), słow. Jezerský vrch

Pogórze Spisko-Gubałowskie

545

Kamieniarka (PSG, SK)

935

Szczyt na Słowacji w grani głównej Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Kameniarka. Znajduje się we wschodniej czę¶ci tej grani, pomiędzy Przełęcz± Toporzeck± (słow. Toporecké sedlo, 802 m) a Przedni± Polan± (słow. Predná poµana, 948 m).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

546

Kramnica (PSG)

683

Pogórze Spisko-Gubałowskie

547

Kukura (PSG)

808

Szczyt na Słowacji w pa¶mie Magury Spiskiej. Znajduje się w bocznym grzbiecie, opadaj±cym od wierzchołka 1084 m po wschodniej stronie Wietrznego Wierchu (Veterný vrch). Grzbiet ten poprzez Grúň (1038 m) i Kukurę opada do miejscowo¶ci Drużbaki Wyżne (Vyąné Ruľbachy).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

548

Malorovka Zach. (SK)

956

Zachodni wierzchołek Malorówki na Pogórzu Spiskim, położony na Słowacji

Pogórze Spisko-Gubałowskie

549

Obłazowa (PSG)

670

Izolowana skała wapienna położona w miejscowo¶ci Nowa Biała na Pogórzu Spisko-Gubałowskim. Wznosi się na lewym brzegu Białki, jej względna wysoko¶ć od poziomu rzeki to 53 m.

550

Palenica (Jawor, SK)

983

Szczyt na Słowacji we wschodniej czę¶ci Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Znajduje się w bocznym, północno-zachodnim grzbiecie Jawora (949 m), położonego w głównej grani Magury Spiskiej, tuż po wschodniej stronie Przełęczy Magurskiej (949 m). W grzbiecie tym kolejno znajduj± się (w kierunku od Jawora na północny zachód): Pálenica, Hulok (1003 m) i Koncisty vrch (987 m).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

551

Pawlików Wierch (PSG)

1016

Wzniesienie na Zamagurzu Spiskim, zaliczanym do Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Wznosi się nad miejscowo¶ciami Łapszanka i Rzepiska.

552

Plontana (PSG, SK)

1107

Szczyt na Słowacji w pa¶mie Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Znajduje się we wschodniej czę¶ci jej głównego grzbietu, pomiędzy Riňav± (1005 m) a Wietrznym Wierchem (1111 m).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

553

Rinava (PSG, SK)

1030

Szczyt na Słowacji w pa¶mie Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Riňava

Pogórze Spisko-Gubałowskie

554

Skoru¶niak (PSG, SK)

978

Wzgórze na Pogórzu Spiskim, zaliczanym do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Skoruąniak, Skoruąiniak. Wraz z Chowańców Wierchem (1038 m) znajduje się u podnóża Tatr, w widłach rzeki Białki i jej dopływu - Jaworowego Potoku. Od Tatr oddzielone s± Rowem Podspadzkim.

555

Sosny (PSG)

630

Wzgórze w miejscowo¶ci Niedzica, zaliczane do Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Wierzchołek leży w pobliżu granicy polsko-słowackiej. Znajduje się w północnym zakończeniu grzbietu, który od Frankowskiej Góry (858 m) odchodzi w północnym kierunku do doliny Dunajca.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

556

Spiciak (PSG, SK)

1051

szczyt w pa¶mie Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. ©piciak. Znajduje się we wschodniej czę¶ci pasma, w bocznym grzbiecie odgałęziaj±cym się od szczytu Riňava (1030 m) na południe.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

557

Sucha hora (PSG, SK)

879

Szczyt na Słowacji w pa¶mie Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Suchá hora. Znajduje się w południowo-wschodnim grzbiecie, opadaj±cym od wierzchołka 1084 m po wschodniej stronie Wietrznego Wierchu (Veterný vrch). Grzbiet ten poprzez Grúň (1038 m) i Kukurę (808 m) opada do miejscowo¶ci Drużbaki Wyżne (słow. Vyąné Ruľbachy).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

558

Suchy Wierch (PSG, SK)

1126

Szczyt w grzbiecie Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Wznosi się w tym grzbiecie pomiędzy Górkowym Wierchem (1046 m) a Rzepiskiem (1259 m) - najwyższym szczytem Magury Spiskiej. Leży tuż po wschodniej stronie drogi krajowej nr 49 z Nowego Targu do Podspadów.

559

Velka Kycera (PSG, SK)

966

Szczyt na Słowacji w pa¶mie Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Veµká Kýčera. Znajduje się we wschodniej czę¶ci, w bocznym grzbiecie odbiegaj±cym od Plontany (1107 m) na południe.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

560

Vojnianska hora (SK)

930

Szczyt na Słowacji, na południowych stokach Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, po polsku Wojniańska Góra. Znajduje się w zakończeniu południowo-wschodniego grzbietu szczytu Spádik, jednak jest oddzielony od niego do¶ć głębok± przeł±cz±, przez co wydaje się szczytem samotnym.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

561

Zdziarskie Brzegi (SK)

1130

Grzbiet Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, oddzielaj±cy górn± czę¶ć Doliny Zdziarskiej od Doliny Bielskiego Potoku i Doliny M±kowej, słow. Brehy. Opada od Przysłopu (1214 m) w kierunku południowo-wschodnim poprzez przełęcz ¦rednica (1023 m) i Ptasiowskie Turnie do centrum miejscowo¶ci Zdziar.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

562

Zubrovka (PSG, SK)

834

Szczyt na Pogórzu Spiskim, zaliczanym do Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Przez wierzchołek przebiega granica polsko-słowacka między polsk± miejscowo¶ci± Łapsze Niżne i Osturni± na Słowacji.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

563

Antosovsky vrch (SK)

1005

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

564

BliĽnia (PSG)

747

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

565

Bystry vrch (PSG, SK)

991

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

566

Cigernik (PSG, SK)

829

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

567

Cocków Wierch (PSG)

896

Pogórze Spisko-Gubałowskie

568

Filipsky vrch (PSG, SK)

1017

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

569

Gendreje (PSG, SK)

801

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

570

Glizówka (PSG)

689

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

571

Grapy (PSG, SK)

775

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

572

Groń (Łapsze, PSG)

792

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

573

Halcynia (PSG)

731

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

574

Hardin (PSG, SK)

664

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

575

Holowiec (PSG)

1035

Szczyt na Pogórzu Spiskim, w grzbiecie Kuraszowskiego i Dudasowskiego Wierchu. Inna nazwa to Kopylec.

576

Hora (Frankova, SK)

858

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

577

Howyż (Kacwin, PSG)

730

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

578

Howyż (Łapsze, PSG)

675

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

579

Howyż Płd. (Łapsze)

708

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

580

Jakubia Góra (PSG)

629

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

581

Kalatów Wierch (PSG)

786

Szczyt na Pogórzu Spisko-Gubałowskim, położony na północ od miejscowo¶ci Łapsze Wyżne, nieco na północ od szczytu Grandeus (795 m)

Pogórze Spisko-Gubałowskie

582

Klezborg (Kiry, PSG)

813

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

583

Kotelnica (Łapsze, PSG)

815

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

584

Kremerwiz (PSG)

681

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

585

Kunia (PSG)

756

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

586

Ku¶nierzów W. (PSG)

814

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

587

Majowa Góra (PSG)

741

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

588

Na skalkou (PSG, SK)

928

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

589

Nad Księży G±szcz

750

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

590

Okruhla (PSG, SK)

1036

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

591

Ostra Góra (Łapsze)

793

Szczyt w Pieninach Spiskich, położony na północ od miejscowo¶ci Łapsze Niżne

Pieniny

592

Polana (Frankova, SK)

974

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

593

Polianka (Osturnia, SK)

929

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

594

Scob (PSG, SK)

832

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

595

Serwoniec (PSG)

787

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

596

Słoninów Wierch (PSG)

758

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

597

Solisko (Frankova, SK)

1123

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

598

Stredny vrch (PSG, SK)

633

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

599

Tynusia Góra

575

Szczyt w Pieninach Spiskich, położony na północ od miejscowo¶ci Łapsze Niżne

Pieniny

600

Vysoky vrch (PSG, SK)

1104

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

601

Zarzędowe Smreki (PSG)

848

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

602

Krzyżowy Wierch (PSG)

923

Pogórze Spisko-Gubałowskie

603

Przedni Wierch (PSG)

860

Pogórze Spisko-Gubałowskie

604

Pusty Wierch (PSG)

970

Pogórze Spisko-Gubałowskie

605

Sarnowska Grapa (PSG)

936

Pogórze Spisko-Gubałowskie

606

Sarnowska Grapa Zach.

925

Pogórze Spisko-Gubałowskie

607

¦redni Wierch (PSG)

881

Pogórze Spisko-Gubałowskie

608

Wsiankowskie (PSG)

975

Pogórze Spisko-Gubałowskie

609

Zadni Wierch (PSG)

922

Pogórze Spisko-Gubałowskie

610

Baszta (Gorce)

540

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, który odgałęzia się od wschodniego wierzchołka Lubania (1211 m) i poprzez Pasterski Wierch (1100 m), Czerteż (1090 m), Makowicę (857 m) i Basztę (540 m) opada w widły Dunajca i Ochotnicy w miejscowo¶ci Tylmanowa. Wysoko¶ć względna Baszty nad lustrem wody w Dunajcu wynosi 160 m. Inna nazwa szczytu - Kalwaria, wzięła nazwę od poprowadzonej na górę drogi krzyżowej.

611

Bukowina Miejska (Gorce)

1143

Szczyt w Gorcach położony w grzbiecie odbiegaj±cym na południowy zachód od Turbacza

612

Bukowina Obid. (Gorce)

1039

Szczyt w Gorcach, w zachodniej czę¶ci grzbietu opadaj±cego z Bukowiny Miejskiej w kierunku Klikuszowej

613

Bukowina Waksm. (Gorce)

1103

Niewybitny szczyt w Gorcach, położony na południe od Turbacza, na rozwidleniu grzbietów przebiegaj±cych w stronę Nowego Targu-Kowańca i Łopusznej

614

Bukowinka (Gorce)

937

Szczyt w Pa¶mie Lubania w południowo-wschodniej czę¶ci Gorców. Jest to drugie w kierunku od Przełęczy Knurowskiej na wschód wzniesienie w tym pa¶mie (pierwsza jest niewybitna Turkówka - 885 m).

615

Bulówka (Gorce)

733

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, który odgałęzia się w okolicach Pasterskiego Wierchu i poprzez Palenicę i Bulówkę opada w Tylmanowej do Dunajca na osiedlach Gabrysie i Kozielce.

616

Chorobowska (Gorce)

856

Gorce

617

Cyrla (Gorce)

912

Szczyt w Pa¶mie Lubania w południowo-wschodniej czę¶ci Gorców. Wznosi się pomiędzy szczytami Bukowinka (935 m) i polan± Studzionki.

618

Cyrnowa Góra (Gorce)

695

Gorce

619

Czerteż (Gorce)

1090

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, który odgałęzia się od wschodniego wierzchołka Lubania (1211 m) i poprzez Pasterski Wierch (1100 m), Czerteż (1090 m), Makowicę (857 m) i Basztę (540 m) opada w widły Dunajca i Ochotnicy w miejscowo¶ci Tylmanowa.

620

Czuba Ostr. (Gorce)

916

Gorce

621

Dudowa Góra (Gorce)

753

Szczyt w południowym grzbiecie masywu Lubania w Gorcach

622

Łysa (Gierowa, Gorce)

886

Szczyt w południowym grzbiecie masywu Lubania w Gorcach

623

Goderman (Gorce)

721

Gorce

624

Goła Góra (Gorce)

821

Gorce

625

Gorc (Gorce)

1228

Góra we wschodniej czę¶ci grzbietu głównego Gorców. Na szczycie znajduje się wieża widokowa.

626

Żarnowiec Płd. (Gorce)

853

Szczyt w południowym grzbiecie masywu Lubania w Gorcach

627

Hrube (Gorce)

1030

Gorce

628

Jasieńczyk (B. Wysp.)

836

Szczyt w Beskidzie Wyspowym, znajduj±cy się w długim, południowo-wschodnim grzbiecie ci±gn±cym się od Modyni przez Jasieńczyk i Klończyk po SpleĽnię. Od Modyni Jasieńczyk oddzielony jest przełęcz± Cisowy Dział (ok. 795 m).

629

Jaworzyna Kam. (Gorce)

1288

Drugi (po Turbaczu) najwyższy szczyt Gorców. W górnym rogu polany znajduje się pochodz±ca z 1904 roku tzw. Kapliczka Bulandy. Na zachodnim krańcu Jaworzyny znajduje się jaskinia szczelinowa, tzw. Zbójnicka Jama. Na południowy wschód od szczytu, w stronę Magurek (1108 m), znajduje się Przełęcz Pańska Przehybka (995 m), pod któr± upamiętnione zostało miejsce katastrofy amerykańskiego bombowca B24 Liberator z dnia 18.12.1944.

630

Jaworzyna Lig. (Gorce)

1065

Szczyt w pa¶mie Lubania w Gorcach, znajduj±cy się w grzbiecie pomiędzy wschodnim wierzchołkiem Lubania a Marszałkiem (828 m)

631

Jaworzyny (Gorce)

1096

Mało wybitny szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach, pomiędzy Kudowskim Wierchem (1024 m) a zachodnim wierzchołkiem Lubania (1211 m)

632

Jaworzyny Ochot. (Gorce)

1091

Gorce

633

Kiczora (Gorce)

1282

Trzeci co do wysoko¶ci szczyt w Gorcach, położony na wschód od Turbacza, oddzielony od niego Przełęcz± Dług± oraz kotłami Ľródliskowymi potoków Łopuszanka i Kamienica. Wchodzi w skład długiego Pasma Gorca.

634

Komorowski W. (Gorce)

886

Gorce

635

Kopia Górka (Gorce)

476

Wzniesienie w Pa¶mie Lubania w Gorcach, położone na północny zachód od miejscowo¶ci Kro¶cienko nad Dunajcem

636

Kotelnica (Gorce)

946

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach

637

Sołtysia Góra (Gorce)

728

Szczyt w południowym grzbiecie masywu Lubania w Gorcach

638

Księży Wierch (Gorce)

866

Gorce

639

Kudłoń (Gorce)

1274

Czwarty co do wysoko¶ci szczyt w Gorcach położony na północny wschód od Turbacza, w grzbiecie ł±cz±cym Turbacz z Beskidem Wyspowym (poprzez przełęcz Przysłop)

640

Kudowski Wierch (Gorce)

1024

Mało wybitny szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach

641

Legutków (Gorce)

704

Gorce

642

Lubań Wsch. (Gorce)

1211

Wschodni wierzchołek Lubania w południowo-wschodniej czę¶ci Gorców, zwany też ¦rednim Groniem. Lubań posiada dwa wierzchołki - zachodni i wschodni. Powszechnie za wyższy uznaje się zachodni (niektóre Ľródła podaj± nawet 1225 m), jednak po dokładniejszych pomiarach wysoko¶ć wynosi 1211 m i jest taka sama jak wierzchołka wschodniego. Pomiędzy nimi znajduje się rozległa polana Wierch Lubania, która stanowi węzeł szlaków turystycznych. W 2015 roku pod szczytem zachodniego wierzchołka Lubania została wybudowana 22-metrowa wieża widokowa, z której przy dobrej pogodzie ¶wietnie widać Tatry, Jezioro Czorsztyńskie oraz okoliczne pasma górskie.

643

Makowica (Gorce)

857

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, który odgałęzia się od wschodniego wierzchołka Lubania (1211 m) i poprzez Pasterski Wierch (1100 m), Czerteż (1090 m), Makowicę (857 m) i Basztę (540 m) opada w widły Dunajca i Ochotnicy w miejscowo¶ci Tylmanowa.

644

Matejowa (Gorce)

910

Gorce

645

Modyń (B. Wysp.)

1029

Jeden z najwyższych szczytów Beskidu Wyspowego, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Nie jest typow±, wyspow± gór± w tym pa¶mie, gdyż tworzy trzy grzbiety: południowy, zakończony wzniesieniem Okr±g w Kamienicy, długi południowo-wschodni opadaj±cy poprzez przełęcz Cisowy Dział, Jasieńczyka, Klończyka i SpleĽnię do miejscowo¶ci Jastrzębie, również południowo-wschodni, opadaj±cy do Ł±cka i zakończony wzniesieniami Piechówka i Skalica. Przez szczyt przechodzi niebieski szlak turystyczny, z północy dochodzi szlak czarny, a z południa szlak żółty. Modyń jest również nazywana Gór± Zakochanych. W połowie 2021 roku na szczycie Modyni otwarto wysok± na 27 metrów wieżę widokow±.

646

Mogielica (B. Wysp.)

1171

Najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór. Na górze znajduje się wieża widokowa, któr± po remoncie otwarto ponownie pod koniec 2022 roku. Na południowo-zachodnim zboczu Mogielicy znajduje się długa Polana Stumorgi, inaczej zwana Polan± Stumorgow± lub Hal± Stumorgow±. Nazwa hali Stumorgi pochodzi od dawnej jednostki powierzchni - mórg (ok. 0,5 ha). Szczyt Mogielicy stanowi węzeł szlaków. Z Jurkowa na północnym zachodzie można doj¶ć niebieskim szlakiem, z północy z Przełęczy Rydza-¦migłego (700 m, oddziela Mogielicę od Łopienia - 961 m, jest to najpopularniejsze miejsce do startu wycieczki) można doj¶ć zielonym szlakiem (póĽniej z góry prowadzi on dalej na wschód), a nieco dalej na wschód równolegle do zielonego prowadzi żółty szlak, którym również można dotrzeć na szczyt. Żółty i niebieski szlak prowadz± ze szczytu w drug± stronę przez Polanę Stumorgi - żółty idzie na zachód na Jasień (1052 m), natomiast niebieski schodzi na południe w kierunku Szczawy. Wokół Mogielicy prowadz± szlaki rowerowe, które zim± s± wykorzystywane jako trasy do narciarstwa biegowego.

647

Niżna Góra (Gorce)

738

Gorce

648

Palenica (Tylm., Gorce)

822

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Znajduje się w bocznym grzbiecie tego pasma, który odgałęzia się w okolicach Pasterskiego Wierchu i poprzez Palenicę i Bulówkę opada w Tylmanowej do Dunajca.

649

Pisarzowa (Gorce)

949

Szczyt w południowym grzbiecie masywu Lubania w Gorcach

650

Przysłop (Gorce)

1187

Szczyt w Gorcach, w pa¶mie Gorca, znajduj±cy się pomiędzy Jaworzyn± Kamienick± (1288 m) i Gorcem (1228 m)

651

Runek (Gorce)

1005

Słabo wyodrębniony wierzchołek w Pa¶mie Lubania w Gorcach, na zachód od jego głównego wierzchołka

652

Runek Hub. (Gorce)

997

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach, pomiędzy Kotelnic± a Runkiem

653

Skalica (B. Wysp.)

623

Szczyt Beskidu Wyspowego. Wraz z Piechówk± (623 m) znajduje się w zakończeniu grzbietu, który od szczytu Modyni (1028 m) poprzez Mał± Modyń biegnie w stronę południowo-wschodni± i opada w widły Czarnej Wody i jej dopływu - Zakiczańskiego Potoku.

654

Solnisko (Gorce)

1183

Szczyt w Gorcach, wznosz±cy się nad miejscowo¶ci± Obidowa. Znajduje się w krótkim bocznym grzbiecie, który odgałęzia się od wzniesienia Rozdziele i poprzez Solnisko i ¦redni Wierch biegnie w zachodnim kierunku.

655

Studzionki (Gorce)

927

Szczyt w Pa¶mie Lubania w Gorcach. Wznosi się po północnej stronie polany Studzionki. Północne stoki opadaj± do doliny Ochotnicy.

656

Styrek (Gorce)

799

Gorce

657

Turbacz (Gorce)

1310

Najwyższy szczyt Gorców, zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór, jako najwyższy szczyt Gniazda Turbacza. Na wschodnim zboczu znajduje się schronisko PTTK na Turbaczu, z którego jest dobry widok między innymi na Tatry. Spod schroniska na szczyt prowadzi fragment czerwonego Głównego Szlaku Beskidzkiego, który potem schodzi w dół na północ. Szczyt nie jest specjalnie widokowy ze względu na zalesienie. Znajduje się tutaj kamienny obelisk oraz żelazny krzyż. Schronisko stanowi węzeł gorczańskich szlaków - poza czerwonym GSB przechodz± tutaj również żółty, zielony i niebieski szlak.

658

Twarogi (Gorce)

839

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w długim, wschodnim grzbiecie Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Zdżar, Goły Wierch, Twarogi, Koziarnię i Wietrznice ci±gnie się aż do Dunajca

659

Wietrznice (Gorce)

534

Szczyt w Gorcach, znajduj±cy się w zakończeniu długiego, wschodniego grzbietu Gorca, który poprzez Wierch Lelonek, przełęcz Wierch Młynne, Zdżar, Goły Wierch, Kopiec, Twarogi, Koziarnię i Wietrznice ci±gnie się aż do Dunajca

660

Wysznia (Gorce)

1107

Szczyt w Gorcach, położony na grzbiecie odchodz±cym od Kiczory w południowym kierunku do Łopusznej

661

Fajksowa Czuba (TB, SK)

1489

Fajksowa Czuba, dawniej także Faiksowa, Fajksowa, Faixowa (słow. Faixova) - szczyt we wschodniej czę¶ci grani głównej Tatr Bielskich na Słowacji. Jest pierwszym od wschodu wzniesieniem w Tatrach, którego wierzchołek sięga powyżej górn± granicę lasu. Od strony zachodniej Fajksowa Czuba jest oddzielona od Koziego Grzbietu i masywu Bujaczego Wierchu (Bujačí vrch, 1947 m) płytk± Fajksow± Przełęcz± (1480 m). Od wschodu od niższego Kobylego Wierchu (Kobylí vrch, 1109 m) oddziela go lesista Kobyla Przełęcz (ok. 1090 m).

662

Skalne vrata (TB, SK)

1619

Tatry Bielskie

663

Golica Bielska (TB, SK)

1981

Skalisty wierzchołek w grani Jatek Bielskich, fragmencie grani głównej Tatr Bielskich na Słowacji, słow. Holica. Jest to pierwsze wybitniejsze wzniesienie po wschodniej stronie Bujaczej Przełęczy (1912 m). Golica wraz z dwoma s±siednimi na wschód wierzchołkami Skrajnych Jatek (2012 m) tworzy charakterystyczn± trójwierzchołkow± koronę dobrze widoczn± z południowej strony. Na stronę tę opada z Golicy Bielskiej szeroka trawiasta grzęda do Doliny Przednich Koperszadów. Od północnej strony stoki Golicy stromo opadaj± do Doliny Jagnięcej.

664

Skrajne Jatki (TB, SK)

2012

Skrajne Jatki, Przednie Jatki (słow. Predné Jatky, Koąiare) - dwuwierzchołkowy szczyt znajduj±cy się w głównej grani Tatr Bielskich na Słowacji. Razem z Zadnimi Jatkami i Po¶rednimi Jatkami, z którymi graniczy na wschodzie, tworzy trzykilometrow± grań Bielskich Jatek. Skrajne Jatki od Po¶rednich Jatek oddzielone s± niewybitn± Przeł±czk± nad Małym Koszarem (1964 m), której nazwa pochodzi od Małego Koszara, górnej odnogi Doliny pod Koszary, która s±siaduje z grani± od północy. Od południa grzbiet opada skalnym urwiskiem o wysoko¶ci ok. 60 m na Bielsk± Rówień, na której od Doliny Kieżmarskiej odchodz± odnogi: Dolina Przednich Koperszadów, s±siaduj±ca z grani± Jatek, oraz Dolina Białych Stawów. Skrajne Jatki maj± dwa wierzchołki o wysoko¶ci ok. 2012 m. Razem z s±siaduj±c± z nimi Golic± Bielsk± tworz± one charakterystyczn± trójwierzchołkow± koronę, któr± można obserwować od strony południowej. Golica Bielska stanowi zachodnie zakończenie grani Bielskich Jatek. Od wschodu graniczy ona z masywem Bujaczego Wierchu, od którego oddzielona jest Bujacz± Przełęcz±. Podobnie jak cały grzbiet Jatek, Skrajne Jatki położone s± na terenie ¶cisłego rezerwatu.

665

Po¶rednie Jatki (TB, SK)

1980

Trawiasty grzbiet znajduj±cy się w Tatrach Bielskich na Słowacji, słow. Prostredné Jatky. Wznosi się w głównej grani, pomiędzy Zadnimi Jatkami i Skrajnymi Jatkami (Przednimi Jatkami), razem z którymi tworzy trzykilometrow± grań Bielskich Jatek. Kulminacja Po¶rednich Jatek znajduje się przy ich wschodnim końcu. Szczyt jest oddzielony dwiema niewyraĽnymi przeł±czkami od s±siednich wzniesień. Od Zadnich Jatek oddzielony jest Przeł±czk± nad Wielkim Koszarem (1950 m), a od Skrajnych Jatek Przeł±czk± nad Małym Koszarem (1964 m), które sw± nazwy wzięły od górnych partii Doliny pod Koszary - Wielkiego Koszara i Małego Koszara, s±siaduj±cych z masywem od północnego wschodu. Odgałęzienia te rozdzielone s± Po¶rednim Diablim Grzbietem, odchodz±cym od grani głównej ze grzbietu Po¶rednich Jatek. Od grani na południowy zachód opadaj± dwa równoległe żleby o wspólnej nazwie Żlebu spod Jatek do Doliny Przednich Koperszadów. Po¶rednie Jatki, podobnie jak cały grzbiet Jatek, położone s± na terenie ¶cisłego rezerwatu.

666

Zadnie Jatki (TB, SK)

2020

Dwuwierzchołkowy szczyt, znajduj±cy się w Tatrach Bielskich na Słowacji, w ich głównej grani, słow. Zadné Jatky. S± najwyższym punktem zachodniej czę¶ci tej grani, odchodz±cej od grani głównej Tatr, dla której zwornikiem jest Szalony Wierch. Zadnie Jatki s± pierwszym od zachodu szczytem trzykilometrowej grani Bielskich Jatek (Jatky), w której dalej na wschód znajduj± się Po¶rednie Jatki i Skrajne Jatki (Przednie Jatki). Szczyt od Szalonego Wierchu oddzielony jest wyraĽn±, trawiast± Szalon± Przełęcz± (Sedlo pod Hlúpym, 1936 m). Zadnie Jatki maj± dwa wierzchołki. Zachodni wierzchołek ma 2020 m i jest czwartym co do wysoko¶ci szczytem w pa¶mie Tatr Bielskich. Wierzchołek wschodni znajduje się około 800 m na wschód od niego i osi±ga 1984 m. Pomiędzy nimi nie ma wyraĽnych obniżeń. Dalej na wschód znajduje się niewybitna Przeł±czka nad Wielkim Koszarem (1950 m), oddzielaj±ca szczyt od trawiastego grzbietu Po¶rednich Jatek.

667

Szalony Wierch (TB, SK)

2061

Szalony Wierch, dawniej Głupi Wierch (słow. Hlúpy vrch, ©ialený vrch) - trzeci pod względem wysoko¶ci szczyt Tatr Bielskich na Słowacji. Wznosi się we wschodniej czę¶ci pasma i jest oddzielony od Płaczliwej Skały Szerok± Przełęcz± Bielsk±, a od Zadnich Jatek - Szalon± Przełęcz±. Jest jednym z końców wspólnego odcinka grani głównej Tatr oraz grani głównej Tatr Bielskich (drugim jest Hawrań). Południowa grań Szalonego Wierchu poprzez Przełęcz pod Kop± ł±czy się z Tatrami Wysokimi. Grań ta rozdziela dwa systemy dolin walnych: Doliny Jaworowej i Doliny Kieżmarskiej, a konkretnie jej górne piętra, czyli Dolinę Zadnich Koperszadów oraz Dolinę Przednich Koperszadów. W grani opadaj±cej na Przełęcz pod Kop± znajduje się niewielkie wzniesienie - Szalona Kazalnica (1945 m), oddzielona od szczytu Szalonym Przechodem. Północne zbocza Szalonego Wierchu opadaj± do Doliny Szerokiej i Szalonego Kotła - górnych pięter Doliny do Regli. S± one rozdzielone Wielkim Szalonym Klinem - długim grzbietem odchodz±cym od grani głównej Tatr Bielskich nieco na wschód od szczytu. W górnej czę¶ci od Wielkiego Szalonego Klina odchodzi w stronę północnego zachodu znacznie krótszy Mały Szalony Klin.

668

Płaczliwa Skała (TB, SK)

2142

Drugi co do wysoko¶ci (dawniej uważany niesłusznie za najwyższy) szczyt Tatr Bielskich na Słowacji, słow. ®diarska vidla, Plačlivá skála. Znajduje się we wschodniej czę¶ci ich zachodniej połowy, w głównej grani Tatr, na odcinku, na którym pokrywa się ona z główn± grani± Tatr Bielskich. Płaczliwa Skała wyróżnia się charakterystycznym kształtem przypominaj±cym hełm (od południa). Oddzielona jest na zachodzie od s±siedniego Hawrania (2152 m) wyraĽn± Strzystarsk± Przełęcz± (1969 m). Szczyty te razem z Muraniem i Nowym Wierchem tworz± charakterystyczn± grupę, widoczn± m.in. z wielu miejsc w Tatrach Wysokich. Na wschodzie Płaczliwa Skała jest oddzielona od Szalonego Wierchu (2061 m) Szerok± Przełęcz± Bielsk± (1826 m).

669

Nowy Wierch (TB, SK)

2009

Trójwierzchołkowy, wapienny szczyt w Tatrach Bielskich na Słowacja, w zachodniej ich czę¶ci, słow. Nový vrch, Nový. Wznosi się nad Dolin± Now± od północnego wschodu, Dolin± Hawrani± od północnego zachodu i Stefanowym Żlebem (odnog± Doliny Jaworowej) od południa. Od Murania oddziela go Nowa Przełęcz (1845 m), a od Hawrania - Hawrania Przełęcz (1910 m). W połowie długo¶ci grani opadaj±cej ku Hawraniej Przełęczy znajduje się ostro wcięta przeł±czka - Nowy Karb. Nowy Wierch ma trzy wierzchołki, spo¶ród których najniższy znajduje się w grani głównej Tatr Bielskich, za¶ dwa wyższe w bocznym grzbiecie, który się od niego odgałęzia ku północy. Najwyższy, północny wierzchołek jest przy tym krańcowym punktem skalistej grani Kominów Zdziarskich, oddzielaj±cej Dolinę Now± od Hawraniej. Do Stefanowego Żlebu Nowy Wierch opada 60-metrow± ¶cian±, pod któr± znajduje się Nowy Upłaz, ograniczony od dołu Nowymi Rzędami. W Nowy Upłaz wcinaj± się płytkie, trawiaste żlebki, ł±cz±ce się niżej w Zadni Stefanowy Żleb.

670

Murań (Tatry Biel., SK)

1890

Szczyt Tatr Bielskich na Słowacji, znajduj±cy się w ich grani głównej, słow. Muráň. Jest pierwszym od zachodu wybitnym wierzchołkiem w Tatrach Bielskich i ma charakterystyczny kształt (jedni widz± w nim łeb tygrysa, inni żabę), dzięki czemu jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych szczytów tej czę¶ci Tatr. Grań główna na zachód od Murania tworzy szerok± Murańsk± Przełęcz, oddzielaj±c± go od Małego Murania. W obniżeniu tym znajduj± się trzy siodła: Skrajna Murańska Przełęcz (ok. 1340 m), Po¶rednia Murańska Przełęcz (ok. 1370 m), Zadnia Murańska Przełęcz (ok. 1370 m). Między pierwszymi dwiema przełęczami znajduj± się zalesione Murańskie Kopki (ok. 1390 m), za¶ między dwiema ostatnimi - Murańska Turnia (ok. 1400 m). Od południowo-wschodniej strony Murania główna grań Tatr Bielskich opada na Now± Przełęcz (1845 m), oddzielaj±c± go od s±siedniego Nowego Wierchu. Północne stoki Murania wznosz± się nad dwoma dolinami: Dolin± Między¶cienn± i Dolin± Now±, oddzielonymi od siebie boczn± grani± Murania zwan± Zakryw±. Od południa Murań wznosi się nad polan± Gałajdówka (zwan± też Polan± pod Muraniem) w dolnej czę¶ci Doliny Jaworowej.

671

Kiczora (Tatry Biel., SK)

1283

Reglowe wzniesienie na zachodnim krańcu Tatr Bielskich, na północ od ich głównej grani, słow. Kýčera, Kyčora, Čuba, Kičora. Poprzez Między¶cienn± Przełęcz ł±czy się z północn± grani± Murania (tzw. Zakryw±). Od zachodniej, południowej i wschodniej strony (po Między¶cienn± Przełęcz) jego stoki opadaj± do Doliny Między¶ciennej, zataczaj±cej łuk wokół Kiczory. Od północnej strony stoki opadaj± do doliny Jaworowego Potoku. Dolna czę¶ć stoków wschodnich opada do Doliny Nowej. Tutaj po zachodniej stronie Nowego Potoku znajduje się niewielka i zarastaj±ca Polana pod Kiczor±.

672

Pod Nowym W. (TB, SK)

1176

Tatry Bielskie

673

Nowy W. Płn. (TB, SK)

1727

Tatry Bielskie

674

St. Jaworzynka (TB, SK)

1505

Zalesione reglowe wzniesienie w grani głównej Tatr, po północnej stronie Tatr Bielskich, słow. Javorinka. Administracyjnie położone jest na terenie słowackiej miejscowo¶ci Zdziar. Znajduje się prawie na północnym krańcu grani głównej Tatr Od Zdziarskiej Przełęczy, na której grań ta się kończy, oddzielaj± j± tylko mało wybitne wzniesienia i płytkie przełęcze: Błotne Siodło (1124 m), Mały Przysłop (1135 m), Podspadzkie Siodło (1103 m) i Wierch ¦rednica (1129 m). Grzbiet Jaworzynki jest niemal poziomy, od północno-wschodniej grani Hawrania oddziela go przełęcz Stare Siodło (1472 m).

675

Mały Przysłop (TB, SK)

1135

Mało wybitny, lesisty szczyt w grani głównej Tatr, blisko jej północno-wschodniego krańca, po północnej stronie Tatr Bielskich, słow. Vŕąok. Od wznosz±cego się na północ Wierchu ¦rednica oddzielony jest Podspadzkim Siodłem, od znacznie wyższej Starej Jaworzynki na południu - Błotnym Siodłem. W kierunku wschodnim odchodzi od wierzchołka długi, łagodnie nachylony grzbiet - Zdziarski Wierch, na którego północnych stokach znajduje się kilka wyci±gów o¶rodka narciarskiego ®diar Strednica. Grzbiet ten oddziela Dolinkę Błotn± i Dolinę Bielskiego Potoku od doliny ¦rednicy.

676

W. ¦rednica (TB, SK)

1129

Wierch ¦rednica, Długi Wierch lub Długi Wierch Podspadzki (słow. Strednica, Dlhý vrch, Dluhe) - zalesiony szczyt reglowy, wznosz±cy się na północnym krańcu grani głównej Tatr, po północnej stronie Tatr Bielskich. Administracyjnie położony jest na terenie słowackiej miejscowo¶ci Zdziar. Od południa s±siaduje poprzez Podspadzkie Siodło ze Star± Jaworzynk±, natomiast od północy poprzez Zdziarsk± Przełęcz z należ±cym już do Magury Spiskiej Przysłopem. W grzbiecie pomiędzy Podspadzkim Siodłem a Star± Jaworzynk± wyróżnia się jeszcze mało wybitny Mały Przysłop i płytkie Błotne Siodło. Od wierzchołka Wierchu ¦rednica odchodzi w kierunku zachodnim długi, boczny grzbiet, przecięty w dolnej czę¶ci serpentyn± Drogi Wolno¶ci ponad Podspadami. Oddziela on Dolinę Goliasowsk± na północy od Dolinki Podspadzkiej (odgałęzienie Doliny Czarnego Potoku) na południu.

677

Plosove Turne (TB, SK)

1081

Tatry Bielskie

678

Wielki Regiel (TB, SK)

1289

Reglowe wzniesienie na północnej stronie Tatr Bielskich na Słowacji, słow. Veµký Rigeµ. Stanowi północne zakończenie jednego z ramion Płaczliwej Skały. Od znajduj±cych się powyżej niego Żlebińskich Turni (1411 m) oddziela go Żlebińska Przełęcz (1256 m). Wielki Regiel wznosi się nad dolinami: Dolin± Bielskiego Potoku, Strzystarskim Żlebem, Żlebin± i Dolin± Ptasiowsk±. Jest niemal całkowicie zalesiony, ale na zachodnich stokach wystaj± ponad las strzeliste igły skalne o wysoko¶ci kilkunastu metrów (Reglane Igły).

679

Mały Regiel (TB, SK)

1189

Reglowe wzniesienie na północnej stronie Tatr Bielskich, słow. Malý Rigeµ. Stanowi zakończenie długiego północnego ramienia Płaczliwej Skały. W Żlebińskich Turniach powyżej Małego Regla rozgałęzia się ono na dwie odnogi: Wielki Regiel i Mały Regiel. Pomiędzy tymi odnogami znajduje się niewielka Dolina Ptasiowska. Wydłużony grzbiet Małego Regla oddziela tę dolinkę od Doliny do Regli. Od górnej czę¶ci grzbietu Mały Regiel oddzielony jest Ptasiowskim Siodłem.

680

Żłobina (Tatry Biel., SK)

1401

Tatry Bielskie

681

Groń Płn. (Tatry Biel., SK)

1274

Tatry Bielskie

682

Groń (Tatry Biel., SK)

1446

Wierzchołek reglowego wzniesienia w słowackich Tatrach Bielskich, słow. Veµký Grúň. Znajduje się w długiej północnej grani wschodniego wierzchołka Zadnich Jatek, poniżej Turni nad Jaworzynk±, od której oddziela go Siodło za Groniem. Grań, w której znajduje się Groń, oddziela Dolinę Kępy od doliny Jaworzynki Bielskiej.

683

Gaflovka (Tatry Biel., SK)

1626

Tatry Bielskie

684

Jaworzynka Bielska (SK)

1259

Reglowe wzniesienie w słowackich Tatrach Bielskich, słow. Javorinka. Nazwa pochodzi od jaworów, które dawniej porastały ten szczyt. Obecnie rosn± tu ¶wierki. Jaworzynka Bielska stanowi zakończenie długiej północnej grani opadaj±cej od wschodniego wierzchołka Zadnich Jatek, od górnej czę¶ci tej grani oddzielona jest Przełęcz± pod Koszarzyskiem (1136 m). Opadaj±cy do Doliny Zdziarskiej grzbiet Jaworzynki Bielskiej oddziela dolinę Jaworzynkę Bielsk± (po zachodniej stronie grzbietu) od Doliny pod Koszary (po wschodniej stronie grzbietu).

685

Tokarnia (Tatry Biel., SK)

1219

Wybitny, rozległy masyw reglowy w Tatrach Bielskich na Słowacji, słow. Tokáreň, Tokarňa. Stanowi zakończenie ¶rodkowej z trzech północnych grani Bujaczego Wierchu (Bujačí vrch, 1960 m) i oddzielony jest od wznosz±cego się w niej Gołego Wierchu (1334 m) szerok± przełęcz± Ozielec, zwan± też Tokarsk± Przełęcz± (Oľelec, 1045 m).

686

Cierny vrch (TB, SK)

1054

Tatry Bielskie

687

Kurowska Góra (PR)

402

Wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim. Znajduje się w obrębie wsi Kurów, w widłach dróg krajowej nr 75 i wojewódzkiej nr 975. Na południowych zboczach (przy drodze nr 75) znajduje się czynny kamieniołom. Południowe i zachodnie podnóża opływa Dunajec. W północno-wschodnim kierunku grzbiet Kurowskiej Góry przez przełęcz ł±czy się z D±browsk± Gór± (583 m). Kurowska Góra wraz z leż±c± po przeciwnej, lewej stronie Dunajca Białowodzk± Gór± tworz± pierwsze przewężenie doliny Dunajca w jej podgórskim, trzecim przełomie.

688

D±browska Góra (PR)

583

Najwyższe wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim. Wznosi się na północ od wsi D±browa i skrzyżowania drogi krajowej nr 75 z drog± wojewódzk± nr 975. Ta ostatnia prowadzi wschodnimi stokami D±browskiej Góry od D±browy nad Jezioro Rożnowskie. Północno-zachodnie stoki D±browskiej Góry opadaj± do doliny Dunajca tuż przed jego uj¶ciem do Jeziora Rożnowskiego, północno-wschodnie do doliny potoku Jelnianka. W kierunku południowo-zachodnim od D±browskiej Góry odchodzi grzbiet, który przez przełęcz ł±czy j± z Kurowsk± Gór±. Wzniesienia te wraz z leż±c± po przeciwnej, lewej stronie Dunajca Białowodzk± Gór± tworz± pierwsze przewężenie doliny Dunajca w jej pogórskim, trzecim przełomie. W kierunku wschodnim ci±gnie się od D±browskiej Góry do¶ć długi grzbiet z wzniesieniem Klimkówka (512 m).

689

Klimkówka (PR)

512

Wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim w miejscowo¶ci Klimkówka, położone między D±browsk± Gór± a Kuminowieck± Gór±. Prowadzi tędy droga i zielony szlak turystyczny.

690

Kumienowecka G. (PR)

542

Wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim w miejscowo¶ci Librantowa

691

Zamczysko (Pieniny)

691

Wydłużony szczyt skał zwanych Wielkim Cisowcem w masywie Flaków w Pieninach Czorsztyńskich. Znajduje się na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego, ale na jego obrzeżach, na granicy z polami uprawnymi Sromowiec Wyżnych i jest dobrze widoczny z szosy.

Pieniny

692

Ostry vrch (Obrucne, SK)

899

Góry Czerchowskie

Góry Czerchowskie

693

Kopa (G. Lewockie, SK)

1231

Szczyt na wschodnim krańcu Gór Lewockich na Słowacji. Wznosi się nad miejscowo¶ciami ©ambron i Bajerovce.

Góry Lewockie

694

Siminy (G. Lewockie, SK)

1287

Szczyt na wschodnich krańcach Gór Lewockich na Słowacji. Wznosi się nad miejscowo¶ci± ©ambron. Jest to drugi co do wysoko¶ci szczyt pasma. Znajduje się w północno-zachodnim grzbiecie szczytu Kuligura (1250 m), który biegnie poprzez Siminy i kończy się szczytem Kyčery (1060 m), wznosz±cym się nad miejscowo¶cia Jakubany. Wschodnie stoki szczytu Siminy opadaj± do doliny potoku ©ambronka, zachodnie do potoku Toráč, południowe do Bukowińskiego Potoku.

Góry Lewockie

695

Kuligura (G. Lew., SK)

1250

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji. Leży w obrębie byłego poligonu wojskowego Javorina.

Góry Lewockie

696

Zamcisko (G. Lew., SK)

1236

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji. Leży w obrębie byłego poligonu wojskowego Javorina.

Góry Lewockie

697

Repisko (G. Lew., SK)

1251

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji. Leży w obrębie byłego poligonu wojskowego Javorina.

Góry Lewockie

698

Ihla (G. Lewockie, SK)

1283

Szczyt w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji. Jest zwornikiem dla 3 grzbietów. Grzbiet północno-zachodni, na wierzchołku 1132 m zakręcaj±cy na północ, ci±gnie się aż do Starej Lubowli, grzbiet wschodni wkrótce zakręca na północny wschód i ł±czy Ihlę z Čiern± hor± (1289 m), krótki grzbiet południowo-zachodni rozgałęzia się opadaj±c w widły potoków Ihla, Holumnický potok i Kobylí potok.

Góry Lewockie

699

Bukovinka (PSG, SK)

926

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

700

Haligowska Wsch. (SK)

800

Haligowskie Skały (słow. Haligovske skalý) - grupa mocno zróżnicowanych i rozczłonkowanych skał w słowackich Pieninach, w Grupie Golicy

Pieniny

701

Haligowska Po¶r. (SK)

845

Haligowskie Skały (słow. Haligovske skalý) - grupa mocno zróżnicowanych i rozczłonkowanych skał w słowackich Pieninach, w Grupie Golicy

Pieniny

702

Haligowska Zach. (SK)

860

Haligowskie Skały (słow. Haligovske skalý) - grupa mocno zróżnicowanych i rozczłonkowanych skał w słowackich Pieninach, w Grupie Golicy

Pieniny

703

Osobita (Tatry Zach., SK)

1687

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci słowackich Tatr Zachodnich, słow. Osobitá. Jest niezbyt wysoki, ale wybitnie wyodrębniony, odsunięty na północ od głównego trzonu Tatr. Nazwa szczytu pochodzi od góralskiego słowa osobity, to znaczy oddzielony, osobny.

704

Skoruszyna (SK)

1314

Najwyższy szczyt Skoruszyńskich Wierchów na Pogórzu Skoruszyńskim, zaliczanym do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Skoruąina. Jest też najwyższym szczytem całego Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Na górze znajduje się wieża widokowa.

705

Magura Witowska (PSG)

1233

Szczyt Orawicko-Witowskich Wierchów na Pogórzu Spisko-Gubałowskiego, słow. Oravická Magura. Jest to najwyższy szczyt polskiej czę¶ci PSG. Znajduje się w grani głównej pomiędzy Przysłopem Witowskim (1164 m) a Ma¶niakow± (972 m). Przez wierzchołek przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny pomiędzy zlewiskami Morza Czarnego i Bałtyku.

706

Gubałówka (PSG)

1120

Podłużne wzniesienie na Pogórzu Spisko-Gubałowskim. Na Gubałówkę z Zakopanego można wjechać kolej± linowo-terenow±. Na szczycie stoi maszt RTON Gubałówka o wysoko¶ci 102 m.

707

Salatyn (Tatry Zach., SK)

2048

Salatyński Wierch lub Salatyn (słow. Salatín, Salatínsky vrch) - szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich, jeden z 6 szczytów należ±cych do tzw. grupy Salatynów. Znajduje się w grani głównej Tatr Zachodnich oddzielaj±cej w tym miejscu Dolinę Rohack± od Doliny Jałowieckiej. W grani tej znajduje się pomiędzy Małym Salatynem (2046 m), od którego oddzielony jest niewielk± Po¶redni± Salatyńsk± Przełęcz± (2012 m), a Brestow± (1934 m), od której oddziela go Skrajna Salatyńska Przełęcz (1870 m). Jego północno-wschodnie stoki opadaj± do Doliny Salatyńskiej.

708

Banówka (Tatry Z., SK)

2178

Szczyt leż±cy w grani głównej Tatr Zachodnich, w ich słowackiej czę¶ci, słow. Baníkov. Znajduje się pomiędzy szczytem Pachoł (2167 m), oddzielony od niego Banikowsk± Przełęcz± (2040 m), a Hrub± Kop± (2166 m), od której oddziela go Przełęcz nad Zawratami. Jest najwyższym szczytem Tatr Zachodnich leż±cym w grani głównej oraz czwartym co do wysoko¶ci szczytem Tatr Zachodnich (ustępuj±c Bystrej, Raczkowej Czubie i Barańcowi).

709

Jakubina (Tatry Z., SK)

2194

Raczkowa Czuba lub Jakubina (słow. Jakubina) - szczyt w masywie Otargańców w słowackich Tatrach Zachodnich. Znajduje się w tym masywie pomiędzy Jarz±bczym Wierchem (2134 m) i Wyżni± Magur± (2095 m), od której oddzielony jest Jakubińsk± Przełęcz± (2069 m). Jest to najwyższy szczyt tego masywu i drugi co do wysoko¶ci szczyt Tatr Zachodnich. Jego zachodnie zbocza opadaj± do Doliny Jamnickiej, zbocza wschodnie do Doliny Raczkowej z Raczkowymi Stawami (a dokładniej Doliny Zadniej Raczkowej).

710

Starorob. W. (Tatry Z.)

2176

Najwyższy szczyt w polskiej czę¶ci Tatr Zachodnich, zaliczany do Diademu Polskich Gór, dawniej także: Starorobociański Szczyt, Klin, Wysoki Wierch, Starorobociański Klin, słow. Klin, Vysoký vrch. Leży w grani głównej Tatr, któr± biegnie granica polsko-słowacka. Od s±siedniego w tej grani na zachód szczytu Kończystego Wierchu oddzielony jest Starorobociańsk± Przełęcz± (1975 m). Od wschodu s±siaduje z nim niewybitny szczyt zwany Siwym Zwornikiem, oddzielony od niego Gaborow± Przełęcz± (1938 m).

711

Bystra (Tatry Zach., SK)

2248

Najwyższy szczyt Tatr Zachodnich, słow. Bystrá. Leży w odległo¶ci 600 m na południe od grani głównej Tatr Zachodnich, po której biegnie granica polsko-słowacka.

712

Krzesanica (Tatry Zach.)

2122

Szczyt w grani głównej Tatr Zachodnich, przez któr± przebiega granica polsko-słowacka, słow. Kresanica. Jest najwyższym szczytem zespołu Czerwonych Wierchów i zalicza się go do Diademu Polskich Gór. Krzesanica wznosi się nad polsk± Dolin± Miętusi± i słowack± Dolin± Cich±. Od wschodu s±siaduje z Małoł±czniakiem (2096), oddzielona od niego Litworow± Przełęcz± (2037 m), od zachodu z Ciemniakiem (2096), oddzielona Mułow± Przełęcz± (2067 m). Nazwa szczytu pochodzi od północnej ¶ciany zwanej krzesan±.

713

Giewont (Tatry Zach.)

1894

Charakterystyczna góra w polskich Tatrach Zachodnich o bardzo stromym północnym zboczu, ¶wietnie widoczna z Zakopanego. Na szczycie znajduje się krzyż, który został wzniesiony w 1901 roku przez parafian z Zakopanego. Widoczna czę¶ć krzyża ma wysoko¶ć 15 m, a dodatkowo jest on wkopany 2,5 w skały. Został zbudowany z 400 żelaznych elementów, które waż± w sumie blisko 2 tony. Masyw Giewontu składa się jeszcze z Długiego Giewontu (1867 m) i Małego Giewontu (1728 m). Najwyższy z nich Wielki Giewont, uznawany za wła¶ciwy szczyt całego masywu, znajduje się w ¶rodku, oddzielony od Długiego Giewontu przełęcz± Szczerba (1823 m), a od Małego Giewontu Giewonck± Przełęcz± (1680 m). Jest on często uważany za najwyższy szczyt należ±cy do Tatr Zachodnich, który jest położony w cało¶ci w Polsce. Wyższa jest jednak Twarda Kopa, zazwyczaj pomijana z powodu bardzo niewielkiej minimalnej deniwelacji względnej (wybitno¶ci). Wielki Giewont jest też szczytem zwornikowym - odchodzi od niego w kierunku południowym grań, która poprzez Kopę Kondrack± ł±czy się z Czerwonymi Wierchami. W grani tej znajduje się Wyżnia Kondracka Przełęcz (1765 m) i Kondracka Przełęcz (1725 m). Wielki Giewont wznosi się ponad dolinami: Str±żysk±, Białego, Małej Ł±ki i Kondratow±. Jego północne ¶ciany, widoczne z Zakopanego, opadaj± bardzo strom± ¶cian± o wysoko¶ci ok. 600 m do Małej Dolinki.

714

Kasprowy W. (Tatry Z.)

1987

Bardzo popularny w¶ród turystów szczyt w Tatrach Zachodnich, w głównej grani Tatr, na granicy polsko-słowackiej. Dawne nazwy to Kasprowa Czuba, Stawiańska Czuba, Goryczkowiańska Czuba, słow. Kasprov vrch. Góruje nad trzema dolinami: Dolin± Bystrej i Dolin± Suchej Wody G±sienicowej po stronie polskiej oraz Dolin± Cich± po stronie słowackiej. Jest zwornikiem dla 4 grani. Na górę można wjechać kolejk±, na szczycie znajduje się restauracja oraz stacja meteorologiczna.

715

¦winica (Tatry)

2302

Zwornikowy szczyt w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różni±cych się wysoko¶ci± o 10 m, słow. Svinica. Zaliczana jest do Diademu Polskich Gór. Ma kształt szerokiej piramidy skalnej, jest pierwszym od zachodu wybitnym szczytem (o wybitno¶ci ponad 100 m) Tatr Wysokich i kapitalnym punktem widokowym. Dwa wierzchołki ¦winicy rozdziela przełęcz - ¦winicka Szczerbina Niżnia (2278 m), opada spod niej Żleb Blatona. Wyższy wierzchołek ma 2302 m i prowadzi na niego szlak turystyczny. Niższy, zwany wierzchołkiem taternickim, ma wysoko¶ć 2291 m i jest niedostępny turystycznie. Niektórzy za trzeci wierzchołek uznaj± też niewybitny garb ¦winickiej Kopy. Punktem zwornikowym, przez który przebiega granica państwowa pomiędzy Polsk± a Słowacj±, jest jej główny wierzchołek. ¦winica leży w miejscu załamania się głównego grzbietu Tatr pod k±tem prostym i odej¶cia bocznej, 9-kilometrowej długo¶ci wschodniej grani ¦winicy zakończonej Wołoszynem. Odcinkiem tej grani od Przełęczy Zawrat (2156 m) poprowadzono szlak Orlej Perci.

716

Mięguszowiecki (Tatry)

2438

Mięguszowiecki Szczyt, Mięguszowiecki Szczyt Wielki, słow. Veµký Mengusovský ątít - szczyt Tatr Wysokich, znajduj±cy się w grani głównej Tatr na granicy polsko-słowackiej, pomiędzy Cubryn± (oddziela je Hińczowa Przełęcz) a Mięguszowieckim Szczytem Po¶rednim (oddziela je Mięguszowiecka Przełęcz Wyżnia 2340 m n.p.m.). Jest to drugi co do wysoko¶ci szczyt w Polsce (20. w Tatrach) i najwyższy z Mięguszowieckich Szczytów. Jego północna ¶ciana jest najwyższ± ¶cian± w Tatrach o nachyleniu przekraczaj±cym 45°, osi±ga ona 1043 m wysoko¶ci. Szczyt jest dobrze widoczny spod Morskiego Oka.

717

Hruby W. (Tatry, SK)

2428

Hruby Wierch, słow. Hrubý vrch - wybitny szczyt w bocznej Grani Hrubego, będ±cej odnog± głównej grani odnogi Krywania. Wznosi się on nad dolinami: Hlińsk±, Młynick± i Niewcyrk±. Jego nazwa pochodzi od kształtu góry i towarzysz±cej mu masywnej (hruby - gruby), szerokiej grani północno-zachodniej.

718

Rysy (Tatry, PL/SK)

2501

Położony w Tatrach Wysokich najwyższy szczyt Polski, zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Polski (jako najwyższy w województwie małopolskim) oraz Korony Europy. Graniczny wierzchołek Rysów (północno-zachodni) liczy 2499 m (pomiar między 2498,7-2499,6 m n.p.m.), natomiast położony w cało¶ci na Słowacji ¶rodkowy wierzchołek jest o około 2 metry wyższy (2500,2-2501,1 m). Najniższy jest trzeci wierzchołek na Słowacji - południowo-wschodni (2473 m). Masyw Rysów leży na południowy wschód od Morskiego Oka (wznosz±c się ponad 1100 metrów nad jego powierzchnię), w punkcie zwornikowym głównego grzbietu Tatr i północnej grani Rysów, w której można wyróżnić Niżnie Rysy i Żabie Szczyty (Wyżni i Niżni). U stóp leż±: Dolina Rybiego Potoku, Dolina Białej Wody i Dolina Mięguszowiecka. Od północy oddziela go od Niżnich Rysów Przełęcz pod Rysami, od zachodu od Żabiego Konia - Żabia Przełęcz, a od południowego wschodu od Ciężkiego Szczytu w masywie Wysokiej - szerokie siodło Wagi. Na wschodni± stronę opada z Rysów 500-metrowa ¶ciana skalna, w której znajduj± się liczne drogi wspinaczkowe. Od strony polskiej Rysy najlepiej zdobyć czerwonym szlakiem, prowadz±cym z Palenicy Białczańskiej najpierw drog± asfaltow± przy Wodogrzmotach Mickiewicza, potem nad Morskim Okiem (1395 m), wyżej nad Czarnym Stawem pod Rysami (1583 m), przy Buli pod Rysami (2054 m). Wyżej droga zabezpieczona jest łańcuchami. Łatwiejszy jest szlak od strony słowackiej, prowadz±cy ze Szczyrbskiego Jeziora.

719

Wysoka (Tatry, SK)

2547

Wysoka, słow. Vysoká - dwuwierzchołkowy szczyt, położony w głównym grzbiecie Tatr, po stronie słowackiej. Wierzchołki maj± prawie równ± wysoko¶ć, a rozdziela je położona około 22 m niżej Przeł±czka w Wysokiej (©trbina vo Vysokej). Masyw Wysokiej położony jest pomiędzy masywami Rysów (rozdziela je przełęcz Waga - sedlo Váha) i Ganku (Gánok - rozdziela je szeroka Rumanowa Przełęcz).

720

Szer. Jaworzyńska (SK)

2210

Szeroka Jaworzyńska (słow. Javorinská ©iroká) - położony w słowackich Tatrach Wysokich rozłożysty masyw rozdzielaj±cy Dolinę Białej Wody (Bielovodská dolina) od Doliny Jaworowej (Javorová dolina). Szeroka Jaworzyńska jest położona w bocznej grani, na północ od Jaworowych Wierchów, łagodniejszej czę¶ci Jaworowej Grani.

721

Sławkowski (Tatry, SK)

2452

Wysoki i rozłożysty szczyt w bocznej grani Tatr Wysokich, odchodz±cej od grani głównej w zworniku Małej Wysokiej (Východná Vysoká), słow. Slavkovský ątít. Szczyt charakteryzuje jedna z największych w Tatrach wysoko¶ci względnych - jego północno-wschodnie stoki wznosz± się 950 metrów ponad podstawę. Na górę prowadzi niebieski szlak turystyczny, przechodz±cy wschodni± grani± Hrebeniok - Slavkovská vyhliadka - Nos - Sławkowski Szczyt.

722

Durny Szczyt (Tatry, SK)

2625

Czwarty co do wysoko¶ci szczyt Tatr, położony na Słowacji, słow. Pyąný ątít. Znajduje się w długiej bocznej grani pomiędzy Baranimi Rogami (Baranie rohy) a Łomnic± (Lomnický ątít).

723

Gęsia Szyja (Tatry)

1490

Szczyt w reglowej czę¶ci Tatr Wysokich, najwyższy w grupie masywu o tej samej nazwie. Grupę Gęsiej Szyi od masywu Koszystej oddziela Rówień Waksmundzka.

724

Suchy Wierch Waksm.

1485

Suchy Wierch Waksmundzki - szczyt w reglowej czę¶ci polskich Tatr Wysokich. Wznosi się w grzbiecie biegn±cym od Gęsiej Szyi po Kopy Sołtysie. Jest najdalej na południe wysuniętym szczytem w tym grzbiecie, znajduje się pomiędzy przełęcz± Przysłop Waksmundzki (1443 m), oddzielaj±c± go od Gęsiej Szyi (1490 m), a Wyżni± Filipczańsk± Przełęcz± (1443 m), oddzielaj±c± go od Ostrego Wierchu (1475 m). Od południowo-zachodniej strony jego stoki opadaj± do Waksmundzkiej Polany, od północno-wschodniej do doliny Filipki.

725

Ostry Wierch Waksm.

1475

Ostry Wierch Waksmundzki - szczyt w pa¶mie reglowym Tatr Wysokich, w grupie Gęsiej Szyi. Leży pomiędzy Zadni± Kop± Sołtysi± (1420 m) w grupie Kop Sołtysich (oddziela je Zadnia Przełęcz Sołtysia, 1386 m) i Suchym Wierchem Waksmundzkim (1485 m) - rozdziela je Wyżnia Filipczańska Przełęcz (1435 m). Stoki zachodnie opadaj± do doliny Pańszczycy, u ich podnóży znajduje się torfowisko Wyżnia Pańszczycka Młaka. Stoki wschodnie opadaj± do górnej czę¶ci doliny Filipka.

726

Przed. Sołtysia Kopa

1334

Przednia Kopa Sołtysia - szczyt w pa¶mie reglowym Tatr Wysokich w grupie Kop Sołtysich. Jest to najniżej położony i najniższy szczyt w całej tej grupie. Od s±siedniej na południe ¦redniej Kopy Sołtysiej (1362 m) oddziela go Przednia Przełęcz Sołtysia (1303 m). Zachodnie stoki Przedniej Kopy Sołtysiej opadaj± do dolinki Skalnite, wschodnie do doliny Filipki.

727

Mała Koszysta (Tatry)

2014

Szczyt w Tatrach Wysokich, położony w grzbiecie Koszystej, oddzielaj±cym Dolinę Waksmundzk± od doliny Pańszczycy. Jest to jeden z najbardziej na północ wysuniętych dwutysięczników tatrzańskich. Mała Koszysta jest najbardziej wysuniętym na północ z trzech wierzchołków w grani Koszystej. Od strony południowej graniczy z Wielk± Koszyst± (2193 m), od południa natomiast opada długim grzbietem na Waksmundzk± Przełęcz (1418 m).

728

Wlk. Koszysta (Tatry)

2193

Szczyt w Tatrach Wysokich, najwyższy punkt grzbietu Koszystej, oddzielaj±cego Dolinę Waksmundzk± od doliny Pańszczycy. Jest to jeden z najbardziej na północ wysuniętych dwutysięczników tatrzańskich. Od strony północnej graniczy z Mał± Koszyst± (2014 m), od południa natomiast z Waksmundzkim Wierchem (2186 m).

729

Wlk. Wołoszyn (Tatry)

2155

Szczyt w Tatrach Wysokich, najwyższy punkt grzbietu Wołoszyna, oddzielaj±cego Dolinę Waksmundzk± od Doliny Roztoki

730

Skr. Wołoszyn (Tatry)

2092

Szczyt w Tatrach Wysokich, położony w ¶rodkowej czę¶ci grzbietu Wołoszyna, oddzielaj±cym Dolinę Waksmundzk± od Doliny Roztoki

731

Turnia nad Dziadem

1902

Szczyt w Tatrach Wysokich, położony w końcowej czę¶ci grzbietu Wołoszyna, oddzielaj±cego Dolinę Waksmundzk± od Doliny Roztoki i Doliny Białki. Turnia nad Dziadem jest ostatnim na północny wschód ze skalistych wzniesień w grzbiecie Wołoszyna. Od strony południowo-zachodniej poprzez w±sk± przełęcz Karbik graniczy z Wierchem nad Zagonnym Żlebem, natomiast jej grzbiet północno-zachodni opada łagodnie w kierunku Wyżniej i Niżniej Kopki oraz Palenicy Białczańskiej. W południowo-wschodnim żebrze szczytu znajduje się niewielka fajka skalna nazywana Dziadem - st±d pochodzi nazwa turni.

732

Wlk. Buczynowa Turnia

2184

Wielka Buczynowa Turnia - najwyższy szczyt w grupie Buczynowych Turni, znajduj±cy się w długiej wschodniej grani ¦winicy w polskich Tatrach Wysokich, pomiędzy Buczynowymi Czubami, od których oddziela j± Przełęcz Nowickiego, a Mał± Buczynow± Turni±, od której oddzielona jest Buczynow± Przełęcz±. Jeszcze na pocz±tku XX wieku przez wierzchołek Wielkiej Buczynowej Turni prowadził czerwony szlak Orlej Perci, jednak w okresie międzywojennym zmieniono jej przebieg i obecnie znakowania omijaj± wierzchołek, prowadz±c południowymi stokami. Niebezpieczne przej¶cie poniżej Budzowej Przeł±czki jest ubezpieczone łańcuchami.

733

Skrajny Granat (Tatry)

2228

Najniższy z trzech wierzchołków masywu Granatów, położony w długiej wschodniej grani ¦winicy w polskich Tatrach Wysokich, na trasie Orlej Perci.

734

Żółta Turnia (Tatry)

2087

Ostatni szczyt w bocznej grani Tatr Wysokich, odchodz±cej Skrajnego Granatu (zwornika) w kierunku północnym. Grzbiet ten oddziela Dolinę G±sienicow± od doliny Pańszczycy.

735

Kozi Wierch (Tatry)

2291

Szczyt w Tatrach w długiej wschodniej grani ¦winicy pomiędzy Dolin± G±sienicow± a Dolin± Pięciu Stawów Polskich. Prowadzi przez niego Orla Perć - popularny i trudny szlak turystyczny, znakowany kolorem czerwonym. Według niektórych Ľródeł Kozi Wierch jest uznawany za najwyższy szczyt położony w cało¶ci w Polsce. Nie jest to do końca prawda, ponieważ w tym rankingu wyższe od niego s± dwa wierzchołki: Cubryńska Strażnica (2335 m) oraz ¦winicka Kopa (2298 m), jednak ze względu na turystyczn± popularno¶ć Koziego Wierchu, zwi±zan± z jego położeniem na szlaku Orlej Perci, to wła¶nie ten szlakowy szczyt jest uznawany na najwyższy w¶ród położonych w cało¶ci w Polsce.

736

Opalony Wierch (Tatry)

1448

Reglowy szczyt w grzbiecie oddzielaj±cym Dolinę Lejow± od Doliny Chochołowskiej w polskich Tatrach Zachodnich. Od znajduj±cego się poniżej w tym grzbiecie Wierchu Spalenisko (1324 m) oddziela go Kominiarska Przełęcz (1307 m), od znajduj±cego się wyżej Wielkiego Opalonego Wierchu (1485 m) przełęcz Niżnie Dudowe Siodło. Jest zwornikiem - w północno-zachodnim kierunku odchodzi od niego do Spalonej Czuby i Jamskiej Czuby boczne ramię oddzielaj±ce Dolinę Dudow± od Doliny Huciańskiej (obydwie s± bocznymi odnogami Doliny Chochołowskiej).

737

Miedziane (Tatry)

2233

Masywny szczyt w długiej północno-wschodniej grani Szpiglasowego Wierchu w polskich Tatrach Wysokich. Wznosi się pomiędzy Dolin± Pięciu Stawów Polskich i Dolin± Rybiego Potoku.

738

Kobyła (Tatry)

1234

Tatry - regle

739

Kotlinowy W. (Tatry Z.)

1306

Najdalej na wschód wysunięte wzniesienie w polskich Tatrach Zachodnich

740

Wlk. Kopieniec (Tatry Z.)

1328

Szczyt wznosz±cy się w reglowej partii polskich Tatr Zachodnich, pomiędzy Dolin± Olczysk± a Dolink± Chłabowsk±. Od Królowego Grzbietu oddziela go Przysłop Olczyski (ok. 1250 m), od s±siedniego Małego Kopieńca (1167 m) Przełęcz między Kopieńcami (1109 m). Ma dwa wierzchołki znajduj±ce się w odległo¶ci ok. 200 m od siebie (wyższy jest wschodni).

741

Mały Kopieniec (Tatry Z.)

1167

Szczyt położony w reglowej czę¶ci polskich Tatr Zachodnich, pomiędzy Jaszczurówk± a Wielkim Kopieńcem. Od południowego wschodu poprzez Przełęcz między Kopieńcami (1109 m) s±siaduje z Wielkim Kopieńcem (1328 m), na południu i zachodzie stoki opadaj± za¶ do Doliny Olczyskiej.

742

Nosal (Tatry Z.)

1206

Reglowy szczyt w Tatrach Zachodnich, położony nad KuĽnicami, między Dolin± Bystrej a Dolin± Olczysk±. Nazwa góry pochodzi od kształtu skał od północno-zachodniej strony, przypominaj±cych nos. Stanowi zakończenie północno-wschodniej grani Kasprowego Wierchu. Od południowej strony Nosalowa Przełęcz (1102 m) oddziela go od zalesionego Nieboraka.

743

Wlk. Kopa Królowa

1531

Wielka Kopa Królowa - kopulaste wzniesienie we wschodniej czę¶ci Tatr Zachodnich, odgraniczaj±ce od siebie górne piętra doliny Jaworzynki i Doliny Olczyskiej. Znajduje się w długiej północno-wschodniej grani Kasprowego Wierchu, pomiędzy Przełęcz± między Kopami (1499 m) a przełęcz± Diabełek (ok. 1470 m). Na wierzchołku Wielkiej Kopy Królowej grań ta zmienia kierunek o 90 stopni i poprzez Diabełka opada w północno-zachodnim kierunku. Północno-wschodni stok Wielkiej Kopy Królowej opada do Królowej Polany. W północnym kierunku, spod przełęczy Diabełek, opada do Doliny Olczyskiej wielki Żleb Roja. Południowo-wschodnie stoki Wielkiej Kopy opadaj± łagodnie na Królow± Rówień. Stanowiły one dawniej czę¶ć Hali Królowej. Stoki północne stanowiły już tereny Hali Jaworzynki.

744

Jastrzębia T. (skocznie)

1090

Turnia w północnych stokach masywu Krokwi w polskich Tatrach Zachodnich. Znajduje się ponad skoczniami narciarskimi w Zakopanem.

745

Krokiew (Tatry Z.)

1378

Dwuwierzchołkowe wzniesienie reglowe w Tatrach nad Zakopanem, znajduj±ce się między Dolin± Bystrej a Dolin± Białego. Na jego zboczach wybudowany został kompleks skoczni narciarskich, do którego należ± Wielka Krokiew oraz Kompleks skoczni narciarskich ¦redniej Krokwi.

746

Sarnia Skała (Tatry Z.)

1376

Szczyt w pasie reglowym Tatr Zachodnich, między Dolin± Białego a Dolin± Str±żysk±. Tworzy skalist± grań o długo¶ci około 300 m i przebiegu równoleżnikowym. Na południu Czerwona Przełęcz (1301 m) oddziela j± od Suchego Wierchu (1539 m n.p.m.). Ku północy od Sarniej Skały odbiegaj± dwa grzbiety tworz±ce obramowanie dla dwóch dolin reglowych znajduj±cych się poniżej Sarniej Skały: doliny Spadowiec i Doliny ku Dziurze. Obydwa ramiona nosz± nazwę Spaleniec. Sarnia skała jest bardzo popularnym miejscem turystycznym, ze względu na prowadz±cy na jej szczyt krótki odcinek czarnego szlaku z Czerwonej Przełęczy, przez któr± z kolei przechodzi ¦cieżka nad Reglami.

747

Łysanki (Tatry Z.)

1446

Wybitny reglowy masyw w Tatrach Zachodnich, wznosz±cy się pomiędzy Dolin± Str±żysk± a Dolin± Małej Ł±ki. Od południowej strony masyw Łysanek od Grzybowca oddzielony jest Przełęcz± w Grzybowcu (1311 m). W północnym natomiast kierunku tworzy dwa grzbiety, które niżej znów rozgałęziaj± się (każdy na dwa grzbiety).

748

Hruby Regiel (Tatry Z.)

1339

Szczyt reglowy w polskich Tatrach Zachodnich. Wznosi się pomiędzy Dolin± Małej Ł±ki i Stanikowym Żlebem. Od masywu Czerwonych Wierchów oddziela go głęboki Przysłop Miętusi (1187 m), natomiast od Czerwonego Gronika niewybitne Wyżnie Stanikowe Siodło.

749

Kominiarski W. (Tatry Z.)

1829

Wybitny masyw górski w polskich Tatrach Zachodnich, wznosz±cy się pomiędzy Dolin± Chochołowsk± i Ko¶cielisk±, inna nazwa to Kominy Tylkowe. Jest najwybitniejszym szczytem całych polskich Tatr, w krajowym rankingu wybitno¶ci zajmuje 24 miejsce. Z południowej strony oddzielony jest od Ornaku Iwaniack± Przełęcz± (1459 m), która jest dla Kominiarskiego Wierchu tzw. przełęcz± kluczow± i to od niej jest prowadzony pomiar wybitno¶ci 370 m. W kierunku wschodnim ci±gn± się od niego rozdzielone Dolin± Smytni± dwie równoległe granie. Większa, maj±ca ok. 2 km długo¶ci, w końcowej czę¶ci przechodzi w Raptawick± Grań zakończon± Raptawick± Turni± góruj±c± ponad Polan± Pisan±. Odchodzi od niej w górnej czę¶ci na północny wschód grzbiet Stołów, następnie poprzez Przysłop Kominiarski ł±cz±cy się z masywem Ko¶cieliskich Kopek. Mniejsza zakończona jest Smytniańskimi Turniami. W kierunku północnym s±siaduje poprzez nieduży grzbiet zwany Kuf± z reglowym wzniesieniem - Wielkim Opalonym Wierchem.

750

Małoł±czniak (Tatry Z.)

2096

Szczyt w Tatrach Zachodnich, należ±cy do masywu Czerwonych Wierchów. Leży w głównej grani Tatr, na granicy polsko-słowackiej, słow. Malolúčniak. Na wschód s±siaduje z Kop± Kondrack± (2004 m), oddzielony od niej Małoł±ck± Przełęcz± (1924 m), na zachód z Krzesanic± (2122 m) poprzez Litworow± Przełęcz (2037 m). Jego nazwa pochodzi od Doliny Małej Ł±ki, nad któr± się znajduje, poza tym wznosi się nad Dolin± Ko¶cielisk± oraz Dolin± Cich± (od strony słowackiej).

751

Kopa Kondr. (Tatry Z.)

2004

Szczyt w Tatrach Zachodnich, najniższy z Czerwonych Wierchów, wysunięty najbardziej na wschód. Leży w głównej grani Tatr, na granicy polsko-słowackiej, słow. Kondratova kopa. Znajduje się pomiędzy Suchym Wierchem Kondrackim (1893 m), oddzielona od niego Przełęcz± pod Kop± Kondrack± (1863 m), oraz Małoł±czniakiem (2096 m), od którego oddzielona jest Małoł±ck± Przełęcz± (1924 m). Kopa Kondracka wznosi się nad trzema dolinami walnymi: Dolin± Małej Ł±ki (jej górnym piętrem - Wyżni± ¦wistówk± Małoł±ck±), Dolin± Bystrej (jej górnym piętrem - Dolin± Kondratow±) i Dolin± Cich± (jej odnog± - Dolink± Rozpadł±). Od wierzchołka odchodzi północna grań Kopy Kondrackiej, ł±cz±ca się poprzez Kondrack± Przełęcz z Giewontem.

752

Kralova hola (NT, SK)

1946

Kráµova hoµa (pol. Królewska Hala) - szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji. Obok tatrzańskiego Krywania druga narodowa góra Słowaków, uwieczniona w wielu legendach i opowie¶ciach. Na szczycie znajduje się wysoki na 131 m maszt.

753

Gruba Zach. (PSG)

667

Wzgórze nad Łapszami Niżnymi na Pogórzu Spisko-Gubałowskim

Pogórze Spisko-Gubałowskie

754

Gruba Wsch. (PSG)

666

Wzgórze nad Łapszami Niżnymi na Pogórzu Spisko-Gubałowskim. Na szczyt prowadzi droga krzyżowa.

Pogórze Spisko-Gubałowskie

755

Bendyk

602

Szczyt w Pieninach Spiskich, położony na północ od drogi ł±cz±cej Łapsze niżne z Niedzic±

Pieniny

756

Kaczy Zamek

713

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

757

Horników Wierch (PSG)

945

Góra ponad Białk± Tatrzańsk±, na zboczu której zbudowano wyci±gi narciarskie

758

Wierch Rusiński Wsch.

948

Wschodni (wyższy) wierzchołek Rusińskiego Wierchu na Pogórzu Spisko-Gubałowskim. Na szczycie znajduje się o¶rodek narciarski.

759

Wierch Rusiński Zach.

935

Zachodni wierzchołek Rusińskiego Wierchu na Pogórzu Spisko-Gubałowskim. Na szczycie znajduje się o¶rodek narciarski.

760

Wierch Zgorzelisko

1105

Szczyt na Pogórzu Bukowińskim, będ±cym czę¶ci± Pogórza Spisko-Gubałowskiego. Leży ponad miejscowo¶ci± Małe Ciche, w grzbiecie ci±gn±cym się od Wierchporońca w północno-zachodnim kierunku do Poronina. Na zachodnim zboczu (schodz±cym do Małego Cichego) znajduje się stok narciarski, na wschodnim stoi Hotel Tatry.

761

Wietrzny Po¶r. (SK)

1101

Wietrzny Wierch - szczyt na Słowacji w grani głównej Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Veterný vrch. Znajduje się we wschodniej czę¶ci tej grani, pomiędzy szczytami Plontana (1040 m) i Horbáµová (1010 m).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

762

Wietrzny Wsch. (SK)

1084

Wietrzny Wierch - szczyt na Słowacji w grani głównej Magury Spiskiej, zaliczanej do Pogórza Spisko-Gubałowskiego, słow. Veterný vrch. Znajduje się we wschodniej czę¶ci tej grani, pomiędzy szczytami Plontana (1040 m) i Horbáµová (1010 m).

Pogórze Spisko-Gubałowskie

763

Stranansky vrch (SK)

960

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

764

Stranansky Płn. (SK)

930

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

765

Stranansky Płd. (SK)

940

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

766

Podhaj Płd. (SK)

811

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

767

Podhaj Płn. (SK)

783

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

768

Kobylia Płn. (SK)

892

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

769

Kopa (Hanusovce, SK)

814

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

770

Koncisty vrch (Hulok, SK)

987

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

771

Smrekovica (SK)

905

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

772

Bukovina (Relów, SK)

1010

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

773

Homolka (SK)

866

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

774

Koncisty (Spiciak, SK)

956

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

775

Mamrich (SK)

784

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

776

Hlineny (SK)

711

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

777

Hlineny Wsch. (SK)

756

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

778

Osi vrch (SK)

685

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

779

Slnecny vrch (SK)

680

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

780

Vrch Anny (SK)

816

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

781

Vrch Anny Płn. (SK)

842

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

782

Sibenik (Drużbaki, SK)

777

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

783

Modrincek (SK)

726

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

784

Modrincek Płn. (SK)

728

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

785

Modrincek Płd. (SK)

719

Pogórze Spisko-Gubałowskie

Pogórze Spisko-Gubałowskie

786

Krizovy vrch (GL, SK)

1081

Góry Lewockie

Góry Lewockie

787

Javorina (G. Lew., SK)

1225

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji. Leży w obrębie poligonu wojskowego Javorina.

Góry Lewockie

788

Skapova (G. Lew., SK)

1232

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji, słow. ©kapová. Leży w obrębie poligonu wojskowego Javorina.

Góry Lewockie

789

Derezova (G. Lew., SK)

1214

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji, słow. Dereľová. Pod szczytem znajduje się chroniona Dereľovská jaskyňa. Leży w obrębie poligonu wojskowego Javorina.

Góry Lewockie

790

Zvonarka (GL, SK)

810

Góry Lewockie

Góry Lewockie

791

Zvonarka Zach. (GL, SK)

793

Góry Lewockie

Góry Lewockie

792

Sosnovec (G. Lew., SK)

822

Góry Lewockie

Góry Lewockie

793

Zlaty vrch (G. Lew., SK)

822

Góry Lewockie

Góry Lewockie

794

Zavadka (G. Lew., SK)

721

Góry Lewockie

Góry Lewockie

795

Zamocky kopec (SK)

720

Góry Lewockie

Góry Lewockie

796

Patria (G. Lew., SK)

866

Góry Lewockie

Góry Lewockie

797

Hlinne (G. Lew., SK)

742

Góry Lewockie

Góry Lewockie

798

Kamenna hora (GL, SK)

967

Góry Lewockie

Góry Lewockie

799

Kamenny (Podolinec, SK)

692

Góry Lewockie

Góry Lewockie

800

Heje (G. Lew., SK)

801

Góry Lewockie

Góry Lewockie

801

Kypry vrch (GL, SK)

708

Góry Lewockie

Góry Lewockie

802

Kotnik (G. Lew., SK)

883

Góry Lewockie

Góry Lewockie

803

Spica (G. Lew., SK)

760

Góry Lewockie

Góry Lewockie

804

Spica Płd. (GL, SK)

793

Góry Lewockie

Góry Lewockie

805

Patria (Kolackov, SK)

868

Góry Lewockie

Góry Lewockie

806

Nizka hora (GL, SK)

786

Góry Lewockie

Góry Lewockie

807

Kozia hora (GL, SK)

680

Góry Lewockie

Góry Lewockie

808

Jakubianka (GL, SK)

620

Góry Lewockie

Góry Lewockie

809

Pusta hora (GL, SK)

719

Góry Lewockie

Góry Lewockie

810

Kolarovo (GL, SK)

818

Góry Lewockie

Góry Lewockie

811

Vysoka (G. Lew., SK)

842

Góry Lewockie

Góry Lewockie

812

Hromovec (GL, SK)

895

Góry Lewockie

Góry Lewockie

813

Vysoka Płn. (GL, SK)

771

Góry Lewockie

Góry Lewockie

814

Zimna hora (GL, SK)

631

Góry Lewockie

Góry Lewockie

815

Siroka (G. Lew., SK)

677

Góry Lewockie

Góry Lewockie

816

Grapa (G. Lew., SK)

694

Góry Lewockie

Góry Lewockie

817

Lubotinska (GL, SK)

576

Góry Lewockie

Góry Lewockie

818

Skalka (G. Lew., SK)

623

Góry Lewockie

Góry Lewockie

819

Galova (G. Czerch., SK)

629

Góry Czerchowskie

Góry Czerchowskie

820

Galova Płn. (SK)

605

Góry Czerchowskie

Góry Czerchowskie

821

Zadny vrch Płn. (SK)

688

Góry Czerchowskie

Góry Czerchowskie

822

Sosnovy vrch (SK)

597

Góry Lubowelskie

Góry Lubowelskie

823

Hrca Wsch. (GL, SK)

1240

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji, słow. Hrča. Leży w obrębie poligonu wojskowego Javorina.

Góry Lewockie

824

Hrca Zach. (GL, SK)

1236

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji, słow. Hrča. Leży w obrębie poligonu wojskowego Javorina.

Góry Lewockie

825

Ciernohuzec (GL, SK)

1216

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji, słow. Čiernohuzec. Leży w obrębie poligonu wojskowego Javorina.

Góry Lewockie

826

Javor (G. Lewockie, SK)

1206

Szczyt górski w Górach Lewockich we wschodniej Słowacji. Leży w obrębie poligonu wojskowego Javorina.

Góry Lewockie

827

Łyżka (B. Wysp.)

807

Wzniesienie na wschodnich obrzeżach Beskidu Wyspowego, nazywane również Wyszk±. Znajduje się w pa¶mie wzgórz oddzielaj±cych dolinę Słomki od doliny jej dopływu - potoku Łukowica. W pa¶mie tym znajduj± się kolejno Cisówka (564 m), Pępówka (774 m) i Łyżka, która wznosi się nad miejscowo¶ciami Roztoka i Przyszowa w gminie Łukowica.

828

Łyżka Wsch. (BW)

803

Wzniesienie na wschodnich obrzeżach Beskidu Wyspowego, nazywane również Wyszk±. Znajduje się w pa¶mie wzgórz oddzielaj±cych dolinę Słomki od doliny jej dopływu - potoku Łukowica. W pa¶mie tym znajduj± się kolejno Cisówka (564 m), Pępówka (774 m) i Łyżka, która wznosi się nad miejscowo¶ciami Roztoka i Przyszowa w gminie Łukowica.

829

Cisówka (B. Wysp.)

564

Wzniesienie na wschodnich obrzeżach Beskidu Wyspowego. Znajduje się w pa¶mie wzgórz oddzielaj±cych dolinę Słomki od doliny jej dopływu - potoku Łukowica. W pa¶mie tym znajduj± się kolejno Cisówka (564 m), Pępówka (774 m) i Łyżka (803 i 807 m).

830

Łabowiec Płn.

1082

Beskid S±decki

Beskid S±decki

831

Łabowiec Płd.

1062

Beskid S±decki

Beskid S±decki

832

Busov (B. Niski, SK)

1002

Najwyższy szczyt Beskidu Niskiego, położony na Słowacji

833

Stebnicka Magura (SK)

900

Najwyższy szczyt Pogórza Ondawskiego, słow. Stebnícka Magura. Wznosi się na północ od Bardejowa i dominuje nad okolic± z 80-metrowym masztem na szczycie.

834

Barsztyg (SK)

678

Niewysoka góra nad Dunajcem w słowackiej czę¶ci Pienin. Południowym zboczem prowadzi niebieski szlak turystyczny.

Pieniny

835

Dział (Grywałd)

595

Szczyt zaliczany do Pienin, znajduj±cy się na północ od drogi 969, na wschód od wsi Grywałd

Pieniny

836

Grun (Pieniny, SK)

646

Niewysoka góra na południe od wsi Lesnica w słowackiej czę¶ci Pienin. Pod szczytem prowadzi zielony szlak turystyczny.

Pieniny

837

Golica Zach. (SK)

745

Zakończenie zachodniego grzbietu Golicy (słow. Holica) w słowackiej czę¶ci Pienin

Pieniny

838

Kira

767

Pieniny

Pieniny

839

ObłaĽna Góra

591

Niewysoka góra nad Dunajcem w Pieninach. Na jej wschodnim zboczu znajduje się wie¶ Sromowce Niżne.

Pieniny

840

Siodło

614

Niewysoka góra w Pieninach Spiskich, położona na południe od Jeziora Czorsztyńskiego

Pieniny

841

Szubieniczna Góra

639

Niewysoka góra w Pieninach Spiskich, położona na południe od Jeziora Czorsztyńskiego

Pieniny

842

Postawne (B. Niski)

846

Beskid Niski

843

Jaworze (B. Niski)

882

Góra w Beskidzie Niskim, najwyższy szczyt Gór Grybowskich, inaczej Beskidu Grybowskiego, zaliczany do Diademu Polskich Gór. Wznosi się na południowy wschód od Grybowa. Na szczycie stoi wieża widokowa z krzyżem.

844

Chełm (B. Niski)

780

Szczyt położony w północno-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego z charakterystyczn± sylwetk± i stromym północnym zboczem. Na górze stoi pami±tkowy krzyż.

845

Ma¶lana Góra (BN)

753

Szczyt i rozległy masyw na północno-zachodnim krańcu Beskidu Niskiego, w tzw. Górach Grybowskich. Przez szczyt prowadzi zielony szlak, na południowych zboczach znajduje się Beskidzkie Morskie Oko - jedno z największych w polskich Karpatach fliszowych jezior osuwiskowych.

846

Kamienny W. (BN)

776

Beskid Niski

847

Zielona Lipka (BN)

783

Beskid Niski

848

Wnyki (B. Niski)

862

Beskid Niski

849

Stożek (Izby, BN)

852

Niewybitny szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Leży w tzw. Hańczowskich Górach Rusztowych, w jednym z grzbietów, który od Cigeµki przez Długi Dział (słow. Dlhy diel), Ostry Wierch, Biał± Skałę i Wnyki ci±gnie się w kierunku północno-zachodnim aż po Kamienny Wierch i Czereszenne.

850

Biała Skała (BN)

903

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego. Leży w tzw. Hańczowskich Górach Rusztowych, w jednym z grzbietów, który od Cigelki przez Długi Dział (słow. Dlhy diel), Ostry Wierch, Biał± Skałę i Wnyki ci±gnie się w kierunku północno-zachodnim aż po Kamienny Wierch i Czereszenne.

851

Ostry Wierch (BN)

938

Drugi co do wysoko¶ci szczyt w polskiej czę¶ci Beskidu Niskiego. Leży w tzw. Hańczowskich Górach Rusztowych, w jednym z grzbietów, który od Cigelki przez Długi Dział (słow. Dlhy diel), Ostry Wierch, Biał± Skałę i Wnyki ci±gnie się w kierunku północno-zachodnim aż po Kamienny Wierch i Czereszenne. Szczyt Ostrego Wierchu znajduje się ok. 200 m na północ od granicy ze Słowacj±.

852

Czertyżne (BN)

744

Beskid Niski

853

Siwejka (Szwejka, BN)

785

Beskid Niski

854

¦nietnica (B. Niski)

750

Beskid Niski

855

Bordiów Wierch (BN)

755

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego

856

Jaworzynka (B. Niski)

777

Beskid Niski

857

Sucha Homola (BN)

708

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony nad U¶ciem Gorlickim i Klimkówk±

858

Homola (B. Niski)

712

Szczyt w zachodniej czę¶ci Beskidu Niskiego, położony nad U¶ciem Gorlickim

859

Magura Małast. (BN)

813

Szczyt w Beskidzie Niskim, stanowi±cy granicę między miejscowo¶ciami Nowica (od południa) a Małastów (od północy). W okolicach szczytu zbudowano schronisko im. prof. St. Gabriela, należ±ce do oddziału PTTK w Gorlicach.

860

Wzg. Korzęczkowskie

596

Wzgórze Korzęczkowskie (lub Korzeczkowskie) - wzgórze w Beskidzie S±deckim, położone na wschód od wsi Barcice Dolne

Beskid S±decki

861

Maliniki Płn.

678

Beskid S±decki

Beskid S±decki

862

Grań

827

Beskid S±decki

Beskid S±decki

863

Pusta Góra

754

Beskid S±decki

Beskid S±decki

864

Cerchla Płd.

836

Beskid S±decki

Beskid S±decki

865

Cerchla Płn.

841

Beskid S±decki

Beskid S±decki

866

Walkowiec

818

Beskid S±decki

Beskid S±decki

867

Łazisko

832

Beskid S±decki

Beskid S±decki

868

Księdza

753

Beskid S±decki

Beskid S±decki

869

Palenica (Brzyna)

749

Beskid S±decki

Beskid S±decki

870

Spólna

845

Beskid S±decki

Beskid S±decki

871

Wilcze Wsch.

643

Beskid S±decki

Beskid S±decki

872

Trzesanki Zach.

639

Beskid S±decki

Beskid S±decki

873

Trzesanki Wsch.

615

Beskid S±decki

Beskid S±decki

874

Groń (Obidza)

565

Beskid S±decki

Beskid S±decki

875

Podgrabka

515

Beskid S±decki

Beskid S±decki

876

Łazy Brzyńskie

485

Beskid S±decki

Beskid S±decki

877

Biele

515

Beskid S±decki

Beskid S±decki

878

Popardówka

599

Beskid S±decki

Beskid S±decki

879

Podlipowy Działek

585

Beskid S±decki

Beskid S±decki

880

Dział (Obidza)

634

Beskid S±decki

Beskid S±decki

881

Sopatowiec Płn.

666

Beskid S±decki

Beskid S±decki

882

Sopatowiec Płd.

775

Beskid S±decki

Beskid S±decki

883

Tokarnia Płn.

720

Beskid S±decki

Beskid S±decki

884

Tokarnia Zach.

728

Beskid S±decki

Beskid S±decki

885

Wielkie Pole

692

Wzgórze na krańcu Pienin, wznosz±ce się między Kluszkowcami i Czorsztynem. Stanowi dobry punkt widokowy na Tatry i Jezioro Czorsztyńskie.

Pieniny

886

Żarnowiec Płn. (Gorce)

912

Szczyt w południowym grzbiecie masywu Lubania w Gorcach

887

Gronik (Grywałd, Gorce)

776

Szczyt w południowym grzbiecie masywu Lubania w Gorcach

888

Kuternogowa (Gorce)

956

Szczyt w południowym grzbiecie masywu Lubania w Gorcach

889

Trzy Kopce (Zubrzyk)

725

Beskid S±decki

Beskid S±decki

890

Żegiestowski Wierch

475

Beskid S±decki

Beskid S±decki

891

G. ¶w. Anny (Żegiestów)

521

Beskid S±decki

Beskid S±decki

892

Łopata Polska

445

Beskid S±decki

Beskid S±decki

893

Obrant

713

Beskid S±decki

Beskid S±decki

894

Łysówka Zachodnia

605

Beskid S±decki

Beskid S±decki

895

Łysówka Wschodnia

615

Beskid S±decki

Beskid S±decki

896

Poręczkowa Skała

698

Szczyt w Pieninach Spiskich, położony nad południowym brzegiem Jeziora Czorsztyńskiego

Pieniny

897

Chadecki Wierch

648

Szczyt w Pieninach Spiskich, położony nad południowym brzegiem Jeziora Czorsztyńskiego

Pieniny

898

Edeki Wierch

643

Szczyt w Pieninach Spiskich, położony nad południowym brzegiem Jeziora Czorsztyńskiego

Pieniny

899

Zielone Skałki Wsch.

616

Szczyt w Pieninach Spiskich, położony nad południowym brzegiem Jeziora Czorsztyńskiego

Pieniny

900

Zielone Skałki ¦rod.

614

Szczyt w Pieninach Spiskich, położony nad południowym brzegiem Jeziora Czorsztyńskiego

Pieniny

901

Zielone Skałki Zach.

632

Szczyt w Pieninach Spiskich, położony nad południowym brzegiem Jeziora Czorsztyńskiego

Pieniny

902

Bartu¶ka

646

Szczyt w Pieninach Spiskich, położony nad południowym brzegiem Jeziora Czorsztyńskiego

Pieniny

903

Nad Tabor

617

Szczyt w Pieninach Spiskich, położony nad południowym brzegiem Jeziora Czorsztyńskiego

Pieniny

904

Majerz (Falsztyn)

680

Szczyt w Pieninach Spiskich, położony nad południowym brzegiem Jeziora Czorsztyńskiego

Pieniny

RangePeaks reached

Beskid S±decki

0 / 336

Góry Czerchowskie

0 / 11

Góry Lewockie

0 / 43

Góry Lubowelskie

0 / 1

Pieniny

1 / 135

Pogórze Spisko-Gubałowskie

0 / 130

Total

1 / 656(c) 2010 - 2024 Robert Celiński, Byledobiec Anin