RunCalc DocumentationFAQLoginRegister
UsersRacesMapsMountains

Description: Sudety Wschodnie - Góry Stołowe, Orlickie, Bystrzyckie, Bialskie, Złote, Bardzkie, Opawskie, Masyw ¦nieżnika, Wysoki Jesionik (CZ)

Mountain range/group ID: 3Open peaks map

Back to mountain ranges
Peaks in this range/group reached by: Adam Krzemiński (admkrz)
Click column header to sort
NPeak nameAltitudePeak infoRangeReached

0

Bardzka Góra (Kalwaria)

593

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, nad Przełomem Bardzkim, na południowy wschód od Barda, inna nazwa to Kalwaria. Jest to góra o kopulastym kształcie i stromych zboczach, z wyraĽnie zaznaczonym wierzchołkiem. Góruje nad Przełomem Bardzkim i Bardem, do których opada bardzo stromym zboczem ze skalnym Obrywem Bardzkim. Wydzielona jest głębokimi dolinami potoków: Srebrnika od zachodu, Bratniaka od południowego wschodu, Węglówki od południowego zachodu. Na północny wschód od szczytu ci±gnie się grzbiet z Kurzyńcem, w stronę północnego zachodu odchodzi najdłuższe ramię z Kozłem i Bron±, a w stronę południa za płytk± przełęcz± ci±gnie się w±ski, wła¶ciwy Grzbiet Wschodni z Jodłow±. Na szczycie znajduje się barokowa kaplica górska NMP z 1619 roku ze skromnym wyposażeniem, wzniesiona w miejscu, w którym według wierzeń w 1400 roku miała się objawić Matka Boża Płacz±ca. Cał± górę oplata gęsta sieć dróg i ¶cieżek. Na zboczu znajduj± się ruiny ¶redniowiecznego zamku, który powstał prawdopodobnie w końcu XIII lub na pocz±tku XIV wieku.

Góry Bardzkie

1

Białek

723

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Bieler Preis-Koppe. Białek stanowi kulminację w bocznym rozłogu ¦nieżnika, w grzbiecie zamykaj±cym od zachodu dolinę potoku Jodłówka ponad Szklarni±, a dochodz±cym na południowy zachód od Puchacza. Jest wzniesieniem wyraĽnie wydzielonym krótkimi, głębokimi dolinami potoków Bielica i Szklarka.

Masyw ¦nieżnika

2

Biesiec

833

Najwyższa kulminacja w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bystrzyckich, dawniej niem. Todte Mann, Todter Mann. Góra leży na Europejskim Dziale Wodnym. W okolicy Bie¶ca znajduje się ważny węzeł dróg le¶nych i szlaków turystycznych: Rozdroże pod Bie¶cem. Przez szczyt przechodzi niebieski szlak turystyczny, prowadz±cy ze schroniska Pod Muflonem na Przełęcz Spalon±.

Góry Bystrzyckie

3

Biskupia Kopa

890

Najwyższy szczyt w polskiej czę¶ci Gór Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich oraz Korony Polski (jako najwyższy w województwie opolskim), czes. Biskupská kupa, niem. Bischofskoppe. Na szczycie stoi kamienna wieża widokowa o wysoko¶ci 18 m (zbudowana w 1898 roku), pod szczytem znajduje się Schronisko PTTK Pod Biskupi± Kop±. Szczyt stanowi węzeł szlaków - przechodzi tamtędy czerwony Główny Szlak Sudecki, na tym odcinku prowadz±cy z położonej na południowym wschodzie wsi Pokrzywna na graniczn± grań, a potem schodz±cy na północ do wsi Jarnołtówek. Schronisko znajduje się na wschód od tego odcinka szlaku - należy zej¶ć nieco w dół drog±. Do schroniska od strony polskiej dochodz± żółty i zielony szlak. Od strony czeskiej od zachodu można doj¶ć na szczyt zielonym lub niebieskim szlakiem z miasta Zlate Hory, a do¶ć wygodne jest doj¶cie zielonym szlakiem od południa z przełęczy Petrovy boudy (706 m), przez któr± przechodzi czeska droga 457 i można tu zaparkować samochód.

Góry Opawskie

4

Bluszczowa

523

Szczyt w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci pasma Gór Stołowych, na północ od centrum miejscowo¶ci Kudowa-Zdrój, po północno-zachodniej stronie od wzniesienia ¦wini Grzbiet

5

Bodak

617

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, pomiędzy Przełęcz± Kłodzk± a Przełęcz± Chwalisławsk±, dawniej niem. Halmigberg. Stanowi dominantę tej czę¶ci pasma. Przez szczyt biegnie niebieski szlak turystyczny z Barda przez Przełęcz Kłodzk± do L±dka.

Góry Złote

6

Borowik

722

Góry Stołowe

7

Borówkowa

900

Szczyt na granicy polsko-czeskiej w Górach Złotych, wznosz±cy się ponad Przełęcz± L±deck±, czes. Borůvková, dawniej niem. Heidelkoppe, Heidelberg, po wojnie Wrzesiec, Wrzosiec lub Wrzosówka. Jest jednym z najwyższych szczytów pasma Gór Złotych i najwyższym punktem gminy L±dek-Zdrój. Wznosi się pomiędzy Przełęcz± L±deck±, znajduj±c± się na południu i przełęcz± Różaniec od północy i jest najwyższym szczytem w tej czę¶ci pasma, biegn±cego południkowo. Jest też zwornikiem dla dwóch bocznych odgałęzień Gór Złotych, które przebiegaj± poprzecznie w stosunku do pasma głównego. Ze szczytem Borówkowej s±siaduje od północnego zachodu Krowia Góra Wielka, za¶ od południowego wschodu - wierzchołek z grup± skaln± zwan± Biał± Skał± (niem. Weiser Stein lub Weissenbrunn) na wysoko¶ci 864 m. Na południowym stoku wypływa Ľródło o nazwie Biała Studnia. W latach 80-tych XX wieku na Borówkowej odbywały się konspiracyjne spotkania opozycji. W 2006 roku na szczycie zbudowano wieżę widokow± o wysoko¶ci 25,4 m.

Góry Złote

8

Bożanowski Szp. (CZ)

773

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Stołowych (czes. Broumovská vrchovina) w Broumowskich ¦cianach (czes. Broumovské stěny), czes. Boľanovský ©pičák, dawniej niem. Barzdorfer Spitzberg. Jest najwyższym wzniesieniem Broumowskich ¦cian. Położony jest na obszarze Czech, w granicach czeskiego rezerwatu przyrody Narodni Přírodní Rezervace Broumovské Stěny, około 6 km na północny zachód od Radkowa, w południowo-wschodniej czę¶ci Broumowskich ¦cian, które s± czesk± czę¶ci± Gór Stołowych. Szczyt stanowi punkt widokowy na polsk± czę¶ć Gór Stołowych, Kotlinę Broumovsk±, Góry Kamienne (Góry Suche) i Góry Sowie. Na górze znajduj± się liczne skałki przypominaj±ce swoim wygl±dem postacie ludzkie oraz zwierzęta.

9

Brusek

1116

Góry Bialskie

Góry Bialskie

10

Brzanka

533

Wzgórze w Kotlinie Kłodzkiej, zaliczane do Wzgórz Rogówki

Kotlina Kłodzka

11

Bukowa Kopa

851

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Złotych, na obszarze ¦nieżnickiego Paruk Krajobrazowego, około 3,9 km na wschód od centrum miejscowo¶ci L±dek-Zdrój po północno-wschodniej stronie od Przełęczy Karpowskiej. Przez wzniesienie przechodzi granica polsko-czeska oraz dział wodny oddzielaj±cy zlewisko Morza Bałtyckiego od Morza Czarnego. U zachodniego podnóża położona była nieistniej±ca obecnie wie¶ Karpno, ostatni mieszkaniec opu¶cił wie¶ na pocz±tku lat pięćdziesi±tych XX wieku.

Góry Złote

12

Bukówka

472

Wzgórze w Kotlinie Kłodzkiej, zaliczane do Wzgórz Rogówki

Kotlina Kłodzka

13

Suchy vrch (CZ)

941

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

14

Cerna kupa (CZ)

1295

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

15

Cerny vrch (CZ)

1201

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Černý vrch lub Malé loučky, dawniej niem. Schwarzer Berg. Wznosi się w obrębie gminy Vrbno pod Pradědem, około 7,6 km na północny wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

16

Chlum (CZ)

1118

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

17

Chłopek

788

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, około 2,8 km na południowy zachód od miasteczka Stronie ¦l±skie, dawniej niem. Bauerberg, Scholzkoppe. Na południu, przez Przełęcz pod Chłopkiem, ł±czy się z Wilczyńcem. Od Chłopka grzbiet biegnie ku północy, a w rejonie K±tów Bystrzyckich rozdziela się na trzy odnogi: 1. krótkie ramię odchodzi ku zachodowi, 2. najdłuższe i najbardziej rozległe ku północnemu zachodowi z kulminacj± w Siniaku i odnog± z Kierzn±, 3. ku północnemu wschodowi przez Dworsk± Górę i KuĽnicze Góry.

Masyw ¦nieżnika

18

Radimsky kopec (CZ)

638

Góry Opawskie

Góry Opawskie

19

Cierniak

595

Szczyt w pa¶mie Gór Złotych, dawniej niem. Stachelberg. Wznosi się nad wsi± Radochów i Dolin± Białej L±deckiej (gmina L±dek-Zdrój) z XIX-wieczn± kalwari± (st±d nazwa góry). Na szczyt prowadzi od wsi 214 stopni, ustawianych tu kolejno przez 150 lat przez p±tników. Na wypłaszczeniu pod szczytem znajduje się kaplica i stacje drogi krzyżowej. Stanowi do¶ć wyraĽnie oddzielon± kulminację o regularnym kształcie kopca wznosz±cego się nad dolin± rzeki Białej L±deckiej.

Góry Złote

20

Czarna Góra

1205

Szczyt w masywie ¦nieżnika, dawniej niem. Schwarzer Berg. Wznosi się w ramieniu Żmijowca w Masywie ¦nieżnika, którego przedłużeniem jest pasmo Krowiarek. Czarna Góra do nich jednak nie należy - granic± między tymi pasmami jest Przełęcz Puchaczówka, położona ok. 1,5 km na północ od szczytu i blisko 350 m poniżej niego. Północne i południowe stoki Czarnej Góry wznosz± się ponad grzbiet Żmijowca i Krowiarek na wysoko¶ć 150-300 m. Stoki wschodnie i zachodnie s± znacznie dłuższe, opadaj±c, odpowiednio 500-700 m w dolinę Siennej i ku Rowowi Górnej Nysy. Czarna Góra jest doskonale widoczna z większo¶ci miejsc Kotliny Kłodzkiej i często mylona ze ¦nieżnikiem, który położony jest głębiej w¶ród innych gór masywu i wydaje się niższy. Na szczycie stała drewniana wieża widokowa, jednak uległa zniszczeniu. Na północnym stoku Czarnej Góry, kilkaset metrów od szczytu, znajduje się maszt nadajnika telewizyjnego. Na wschodnich zboczach góry we wsi Sienna zbudowano popularny o¶rodek narciarski.

Masyw ¦nieżnika

21

Czarna Kopa

890

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Schwarze Koppe. Czarna Kopa wyrasta w bocznym, zachodnim ramieniu ¦nieżnika odchodz±cym na północ od Goworka i Wysoczki, pomiędzy dolinami trzech rzek: Wilczki oraz jej lewych dopływów: Czarnej i innego, bezimiennego dopływu. Wschodnie i północno-wschodnie zbocza Czarnej Kopy opadaj± do¶ć stromo do Czarnego Dołu. Na stokach tych znajduj± się wychodnie niewielkich skałek gnejsowych.

Masyw ¦nieżnika

22

Czarny Grzbiet

1087

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Schwarzer Kamm. Czarny Grzbiet jest słabo zaznaczonym szczytem, załamaniem krawędzi bocznego grzbietu odchodz±cego od ¦nieżnika w kierunku wschodnim. Wznosi się poniżej Czarciego Gonu, pomiędzy Lejem Wielkim na północy i Lejem ¦rednim na południu, ponad dolin± rzeki Kamienicy, u jej Ľródeł.

Masyw ¦nieżnika

23

Czartowiec

944

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, na granicy polsko-czeskiej. Wznosi się między wzniesieniami: ©pičák (957 m), po północno-wschodniej stronie, Po¶rednia (czes. Pomezný, 924 m), po południowo-wschodniej stronie i Borůvkový vrch (859 m) po północnej stronie, około 1,2 km na północny wschód od południowo-wschodnich granic miejscowo¶ci Nowy Gierałtów.

Góry Złote

24

Czernica

1083

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Bialskich, inne nazwy to Czarna Góra, Dzialec, dawniej niem. Schwarzerberg. Według regionalizacji Kondrackiego znajduje się w Górach Złotych. Stanowi najwyższe wzniesienie północnej czę¶ci Gór Bialskich, na północ od Przełęczy Suchej. Na zachodzie przechodzi w Jawornik Kobyliczny (995 m), w kierunku wschodnim odchodzi ramię Płoski (1035 m). Od 2014 roku na szczycie Czernicy stoi drewniana wieża widokowa.

Góry Bialskie

25

Czerniec

891

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Bystrzyckich, około 1,5 km na północny wschód od Niemojowa, dawniej niem. Szchwarzenberg. Jest to druga co do wielko¶ci góra w pa¶mie Gór Bystrzyckich, wznosz±ca się na wysoko¶ć około 300 m nad Dolinę Dzikiej Orlicy, położon± u zachodniego podnóża. Na wschodnim zboczu góry, nad potokiem Gołodolnik, na wysoko¶ci 500 m, znajduje się jaskinia Solna Jama, a poniżej, przy Diabelskich Skałach, nad potokiem Głownia, można obejrzeć ruiny Zamku Szczerba. W 2021 roku na szczycie Czerńca zbudowano 24-metrow± drewnian± wieżę widokow±.

Góry Bystrzyckie

26

Czernik

832

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Złotych, położony na obszarze ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, około 2,4 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Stary Gierałtów, po południowo-wschodniej stronie od Przełęczy Karpowskiej, na granicy z Czechami, czes. Černý vrch. Wznosi się w ¶rodkowej czę¶ci głównego grzbietu, ci±gn±cego się w kierunku południowym, pomiędzy Przełęcz± Karpowsk± a Przełęcz± Gierałtowsk±.

Góry Złote

27

Na Granicy (Hranici)

541

Szczyt graniczny pomiędzy Polsk± a Czechami, w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina). Około 200 metrów na północ znajduje się nieco niższy Graniczny Wierch (536 m) z wież± widokow± na szczycie.

Góry Opawskie

28

Dłużka

745

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Langeberg. Dłużka stanowi ¶rodkow± bocznej kulminacji trójwierzchołkowego grzbietu odchodz±cego od Goworka. Wznosi się na południe ponad Now± Wsi± Kłodzk±. Wydzielaj± j± krótki, głębokie doliny rzeki Cieszycy i jej lewobrzeżnego dopływu.

Masyw ¦nieżnika

29

Barania Kopa

410

Góry Opawskie

Góry Opawskie

30

Duża Dufałka (Lisiak)

622

Szczyt w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci pasma Gór Stołowych, na północ od miejscowo¶ci Czermna, po południowo-zachodniej stronie od Błędnych Skał. Od południowego wschodu i południowego zachodu wzniesienie wydzielone jest głębok± dolin± potoku Czermnica, wzdłuż której prowadzi lokalna droga z Czermnej do Pstr±żnej.

31

Dziczy Grzbiet

739

Góry Stołowe

32

Dzielec

535

Osamotniony masyw w Krowiarkach (północna czę¶ć Masywu ¦nieżnika w Sudetach Wschodnich), wznosz±cy się ponad L±dkiem-Zdrojem, dawniej niem. Galgenberg lub Überschaar, a w latach 80. XIX w. również Bismarckkoppe. Wierzchołek Dzielca zwany jest również Szubieniczn± Gór±, choć obecnie brak dowodów na to, że było to miejsce egzekucji. Góra stanowi wyraĽnie wydzielony masyw na skraju Krowiarek, wysuwaj±cy się w kierunku północno-zachodnim w stronę L±dka-Zdroju. Na południu, poprzez Siedlicę, KuĽnicze Góry i Dworsk± Górę ł±czy się z Chłopkiem i pozostał± czę¶ci± Krowiarek. Masyw ten wyraĽnie oddziela miejsk± i uzdrowiskow± czę¶ć L±dka (st±d nazwa Dzielec).

Masyw ¦nieżnika

33

Jedlova (CZ)

874

Góry Opawskie

Góry Opawskie

34

Gawlik

788

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego. Gawlik wznosi się ponad dolin± rzeki Goworówka, u jej spływu z Widlic±, w odgałęzieniu Masywu ¦nieżnika odchodz±cym od Goworka. Od północy wydzielony jest dolin± potoku Nowinka.

Masyw ¦nieżnika

35

Gołota

707

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Kohlen Berg, Kahlerberg lub Kohlerberg. Gołota stanowi zakończenie niewielkiego, bocznego grzbietu odchodz±cego od Jawora, wznosz±c się na zachodniej krawędzi Masywu ¦nieżnika, nad Rowem Górnej Nysy pod Now± Wsi±. Oddzielony jest krótk±, ale strom± dolin± potoku od północy od Zagrodnika i reszty masywu. Urwiste stoki w kierunku południa i południowego zachodu opadaj± do Domaszkowskiego Potoku, od wschodu do jego prawobrzeżnego dopływu.

Masyw ¦nieżnika

36

Gomolica

725

Góry Złote

Góry Złote

37

Gomoła Jesionowska

702

Góry Złote

Góry Złote

38

Goworek

1320

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach Wschodnich, bliĽniaczy z Małym ¦nieżnikiem. Leży na granicy polsko-czeskiej (czes. Hraniční skály), pomiędzy szczytami Puchacza i Małego ¦nieżnika. Jest dobry punktem widokowym na cał± Kotlinę Kłodzk±. Podej¶cie od strony południowej jest długie, strome i wyczerpuj±ce, na nim także s± dobre miejsca widokowe na czesk± (morawsk±) stronę Masywu ¦nieżnika. Szczyt i jego okolice pokryte s± gołoborzem. Przez szczyt przechodzi zielony szlak turystyczny z Międzylesia na Halę pod ¦nieżnikiem.

Masyw ¦nieżnika

39

Góra Kadzielnia

827

Góry Złote

Góry Złote

40

Góra Nadworna

625

Góry Złote

Góry Złote

41

Góra Parkowa (Międzyg.)

755

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu Międzygórza. Leży w widłach rzek Wilczka i Bogoryja. Wierzchołek Góry Parkowej nie jest dobrze zaznaczony, grzbiet pnie się dalej na wschód w górę w stronę Smrekowca (1123 m).

Masyw ¦nieżnika

42

Góra Parkowa (Stołowe)

477

Szczyt w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci pasma Gór Stołowych, około 0,6 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Kudowa-Zdrój, po północno-wschodniej stronie od Parku Zdrojowego. Na szczycie stoi maszt, natomiast na południowym zboczu góry na wysoko¶ci 440 m umiejscowiona jest drewniana altana widokowa zwana Altan± Miło¶ci.

43

Góra ¶w. Anny (Stołowe)

711

Góry Stołowe

44

Góra ¦więtej Anny

408

Góra ¦więtej Anny (niem. Sankt Annaberg) - najwyższe wzniesienie grzbietu Chełma na Wyżynie ¦l±skiej. Wysoko¶ć względna mierzona od dna doliny Odry (przepływaj±cej w odległo¶ci 6,7 km) wynosi około 220 m. Na szczycie znajduje się kompleks ¶wi±tynny. Wzgórze znajduje się w obrębie wsi o tej samej nazwie, administracyjnie należ±cej do gminy Le¶nica w powiecie strzeleckim, w województwie opolskim. Północnym zboczem Góry ¶w. Anny przechodzi autostrada A4 Wrocław - Katowice, w tym miejscu przy autostradzie znajduje się MOP (miejsce obsługi podróżnych) Wysoka, jednak nie ma tam możliwo¶ci zjazdu z autostrady.

45

Górzyca

815

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w południowo-zachodniej czę¶ci Krowiarek, w krótkim, bocznym ramieniu, odchodz±cym na zachód od Skowroniej Góry, dawniej niem. Kleeberg. Od masywu Modrzeńców i Skowronka na północy, oddziela j± Żabi Dół, dolina potoku (dopływ z Marcinkowa). Od Suchonia na południu - dolina Waliszowskiej Wody. Obie te doliny, choć krótkie, s± bardzo głębokie, a zbocza Górzycy - strome. Ku zachodowi Opada ona również stromym zboczem do Wysoczyzny Idzikowa w Rowie Górnej Nysy. U zachodnich podnóży leży wioska Kamienna, natomiast na wschodzie, pod grzbietem Krowiarek znajduj± się nieliczne zabudowania zanikaj±cej wsi Marcinków.

Masyw ¦nieżnika

46

Grodowa (M. ¦nieżnika)

481

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie Krowiarek, około 1,8 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Żelazno. Jest to niewielkie wzniesienie we wschodniej czę¶ci Piotrowickiego Lasu, o do¶ć stromych zboczach, położone na wschód od Mrówczyńca. Na wschód od wzniesienia rozci±gaj± się zabudowania Piotrowic Dolnych.

Masyw ¦nieżnika

47

Garbatka

401

Góry Opawskie

Góry Opawskie

48

Hałda Szarlota

406

Hałda odpadów pokopalnianych w Rydułtowach

49

Haniak

540

Góry Złote

Góry Złote

50

Hanula

641

Góry Stołowe

51

Hutnicza Kopa

890

Przygraniczny szczyt w polskiej czę¶ci Gór Orlickich, położony niedaleko Zieleńca, dawniej niem. Hüttenguth. Leży na dziale wodnym między zlewiskami mórz Bałtyckiego i Północnego. Z jej północnego stoku wypływa Bystrzyca Dusznicka. U podnóża północnego zbocza góry znajduje się skrzyżowanie szos, tzw. Rozdroże pod Hutnicz± Kop±, gdzie Droga Dusznicka ł±czy się z Drog± Orlick±, która jest czę¶ci± Autostrady Sudeckiej, czyli drogi wojewódzkiej nr 389.

Góry Orlickie

52

Igliczna

845

Szczyt na obszarze ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, w północno-zachodniej czę¶ci Masywu ¦nieżnika, na północny zachód od miejscowo¶ci Międzygórze. Igliczna to niewielki ale wyniosły szczyt o stromych zboczach. Stanowi zakończenie długiego, bocznego ramienia odchodz±cego na zachód od Czarnej Góry i Jaworowej Kopy przez Lesieniec. Charakterystyczny kształt góry i położenie na skraju Masywu ¦nieżnika, który stromo opada w kierunku Rowu Górnej Nysy, czyni górę rozpoznawaln± w terenie. Pod szczytem znajduje się popularne sanktuarium Maria ¦nieżna i schronisko Na Iglicznej - póĽnobarokowy ko¶ciółek, wzniesiony w latach 1781-1782. W pobliżu ko¶cioła znajduje się droga krzyżowa, prowadz±ca na wierzchołek. Przez Igliczn± przechodz± główne szlaki turystyczne Masywu ¦nieżnika. Szczyt jest doskonałym punktem widokowym na czę¶ć ziemi kłodzkiej i otaczaj±ce j± pasma górskie.

Masyw ¦nieżnika

53

Iwinka

1079

Szczyt w Górach Bialskich, leż±cy na granicznym grzbiecie, oddzielaj±cym Polskę od Czech. Według regionalizacji Kondrackiego Góry Bialskie s± czę¶ci± Gór Złotych, więc Iwinka znajduje się w Górach Złotych. Wznosi się na południowo-wschodnim rozrogu odchodz±cym od Rudawca, między wzniesieniem Dział po południowo-wschodniej stronie i wzniesieniem Rudawiec po północno-zachodniej stronie, około 3,8 km na południowy zachód od małej wioski Bielice.

Góry Bialskie

54

Jagodna

977

Najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich (zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich oraz Korony Sudetów), dawniej niem. Heidel-Berg lub Heidelberg. Góra posiada dwa wierzchołki i istniej± kontrowersje, który z nich jest wyższy. Północny wierzchołek, oznaczany czasem na mapach nieprawidłowo jako Sasanka (965 m), ma według niektórych Ľródeł wysoko¶ć 985 m i to on jest wyższy. Pod koniec 2019 roku na Jagodnej wybudowano wysok± na 23 metry wieżę widokow±. Wycieczkę na szczyt najlepiej rozpocz±ć spod Schroniska PTTK Jagodna (811 m) przy drodze nr 389, tzw. Autostradzie Sudeckiej, któr± prowadzi czerwony Główny Szlak Sudecki. Schronisko jest położone we wsi Spalona i do lat sze¶ćdziesi±tych XX wieku takiej nazwy używano w kontek¶cie schroniska - Na Przełęczy Spalonej, Na Przełęczy Spalona lub po prostu Schronisko Spalona. Przełęcz Spalona (754 m) znajduje się około pół kilometra na północny wschód od schroniska, a można do niej dotrzeć również kręt± drog± z Bystrzycy Kłodzkiej. Spod schroniska na Jagodn± można dotrzeć niebieskim szlakiem turystycznym, prowadz±cym głównie szerok± drog± le¶n±, a trasa ma niewiele ponad 4 km. W tych okolicach poprowadzono również trasy rowerowe, a zim± funkcjonuje tu o¶rodek narciarstwa biegowego.

Góry Bystrzyckie

55

Janowiec

884

Góra w północnej czę¶ci Masywu ¦nieżnika, w grzbiecie odchodz±cym na północny wschód od Żmijowca i kończ±cym się Krzyżnikiem w pobliżu Stronia ¦l±skiego. Pomiędzy Żmijowcem a Janowcem wznosi się Rudka. Wznosi się ponad dwiema dolinami rzek: Kle¶nicy przepływaj±cej po wschodniej stronie i Siennej Wody od zachodu. U stóp Janowca leży od południa Kletno, od wschodu Stara Morawa, za¶ od zachodu - Janowa Góra. Pod północne podnóża Janowca dochodz± ostatnie zabudowania wsi Stronie ¦l±skie.

Masyw ¦nieżnika

56

Jasień

936

Szczyt graniczny w Masywie ¦nieżnika, czes. Jelení vrch. Wznosi się w południowo-zachodniej czę¶ci Masywu ¦nieżnika, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, na południowo-zachodnim rozrogu ¦nieżnika, między wzniesieniem Trójmorski Wierch, a Opaczem, około 3,5 km na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Jodłów.

Masyw ¦nieżnika

57

Jawor

830

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, ponad Międzygórzem, dawniej niem. Urnitzberg. Jawor jest szczytem w pa¶mie odchodz±cym na północny zachód od Goworka przez Wysoczkę. Stoki północne, mocno rozczłonkowane, opadaj± ku dolinie rzeki Wilczki w Międzygórzu.

Masyw ¦nieżnika

58

Jawornicka Kopa

1052

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Bialskich. Jest boczn±, północno-zachodni±, spłaszczon± kulminacj± rozległej wierzchowiny masywu Orlika (1068 m). W kierunku północnym opada łagodnie poprzez zbocze grzbietu o nazwie Stęporzyna do Przełęczy Suchej (1002 m). W kierunku północno-wschodnim opada stromo do Starojawornickiego Dołu i doliny Bielawki oraz przez Kłodniczy Parów do doliny potoku płyn±cego wzdłuż Czarnego Duktu. Na zachodzie opada stromo Jaworowym Stokiem do Drogi Marianny, która oddziela Jawornick± Kopę od masywu Suchej Kopy (1055 m). Na południowym zachodzie od Jawornickiej Kopy i masywu Orlika odchodzi ramię ¦redniaka (995 m).

Góry Bialskie

59

Jawornik Wielki

872

Szczyt w pa¶mie Gór Złotych, zwany również ¦więt± Gór±, dawniej niem. Geyersberg lub Gross Jauersberg. Jest to najwyższe wzniesienie w zachodniej i północnej czę¶ci Gór Złotych. W pobliżu szczytu znajduje się wieża widokowa z platformami na wysoko¶ci 3,5 oraz 6,4 m, z których można ogl±dać Przedgórze Sudeckie i Nizinę ¦l±sk±. Na zboczach Jawornika Wielkiego w przeszło¶ci znajdował się cmentarz ofiar zarazy, który powstał w 1633 roku. Na niewielkim kawałku ziemi spoczywa 1291 ofiar epidemii cholery i dżumy, 897 mieszkańców Złotego Stoku i 394 osób, które szukały schronienia w czasie trwania wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Obecnie stoi tu pami±tkowy kamienny obelisk z wyrzeĽbionym krzyżem.

Góry Złote

60

Jaworowa Kopa

1138

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Urlich Koppe lub Urlichkoppe. Jaworowa Kopa stanowi niższ±, południow± kulminację w masywie Czarnej Góry, a oddzielon± od niej płytk± Przełęcz± pod Jaworow± Kop±. Widoczna jest jako regularny stożek, szczególnie efektowny ze szczytu Smrekowca (od południa) lub doliny Bogoryi, ku której opada stromym zboczem. Ze ¦nieżnikiem ł±czy się poprzez Przełęcz Na Dziale i grzbiet Żmijowca.

Masyw ¦nieżnika

61

Jeleni loucky (CZ)

1205

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Jelení loučky, niem. Hirsch Berg. Wznosi się w obrębie gminy Vrbno pod Pradědem, około 7,5 km na północny wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

62

Jeszkówka

706

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Jechken Berg lub Jeschkenberg. Jeszkówka jest szczytem wznosz±cym się na zachodniej krawędzi Masywu ¦nieżnika w kierunku zachodnim od Jawora i Jawornickiej Polany, przechodz±cej tu w tzw. Muszany Dół. Wznosi się ponad Rów Górnej Nysy i zabudowania wsi Jaworek stromym uskokiem nazywanym Kocurowe Zbocze. Od południa oddziela j± od Zagrodnika krótka, ale głęboko wcięta dolina potoku. Jej północna kulminacja nosi nazwę Modrzewiowa.

Masyw ¦nieżnika

63

Kamienny Garb

881

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Steinrücken. Kamienny Garb stanowi rozległe wzniesienie w bocznym rozłogu Masywu ¦nieżnika odchodz±cym od Puchacza, które rozdziela dwie doliny: Goworówki na północy i Jodłówki na południu.

Masyw ¦nieżnika

64

Kamzicnik (CZ)

1420

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Kamzičník, dawniej niem. Heiligenhübel. Wznosi się w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 3,3 km na południe od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd), na jego głównym grzbiecie (grzebieniu), pomiędzy szczytami Vysoká hole i Velký Máj.

Wysoki Jesionik

65

Karpiak (Karpień)

782

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Złotych, około 3,5 km na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci L±dek-Zdrój, po zachodniej stronie od Przełęczy Karpowskiej, inna nazwa to Karpień. Na szczycie znajduj± się ruiny zamku o tej samej nazwie. Został on zdobyty i spalony przez husytów w 1428 roku podczas wojen husyckich. Do roku 1513 pozostawał siedzib± rycerzy rozbójników, kiedy to całkowicie został zniszczony i od tamtego okresu pozostał w ruinie.

Góry Złote

66

Keprnik (CZ)

1423

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Keprník, daeniej niem. Kepernik, Köppernik lub Glaserberg. Jest najwyższy w północno-zachodniej czę¶ci pasma, czwarty co do wysoko¶ci w całym pa¶mie, a pi±ty w Sudetach Wschodnich. Przez szczyt biegnie historyczna granica ¶l±sko-morawska. Keprník jest szczytem dobrze rozpoznawalnym poprzez swoje charakterystyczne szczytowe skalisko, jest też dzięki temu bardzo widokowy. Atrakcj± masywu s± też wodospady na jego zboczach.

Wysoki Jesionik

67

Kłodzka Góra

757

Według dawnych pomiarów została uznana za najwyższy szczyt Gór Bardzkich, który jest zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich oraz Korony Sudetów. Dawne niemieckie nazwy to Glatzenberg, Glatsenkoppe. Według nowszych pomiarów szczyt ma wysoko¶ć 757 m (a nie jak pocz±tkowo podawano 765 m) i jest niższy od pobliskiej Szerokiej Góry (766 m). Należy do głównego grzbietu Gór Bardzkich, stanowi±c jego zwornik (rozróg), z odchodz±cymi w czterech kierunkach grzbietami. Na południe odchodzi główny grzbiet przez Jeleni± Kopę (747 m), Grodzisko (730 m) i Podzameck± Kopę (615 m) do Przełęczy Kłodzkiej (483 m), gdzie ł±czy się z Górami Złotymi. Na północ odchodzi główny grzbiet przez Gajnik (747 m), Ostr± Górę (752 m), Przełęcz Łaszczow± (592 m) i Łaszczow± (622 m), gdzie się rozgałęzia na kilka ramion. Na południowy zachód, w stronę Kłodzka, odchodzi najdłuższy grzbiet z Jedlakiem (658 m), Owczym Zboczem (615 m), Obszern± (573 m), Kostr± (491 m) i Szyndzielni± (405 m). Najkrótszy grzbiet z Szerok± Gór± odchodzi na wschód, w stronę wsi Laski. Przez szczyt przechodzi żółty szlak turystyczny z Kłodzka, który kilkadziesi±t metrów dalej na przełęczy spotyka się ze szlakiem niebieskim, prowadz±cy z Przełęczy Kłodzkiej na południu na Przełęcz Łaszczow± na północy. W 2020 roku na Kłodzkiej Górze wybudowano wysok± na ponad 30 metrów wieżę widokow±.

Góry Bardzkie

68

Kłopot

545

Wzgórze w Kotlinie Kłodzkiej, zaliczane do Wzgórz Rogówki

Kotlina Kłodzka

69

Koleba

620

Dwuwierzchołkowe wzniesienie (620, 610 m) w Masywie ¦nieżnika - Krowiarkach, dawniej niem. Kolbeberg. Wznosi się w północnej czę¶ci Krowiarek, około 1,5 km na południe od miejscowo¶ci Trzebieszowice. Położone jest w bocznym grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym na północny wschód od Różanki. Od Koleby odchodzi kilka krótkich odnóg ku północnemu zachodowi, północy, północnemu wschodowi i wschodowi, pooddzielanych niewielkimi dolinkami. W północno-zachodnim wznosi się Prosta.

Masyw ¦nieżnika

70

Kobyla Kopa

860

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Złotych, około 4,3 km na wschód od centrum miejscowo¶ci L±dek-Zdrój, po północno-wschodniej stronie od Przełęczy Karpowskiej. Przez wierzchołek przechodzi granica z Czechami, czes. Koniček.

Góry Złote

71

Kopa ¦mierci

825

Szczyt w ¶rodkowym piętrze wierzchowiny Gór Stołowych, na południowej krawędzi stoliwa (płaskiego szczytu) Narożnika. Południowo zachodni stok jest podcięty murami skalnymi, które bywaj± celem wspinaczek. Z krawędzi urwiska rozci±ga się rozległa panorama Obniżenia Dusznickiego i otaczaj±cych gór. Na południowych zboczach Kopy ¦mierci zbudowano ¶cieżkę do Skalnej Czaszki - skały w kształcie ludziej czaszki.

72

Kopalniana Góra

700

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego. Kopalniana Góra wyrasta ze stoku Opacza, stanowi±c jego północn±, niższ± kulminację, ostatni± w rozłogu ¦nieżnika. Wznosi się ponad zakolem Nysy Kłodzkiej i zabudowaniami Potoczka. U podnóża Kopalnianej góry do Nysy Kłodzkiej uchodzi Jadłówka.

Masyw ¦nieżnika

73

Kopciowa

605

Góry Złote

Góry Złote

74

Koruna (CZ)

769

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Stołowych (czes. Broumovska vrchovina) w Broumowskich ¦cianach (czes. Broumovské stěny). Wzniesienie położone jest po zachodniej stronie od Boľanova, w granicach czeskiego parku narodowego (czes. Narodni Přírodní Rezervace Broumovské Stěny), w czeskiej czę¶ci Gór Stołowych (czes. Broumovska vrchovina), w południowo-wschodniej czę¶ci Broumovskich ¦cian (czes. Broumovské stěny), stanowi±cych czesk± czę¶ć Gór Stołowych, około 6 km na północny zachód od Radkowa. Jest drugim co do wysoko¶ci wzniesieniem Broumowskich ¦cian, łatwo rozpoznawalnym w terenie, ze względu na stożkowy kształt.

75

Kostnica

445

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

76

Kowadło

989

Graniczny szczyt w południowej czę¶ci Gór Złotych, położony nad wsi± Bielice, czes. Kovadlina, niem. Schmiedekoppe. Jest zaliczany do Korony Gór Polski oraz Diademu Polskich Gór, jednak najwyższym szczytem czeskich Rychlebskich hor jest Smrek (1125 m), którego jeden z wierzchołków, zwany czasem Bruskiem (czes. Brousek, 1116 m), znajduje się na polsko-czeskiej granicy i wła¶nie ten szczyt jest najwyższy w polskich Górach Złotych. Na Kowadło najlepiej wej¶ć zielonym szlakiem z Bielic, sk±d łatwo dostępny jest również inny szczyt Korony Gór Polski - Rudawiec (1112 m). Na ten najwyższy szczyt polskich Gór Bialskich należy i¶ć z Bielic tym samym zielonym szlakiem, ale w kierunku południowym. Przez Kowadło grani± Gór Złotych prowadzi również graniczny żółty szlak turystyczny, który ł±czy szczyt Spicak (957 m) na północy ze wspomnianym wcze¶niej Smrekiem na południu. Z rozej¶cia szlaków pod Smrekiem można przej¶ć ¶cieżk± na południowy zachód, żeby zdobyć wspomniany wcze¶niej Brusek.

Góry Złote

77

Krowia Góra Wielka

806

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, na granicy polsko-czeskiej, czes. Kraví hora. Wznosi się między wzniesieniem Borówkowa po południowo-wschodniej stronie i Przełęcz± Różaniec po północno-zachodniej stronie, około 2,7 km na północny wschód od miejscowo¶ci Orłowiec.

Góry Złote

78

Królówka

782

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Złotych, na obszarze ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, około 3,4 km na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci L±dek-Zdrój, po zachodniej stronie od Przełęczy Karpowskiej. Wznosi się w ¶rodkowej czę¶ci bocznego, miejscami skalistego grzbietu, odchodz±cego od Kobylej Kopy w kierunku południowo-zachodnim, który stromo opada do Doliny Białej L±deckiej. Od bliĽniaczego wyższego wzniesienia Karpiak, położonego ok. 750 m po północno-wschodniej stronie, oddzielone jest niewielkim obniżeniem. Na zachodnim stoku wzniesienia ponad przełomem Białej L±deckiej wznosi się zespół gnejsowych Stołowych Skał (Madejowe Skały, Skalne Baszty, Sztolne Skały, Stolarzowe Skały), które stanowi± najliczniejsz± grupę skaln± w Górach Złotych.

Góry Złote

79

Krzyżnik

710

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, w pobliżu Stronia ¦l±skiego, dawniej niem. Kreuzberg, po 1945 również również Góra Krzyżatka. Stanowi ostatnie wzniesienie w grzbiecie odchodz±cym na północny wschód od Żmijowca i kończ±cym się Krzyżnikiem w pobliżu Stronia ¦l±skiego. Pomiędzy Żmijowcem a Krzyżnikiem wznosz± się Rudka i Janowiec. Grzbiet ten rozdziela dwie doliny rzek: Morawki i Siennej Wody.

Masyw ¦nieżnika

80

Krzyżnik (Złote)

540

Góry Złote

Góry Złote

81

Krzyżowa

508

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, w zachodniej czę¶ci masywu Żelaznych Gór, dawniej niem. Kreuzberg. Leży w krótkim, bocznym ramieniu, odchodz±cym od bezimiennej koty 544 m, poprzez któr± ł±czy się z ŻeleĽniakiem, najwyższym wzniesieniem masywu. Leż±ca na północnym wschodzie Przełęcz Piotrowicka oddziela j± od Piotrowickiego Lasu. Na południu i południowym zachodzie rozci±ga się Rów Górnej Nysy (Obniżenie Bystrzycy). Na szczycie znajduje się kaplica ¦więtego Krzyża.

Masyw ¦nieżnika

82

Lelkowa Góra

738

Szczyt w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci pasma Gór Stołowych, na północny wschód od miejscowo¶ci Jakubowice, po południowej stronie od Błędnych Skał. Od wschodu wzniesienie wydzielone jest głębok± dolin± Kudowskiego Potoku, wzdłuż której prowadzi Szosa Stu Zakrętów z Radkowa do Kudowy-Zdrój.

83

Lesieniec

868

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Schneer-Berg, po 1945 r. również Lisieniec. Jest słabo zaznaczonym szczytem w rozłogu ¦nieżnika w kierunku Iglicznej. Wyrasta między tym szczytem a kot± 888 (w kartografii punkt na mapie), gdzie przechodzi Droga Albrechta. W większej czę¶ci porasta go ¶wierkowy las regla dolnego. Opada do¶ć stromymi zboczami w kierunku północnym do doliny rzeki Szklarzynki, a ku południowi do doliny Bogoryi w Miedzygórzu. Na południowym stoku znajduje się obszerna Polana ¦nieżna z resztkami przysiółka Czarna Góra.

Masyw ¦nieżnika

84

Lewińska Czuba

555

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Wzgórz Lewińskich na Pogórzu Orlickim, na północ od miejscowo¶ci Lewin Kłodzki, po zachodniej stronie od Przełęczy Lewińskiej. Północnym i zachodnim zboczem biegnie widokowy odcinek linii kolejowej Kłodzko - Kudowa Zdrój.

85

Młyńska Góra

362

Wzgórze w Górach Opawskich, położone na wschód od wsi Pokrzywna. Od północy opływa je Złoty Potok. Przez masyw przechodzi Główny Szlak Sudecki (czerwony).

Góry Opawskie

86

Łazek

557

Wzgórze w północno-zachodniej czę¶ci Masywu ¦nieżnika, położone między wsiami Nowy Waliszów i Kamienna

Masyw ¦nieżnika

87

Łomnicka Równia

898

Najwyższy szczyt w północnej czę¶ci Gór Bystrzyckich, dawniej niem. Grosse Kapuziner-Platte, Kapuziner-Platte. Jest kulminacj± długiego grzbietu, ci±gn±cego się na północno-wschodniej krawędzi wierzchowiny pasma. Opada stromym uskokiem tektonicznym do Rowu Górnej Nysy. Wschodnim podnóżem góry, tzw. Drog± Stanisława, przechodzi żółty szlak turystyczny.

Góry Bystrzyckie

88

Łopień

786

Góry Złote

Góry Złote

89

Łupkowa

946

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, na granicy polsko-czeskiej, czes. Břidličný vrch. Wznosi się między Po¶redni± po północno-zachodniej stronie i Kowadłem po południowej stronie, około 2,2 km na południowy wschód od południowo-wschodnich obrzeży miejscowo¶ci Nowy Gierałtów.

Góry Złote

90

Łysiec

964

Szczyt w Górach Bialskich, dawniej niem. Kahlerberg. Razem z Gołogór± i Gołogrzbietem stanowi wysunięty masyw Gór Bialskich w kierunku Obniżenia L±dka i Stronia oraz doliny rzeki Białej L±deckiej. Pokryty jest na wierzchołku charakterystyczn± niezarastaj±c± halizn± (niezalesionym obszarem), st±d jego nazwa.

Góry Bialskie

91

Mały ¦nieżnik

1326

Drugi co do wielko¶ci szczyt w polskiej czę¶ci Masywu ¦nieżnika w Sudetach Wschodnich, położony na granicy polsko-czeskiej, czes. Malý Sněľník, niem. Kleiner Schneeberg. BliĽniaczym wierzchołkiem Małego ¦nieżnika jest Goworek (1320 m).

Masyw ¦nieżnika

92

Janowa Góra

842

Szczyt w Masywie ¦nieżnika, położony ponad wsi± Sienna, na zachód od szczytu Rudka

Masyw ¦nieżnika

93

Maselnica

687

Góry Złote

Góry Złote

94

Ma¶lak

558

Góry Złote

Góry Złote

95

Medvedi vrch (CZ)

1216

Najwyższy szczyt Masywu Orlíka (czes. Medvědská hornatina), w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Medvědí vrch, dawniej niem. Bärenfangkuppe. Nazwa góry pochodzi od niedĽwiedzi, które do XVIII wieku występowały w borach na stokach góry Medvědí vrch.

Wysoki Jesionik

96

Polomy (CZ)

725

Góry Opawskie

Góry Opawskie

97

Mikowa

568

Góry Złote

Góry Złote

98

Młyńska

828

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, na granicy polsko-czeskiej. Wznosi się między wzniesieniem Borówkowa po północno-zachodniej stronie i Przełęcz± L±deck± po południowo-wschodniej stronie, około 5,1 km na północny wschód od miejscowo¶ci L±dek Zdrój. Grzbietowe zbocze południowo-wschodnie łagodnie opada wzdłuż granicy w kierunku niewielkiego siodła i przechodzi w zbocze niższego o 33 m wzniesienia Ostrý vrch.

Góry Złote

99

Młyńsko Płn.

991

Rozległy szczyt w północnym rozrogu Masywu ¦nieżnika (Sudety Wschodnie), wznosz±cy się ponad wsiami Kletno i Kamienica w gminie Stronie ¦l±skie, rozci±gaj±cy się pomiędzy dolin± potoku Kle¶nica na zachodzie a dolin± rzeki Kamienica na wschodzie. Inna nazwa to Młyńska Góra, niem. Mühl Berg, Mühlberg. Na północy grzbiet Młyńska opada do Kletna, a na południu oddzielony jest od Porębka płytk± przełęcz±. Posiada dwie kulminacje: północn± o wysoko¶ci 991 m i południow± o wysoko¶ci 984 m.

Masyw ¦nieżnika

100

Modrzewiowa

703

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Katzer-lehne. Modrzewiowa wznosi się w±skim grzbietem na zachodniej krawędzi Masywu ¦nieżnika. Oddziela Muszany Dół od Rowu Górnej Nysy, pomiędzy Międzygórzem a Jaworkiem. Opada bardzo stromym, urwistym zachodnim zboczem do Rowu górnej Nysy przez Kocurowe Zbocze, za¶ od wschodu do doliny bezimiennego potoku tworz±cego tzw. Muszany Dół.

Masyw ¦nieżnika

101

Modzel

694

Góry Złote

Góry Złote

102

Narożnik

849

Szczyt w Górach Stołowych, położony na południowy wschód od Lisiej Przełęczy, oddzielaj±cej go od masywu Skalniaka, inna nazwa to Narożniak, dawniej niem. Eckstein. Ku zachodowi i południu Narożnik opada pionowymi ¶cianami, dzięki czemu stanowi popularne miejsce do wspinaczki - znajduje się tu ponad 100 dróg. Wierzchołek stanowi punkt widokowy na Góry Stołowe, Obniżenie Dusznickie, Góry Bystrzyckie i Góry Orlickie. Przez szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny z Dusznik-Zdroju do Karłowa. 17 sierpnia 1997 na tej drodze zastrzelono dwoje turystów, studentów wrocławskiej Akademii Rolniczej: Annę Kembrowsk± i Roberta Odżgę. Sprawcy tej zbrodni dot±d nie zostali ujęci. O zdarzeniu przypomina wmurowana na szczycie tablica.

103

NiedĽwiedĽ

702

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Bärber. NiedĽwiedĽ stanowi rozległy, choć słabo zaznaczony i wyrównany grzbiet zbudowany z gnejsów ¶nieżnickich, należ±cych do metamorfiku L±dka i ¦nieżnika. Północne i północno-zachodnie zbocza opadaj± ku dolinie Goworówki, południowo-wschodnie ku dolinie Jodłówki, za¶ zachodnie urwistym uskokiem do Rowu Górnej Nysy.

Masyw ¦nieżnika

104

Nowak

700

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej Nowacka Kopa, niem. Neutzlerberg. Nowak wznosi się ponad wsi± Goworów, dolin± rzeki Goworówka i Rowem Górnej Nysy. Stanowi jeden ze szczytów w bocznym grzbiecie Masywu ¦nieżnika, odchodz±cym od Goworka przez Dłużkę ku P±tnikowi.

Masyw ¦nieżnika

105

Opacz

741

Graniczny szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Masywie ¦nieżnika, czes. Vyčnělek, dawniej niem. Appenberg, po 1945 r. również Huba. Opacz stanowi najwyższy szczyt wieńcz±cy grupę wzniesień złożon± z kilku słabo zaznaczonych kulminacji. Wznosi się na południowo-zachodnim rozrogu ¦nieżnika, na południowy zachód od wzniesienia Jasień, około 3 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Pisary. Posiada wyraĽnie zaznaczony kopulasty wierzchołek i stromo opadaj±ce zbocza na południe, zachód i wschód. Wznosi się z południowo-zachodniego zbocza Jasienia i stanowi zakończenie, odchodz±cego od ¦nieżnika, południowo-zachodniego grzbietu granicznego.

Masyw ¦nieżnika

106

Orlica

1084

Najwyższy szczyt polskiej czę¶ci Gór Orlickich (zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór oraz Korony Sudetów Polskich) i jednocze¶nie cały polskich Sudetów ¦rodkowych, niem. Hohe Menze lub Hohe Mense, czes. Vrchmezí. Najwyższym szczytem Gór Orlickich jest położona na terenie Czech Wielka Desztna (1115 m). Orlica leży na granicy polsko-czeskiej, na Europejskim Dziale Wodnym, pomiędzy zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. W 2012 roku na szczycie odsłonięto pomnik upamiętniaj±cy pobyt na wierzchołku Johna Quincy Adamsa - póĽniejszego prezydenta USA (w 1800 roku), cesarza Józefa II (w 1779 roku) oraz Fryderyka Chopina (w 1826 roku). Pod koniec 2020 roku około 50 m na północny wschód od szczytu Orlicy wybudowano drewnian± wieżę widokow± o wysoko¶ci 25,5 m (platforma na wysoko¶ci 17,7 m). Na wschodnich zboczach Orlicy zbudowano drogę 389, tzw. Autostradę Sudeck±, któr± prowadzi czerwony Główny Szlak Sudecki. Stamt±d można przej¶ć w kierunku Orlicy zielonym szlakiem, a potem dotrzeć na szczyt wydeptanymi ¶cieżkami. Ze strony czeskiej można dotrzeć na Orlicę czerwonym szlakiem, który przechodzi przez Ostruznik (982 m) na północnym zachodzie oraz Polomsky kopec (1051 m) na południowym zachodzie.

Góry Orlickie

107

Orlik

1068

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Bialskich, inne nazwy: Jawornik Wysoki, Jaworowa Kopa, dawniej niem. Hohe Urlich, Hoher Urlich. Według regionalizacji Kondrackiego leży w Górach Złotych. Masyw Orlika jest rozległ± wierzchowin±, przechodz±c± łagodnie w kierunku północno-zachodnim w Jawornick± Kopę (1052 m) i następnie w Przełęcz Such± (1002 m), a na południowym wschodzie kończ±c± się szczytem Rudych Krzyży (1053 m). W kierunku północno-wschodnim opada stromo przez Kłodniczy Parów i dolinę potoku płyn±cego wzdłuż Czarnego Duktu do doliny Bielawki. Na południowym zachodzie od masywu Orlika odchodzi ramię ¦redniaka (995 m). Na zboczach Orlika ma Ľródło Gołogórski Potok, będ±cy prawobrzeżnym dopływem Morawki, spływaj±cy w kierunku południowo-zachodnim.

Góry Bialskie

108

Orlik (CZ)

1204

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Orlík, niem. Urlichkuppe. Wznosi się na ¦l±sku, w obrębie gminy Zlaté Hory, około 11,5 km na północny wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

109

Orłówka

830

Góry Złote

Góry Złote

110

Goł±bki

485

Góry Opawskie

Góry Opawskie

111

Ostra Góra

752

Trzeci pod względem wysoko¶ci szczyt Gór Bardzkich, wznosz±cy się wyraĽnie zaznaczon± kulminacj± w grzbiecie głównym południowo-wschodniej czę¶ci ich łańcucha (Grzbiet Wschodni). Tuż po 1945 roku nosił nazwę Ostry Szczyt, wcze¶niej niem. Königshainer Spitzberg. Dawniej była uznawana za najwyższy szczyt Gór Bardzkich, stały tu schronisko i wieża widokowa, po których nie ma już ¶ladu. Przez szczyt Ostrej Góry przechodzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Bardzkie

112

Ostra Góra (Stołowe)

720

Szczyt na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci pasma Gór Stołowych, około 2,1 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Pasterka, po północno-wschodniej stronie od Błędnych Skał, dawniej niem. Scharfenberg

113

Ostróg (G. Bardzkie)

627

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, w Grzbiecie Zachodnim, w bocznym ramieniu, odchodz±cym od Łysej Góry ku wschodowi i północnemu wschodowi. Jest najdalej na północ wysuniętym szczytem Gór Bardzkich. Leży na południowy zachód od miejscowo¶ci Srebrna Góra. Ostróg znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Sowich.

Góry Bardzkie

114

Ostry vrch

795

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, na granicy polsko-czeskiej, czes. Ostrý vrch. Wznosi się między wzniesieniem Borówkowa po północno-zachodniej stronie i Przełęcz± L±deck± po południowo-wschodniej stronie, około 4,9 km na północny wschód od miejscowo¶ci L±dek Zdrój.

Góry Złote

115

Ovcin (CZ)

686

Góry Stołowe

116

Owcza Góra

760

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Schafberg. Szczyt wznosi się w odgałęzieniu Masywu ¦nieżnika odchodz±cym od Goworka w kierunku zachodu, stanowi±c niewielk± kulminację wydzielon± dolinami potoków Nowinka od północy i Cieszyca od południa i zachodu. Z dalsz± czę¶ci± masywu ł±czy się przez tzw. Owcze Ł±ki ku Gawlikowi.

Masyw ¦nieżnika

117

Pańska Góra

772

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Grzbietu Głównego Gór Orlickich, zwanego Czeskim Grzebieniem, rozdzielaj±cym doliny rzek Oleąenki i Bystrej. Przez szczyt przechodzi granica polsko-czeska, czes. Panský kopec. Wznosi się około 7,7 km na południowy zachód od centrum Dusznik-Zdroju.

Góry Orlickie

118

Pasieczna

928

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, w granicznym polsko-czeskim grzbiecie, na rozrogu odchodz±cym od Smreka (położonego po czeskiej stronie) w kierunku południowo-zachodnim. Wznosi się między Kowadłem po północno-wschodniej stronie i wzniesieniem Rudawiec po południowo-zachodniej stronie, około 2 km na południe od małej wioski Bielice.

Góry Złote

119

Pasiecznik

893

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w południowo-wschodniej czę¶ci Krowiarek, około 6 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Stronie ¦l±skie, po północno-wschodniej stronie Przełęczy Puchaczówka, między przełęcz± a szczytem Wilczyńca na północy. Jest to pierwsze wzniesienie w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym od Przełęczy Puchaczówka ku północnemu-wschodowi. Inna nazwa to Pasieka, dawniej niem. Brenberg, Biemberg, Böhmberg, Bienenberg. Jest to jedno z większych wzniesień Krowiarek, w kształcie rozległego kopca, o do¶ć stromych zboczach z charakterystyczn± niezalesion± czę¶ci± szczytow±. U południowo-wschodniego podnóża góry położona jest miejscowo¶ć Sienna.

Masyw ¦nieżnika

120

Pasieka

537

Góry Złote

Góry Złote

121

P±tnik

695

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Wendlerberg, Franzensberg i Franzenshöhe. P±tnik stanowi charakterystyczne, stożkowate wzniesienie ponad wsi± Goworów, będ±ce zakończeniem jednego z bocznych grzbietów Masywu ¦nieżnika odchodz±cego od Goworka. Zbocza opadaj± ku dolinie Goworówki i wypłaszczeniu Rowu Górnej Nysy.

Masyw ¦nieżnika

122

Petrovy kameny (CZ)

1446

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, dawniej niem. Peterstein. Wznosi się w obrębie gminy Malá Morávka, na historycznej granicy ¦l±ska i Moraw, około 1650 m na południe od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd), na jego głównym grzbiecie (grzebieniu), pomiędzy szczytami Pradziad i Vysoká hole. Na szczycie znajduje się widoczna z daleka grupa skalna.

Wysoki Jesionik

123

Płaczka

958

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Platzen Berg, po 1945 r. również Płaszczka. Szczyt wyrasta z północno-wschodniego grzbietu ¦nieżnika, wznosz±c się nad Lejem Małym na południu i Cisowym Rozdołem na północy oraz dolin± rzeki Kamienicy, do której opada stromymi zboczami porozcinanymi dolinkami potoków. Grzbiet ten prowadzi dalej ku kolejnemu wzniesieniu Stromej na zachodzie i Porębka na północy.

Masyw ¦nieżnika

124

Podbelka (CZ)

1308

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

125

Porębek

898

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Kohlhaue. Porębek jest słabo zaznaczon± kulminacj± w północno-wschodnim ramieniu ¦nieżnika, wyrastaj±c± z północno-wschodniego zbocza Stromej, a wznosz±c± się na południe od płytkiej przełęczy, oddzielaj±cej j± od Młyńska i na północ od Płaczki, w postaci w±skiego grzbietu podciętego dolinami potoków. Na wspomnianej przełęczy znajduje się spory węzeł dróg le¶nych: Duktu nad Cisowym Rozdołem i Drogi nad Lejami. Ze wschodniego stoku spływa Cisowy Rozdół, będ±cy lewym dopływem Kamienicy, za¶ z zachodniego - bezimienny prawy dopływ Kle¶nicy.

Masyw ¦nieżnika

126

Postawna

1117

Szczyt w Górach Bialskich, czasem zaliczany też do Gór Złotych (wg regionalizacji Kondrackiego). Jest wyższy od Rudawca, ale nie zalicza się go do Korony Gór Polski, ponieważ przez wierzchołek nie przechodzi żaden szlak turystyczny, należy natomiast do Diademu Polskich Gór oraz Korony Sudetów Polskich, jako najwyższy szczyt Gór Złotych.

Góry Bialskie

127

Pradziad (CZ)

1491

Pradziad (czes. Praděd, niem. Altvater) - najwyższy szczyt w pa¶mie Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník) oraz w całych Sudetach Wschodnich. Na górze znajduje się wieża retransmisyjna RTV o wysoko¶ci 146,5 m. Pocz±tkowo miała 162 m, ale po wymianie anteny nadajnika w 1993 roku jej wysoko¶ć jest niższa. Zbudowano w niej przeszklony taras widokowy, na który można wjechać szybkobieżn± wind±.

Wysoki Jesionik

128

Poprzeczna (Pricny, CZ)

975

Příčný vrch (pol. Góra Poprzeczna) - najwyższy szczyt w pa¶mie Gór Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), położony w Czechach, w Sudetach Wschodnich. Góra jest zaliczana do Korony Sudetów.

Góry Opawskie

129

Przednia

914

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Vorderber, po 1945 r. również Przedniak. Przednia stanowi rozległy szczyt na północno-zachodnim zakończeniu Masywu ¦nieżnika. Góra wznosi na zachód od szczytu Czarnej Góry, od której oddzielona jest płytkim obniżeniem, przez które przechodzi Droga Albrechta. Górę wydzielaj± doliny potoków Biała Woda i Szklarzynka. Zbudowana jest z gnejsów ¶nieżnickich, należ±cych do metamorfiku L±dka i ¦nieżnika. Północne zbocze ku dolinie Białej Wody tworzy miejscami niewielkie, skalne urwiska. Północno-zachodni kraniec przechodzi w Trzy Kopki.

Masyw ¦nieżnika

130

Ptak

841

Szczyt w Górach Stołowych, około 1,2 km na południowy wschód od Karłowa, na wschodnim fragmencie stoliwa Skalniak, na północ od Lisiej Przełęczy. Przez szczyt prowadzi żółty szlak turystyczny z Dusznik-Zdroju do Karłowa.

131

Ptasia Góra

851

Szczyt w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci Gór Stołowych, na wierzchowinie stoliwa Skalniak, około 3 km na południowy zachód od Karłowa. Południowe zbocze góry stanowi ¶cianę stoliwa Skalniak i stromo opada w kierunku południowym. Na północ od szczytu położone s± Ľródliska potoków Czermnica i czes. ®idovka oraz znikome pozostało¶ci resztek dawnych torfowisk: Długie Mokradło i Kr±głe Mokradło. Około 900 m na północny zachód od szczytu Ptasiej Góry położone s± Błędne Skały z zespołem formacji skalnych, tworz±cych malowniczy labirynt skalnego miasta.

132

Ptasznik

719

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, dawniej niem. Vogelberg. Wznosi się pomiędzy Przełęcz± Chwalisławsk± a Przełęcz± Leszczynow± i stanowi najwyższy szczyt tej czę¶ci Gór Złotych.

Góry Złote

133

Puchacz

1190

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Masywu ¦nieżnika, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, na południowo-zachodnim rozrogu ¦nieżnika, na północ od wzniesienia Trójmorski Wierch i na południowy zachód od wzniesienia Goworek, około 3,8 km na północny wschód od Jodłowa. Przez szczyt przechodzi granica polsko-czeska, czes. Hleďsebe. Wzniesienie o wyraĽnie kopulastym szczycie i zboczach stromo opadaj±cych na zachód i wschód, zbocze północne łagodnie opada w kierunku przełęczy a południowe w stron± Trójmorskiego Wierchu. Wznosi się w południowo-zachodnim, granicznym grzbiecie odchodz±cym od ¦nieżnika. Przez wierzchołek przechodzi dział wodny oddzielaj±cy zlewisko morza Bałtyckiego od Morza Czarnego.

Masyw ¦nieżnika

134

Pustelnia

395

Góry Złote

Góry Złote

135

Pustelnik

485

Góry Złote

Góry Złote

136

Radoszka

565

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, około 2 km na północny zachód od miasteczka L±dek-Zdrój, dawniej niem. Hutberg. Jest to do¶ć wybitny, choć niezbyt rozległy masyw, będ±cy najdalej na północny wschód wysuniętym szczytem Krowiarek i całego Masywu ¦nieżnika. Obok Radoszki w skład masywu wchodzi niższa Kopka i bezimienne wzniesienie o kocie 546 m. Od północnego wschodu, północy i północnego zachodu opływa je Biała L±decka, oddzielaj±c je od Gór Złotych Na południu, niewyraĽny grzbiet ł±czy je poprzez Kierzn± z Siniakiem i pozostał± czę¶ci± Krowiarek.

Masyw ¦nieżnika

137

Moravsky kopec (CZ)

782

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Opawskich, położony pomiędzy Holcovicami, Karlovicami, a Vrbnem pod Pradadem. Na południowych zboczach znajduje się drewniana wieża widokowa. U podnóża w Holcovicach znajduje się Muzeum Safari oraz Ekofarma Bellama z wieloma ciekawymi zwierzętami.

Góry Opawskie

138

Różane Górki

651

Rozległe, kopulaste wzniesienie, położone w Masywie ¦nieżnika, w północnej czę¶ci Krowiarek, około 2 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Trzebieszowice, inna nazwa Różane Górki, dawniej niem. Rosen Berge. Położone jest w głównym grzbiecie Krowiarek pomiędzy Grodnikiem na południowym wschodzie a Skałeczn± na północnym zachodzie, od której oddzielona jest niewielkim siodłem. Wzniesienie od południowej strony góruje nad Dolin± Białej L±deckiej . Odchodz± od niego liczne odgałęzienia ku północy i północnemu wschodowi, w stronę Trzebieszowic. Najwyższe wzniesienia w tej czę¶ci Krowiarek to Koleba i Prosta. Od południowego zachodu ogranicza j± dolina Piotrówki, od północy w masyw Różanki wcinaj± się doliny bezimiennych potoków, dopływów Białej L±deckiej.

Masyw ¦nieżnika

139

Rudawiec

1112

Zaliczany do Korony Gór Polski, trzeci co do wysoko¶ci szczyt Gór Bialskich, czes. Polská hora lub Červené Bahno, niem. Rote Sümpfe. Inne nazwy: Bieleń, Ruda Paprotnia, Rude Bagna. W Górach Bialskich wyższa od niego jest Travna hora (1121 m), a po polskiej stronie granicy jej drugorzędny wierzchołek - Postawna (1117 m) oraz Brusek (czes. Brousek, 1116 m), jednak to Rudawiec zalicza się do Korony Gór Polski, ponieważ przechodzi przez niego szlak turystyczny. Według regionalizacji Kondrackiego, Rudawiec znajduje się w Górach Złotych. Niektóre Ľródła (np. Wikipedia) podaj± wysoko¶ć 1106 m. Rudawiec jest kulminacj± rozległego masywu i stanowi zwornik trzech grzbietów: pasma Rudych Krzyży (1053 m) od południowego zachodu, grzbietu Iwinki (1070 m) od południowego wschodu oraz krótkiego grzbietu Białej Kopy (1033 m) od północy. Przez szczyt przechodzi zielony szlak turystyczny, na tym odcinku prowadz±cy granic± polsko-czesk±. Tury¶ci zdobywaj±cy Koronę Gór Polski często zaczynaj± wycieczkę na Rudawiec zielonym szlakiem z północy ze wsi Bielice, a po powrocie na dół tego samego dnia można również zaliczyć położone na wschód od Bielic Kowadło (989 m) - najwyższy szczyt Gór Złotych. Od strony zachodniej na Rudawiec można doj¶ć zielonym szlakiem z Przełęczy Płoszczyna (817 m).

Góry Bialskie

140

Rudka

956

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu wsi Sienna, Janowa Góra i Kletno, dawniej niem. Zechenberg, po 1945 r. również Mokrzyca. Góra wznosi się w północnym, bocznym grzbiecie ¦nieżnika odchodz±cym od Żmijowca, pomiędzy dolinami dwóch rzek: Siennej Wody i Kle¶nicy.

Masyw ¦nieżnika

141

Rykowisko

948

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Latzelberg, po 1945 r. również Krańcowy Dział, Dzialcowa. Rykowisko stanowi rozległy szczyt we wschodnim grzbiecie ¦nieżnika, biegn±cym wzdłuż granicy polsko-czeskiej, na europejskim dziale wodnym zlewisk Bałtyku i Morza Czarnego. Ku zachodowi przechodzi w Dziczy Grzbiet, na wschód opada przez Danielow± Polanę na Przełęcz Płoszczynę, stanowi±c± granicę oddzielaj±c± Masyw ¦nieżnika od Gór Bialskich. Ku północy od Rykowiska odchodzi grzbiet prowadz±cy przez Przełęcz Staromorawsk± do Zawady, która wciska się między doliny dwóch rzek: Kamienicy i Morawki.

Masyw ¦nieżnika

142

Sadzonki

1230

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Seefeld. Sadzonki s± do¶ć słabo zaznaczonym wzniesieniem wschodniego grzbietu ¦nieżnika, na granicy polsko-czeskiej, na europejskim dziale wodnym zlewisk Bałtyku i Morza Czarnego. Wznosi się powyżej Piernikarskiej Grzędy, rozdzielaj±cej Głębok± Jamę i Lej ¦redni i przechodzi dalej w łukowato wygięty Dziczy Grzbiet.

Masyw ¦nieżnika

143

Sarnica

551

Wzgórze w Kotlinie Kłodzkiej, zaliczane do Wzgórz Rogówki

Kotlina Kłodzka

144

Sasanka (Sasin)

886

Szczyt w Górach Bystrzyckich, położony w masywie Jagodnej, między jej szczytem a Przełęcz± Spalon±, niem. Stephansberg. Na różnych mapach tego obszaru panuje chaos i często spotyka się również nazwę Sasin (niem. Kohlberg), a czasem tymi nazwami oznaczane s± zamiennie dwa wierzchołki - niższy (881 m) znajduje się około pół kilometra na wschód od wyższego. Na południe od tych dwóch wierzchołków przechodzi niebieski szlak z Przełęczy Spalonej na Jagodn± i do Przełęczy nad Poręb±.

Góry Bystrzyckie

145

Serak (CZ)

1351

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. ©erák, dawniej niem. Hochschar. Wznosi się na historycznej granicy Moraw i ¦l±ska, w obrębie gminy Ostruľná,około 1,2 km na północny zachód od szczytu góry Keprník. Na stoku góry znajduje się schronisko Chata Jiřího.

Wysoki Jesionik

146

Szerlich

1025

Graniczny szczyt na głównym grzbiecie Gór Orlickich, czes. ©erlich, dawniej niem. Scherlich. Leży na Europejskim Dziale Wodnym, pomiędzy zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Polskie (wschodnie) zbocza schodz± do wsi Zieleniec i zbudowano na nich wyci±gi narciarskie. 600 m na południe od szczytu znajduje się czeskie schronisko turystyczne Masarykova chata. Planowane jest wybudowanie efektownej 30-metrowej platformy widokowej na szczycie.

Góry Orlickie

147

Skalniak

915

Drugi co do wysoko¶ci szczyt Gór Stołowych, położony na rozległej wierzchowinie stoliwa o tej samej nazwie. Przy krawędziach na Błędnych Skałach (852 m) i na Ptaku (841 m) znajduj± się punkty widokowe na Szczeliniec Wielki i Mały, Góry Sowie, Góry Kamienne, Góry Bardzkie.

148

Siniak (G. Opawskie)

395

Góry Opawskie

Góry Opawskie

149

Skały Puchacza

711

Góry Stołowe

150

Slamnik (CZ)

1232

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

151

Slidovy vrch (CZ)

1058

Szczyt położony w czeskim pa¶mie Wysokiego Jesionika

Wysoki Jesionik

152

Słup

667

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, w Grzbiecie Zachodnim, dawniej niem. Hupprichtberg, Hupprich. Wznosi się około 3,6 km na południe od centrum miejscowo¶ci Srebrna Góra, na północ od Wojborza.

Góry Bardzkie

153

Smolna

870

Szczyt w północnej czę¶ci wierzchowiny Gór Bystrzyckich. Do 1945 roku nosił niemieck± nazwę Vogelberg (Ptasia Góra). Ciekawym przejawem kultury ludowej s± legendy o złym duchu, Ja¶ku-Pta¶ku (niem. Hannesvogel), który zawsze był gotów do psot i mylenia drogi zabł±kanym wędrowcom. Południowym podnóżem Smolnej przechodzi zielony szlak turystyczny.

Góry Bystrzyckie

154

Smrek (CZ)

1125

Szczyt na granicy Gór Złotych i Bialskich (czes. Rychlebské hory), na terytorium Czech, w odległo¶ci kilkuset metrów od granicy z Polsk±, czes. Smrk, niem. Fichtlich. Jest zaliczany do Korony Sudetów, jako najwyższy szczyt Gór Złotych i Bialskich (w Czechach jest to jedno pasmo - Rychlebské hory).

Góry Złote

155

Smrek Trójkr. (CZ)

1117

Smrek Trójkrajny - szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Złotych (czasem zaliczany do Gór Bialskich), na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, leż±cy na granicznym grzbiecie, oddzielaj±cym Polskę od Czech. Wznosi się między Przełęcz± u Trzech Granic po południowo-wschodniej stronie i wzniesieniem Postawna po południowo-zachodniej stronie.

Góry Złote

156

Smrekowiec

1123

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Heuboden, Heu Berg lub Heuberg. Smrekowiec wznosi się w widłach dolin rzek Wilczka i Bogoryja, wyrastaj±c jako kulminacja na zachód od Żmijowca, od którego oddziela go w±ski, kamienisty w±wóz.

Masyw ¦nieżnika

157

Sokolec

559

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, na obszarze ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, położony na wschód od Przełęczy Kłodzkiej. Sokolec i o 1 metr wyższy Mały Sokolec (położony od niego 500 m na południowy wschód) oddzielone s± niewielkim obniżeniem.

Góry Złote

158

Sołtysia Kopa

896

Szczyt w polskiej czę¶ci Gór Orlickich w Sudetach ¦rodkowych, wznosz±cy się ponad wsi± Graniczna. Niedaleko szczytu przechodzi Droga Orlicka (czę¶ć Autostrady Sudeckiej), a zalesione zbocza trawersuje Droga ku Szczę¶ciu. Sam wierzchołek szczytu jest niezalesiony, zbocza porastaj± głównie naturalne lasy li¶ciaste regla dolnego. Na wschodnich zboczach znajduje się kilka wychodni skalnych.

Góry Orlickie

159

So¶nik

690

Niewielkie wzniesienie w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, którego granica biegnie u jego podnóża, dawniej niem. Kieferbusch. So¶nik stanowi fragment jednego z bocznych ramion Masywu ¦nieżnika, które opada stromo do Rowu Górnej Nysy, pomiędzy dolinami Ľródliskowymi potokami Cieszycy, poniżej Gawlika. W pobliżu znajduje się Przełęcz Koło Pompli.

Masyw ¦nieżnika

160

So¶nina

459

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

161

Sous (CZ)

1224

Souą (niem. Steinberg) - szczyt we wschodniej czę¶ci Masywu ¦nieżnika, na terenie Czech. Leży on w grzbiecie rozpoczynaj±cym się na południowy zachód od Podbělki, od której oddzielaj± szczyt Souą dwie przełęcze. Pomiędzy nimi znajduje się szczyt zwany niekiedy Babuąe, od nazwy pobliskiego schroniska. Na południe grzbiet opada w kierunku góry Srázná, zachodnie i wschodnie stoki s± strome. Góra Souą jest poro¶nięta lasem.

Masyw ¦nieżnika

162

Sowia Kopa

672

Szczyt w Górach Złotych, najbardziej wysunięty na południowy zachód w jednym z pasm wcinaj±cych się w dolinę w pobliżu Stronia ¦l±skiego. U jego stóp leż±: Stronie ¦l±skie, Strachocin, Goszów i Stary Gierałtów. Na jego północno-zachodnim stoku znajduj± się ogrody działkowe Pod ¦wierkiem. Południowe i wschodnie zbocza to teren spacerowy z trzema grupami wychodni skał (m.in. Sowie Stopnie) i punktem widokowym. W pobliżu przechodzi żółty szlak turystyczny. Bezpo¶rednio pod Sowi± Kop± ulokowana jest Huta Szkła Kryształowego Violetta. W Sowi± Kopę wcinaj± się dwa niewielkie, obecnie nieeksploatowane wyrobiska zlokalizowane u jej podnóża: od strony Starchocina i od Goszowa.

Góry Złote

163

Srebrna Kopa

785

Graniczny szczyt w Górach Opawskich, czes. Velká Stříbrná. Jest drug± co do wysoko¶ci gór± polskiej czę¶ci Gór Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina). Nazwa zwi±zana jest z poszukiwaniami srebra na stokach góry.

Góry Opawskie

164

Masłowiec

462

Góry Opawskie

Góry Opawskie

165

Stołek (Kazalnica)

761

Spłaszczony szczyt w polskiej czę¶ci Gór Orlickich w Sudetach ¦rodkowych, w bocznym grzbiecie, na wschód od miejscowo¶ci Podgórze. Zboczem biegnie Droga ku Szczę¶ciu, ł±cz±ca Duszniki-Zdrój z Drog± Orlick±.

Góry Orlickie

166

Jodłowe Wzgórze

426

Góry Opawskie

Góry Opawskie

167

Widnogóra

433

Góry Opawskie

Góry Opawskie

168

Stribrnicka (CZ)

1250

Wszczyt we wschodniej czę¶ci masywu ¦nieżnika, położony w Czechach, czes. Stříbrnická. Nazwa pochodzi od najbliższej miejscowo¶ci Stříbrnice. Przez szczyt przechodzi granica czeskich obszarów administracyjnych: kraju pardubickiego i kraju ołomunieckiego. Północne zbocza góry leż± już na terenie Polski.

Masyw ¦nieżnika

169

Stroma

1167

Szczyt w północnym ramieniu Masywu ¦nieżnika w Sudetach, w pobliżu Kletna, dawniej niem. Riemer Koppe, inna nazwa: Lesień. Opada stromo w kierunku zachodnim i północnym do doliny Kle¶nicy.

Masyw ¦nieżnika

170

Stróża (G. Złote)

507

Góry Złote

Góry Złote

171

Sucha Kopa

1055

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Bialskich, dawniej również Dzialec. Jest kulminacj± rozległej wierzchowiny, wznosz±cej się stromo nad Drog± Marianny, przebiegaj±cej po południowo-wschodnim zboczu góry, która oddziela od wschodu masyw Suchej Kopy od Jawornickiej Kopy (1052 m) i ¦redniaka (995 m). Północno-zachodnie ramię Suchej Kopy zakończone jest Suszyc± (1047 m). Na południowym zachodzie Sucha Kopa przechodzi w Pustosza (941 m) i następnie Piekielnicę (787 m), która wznosi się nad Drog± Morawsk±. Północnym zboczem Suchej Kopy przebiega Sucha Droga. Na zachodzie Sucha Kopa opada stromo do położonego w dolinie Morawki Bolesławowa, a na wschodzie poprzez Polanę Owczarsk± obniża się w kierunku południowo-wschodnim do Przełęczy Suchej (1002 m), a w kierunku północno-wschodnim do przełęczy Wielkie Rozdroże (964 m), przez które to przełęcze przechodzi niebieski szlak z Kamienicy do Starego Gierałtowa.

Góry Bialskie

172

Suchoń

965

Najwyższy szczyt Krowiarek, należ±cych do Masywu ¦nieżnika. Zalicza się go do Diademu Polskich Gór. Wznosi się w bocznym grzbiecie, odchodz±cym w kierunku zachodnim od głównego grzbietu Krowiarek. Wschodnie stoki s± łagodne, natomiast północne, zachodnie i południowe, opadaj±ce do Rowu Górnej Nysy oraz dolin Marcinkówki i Białej Wody, s± bardzo strome. U północno-zachodnich podnóży leży wie¶ Kamienna, u południowo-zachodnich - Idzików, natomiast na północnym wschodzie znajduj± się pozostało¶ci zanikaj±cej wsi Marcinków. Na wschód od Suchonia, w dolinie Białej Wody istniała kiedy¶ wie¶ Biała Woda. Na szczycie wzniesienia stała wieża widokowa, obecnie pozostały z niej tylko ruiny, a wierzchołek porasta gęsty las.

Masyw ¦nieżnika

173

Supi hnizdo (CZ)

702

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Stołowych, po polsku Sępie Gniazdo

174

Susina (CZ)

1321

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

175

Suszyca

1047

Szczyt się w Górach Bialskich, położony na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Dürrerberg, Dürren Berg. Suszyca jest szczytem wznosz±cym się w północno-zachodniej czę¶ci Suchej Kopy i wyrasta z rozległej wierzchowiny, któr± wydzielaj± doliny potoków Młynówka od północy i Łacin od południa.

Góry Bialskie

176

Svini hora (CZ)

1074

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

177

Szczeliniec Mały

895

Szczyt w Górach Stołowych, tworz±cy wraz z przylegaj±cym do niego od wschodu Szczelińcem Wielkim jednolity masyw, niem. Kleiner Heuscheuer, czes. Mala Hejąovina

178

Szczeliniec Wielki

922

Najwyższy szczyt Gór Stołowych, zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich i Korony Sudetów. Dawne nazwy to: Siennica, Strzaskany, Spękany, Stołowiec, niem. Grosse Heuscheuer, czes. Velká Hejąovina. Na szczyt prowadzi kręty szlak składaj±cy się z 665 schodów, ułożonych w 1814 przez Franza Pabla, sołtysa pobliskiego Karłowa. Na jednokierunkowej trasie o długo¶ci około 5 km, biegn±cej wierzchowin± Szczelińca, znajduje się również schronisko turystyczne PTTK Na Szczelińcu, wybudowane w 1846 roku w stylu tyrolskim. Najwyższym punktem góry jest Fotel Pradziada - 12-metrowej wysoko¶ci skała piaskowcowa. Do skały można doj¶ć tras± zwiedzania Szczelińca Wielkiego, znajduje się tam punkt widokowy, na który prowadz± metalowe schody. Na południe od masywu Szczelińca Wielkiego przechodzi czerwony Główny Szlak Sudecki, który schodzi potem w dół do Karłowa. Ta wie¶ jest poł±czona żółtym szlakiem turystycznym z położon± na północy Pasterk±. Żółty szlak oddziela Szczeliniec Wielki od położonego na zachód Szczelińca Małego (895 m). Ten z kolei od zachodu obiega niebieski szlak, który w dwóch miejscach ł±czy się z żółtym.

179

Szczytnik (Złotno)

603

Pogórze Orlickie

180

Szeroka Góra

766

Przez aktualne Ľródła jest uznawana za najwyższy szczyt Gór Bardzkich, ponieważ dokładniejsze pomiary wykazały, że jest wyższa od Kłodzkiej Góry. Szeroka jest zaliczana do Diademu Polskich Gór. Na szczyt prowadzi z Kłodzka żółty szlak przechodz±cy przez Kłodzk± Górę i przełęcz pod Kłodzk± Gór±.

Góry Bardzkie

181

Szeroka Kopa

871

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Sonnerköppel, po 1945 r. również Jawornicka Kopa lub Szeroka. Szeroka Kopa stanowi rozległy szczyt w bocznym, zachodnim ramieniu ¦nieżnika, odchodz±cym na północ od Goworka. Wznosi się pomiędzy dolinami dwóch rzek: na północ od Domaszkowskiego Potoku i na południe od Wilczki.

Masyw ¦nieżnika

182

Szerzawa

498

Góry Złote

Góry Złote

183

Szwedzkie Szańce

697

Góry Złote

Góry Złote

184

Szymonowa

728

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Simon-Koppel. Wznosi się na południowo-zachodnim rozrogu ¦nieżnika, między wsiami Szklarnia po południowo-zachodniej stronie, a Jodłów po północno-wschodniej stronie, około 4,1 km na wschód od centrum miejscowo¶ci Międzylesie.

Masyw ¦nieżnika

185

¦lęża

718

Najwyższy szczyt Masywu ¦lęży (zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich oraz Korony Sudetów) i całego Przedgórza Sudeckiego, imponuj±cy znaczn± wysoko¶ci± względn± (ponad 500 m). Góra stanowiła o¶rodek pogańskiego kultu solarnego i z języka łacińskiego zwana była wtedy Silensi. Niemcy nazywali j± Zobtenberg (Góra Sobótka). Na szczycie tej wyróżniaj±cej się góry stoi wieża RTV o wysoko¶ci 136 metrów, a także kilka zabytków: ko¶ciół Nawiedzenia Naj¶więtszej Maryi Panny odbudowany po pożarze w latach 1851-1852, razem z wież± widokow± z XX wieku, ruiny zamku ¶redniowiecznego, ogrodzenie z murem oporowym oraz Dom Turysty PTTK im. Romana Zmorskiego, wybudowany w 1908 roku. Kawałek na południe od wierzchołka ¦lęży stoi wysoka na 12 metrów wieża widokowa, wybudowana na pocz±tku XX wieku. Ze względu na zły stan techniczny wieża została wył±czona z ruchu turystycznego w 2014 roku i oddana po remoncie 2 lata póĽniej. Nie zmienił się jednak charakter wieży, która nie jest zbyt wygodna dla turystów. Trzeba być ostrożnym przy podej¶ciu i zej¶ciu po stromej drabinie i uważać na głowę. ¦lęża jest bardzo popularna turystycznie i prowadzi na ni± wiele szlaków, a najczęstszym miejscem startu jest miasto Sobótka w północnej czę¶ci masywu. Po prawej stronie szlaku z Sobótki na ¦lężę można obejrzeć pogańsk± rzeĽbę Panna z ryb± - celtycki pos±g kultowy powstały w okresie lateńskim (około 400-200 roku p.n.e.) oraz pos±g NiedĽwiedzia z tego samego okresu.

186

¦nieżka (Karkonosze)

1603

Najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów, jak również Czech (należ±cy do Korony Europy), czes. Sněľka, niem. Schneekoppe. Zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich, Korony Sudetów oraz Korony Polski (jako najwyższy w województwie dolno¶l±skim). Jest to najwybitniejszy szczyt Polski i Czech (wybitno¶ć 1203 m). Na górze znajduje się obserwatorium o charakterystycznym kształcie, kaplica ¶w. Wawrzyńca oraz nowy budynek czeskiej poczty. Z polskiej strony ¦nieżkę można zdobyć na wiele sposobów. Od strony zachodniej można doj¶ć kilkoma szlakami do schroniska ¦l±ski Dom (1400 m). Obok schroniska przechodzi między innymi czerwony Główny Szlak Sudecki, który omija szczyt ¦nieżki. Drogę czarnym szlakiem z Białego Jaru w Karpaczu można sobie skrócić kolejk±, która wjeżdża na Kopę (1377 m). Spod ¦l±skiego Domu na szczyt ¦nieżki prowadzi do¶ć stromy czerwony szlak. Przechodzi on przez szczyt na stronę czesk±, gdzie ł±czy się z niebieskim szlakiem, tzw. Drog± Jubileuszow±, któr± można doj¶ć do ¦l±skiego Domu. Od strony wschodniej na ¦nieżkę prowadzi niebieski szlak graniczny z Przełęczy Okraj (1046 m) przez Przełęcz Sowi± (1164 m). Od strony czeskiej można wjechać pod sam szczyt ¦nieżki kolejk± z kurortu Pec pod Sněľkou. Czerwony Główny Szlak Sudecki został poprowadzony obok ¦l±skiego Domu, ale nie przechodzi przez szczyt ¦nieżki.

187

¦nieżnik

1425

Najwyższy szczyt Masywu ¦nieżnika, zwany też ¦nieżnikiem Kłodzkim, dawniej Kładsk± ¦nieżk±, czes. Králický Sněľník, niem. Glatzer Schneeberg, Spieglitzer Schneeberg, Grulicher Schneeberg. Zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich oraz Korony Sudetów. Na zachodnim zboczu znajduje się schronisko PTTK na ¦nieżniku. Na szczycie w 2021 roku zbudowano wieżę widokow±, w miejscu starej, kamiennej wieży, która stała tam w latach 1899-1973. Ze szczytu ¦nieżnika dokonano najdalszych obserwacji gór z terytorium Polski. Przy dobrych warunkach widać st±d oddalony o przeszło 281 km Schneeberg (2076 m) w Alpach Styryjsko-Dolnoaustriackich. Od strony polskiej na szczyt ¦nieżnika najlepiej dostać się zielonym szlakiem, prowadz±cym od schroniska. Ł±czy się on na grani z czerwonym szlakiem granicznym. Od strony czeskiej na szczyt dochodz± żółty i czerwony szlak, przy których stoi kamienna figurka słonia. Od szczytu na północ odchodzi w±ska ¶cieżka, która niżej przecina drogę z niebieskim szlakiem, po czym dociera do skalistego szczytu Stroma (1167 m). Czerwony Główny Szlak Sudecki został poprowadzony obok schroniska, ale nie przechodzi przez szczyt ¦nieżnika.

Masyw ¦nieżnika

188

¦redniak

1210

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Mittelberg. ¦redniak jest okazał± kulminacj± grzbietu odchodz±cego od ¦nieżnika na zachód, a za Hal± pod ¦nieżnikiem na północny zachód. Od głównego masywu oddziela go Przełęcz ¦nieżnicka.

Masyw ¦nieżnika

189

¦wini Grzbiet

528

Szczyt w ¶rodkowo-zachodniej czę¶ci pasma Gór Stołowych, około 1,8 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Kudowa-Zdrój, po południowo-zachodniej stronie od Błędnych Skał. Jest to rozci±gnięte wzniesienie w kształcie małego grzbietu górskiego, o stromych zboczach, z płaskim, mało wyrazistym wierzchołkiem, góruj±ce od północnego wschodu nad Czermn±. U północno-wschodniego podnóża wzniesienia położony jest o¶rodek sportów zimowych Dolina Sportów Zimowych.

190

Toczek

713

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu Miedzygórza, dawniej niem. Rollenberg, po 1945 r. również Rolnogóra. Toczek wyrasta z południowo-zachodniego stoku Lesieńca ponad dolin± rzeki Wilczka, w pobliżu wodospadu oraz jej prawego dopływu.

Masyw ¦nieżnika

191

Travna hora (CZ)

1120

Szczyt w Górach Bialskich, niedaleko granicy, jednak już po stronie czeskiej, dawniej niem. Wiesen Berg. Różne Ľródła podaj± wysoko¶ć od 1120 do 1125 m. Wznosi się około 5,7 km, na południowy wschód od małej wioski Bielice, w grzbiecie odchodz±cym na południowy zachód od Smreka, położonego po czeskiej stronie.

Góry Bialskie

192

Trawieńska Góra

746

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, na granicy polsko-czeskiej, czes. Čedičový vrch. Wznosi się między wzniesieniami: Zielnik (czes. Travná) po północno-zachodniej stronie i Kobyla Kopa (czes. Koníček) po południowo-wschodniej stronie, około 3,7 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci L±dek-Zdrój.

Góry Złote

193

Trojak

766

Rozległy szczyt w Górach Złotych, wznosz±cy się nad L±dkiem-Zdrojem, dawniej niem. Dreiecker. Na szczycie atrakcyjny punkt widokowy, z którego rozci±ga się widok na niemal cał± Kotlinę Kłodzk±. Trojak wznosi się nad uzdrowiskow± czę¶ci± L±dka-Zdroju i czę¶ć zabudowań miasta wspina się na jego zachodnie zbocze. Dla kuracjuszy stanowi on częsty cel spacerów i wycieczek. Opasany jest dwiema pętlami dróg nazywanymi Wielk± Okóln± i Mał± Okóln±, między którymi prowadzi kilka krótszych, które trawersuj± zbocze. Ku Przełęczy Karpowskiej wiodła dawniej odnoga solnego traktu z Kłodzka na Morawy.

Góry Złote

194

Trójmorski Wierch

1145

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach Wschodnich, pol. do 1946 roku Klepacz, czes. Klepáč, niem. Klappersteine. Wznosi się między Puchaczem a Jasieniem, w granicznym grzbiecie, oddzielaj±cym Polskę od Czech. Trójmorski Wierch jest jedynym w Polsce miejscem, gdzie zbiegaj± się zlewiska trzech mórz: na zachodnich zboczach maj± swoje Ľródła dopływy Nysy Kłodzkiej w zlewisku Morza Bałtyckiego, z południowo-wschodniego zbocza spływa Lipkovský potok, dopływ Cichej Orlicy (czes. Tichá Orlice) w zlewisku Morza Północnego, a u stóp wschodniego zbocza znajduje się dolina Morawy w zlewisku Morza Czarnego. Na szczycie stoi 25-metrowa drewniana wieża widokowa, oddana do użytku w 2010 roku.

Masyw ¦nieżnika

195

Trzeboń

712

Góry Złote

Góry Złote

196

Trzy Kopki

749

Grupa trzech wzniesień ze szczytami na wysoko¶ci 749, 715 i 646 m, znajduj±ca się w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu przysiółka Szklary. Dawna niemiecka nazwa to Jünger Berge. Trzy Kopki wyrastaj± z północno-zachodniego zbocza Przedniej, stanowi±c zakończenie północno-zachodniego rozłogu ¦nieżnika.

Masyw ¦nieżnika

197

Ubocze

812

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Bystrzyckich, położony między Przełęcz± Spalon± i Przełęcz± pod Uboczem. Leży na dziale wodnym na granicy zlewisk Morza Północnego i Bałtyckiego. Południowo-zachodnim podnóżem Ubocza przechodz± dwa szlaki turystyczne: czerwony i niebieski.

Góry Bystrzyckie

198

Uhlisko (CZ)

1240

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

199

Urwista

795

Szczyt w masywie ¦nieżnika w Sudetach Wschodnich, dawniej niem. Gläseberg, po 1945 r. również Szklisko. Wznosi się na południowo-zachodnim rozrogu ¦nieżnika, między wsi± Szklarnia po północno-zachodniej stronie, a wzniesieniem Opacz po południowo-wschodniej stronie, około 4,4 km na wschód od centrum miejscowo¶ci Międzylesie.

Masyw ¦nieżnika

200

Kralowecki (GK, CZ)

881

Szczyt położony na obszarze Czech, w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Kruczych (czes. Vraní hory), zaliczanych do Gór Kamiennych, czes. Královecký ©pičák, dawniej niem. Königshaner Spitzberg. Wznosi się na południowy wschód od Przełęczy Lubawskiej. Na szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny.

201

Velka kupa (CZ)

708

Góry Stołowe

202

Velky Ded (CZ)

1408

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Velký Děd, pol. Wielki Dziad, dawniej niem. Grosser Vaterberg. Wznosi się w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 1 km na zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

203

Vysoka hole (CZ)

1465

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Vysoká hole, dawniej niem. Hohe Heide. Wznosi się w obrębie gminy Malá Morávka, na historycznej granicy ¦l±ska i Moraw, wyznaczonej przez stoj±cy na górze w odległo¶ci około 160 m na północny wschód od szczytu kamień graniczny z piaskowca, który został tu ustawiony w 1681 roku. Kamień ten jednocze¶nie wyznaczał granice trzech państw feudalnych, które tu się zbiegały: Zakonu krzyżackiego z Bruntálu, Państwa velkolosińskiego i Państwa janovickiego.

Wysoki Jesionik

204

Vysoky kamen (GO, CZ)

843

Szczyt w południowo-wschodnim narożniku Gór Orlickich, na Pogórzu Bukovskim Gór Orlickich (czes. Bukovohorská hornatina), czes. Vysoký kámen, pol. Wysoki Kamień, dawniej niem. Hohestein lub Hoherstein. Wznosi się na obszarze parku przyrody (czes. Přírodní park Suchý vrch - Buková hora), około 7,4 km na zachód od centrum Králík i około 3,0 km na południe od granicy polsko-czeskiej. Położenie na południowo-wschodnim skraju Gór Orlickich oraz kopulasty kształt, czyni± tę górę rozpoznawaln± w terenie.

Góry Orlickie

205

Wapniarka (Bielica)

518

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, na północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego szczytu, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, około 1,8 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Żelazno. Inna nazwa to Bielica. Po południowo-zachodniej stronie góry położona jest miejscowo¶ć Mielnik. Jest to niewielkie wzniesienie w ¶rodku Kotliny Kłodzkiej, w kształcie kopca o do¶ć stromych zboczach, z wież± widokow± na szczycie, co czyni wzniesienie rozpoznawalnym w terenie. Ku północnemu zachodowi ł±czy się z Dębow±, a na południowym wschodzie Przełęcz Mielnicka oddziela j± od Mrówczyńca. Przez przełęcz przebiega droga z Kłodzka do Międzylesia (z Wrocławia do Brna). Do przełęczy dochodz± od południa zabudowania wsi Mielnik.

Masyw ¦nieżnika

206

Wapnisko

799

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, na północno-zachodnim rozrogu odchodz±cym od jego szczytu, w południowo-wschodniej czę¶ci Krowiarek, około 5 km na zachód od miejscowo¶ci Stronie ¦l±skie, w pobliżu nieistniej±cej wsi Rogóżka, dawniej niem. Kalkberg. Po południowo-wschodniej stronie góry położona jest Przełęcz pod Chłopkiem.

Masyw ¦nieżnika

207

Wilcza Góra (G. Złote)

711

Szczyt w Górach Złotych, dawniej niem. Wolfsberg Grosser. Na północnym zachodzie Przełęcz Leszczynowa oddziela j± od Ptasznika. Na południowym wschodzie przełęcz bez nazwy oddziela j± od Łysego Garbu. Ku południowi odchodzi od niej boczny grzbiet z Mał± Wilcz± Gór±.

Góry Złote

208

Wilczak

637

Szczyt położony około 3,6 km na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Srebrna Góra, w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, w Grzbiecie Zachodnim. Wznosi się nad przełęczami: Przełęcz Wilcza i Przełęcz Mikołajowska oraz wsi± Wilcza. Od Wilczaka odchodz± dwa krótkie, boczne grzbiety. Przez szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Bardzkie

209

Wilczyniec

877

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, około 4,2 km na południowy zachód od miasteczka Stronie ¦l±skie. Na południu ł±czy się z Pasiecznikiem. Ku północnemu wschodowi ci±gnie się grzbiet w kierunku Przełęczy pod Chłopkiem, oddzielaj±cym Wilczyniec od Chłopka i dalszego grzbietu Krowiarek. Jest to jedno z większych wzniesień Krowiarek, w kształcie kopca, o do¶ć stromych zboczach, z wyraĽnie podkre¶lon± czę¶ci± szczytow±.

Masyw ¦nieżnika

210

Wolarz

852

Szczyt północnym skraju Gór Bystrzyckich, inna nazwa to Wołowiec, dawniej niem. Ochsenberg. Wznosi się ponad Piekieln± Dolin±. Na zboczach Wolarza znajduj± się kamienne gołoborza oraz niewielkie wychodnie skalne. Nazwa szczytu pochodzi od jego wydłużonego kształtu (dobrze widocznego z doliny Bystrzycy Dusznickiej), który przypominał miejscowej ludno¶ci grzbiet leż±cego wołu. Na szczycie znajduje się gęsta sieć dróg le¶nych, w dolinie Rogozińca tworz± one tzw. Piekielny Labirynt. Krzyżuj± się tam dwa szlaki turystyczne: czerwony i czarny.

Góry Bystrzyckie

211

Wójtowa

741

Góry Złote

Góry Złote

212

Wójtowska Równia

825

Szczyt w Górach Bystrzyckich, dawniej niem. Kirschhübel. Na górze znajduj± się ruiny Fortu Wilhelma, który został wybudowany w 1790 roku z rozkazu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II Hohenzollerna. Wójtowska Równia jest często mylona z poblisk± Po¶więtn± (842 m), która znajduje się ponad pół kilometra na północny zachód.

Góry Bystrzyckie

213

Wysoczka

1185

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Am Hohen lub Der Hohe. Wysoczka wyrasta jako kulminacja na północno-zachodnim zboczu Goworka w bocznym rozłogu ¦nieżnika.

Masyw ¦nieżnika

214

Zagrodnik

749

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, dawniej niem. Hofeberg, po 1945 r. również Dworska. Zagrodnik znajduje się na zachodniej krawędzi Masywu ¦nieżnika, opadaj±c stromymi zboczami do Rowu Górnej Nysy, ponad zabudowaniami wsi Jaworek.

Masyw ¦nieżnika

215

Zamczysko

508

Góry Złote

Góry Złote

216

Zamecky vrch (CZ)

934

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Zámecký vrch, dawniej niem. Schlofs Berg. Wznosi się na ¦l±sku, w obrębie gminy Zlaté Hory, około 15 km na północny wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). Na północno-wschodnim stoku znajduj± się ruiny starego, nieistniej±cego zamku o nazwie Koberątejn.

Wysoki Jesionik

217

Stromy (Zawada)

808

Zawada - dwuwierzchołkowy grzbiet ze szczytami na wysoko¶ci 808 i 778 m, znajduj±cy się w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, w pobliżu wsi Kamienica, Bolesławów i Nowa Morawa. Grzbiet Zawady wciska się w widły rzeki Morawki i jej lewego dopływu Kamienicy, stanowi±c najbardziej na wschód wysunięte ramię ¦nieżnika. Od południa poprzez Przełęcz Staromorawsk± odchodzi od Rykowiska. Wyższy, południowy szczyt nosi nazwę Stromy (808 m), północny to Skalista Kopa (778 m). Wypłaszczenie pod szczytem na północy nosi nazwę Góra Oliwna (647 m).

Masyw ¦nieżnika

218

Zbój

757

Góry Stołowe

219

Zbójnicka Góra

828

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Bystrzyckich, na północ od góry Biesiec i Rozdroża pod Bie¶cem. Leży na dziale wodnym zlewisk Morza Północnego i Bałtyckiego. Ze zboczy Zbójnickiej Góry wypływa czę¶ć potoków Ľródliskowych Bystrzycy Łomnickiej i Dzikiej Orlicy. Zbójnick± Gór± przechodzi szeroka droga le¶na o asfaltowej nawierzchni, prowadz±ca od Drogi Justyny do Rozdroża pod Bie¶cem.

Góry Bystrzyckie

220

Zielnik

712

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Gór Złotych, na granicy polsko-czeskiej, czes. Travná. Wznosi się między Przełęcz± L±deck± po północnej stronie i wzniesieniem Trawieńska Góra (czes .Čedičový vrch) po południowo-wschodniej stronie, około 3,7 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci L±dek Zdrój .

Góry Złote

221

Czarnogórz

403

Góry Opawskie

Góry Opawskie

222

Zielony Garb

1026

Graniczny szczyt na głównym grzbiecie Górach Orlickich (Sudety ¦rodkowe), między Orlic± a ©erlichem. Leży na Europejskim Dziale Wodnym, pomiędzy zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Wznosi się ponad polsk± wsi± Zieleniec, natomiast po czeskiej stronie, na zachodnich zboczach Zielonego Garbu, znajduje się rezerwat przyrody Národní přírodní rezervace Bukačka, chroni±cy naturalne lasy li¶ciaste (buczyny).

Góry Orlickie

223

Zlaty Chlum (CZ)

891

Szczyt w Górach Opawskich, czes. Zlatý Chlum, niem. Goldkoppe. Znajduje się na wschód od miejscowo¶ci Jesionik. Około 200 m na północny zachód od szczytu stoi 26-metrowa murowana wieża widokowa, któr± otwarto tu w 1899 roku.

Góry Opawskie

224

ŻeleĽniak

591

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, w ¶rodkowej czę¶ci masywu Żelaznych Gór, których jest najwyższ± kulminacj±, dawniej niem. Eisenberg. Odchodz± od niego 3 grzbiety: 1. zachodni ze wzniesieniem o kocie 544 m, gdzie się rozwidla: krótsza odnoga biegnie na zachód do Krzyżowej (508 m) a dłuższa na północ ze szczytami Golina (544 m) i Ostróg (504 m), 2. wschodni, biegn±cy do Kamiennika (591 m) i 3. południowy z kotami 504 i 485 m, należ±cy już do Wysoczyzny Idzikowa w Rowie Górnej Nysy.

Masyw ¦nieżnika

225

Żmijowiec

1153

Szczyt w Masywie ¦nieżnika o charakterze długiego i krętego grzbietu, dawna niem. nazwa Otter Köppel. Wchodzi w skład północnego i północno-zachodniego grzbietu, odchodz±cego od kulminacji ¦nieżnika w kierunku Czarnej Góry, Przełęczy Puchaczówka i Krowiarek. Jest położony w pobliżu Czarnej Góry, znanej z dużego o¶rodka narciarskiego we wsi Sienna, na północny wschód od Międzygórza. Czę¶ć wyci±gów i nartostrad tego kompleksu poprowadzonych jest po stokach Żmijowca. Na grzbiecie Żmijowska znajduj± się Skały Nowowiejskie, a w jego zachodniej czę¶ci - Mariańskie Skały.

Masyw ¦nieżnika

226

Schneeberg (AT)

2076

Wybitny masyw i szczyt w pa¶mie Rax-Schneeberg-Gruppe na wschodnim krańcu austriackich Północnych Alp Wapiennych. Przy dobrej widoczno¶ci można go dostrzec ze ¦nieżnika lub Pradziada.

Alpy Styryjsko-Dolnoaustriackie

227

Borek

590

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

228

Borówczysko

640

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

229

Brona

402

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, nad Przełomem Bardzkim, na południowy wschód od Barda, w bezpo¶rednim s±siedztwie Bardzkiej Góry

Góry Bardzkie

230

BrzeĽnica

492

Wzgórze położone na Przedgórzu Sudeckim, w południowo-zachodniej czę¶ci Obniżenia Otmuchowskiego, którego jest najwyższym szczytem, w zwi±zku z czym zalicza się je do Korony Sudetów Polskich

Przedgórze Sudeckie

231

BrzeĽnicka Góra

523

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

232

Buczek

552

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Grzbietu Zachodniego Gór Bardzkich, na zakończeniu bocznego grzbietu odchodz±cego ku północnemu wschodowi od Radosza, około 1,5 km na zachód od miejscowo¶ci BrzeĽnica, dawniej niem. Gross Buchberg. Na zachodnim stoku góry znajduje się Rezerwat przyrody Cisowa Góra z okazałymi ponad stuletnimi cisami. Od tych drzew pochodzi inna nazwa Buczka: Cisowa Góra.

Góry Bardzkie

233

Cisowa Kopa

564

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

234

Czajka

530

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

235

Czerwoniak

495

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

236

Dębień

566

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

237

Dębnik

583

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

238

Dębowa (Bardzkie)

425

Szczyt w w Górach Bardzkich, w zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego, na zachód od Przełęczy Bardzkiej

Góry Bardzkie

239

Dębowina

470

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

240

Drewniak

399

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

241

Gajnik (Bardzkie)

747

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, na grzbiecie odchodz±cym od Kłodzkiej Góry w kierunku północno-zachodnim, dawniej niem. Hain-Koppe. Wznosi się około 5,3 km na południe od centrum Barda. Wzniesienie o niewyraĽnie zaznaczonym wierzchołku, wyrasta na południowy wschód od Ostrej Góry, w postaci małego, wydłużonego grzbietu, o stromo opadaj±cych południowo-wschodnich i północno-zachodnich zboczach. Przez szczyt wzniesienia prowadzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Bardzkie

242

Głownia

566

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

243

Głownia Wielka

586

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

244

Goliniec

524

Szczyt w Górach Bardzkich, w ¶rodkowej czę¶ci masywu Garbu Golińca, na północny zachód od wsi Ł±czna, dawniej niem. Hohberg

Góry Bardzkie

245

Grochowiec

425

Wzgórze na Przedgórzu Sudeckim, w Obniżeniu Otmuchowskim, dawniej niem. Groch Berg

Przedgórze Sudeckie

246

Grodowa Mała

495

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

247

Grodowa Wielka

516

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

248

Grodzisko

730

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, na grzbiecie odchodz±cym od Kłodzkiej Góry w kierunku południowo-wschodnim. Wznosi się około 4,6 km na wschód od centrum Kłodzka. Przez szczyt wzniesienia prowadzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Bardzkie

249

Iglica

355

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

250

Jarota

535

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

251

Jaworskie Góry

619

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

252

Jedlak

658

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, na rozrogu odchodz±cym od Kłodzkiej Góry w kierunku zachodnim, dawniej niem. Tannenberg, Tannen Koppe. Wznosi się około 6,3 km na wschód od centrum Kłodzka. Przez szczyt wzniesienia prowadzi żółty szlak turystyczny.

Góry Bardzkie

253

Jelenia Kopa

747

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, na grzbiecie odchodz±cym od Kłodzkiej Góry w kierunku południowo-wschodnim. Wznosi się około 7,3 km na wschód od centrum Kłodzka. Przez szczyt wzniesienia prowadzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Bardzkie

254

Jeleniec

693

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, na małym ramieniu odchodz±cym od grzbietu głównego w kierunku wschodnim. Wznosi się około 5,4 km na południe od centrum Barda. Około 400 m na zachód od szczytu wzniesienia przebiega niebieski szlak turystyczny.

Góry Bardzkie

255

Jodłowa

505

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

256

Kierznia

557

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

257

Klimek

567

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

258

Kłapacz

575

Szczyt w południowo-¶rodkowej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, w bocznym ramieniu odchodz±cym od Łaszczowej około 1,5 km na południowy wschód od Przełęczy Bardzkiej, dawniej niem. Klapperberg. Jest to góra z niewyraĽnie zaznaczonymi wierzchołkami o kształcie rozci±gniętego kopca i ¶rednio stromymi zboczami, które czyni± wzniesienie widocznym w terenie. Od wschodu i południa wzniesienie okala potok górski Jodłownik, od zachodu bezimienny jego dopływ, od północnego zachodu oddzielone jest Przełęcz± Bardzk±, do której opada łagodnym zboczem. Góra wyrasta w bocznym odgałęzieniu, odchodz±cym od południowo-zachodniego grzbietu, który ci±gnie się od Mysiej Góry aż do Owczej Góry nad Kłodzkiem. Północno-zachodnim zboczem trawersuje Droga Graniczna, dochodz±ca do Przełęczy Łaszczowej. U podnóża wniesienia położone s± Wojciechowice, które okalaj± je od południa i wschodu.

Góry Bardzkie

259

Kopiec

469

Szczyt w Górach Bardzkich, w południowo-wschodniej czę¶ci pasma Garbu Golińca, na północ od wsi Bierkowice, dawniej niem. Kegelberg. Jest to kopulaste wzniesienie z wyraĽnie zaznaczon± czę¶ci± szczytow±. Od zasadniczego członu masywu oddziela go dolina górskiego potoku, wzdłuż którego prowadzi lokalna droga z Bierkowic, przez Ł±czn± do Wojborza.

Góry Bardzkie

260

Kortunał

676

Najwyższy szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, dawniej niem. Velkenplan. Leży na Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Sowich i Bardzkich, około 2,2 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Czerwieńczyce, w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, w bocznym grzbiecie odchodz±cym południkowo od głównego Grzbietu Zachodniego Gór Bardzkich. Grzbiet ten ci±gnie się od Srebrnej Przełęczy na południe przez Zajęcznik.

Góry Bardzkie

261

Korzecznik

548

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

262

Kozi Grzbiet

377

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

263

Kozioł

381

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

264

Królik

459

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

265

Królówka (G. Bardzkie)

560

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

266

Księża Kopa

481

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

267

Kukułka (G. Bardzkie)

570

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

268

Kurek

431

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

269

Kurzyniec

528

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, na krótkim grzbiecie odchodz±cym od Bardzkiej Góry w kierunku północno-wschodnim, stanowi±c jego kulminację. Inna nazwa to Kogucia Ostroga, dawniej niem. Hahnenschleife. Wznosi się na południowy zachód od centrum Barda.

Góry Bardzkie

270

Leszek

540

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

271

Lisia Góra

405

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

272

Lisiura

450

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

273

Łaszczowa

622

Szczyt w południowo-¶rodkowej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, na północ od przełęczy Łaszczowa, około 3 km na południe od Barda, dawniej niem. Todten Koppe, Toten Koppe. Stanowi bliĽniacz± kulminację Mysiej Góry, położonej po zachodniej stronie i oddzielonej płytkim siodłem. Południowym zboczem około 30 m poniżej szczytu prowadzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Bardzkie

274

Ł±czna

390

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

275

Łopianka

507

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

276

Łysa (Mikołajów)

490

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

277

Łysa Góra

598

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, na północnym krańcu Grzbietu Zachodniego, który się tu kończy. Góruje nad Srebrn± Przełęcz±, przez któr± Góry Bardzkie ł±cz± się z Sowimi. Od Łysej Góry odchodzi ku wschodowi boczne ramię z Ostrogiem i Kapliczk±. W grzbiecie ł±cz±cym Łys± Górę z Wilcz± Górę znajduje się odgałęzienie z Zajęcznikiem.

Góry Bardzkie

278

Łysiec (Bardzkie)

531

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

279

Mała Niwa

545

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

280

Mały Buczek

523

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Grzbietu Zachodniego Gór Bardzkich, około 1,5 km na zachód od miejscowo¶ci BrzeĽnica, po południowo-wschodniej stronie wzniesienia Buczek, w bocznym grzbieciku, odchodz±cym na wschód od Radosza, dawniej niem. Klein Buchberg. Inna nazwa to Mała Cisowa Góra.

Góry Bardzkie

281

Pańska Góra (Mężyk)

387

Szczyt w Grzbiecie Zachodnim Gór Bardzkich, inna nazwa to Mężyk, dawniej niem. Herrnberg, Herren Berg. Wznosi się około 2 km na północ od centrum miejscowo¶ci Bardo, za poblisk± Różańcow±. Na szczycie znajduj± się ruiny umocnień fortyfikacyjnych z 1813 roku.

Góry Bardzkie

282

Młynarz

412

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

283

Mszaniec

611

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

284

Nyska Góra

427

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

285

Obszerna (Oględa)

573

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, na grzbiecie odchodz±cym od rozrogu Kłodzkiej Góry w kierunku zachodnim, dawniej niem. Überschaarberg. Wznosi się około 4,8 km na wschód od centrum Kłodzka. Wznosi się w długim, bocznym ramieniu Grzbietu Wschodniego, ci±gn±cym się od Kłodzkiej Góry w stronę Kłodzka. Położenie góry pomiędzy Jedlakiem i Kostr±, na południowo-wschodnim skraju Gór Bardzkich, których boczne ramię głęboko wcina się w Kotlinę Kłodzk±. Przez szczyt wzniesienia prowadzi żółty szlak turystyczny.

Góry Bardzkie

286

Olchówka

476

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

287

Osnówka

505

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

288

Owcze Zbocze

615

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

289

Patrzałek

446

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

290

Płaskota

433

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

291

Podzamecka Kopa

615

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, na końcu grzbietu biegn±cego od Kłodzkiej Góry w kierunku południowo-wschodnim, dawniej niem. Passberg. Wznosi się około 0,5 km na północny zachód od Przełęczy Kłodzkej. Przez szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny.

Góry Bardzkie

292

Radosz

590

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

293

Różańcowa

380

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, na południowo-wschodnim krańcu Grzbietu Zachodniego, dawniej niem. Kahlersberg, Kappelenberg, Rosenkranzberg lub Rosen-Kapellenberg. Góra położona jest około 1,5 km na północny wschód od centrum miejscowo¶ci Bardo ¦l±skie, po północnej stronie, na końcu przełomu Nysy Kłodzkiej. Na zboczach góry przy drodze p±tniczej prowadz±cej z Barda na szczyt znajduje się szereg kaplic różańcowych pochodz±cych XX wieku.

Góry Bardzkie

294

Strażnik

454

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

295

Stróża (G. Bardzkie)

636

Szczyt w Grzbiecie Zachodnim Gór Bardzkich, dawniej niem. Wach Berg. Wznosi się w grzbiecie zamykaj±cym od południa Kotlinę Żdanowa. Od Stróży odchodzi na południe boczny grzbiet z masywem Kortunału. Na południowym zboczu góry ma swoje Ľródła górski potok Ja¶nica, lewy dopływ Nysy Kłodzkiej. Przez Stróżę przechodziła granica między ¦l±skiem a Czechami (ziemi± kłodzk±).

Góry Bardzkie

296

Stróżnik

417

Wzgórze na Przedgórzu Sudeckim, w Obniżeniu Otmuchowskim, dawniej niem. Wacht-Berg

Przedgórze Sudeckie

297

Suszyna

525

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

298

Szlachcic

541

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

299

Szubieniczna

380

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

300

Tunelowa Góra Płn.

315

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, nad Przełomem Bardzkim, na południowy zachód od Barda, dawniej niem. Prause Berg, Tunnelberg. Nazwa pochodzi od tunelu kolejowego, który przechodzi pod gór±.

Góry Bardzkie

301

Wapienna

579

Szczyt we wschodniej czę¶ci pasma Gór Sowich, charakterystyczna góra w Garbie Dzikowca, dawniej niem. Kalkberg

302

Widałek

498

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

303

Widnica

472

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

304

Wielka Cisowa

589

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

305

Wielka Niwa

450

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

306

Wilcza Góra (Bardzkie)

663

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, dawniej niem. Gross Wiltscherberg. Wznosi się około 3,2 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Srebrna Góra, w Grzbiecie Zachodnim, nad przełęcz± Wilcze Rozdroże. Grzbiet ten ci±gnie się ku północnemu zachodowi przez Stróżę i Łys± Górę, do Srebrnej Przełęczy. Od Wilczej Góry odchodzi na południe boczny, południowy grzbiet z kulminacj± Słupa i biegn±cym w stronę Wojborza. Jest to góra o kopulastym kształcie i stromych zboczach, z wyraĽnie zaznaczonym wierzchołkiem. Na zachodnim stoku znajduj± się Ľródła potoku Ja¶nica, dopływu Nysy Kłodzkiej.

Góry Bardzkie

307

Wilczy Słup

597

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

308

Włóczek

632

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

309

Wysoki Kamień

580

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

310

Zagajnik

404

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

311

Zajęcznik

581

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, inna nazwa to Orzech. Wznosi się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Sowich i Bardzkich, około 2,9 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Srebrna Góra, w jednym z bocznych grzbietów odchodz±cych południkowo od głównego Grzbietu Zachodniego Gór Bardzkich. Grzbiet ten ci±gnie się od Srebrnej Przełęczy na południe.

Góry Bardzkie

312

Zaro¶lak

556

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

313

Żdanka

530

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

314

Borowa (G. Wałb.)

853

Najwyższy szczyt Gór Czarnych i całych Gór Wałbrzyskich w Sudetach ¦rodkowych, dawniej niem. Schwarze-Berg, Schwarzeberg, Schwartzenberg. Uważany jest za odrębny masyw lub przypisywany do Rybnickiego Grzbietu. Jest najwyższym punktem w granicach administracyjnych Wałbrzycha, a także w granicach administracyjnych Jedliny-Zdroju. Pod koniec 2017 roku na szczycie oddano do użytku wieżę widokow± o ciekawym kształcie. Borowa zaliczana jest do Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów i Korony Sudetów Polskich. Do Korony Gór Polski zaliczony został pobliski Chełmiec, który podczas ustalania tej klasyfikacji uważany był za wyższy, ze względu na to, że instrumenty pomiarowe umieszczono wtedy na wieży widokowej.

315

Chochół Wielki (G. Sowie)

754

Góry Sowie

316

G. Wszystkich ¦więtych

648

Góra Wszystkich ¦więtych (niem. Allerheiligen Berg) - szczyt w pa¶mie Wzgórz Włodzickich. Wznosi się niedaleko Słupca, w północno-¶rodkowej czę¶ci Wzgórz Włodzickich, na wschód od centrum Nowej Rudy. Na szczycie stoi wieża widokowa.

317

G±siorek (G. Sowie)

773

Góry Sowie

318

Gołębia (G. Sowie)

810

Szczyt w ¶rodkowej czę¶ci pasma Gór Sowich, we wschodniej czę¶ci grzbietu głównego, na wschód od miejscowo¶ci Wolibórz, dawniej niem. Taubenschlag. Wznosi się na południe od Przełęczy pod Gołębi±, natomiast po północnej stronie od tej przełęczy znajduje się wyższa Malinowa (839 m).

319

Góra ¶w. Anny (Włodz.)

647

Szczyt w południowej czę¶ci Nowej Rudy, w północno-¶rodkowej czę¶ci Wzgórz Włodzickich. Razem z Krępcem tworzy charakterystyczny grzbiet w kształcie siodła o do¶ć stromych zboczach, z podkre¶lonymi wierzchołkami wzniesień. Na szczycie stoi wieża widokowa i przechodz± tam dwa szlaki turystyczne: zielony i żółty.

320

Joniec (G. Sowie)

713

Góry Sowie

321

Krępiec (Włodzickie)

645

Wzniesienie położone na południowy zachód od centrum Nowej Rudy, w północno-¶rodkowej czę¶ci Wzgórz Włodzickich. Razem z Gór± ¶w. Anny tworzy charakterystyczny grzbiet w kształcie siodła o do¶ć stromych zboczach, z podkre¶lonymi wierzchołkami wzniesień. Przez szczyt przechodz± dwa szlaki turystyczne: żółty i zielony.

322

Malinowa (G. Sowie)

839

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Sowich, na północ od Przełęczy pod Gołębi±, na północny wschód od miejscowo¶ci Wolibórz, dawniej niem. Hoher Stein

323

Rozstaj (G. Sowie)

695

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Sowich, na wschód od wzniesienia Trze¶nik, około 3 km na północny zachód od centrum Srebrnej Góry, dawniej niem. Bei den Drei Grenzen

324

Warowna Góra (GS)

660

Góry Sowie

325

Wielka Sowa (G. Sowie)

1015

Najwyższy szczyt Gór Sowich (zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich oraz Korony Sudetów), niem. Hohe Eule, po 1945 roku przez krótki okres Góra Sowia. Na szczycie znajduje się wysoka na 25 metrów kamienna wieża widokowa, wzniesiona w 1906 roku. Na północnych zboczach wybudowano wyci±g narciarski z Polany Potoczkowej. Szczyt Wielkiej Sowy stanowi węzeł szlaków turystycznych. Ze wschodu z Przełęczy Jugowskiej (805 m) przez Kozie Siodło (887 m) prowadzi fragment czerwonego Głównego Szlaku Sudeckiego, a potem szlak schodzi na południe i przez Schronisko Sowa oraz Schronisko Orzeł dociera na Przełęcz Sokol± (754 m). Skrót do Schroniska Sowa stanowi zielony szlak prowadz±cy z południa z Rozdroża nad Sokolcem (697 m). Z zachodu z Walimia można doj¶ć na Wielk± Sowę żółtym szlakiem, a z północy z Przełęczy Walimskiej (755 m) prowadzi niebieski szlak przez Wroniec (835 m).

326

Bujak (G. Sowie)

682

Góry Sowie

327

Chochół Mały (GS)

705

Góry Sowie

328

Czerwony Kacper (GS)

620

Góry Sowie

329

Góra Kło¶na (GS)

520

Góry Sowie

330

Góra Stawna (GS)

675

Góry Sowie

331

Kamiennik (G. Sowie)

560

Szczyt w Górach Sowich, w północno-zachodniej czę¶ci Garbu Dzikowca, około 3 km na północny wschód od centrum Nowej Rudy, dawniej niem. Steinberg

332

Kmiotek (G. Sowie)

560

Góry Sowie

333

Vysoka hora (CZ)

1031

Vysoká hora (dawniej niem. Hohe Berg) - szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (cz. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, w Sudetach Wschodnich, na ¦l±sku, w obrębie gminy Andělská Hora, blisko miejscowo¶ci Ludvíkov i Vrbno pod Pradědem, oddalony o około 8,8 km na północny wschód od szczytu góry Pradziad (cz. Praděd)

Wysoki Jesionik

334

Koczan (G. Sowie)

613

Góry Sowie

335

Lisianka (G. Sowie)

615

Góry Sowie

336

OboĽna (G. Sowie)

687

Góry Sowie

337

Sępia (G. Sowie)

649

Góry Sowie

338

Wrońsko (G. Sowie)

532

Góry Sowie

339

Feistuv Kopec (CZ)

711

Szczyt w Górach Orlickich, położony po stronie czeskiej, ponad miejscowo¶ci± Olesnice. W 2020 roku na górze zbudowano wysok± na 26 metrów wieżę widokow±.

Góry Orlickie

340

Ampuła

557

Góry Stołowe

341

Biała Skała

698

Góry Stołowe

342

Gromnik (W. Strzelińskie)

390

Najwyższe wzniesienie Wzgórz Strzelińskich (czę¶ci Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich, zaliczanych do Przedgórza Sudeckiego), dawniej niem. Rummelsberg. Na szczycie znajduje się wieża widokowa oraz ruiny ¶redniowiecznego zamku. Przez masyw przechodzi czerwony oraz żółty szlak turystyczny.

343

Vyhlidka (CZ)

552

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Opawskich z wież± widokow±

Góry Opawskie

344

Primersky vrch (CZ)

498

Góry Opawskie

Góry Opawskie

345

Błonie

480

Pogórze Orlickie

346

Bobrówek

707

Góry Stołowe

347

Bogatka

437

Góry Stołowe

348

Mniszki (CZ)

556

Góry Opawskie

Góry Opawskie

349

Borowa Kopa

682

Góry Stołowe

350

Brzeliniec

500

Pogórze Orlickie

351

Svaty Roch (CZ)

472

Góry Opawskie

Góry Opawskie

352

Jeleni vrch (CZ)

875

Góry Opawskie

Góry Opawskie

353

Bukowina Kłodzka

702

Góry Stołowe

354

Bukówka (Polanica)

480

Góry Stołowe

355

Bykowa

768

Góry Stołowe

356

Chłopska Góra (Duszn.)

526

Szczyt na Pogórzu Orlickim, położony na północ od koryta rzeki Bystrzycy Dusznickiej, ponad drog± krajow± 8 na odcinku Duszniki-Zdrój - Szczytna

357

Hradni vrch (CZ)

650

Góry Opawskie

Góry Opawskie

358

Ciernina

463

Wzgórza ¦cinawskie

359

Cisowa Góra

723

Góry Stołowe

360

Cygan (Płaska)

569

Góry Stołowe

361

Cygan (Wolany)

468

Góry Stołowe

362

Czarna Kopa (Stołowe)

742

Góry Stołowe

363

Czech

702

Góry Stołowe

364

Czeskie Wzgórze

427

Wzgórza ¦cinawskie

365

Drzewna

532

Góry Stołowe

366

Dzik (G. Stołowe)

707

Góry Stołowe

367

Farna Góra

397

Góry Stołowe

368

Gardzień

556

Najwyższy szczyt Wzgórz ¦cinawskich, zaliczany do Korony Sudetów Polskich

369

Golec (Wamb.)

533

Góry Stołowe

370

Gomoła (Homola)

733

Gomoła (także: Gomola, Homola, niem. Hummel) - wzniesienie we Wzgórzach Lewińskich na Pogórzu Orlickim, kilkaset metrów na północny zachód od Przełęczy Polskie Wrota. Na szczycie znajduj± się ruiny Zamku Homole, u północnego podnóża leży Bukowy Stawek.

371

Góra Anny

635

Góry Stołowe

372

Góra Błażkowa

612

Góry Stołowe

373

Góra Ceglana

607

Pogórze Orlickie

374

Góra Czerwona

443

Góry Stołowe

375

Góra Nowa

395

Góry Stołowe

376

Góra Płaska

565

Góry Stołowe

377

Góra Sępia

429

Wzgórza ¦cinawskie

378

Grodczyn (Grodziec)

803

Najwyższy szczyt Wzgórz Lewińskich, będ±cy kulminacj± grzbietu o tej nazwie, inna nazwa to Grodziec, dawniej Ratschenberg. Jest najwyższym Pogórza Orlickiego, zaliczanym do Korony Sudetów Polskich. Północne i zachodnie stoki GrodĽca trawersuje linia kolejowa z Kłodzka do Kudowy-Zdroju z tunelem o długo¶ci 576 m. Na szczycie Grodczyna znajduje się stalowy maszt przekaĽnika telewizyjnego o kilkunastometrowej wysoko¶ci.

379

Grodowa (Pog. Orlickie)

597

Pogórze Orlickie

380

Gródek

521

Pogórze Orlickie

381

Grzywacz

733

Pogórze Orlickie

382

Guzowata

492

Góry Stołowe

383

Smolny vrch (PP, CZ)

404

Wzgórze we wschodniej czę¶ci Przedgórza Paczkowskiego (®ulovská pahorkatina), najwyższe w rozległym masywie, ci±gn±cym się od Vidnavy do ®ulovéj. W pobliżu szczytu przebiega zielony szlak turystyczny, niedaleko znajduj± się skałki Misami Wenus.

Przedgórze Paczkowskie

384

Tylna Kopa (G. Chrobr.)

527

Południowy wierzchołek masywu Góry Chrobrego (inaczej Parkowej), położonego w Górach Opawskich, na południowy zachód od Głuchołaz oraz na północny wschód od wsi Podlesie. Wierzchołek jest zalesiony, położony z dala od szlaków turystycznych i trudno do niego dotrzeć.

Góry Opawskie

385

Horeb

429

Góry Stołowe

386

Jacisko

358

Wzgórza ¦cinawskie

387

Wiatrak

413

Góry Opawskie

Góry Opawskie

388

Kalwaria (Wamb.)

392

Góry Stołowe

389

Kamieniec (Kudowa)

470

Pogórze Orlickie

390

Kamiennik

580

Góry Stołowe

391

Kamiona

442

Wzgórza ¦cinawskie

392

Kamionka (Gajów)

497

Wzgórza ¦cinawskie

393

Karwiec

611

Pogórze Orlickie

394

Chełmiec (G. Wałb.)

851

Szczyt i masyw w Górach Wałbrzyskich, wznosz±cy się nad Wałbrzychem, dawniej niem. Hochwald. Jest najwyższym punktem w granicach administracyjnych Szczawna-Zdroju i drugim co do wysoko¶ci szczytem Gór Wałbrzyskich. Góruje ponad Kotlin± Wałbrzysk±, między Wałbrzychem, Boguszowem a Szczawnem. Według dawnych pomiarów miał wysoko¶ć 869 m i był najwyższym szczytem Gór Wałbrzyskich, przez co od tego czasu jest zaliczany do Korony Gór Polski. Bł±d pomiaru wynikał z tego, że punkt triangulacyjny pomiaru wysoko¶ci umieszczono na wieży widokowej, a nie na wierzchołku. Po korekcie okazało się, że w Górach Wałbrzyskich wyższa jest Borowa (853 m). Chełmiec jest zaliczany również do Diademu Polskich Gór (jako najwyższy w Masywie Chełmca), natomiast nie jest zaliczany do Korony Sudetów Polskich i Korony Sudetów. Na szczycie Chełmca znajduje się kamienna wieża widokowa o wysoko¶ci 22 m oraz maszt telekomunikacyjny o wysoko¶ci 69 m. Poniżej szczytu postawiono również 45-metrowy krzyż milenijny. W Masywie Chełmca przechodz± liczne szlaki turystyczne. Można tu dotrzeć zielonym szlakiem z położonego na południu miasta Boguszów-Gorce (pod drodze możliwy jest też skrót żółtym szlakiem), niebieskim szlakiem z południowego zachodu oraz zielonym szlakiem z położonej na północy wsi Lubomin. Z położonego na północnym wschodzie Szczawna-Zdroju na masyw Chełmca prowadz± czarny i niebieski szlak, natomiast z położonego na wschodzie Wałbrzycha można doj¶ć na szczyt żółtym szlakiem.

395

Certuv kamen (CZ)

543

Góry Opawskie

Góry Opawskie

396

Kokocko

547

Pogórze Orlickie

397

Kowarz

458

Góry Opawskie

Góry Opawskie

398

Graniczny Zach. (CZ)

421

Graniczny Wierch Zachodni - szczyt w Górach Opawskich, położony przy granicy polsko-czeskiej

Góry Opawskie

399

Jawornica

769

Szczyt w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, położony na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, ponad Międzygórzem. Pod koniec 2022 roku na szczycie Jawornicy postawiono maszt telekomunikacyjny, a odbyło się to w do¶ć dramatycznych okoliczno¶ciach, przy fizycznym sprzeciwie lokalnych mieszkańców.

Masyw ¦nieżnika

400

Kowalik

454

Góry Stołowe

401

Ma¶lice

408

Góry Opawskie

Góry Opawskie

402

Krucza Kopa

723

Góry Stołowe

403

Kukułka (Pog. Orlickie)

714

Pogórze Orlickie

404

L±dko

540

Góry Stołowe

405

Lech

739

Góry Stołowe

406

Leszczynka

415

Wzgórza ¦cinawskie

407

Kra¶nik

408

Góry Opawskie

Góry Opawskie

408

Lopota

718

Góry Stołowe

409

Lustrzana Góra

850

Góry Stołowe

410

Mała Kopka

435

Wzgórza ¦cinawskie

411

Mała Wysoczka

618

Pogórze Orlickie

412

Mały Kamieniec

450

Pogórze Orlickie

413

Mały Lisiak

545

Góry Stołowe

414

Mały Szalaster

695

Góry Stołowe

415

Miechy

517

Góry Stołowe

416

Młyński Kamień

625

Góry Stołowe

417

Mnich

522

Góry Stołowe

418

Mnich Wsch.

523

Góry Stołowe

419

Niżawka

602

Góry Stołowe

420

Nowa Kopa

548

Wzgórza ¦cinawskie

421

Opalona

680

Góry Stołowe

422

Orla

395

Wzgórza ¦cinawskie

423

Owczarska Kopa

635

Góry Stołowe

424

Pasterska Góra

711

Góry Stołowe

425

Pauł

727

Góry Stołowe

426

Pawłówka

400

Wzgórza ¦cinawskie

427

Piaskowiec

578

Góry Stołowe

428

Piekielna Góra

537

Góry Stołowe

429

Ponury Róg

540

Góry Stołowe

430

Bile kameny (CZ)

675

Kamienny szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Złotych (czes. Rychlebske hory)

Góry Złote

431

Przed. Borowa Kopa

642

Góry Stołowe

432

Bielska Kopa

895

Szczyt w Górach Bialskich, położony na końcu wschodniego ramienia Czernicy i Płoski, wznosz±cy się na północny zachód od wsi Bielice

Góry Bialskie

433

Pstr±żnica

627

Góry Stołowe

434

Ptak (Ratno)

453

Wzgórza ¦cinawskie

435

Ptaszyca (Suszyna)

503

Góra należ±ca do Wzgórz ¦cinawskich, położona na wschód od Raszkowa. U jej południowo wschodniego podnóża leży miejscowo¶ć Suszyna, w której stoi murowana wieża widokowa Suszynka o wysoko¶ci 27 metrów. Na 22. metrze znajduje się platforma widokowa, na któr± prowadzi 140 schodów.

436

Radkowskie Skały

660

Góry Stołowe

437

Rogacz

707

Góry Stołowe

438

Karlova Hora (CZ)

717

Góry Opawskie

Góry Opawskie

439

Rogowa Kopa

794

Góry Stołowe

440

Rozdroże

439

Wzgórza ¦cinawskie

441

Rudna Góra

633

Góry Stołowe

442

Rus

598

Góry Stołowe

443

Sępnia

392

Góry Stołowe

444

Graniczny Wsch. (CZ)

426

Graniczny Wierch Wschodni - szczyt w Górach Opawskich, położony przy granicy polsko-czeskiej

Góry Opawskie

445

Skowron

640

Góry Stołowe

446

Słone Wzgórze

393

Pogórze Orlickie

447

Słoneczne Wzgórze

401

Pogórze Orlickie

448

Smogulec

690

Góry Stołowe

449

Bozi hora (CZ)

525

Najwyższe wzniesienie Przedgórza Paczkowskiego

Przedgórze Paczkowskie

450

Sokółka (G. Stołowe)

675

Góry Stołowe

451

Cygańska Góra

475

Góry Opawskie

Góry Opawskie

452

Trupina

331

Wzgórze w Górach Opawskich, położone między wsiami Moszczanka i Ł±ka Prudnicka

Góry Opawskie

453

Syjon

406

Góry Stołowe

454

Synaj

415

Góry Stołowe

455

Uhlak (CZ)

667

Góry Opawskie

Góry Opawskie

456

Szczytnik (Szczytna)

589

Kulminacja niewielkiego stoliwa (góry o płaskim szczycie), stanowi±cego południowo-wschodni skraj Gór Stołowych, dawniej niem. Steinberg. Leży na terenie miasta Szczytna. Szczytnik jest wyraĽnie wypiętrzonym, zalesionym stożkiem, góruj±cym na północ od głębokiej doliny Bystrzycy Dusznickiej, pomiędzy Szczytn± na zachodzie i Polanic±-Zdrojem na wschodzie. Najciekawszym fragmentem masywu jest stromy stok ograniczaj±cy Szczytnik od zachodu i południa. W tym miejscu różnica wysoko¶ci w stosunku do dna doliny Bystrzycy wynosi ponad 120 m. Na zachodnim zboczu Szczytnika znajduje się Zamek Le¶na Skała.

457

Szubieniczna (Lewin)

502

Pogórze Orlickie

458

¦cinawka

536

Wzgórza ¦cinawskie

459

¦lepowron

553

Góry Stołowe

460

¦rednia Kopa (Kulin)

747

Góry Stołowe

461

Tabor

392

Góry Stołowe

462

Twaróg

428

Góry Stołowe

463

Tylna Borowa Kopa

655

Góry Stołowe

464

Przednia Kopa (G. Chr.)

496

Północny wierzchołek masywu Góry Chrobrego (lub Parkowej), położonego w Górach Opawskich, na południowy zachód od Głuchołaz. Na szczycie znajduje się murowane schronisko z basztow± wież± widokow±. Budynek został odnowiony w 2019 roku. Przez szczyt przechodzi czerwony szlak turystyczny - Główny Szlak Sudecki.

Góry Opawskie

465

Wabik

574

Góry Stołowe

466

Wapienek

645

Góry Stołowe

467

Widnica (G. St.)

501

Góry Stołowe

468

Wroniawa

662

Pogórze Orlickie

469

Wrzesiny

660

Góry Stołowe

470

Wysoczka (Pog. Orlickie)

651

Pogórze Orlickie

471

Wysoki Kamień (G. St.)

507

Góry Stołowe

472

Wzgórze Kapliczne

422

Góry Stołowe

473

Wzgórze Kwarantanny

425

Wzgórza ¦cinawskie

474

Szklarnik

785

Szczyt w Masywie ¦nieżnika, znajduj±cy się za zachodni± granic± Międzygórza, ponad ulic± ¦nieżn±. Na zboczach Szklarnika dawniej istniała skocznia narciarska. Obecnie w tych okolicach zlokalizowane s± parkingi, z których korzystaj± tury¶ci wychodz±cy czerwonym szlakiem na ¦nieżnik.

Masyw ¦nieżnika

475

Złoty Widok

502

Góry Stołowe

476

Klin

420

Góry Orlickie

Góry Orlickie

477

Różanka

471

Góry Orlickie

Góry Orlickie

478

Brzezie

495

Góry Orlickie

Góry Orlickie

479

JaĽwiec

497

Góry Orlickie

Góry Orlickie

480

Ptasznica

605

Góry Orlickie

Góry Orlickie

481

Strażna

690

Góry Orlickie

Góry Orlickie

482

Strażnice (Borowa)

701

Góry Orlickie

Góry Orlickie

483

Taszowskie Górki

671

Góry Orlickie

Góry Orlickie

484

Ko¶cielna (Kocioł)

642

Góry Orlickie

Góry Orlickie

485

Pańszczyca

724

Góry Orlickie

Góry Orlickie

486

Jeleń

801

Szczyt na północnym krańcu Gór Orlickich, na Wielkim Europejskim Dziale Wodnym, góruj±cy nad przełęcz± Polskie Wrota. Na jego północno-wschodnim zboczu wznosz± się zabudowania Koziej Hali, a wschodnim zboczem prowadzi widokowa Droga Orlicka (droga wojewódzka nr 389).

Góry Orlickie

487

Długa Góra

680

Góry Orlickie

Góry Orlickie

488

Gajowa

700

Szczyt w bocznym ramieniu Gór Orlickich, odchodz±cym od Jelenia, przez Kozi± Halę, w kierunku centrum Dusznik-Zdroju. Południowo-wschodnim podnóżem Gajowej przechodzi czerwony szlak turystyczny z Dusznik-Zdroju do Zieleńca.

Góry Orlickie

489

Miejska Góra (Duszn.)

609

Góry Orlickie

Góry Orlickie

490

Ołtarz

672

Góry Orlickie

Góry Orlickie

491

Dwojaki Ołtarz

705

Góry Orlickie

Góry Orlickie

492

Wesołek (Przyjacielska)

737

Szczyt w bocznym ramieniu Gór Orlickich, inna nazwa to Przyjacielska Kopa, dawniej niem. Freudenberg. Wznosi się nad Podgórzem (czę¶ć Dusznik-Zdroju), w widłach potoku Podgórna i jego bezimiennego dopływu.

Góry Orlickie

493

Krupy

810

Góry Orlickie

Góry Orlickie

494

Graniczna

942

Góry Orlickie

Góry Orlickie

495

Góra Mylna

879

Góry Orlickie

Góry Orlickie

496

Borsuk

843

Góry Orlickie

Góry Orlickie

497

Polomsky kopec (CZ)

1051

Góry Orlickie

Góry Orlickie

498

Skutina (CZ)

733

Szczyt na czeskim Pogórzu Orlickim. Na zachód od niego, ponad miejscowo¶ci± o ciekawej nazwie Rzy, znajduje się góra Sibenik (655 m), na szczycie której dawniej stał wiatrak, a potem jego maszt o wysoko¶ci 47 m wykorzystano jako szkielet dla wieży widokowej. Na platformę zawieszon± na wysoko¶ci 32 metrów prowadz± 183 ułożone spiralnie schody.

Pogórze Orlickie

499

Stenka (CZ)

731

Góry Orlickie

Góry Orlickie

500

Kobylinka (CZ)

736

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

501

Chriby (CZ)

770

Pogórze Orlickie

Pogórze Orlickie

502

Spicak (CZ)

841

Położony w Czechach najwyższy szczyt Pogórza Orlickiego (czes. Podorlická pahorkatina), czes. ©pičák

Pogórze Orlickie

503

Sedlonovsky vrch (CZ)

1050

Góry Orlickie

Góry Orlickie

504

Kamenny vrch (CZ)

1035

Góry Orlickie

Góry Orlickie

505

Ostruznik (G. Orl., CZ)

982

Góry Orlickie

Góry Orlickie

506

Polom (GO, CZ)

843

Góry Orlickie

Góry Orlickie

507

Ruske (CZ)

765

Góry Orlickie

Góry Orlickie

508

Doupnata (Zadni h., CZ)

928

Góry Orlickie

Góry Orlickie

509

Mała Desztna (CZ)

1090

Szczyt w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci Gór Orlickich w Czechach, czes. Malá Deątná

Góry Orlickie

510

Wielka Desztna (CZ)

1115

Najwyższy szczyt Sudetów ¦rodkowych, w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci Gór Orlickich w Czechach, czes. Velká Deątná. W paĽdzierniku 2019 roku na szczycie otwarto wieżę widokow± o ciekawym kształcie i fasadzie.

Góry Orlickie

511

Marusa (CZ)

1042

Góry Orlickie

Góry Orlickie

512

Jelenka (GO, CZ)

1083

Góry Orlickie

Góry Orlickie

513

Koruna (G. Orl., CZ)

1101

Góry Orlickie

Góry Orlickie

514

Vapenny vrch (GO, CZ)

952

Góry Orlickie

Góry Orlickie

515

Strazny (GO, CZ)

860

Góry Orlickie

Góry Orlickie

516

Plan (CZ)

873

Góry Orlickie

Góry Orlickie

517

Karluv vrch (Lubny, CZ)

956

Góry Orlickie

Góry Orlickie

518

Homole (G. Orl., CZ)

1000

Góry Orlickie

Góry Orlickie

519

Tetrevec (CZ)

1043

Góry Orlickie

Góry Orlickie

520

Kunstatske (CZ)

1040

Góry Orlickie

Góry Orlickie

521

Zaklety (CZ)

995

Góry Orlickie

Góry Orlickie

522

Pusty (CZ)

798

Góry Orlickie

Góry Orlickie

523

Novakuv kopec (CZ)

727

Góry Orlickie

Góry Orlickie

524

Komari vrch (CZ)

992

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Orlickich, czes. Komáří vrch, dawniej niem. Mückenberg. Znajduje się na południowo-wschodnim skraju Grzbietu Kunsztackiego (Kunątátský hřbet), około 7,5 km na północ od Rokytnicy v Orlických horách. Ma dwa wierzchołki. Główny jest na południowym wschodzie, tak samo wysoki północno-zachodni jest oddalony o około 300 m. Pod południowo-wschodnim szczytem znajduje się przełęcz Mezivrąí, która oddziela Grzbiet Kunsztacki od Anenskiego.

Góry Orlickie

525

Mezivrsi (CZ)

949

Góry Orlickie

Góry Orlickie

526

Jilovec (CZ)

913

Góry Orlickie

Góry Orlickie

527

Anensky vrch (GO, CZ)

993

Szczyt w głównym grzbiecie Gór Orlickich, położony po stronie czeskiej, czes. Anenský vrch, dawniej też Arnoątka, niem. Ernestinenberg. Od roku 1760 na szczycie stała kaplica ¶w. Anny, ale została rozebrana i przeniesiona nad osadę Hadinec. Obecnie na szczycie znajduje się 17-metrowa wieża widokowa Anna.

Góry Orlickie

528

Pohluv kopec (CZ)

706

Góry Orlickie

Góry Orlickie

529

Polni vrch (CZ)

653

Góry Orlickie

Góry Orlickie

530

Na zmrzliku (CZ)

621

Góry Orlickie

Góry Orlickie

531

Potocky kopec (CZ)

619

Szczyt w czeskich Górach Orlickich, inna nazwa to Vitanovsky Kopec

Góry Orlickie

532

Nad Kasarnami (CZ)

583

Góry Orlickie

Góry Orlickie

533

Zbudov (CZ)

562

Góry Orlickie

Góry Orlickie

534

Polom (Bartosov., CZ)

766

Góry Orlickie

Góry Orlickie

535

Luisino udoli (CZ)

905

Góry Orlickie

Góry Orlickie

536

Studeny (Destne, CZ)

883

Góry Orlickie

Góry Orlickie

537

Ovcar (CZ)

707

Góry Orlickie

Góry Orlickie

538

Kuni vrch (G. Orl., CZ)

728

Góry Orlickie

Góry Orlickie

539

Góra Dziadka

555

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

540

Wzgórze Rozalii

595

Wzniesienie na północnym krańcu Gór Bystrzyckich, ponad Dusznikami-Zdrojem. Wyrasta z północno-zachodniego zbocza góry Nawojowej, z któr± ł±czy się w±skim spłaszczeniem. Od strony Dusznik-Zdroju ma kształt regularnego stożka.

Góry Bystrzyckie

541

Wzgórze Pustelnika

648

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

542

Nawojowa

675

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

543

Nowa

737

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

544

Głowacz

780

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

545

Ptasia Góra (Duszn.)

745

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bystrzyckich, położony około 2,0 km na południowy wschód od centrum Dusznik-Zdroju. Na północnym zboczu góry znajduje się schronisko pod Muflonem. Te zwierzęta zadomowiły się kiedy¶ w tych okolicach - sprowadzono je do Polski z Włoch w XVIII wieku. Przez szczyt przechodz± dwa szlaki turystyczne: zielony i czerwony.

Góry Bystrzyckie

546

Koniuch

778

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

547

KuĽnicka Góra

816

Szczyt na północno-zachodnim krańcu Gór Bystrzyckich, położony pomiędzy dolinami Bystrzycy Dusznickiej na zachodzie i potoku Leszczyniec na wschodzie. Zachodnie zbocze KuĽniczej Góry trawersuje niebieski szlak turystyczny.

Góry Bystrzyckie

548

Wilcza Góra (G. Bystrz.)

755

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

549

Góra Sępia (G. Bystrz.)

821

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

550

G. Błażkowa (G. Bystrz.)

805

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

551

Góra Gołębia

705

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

552

Druciarz (Kopyto)

611

Szczyt w Góra Bystrzyckich, położony ponad Nowymi Bobrownikami

Góry Bystrzyckie

553

Liszka

592

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

554

Ciernica (Złota)

637

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

555

Księżówka

599

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

556

Rudnik (G. Bystrz.)

845

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

557

Pokletnica (Stóg)

648

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

558

Wietrznik

760

Szczyt w północnej czę¶ci wierzchowiny Gór Bystrzyckich, dawniej niem. Vetenberg. Znajduje się między Smoln± na zachodzie a Kamienn± Gór± na wschodzie, na południowy zachód od Polanicy-Zdroju. Południowo-wschodnim podnóżem Wietrznika, tzw. Zielon± Drog±, przechodzi zielony szlak turystyczny.

Góry Bystrzyckie

559

Kam. Góra (G. Bystrz.)

704

Szczyt w północno-wschodniej czę¶ci Gór Bystrzyckich, nad Przełęcz± Sokołowsk±, w okolicy wsi Pokrzywno koło Polanicy-Zdroju, dawniej niem. Steinberg. Czę¶ć szczytowa góry usiana jest głazami tworz±cymi rumowisko skalne. Na szczycie znajduje się punkt widokowy na Polanicę-Zdrój, nieco już zaro¶nięty, ale dawniej stanowił popularny punkt wycieczek kuracjuszy z Polanicy-Zdroju. U podnóża góry znajduje się le¶niczówka z XIX wieku o tej samej nazwie, niewielkie urwisko skał piaskowcowych, a na zachodniej kulminacji pozostało¶ci zbudowanego pod koniec XVIII wieku pruskiego Fortu Fryderyka (niem. Fort Friedrich), z którym zwi±zana jest zabawna historia skoku miejscowego ekscentryka, Augusta Ponzela (upamiętnionego tabliczk± z 1887 roku na szczycie fortu). Przez szczyt przechodz± dwa szlaki turystyczne - zielony i czarny.

Góry Bystrzyckie

560

Łysa Góra (Paszków)

720

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

561

Rówienka

852

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

562

Toczek (G. Bystrz.)

700

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

563

Stwołek

527

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

564

Kamienny Grzbiet

464

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

565

Jodłowa Góra

481

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

566

Polana (St. Wielisław)

406

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

567

Czerwoniak (Krosnow.)

399

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

568

Wzgórze Gardowe

350

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

569

Anielska Kopa

879

Szczyt na północno-wschodniej krawędzi wierzchowiny Gór Bystrzyckich, pomiędzy Łomnick± Równi± a Wójtowsk± Równi±, inna nazwa to Sokołówka, dawniej niem. Engel-koppe. Północnymi zboczami przechodzi Droga Stanisława.

Góry Bystrzyckie

570

Ko¶cielnik

867

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

571

Bartosz

814

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

572

Po¶więtna

842

Szczyt w Górach Bystrzyckich, dawniej niem. Kirschhübel. Jest zwornikiem dla bocznych ramion odchodz±cych w kilku kierunkach (m.in. z kulminacjami: Barczowa, Koszela, Ko¶cielnica). Na wschodnim stoku znajduje się skrzyżowanie dwóch szlaków turystycznych: zielonego i żółtego. Położenie szczytu jest często mylone z poblisk± Wójtowsk± Równi± (825 m), która jest położona ponad pół kilometra na południowy wschód.

Góry Bystrzyckie

573

Barczowa

811

Szczyt w północno-wschodniej krawędzi północnej czę¶ci Gór Bystrzyckich, na wschód od Wójtowskiej Równi i Fortu Wilhelma. Na północ od szczytu, na rozległym zrównaniu wnosz± się ostanie zabudowania Huty. Zbocza Barczowej podcinaj± w±skie i do¶ć głębokie doliny potoków: Szczawinki, potoku spływaj±cego przez Zalesie i Drwiny, płyn±cej przez Wójtowice. Góra jest bardzo dobrym punktem widokowym, ze szczytu i południowego zbocza roztaczaj± się rozległe widoki Kotliny Kłodzkiej i Rowu Górnej Nysy oraz otaczaj±cych ich pasm górskich.

Góry Bystrzyckie

574

Gajnik (G. Bystrz.)

717

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

575

Koszela

711

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

576

Ja¶lak

683

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

577

ŻeleĽniak (St. Bystrz.)

520

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

578

Krzywka

597

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

579

Trzcińska Góra

738

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

580

Ko¶cielnica

745

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

581

Wi¶niowa

686

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

582

Czyżówka

767

Grzbiet w Górach Bystrzyckich o przebiegu północ-południe. Na południe od Czyżówki znajduje się Rezerwat Przyrody Torfowisko pod Zieleńcem. Przy głównej grobli stoi drewniana wieża widokowa.

Góry Bystrzyckie

583

Piekielnica (G. Bystrz.)

805

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

584

Krzemionka

795

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

585

Kłobuk

815

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bystrzyckich, położony na południowo-wschodnim rozrogu odchodz±cym od Ptasiej Góry, na południowy wschód od wzniesienia Biesiec, około 2,7 km na północny wschód od małej wioski Lasówka, dawniej niem. Hliuen Berg. Wznosi się w grzbiecie odchodz±cym na południowy wschód od Bie¶ca w kierunku Przełęcz pod Uboczem. Stanowi spłaszczon± kulminację grzbietu zachodniego Gór Bystrzyckich. Zboczu wschodnie schodzi w kierunku doliny Bystrzycy, zbocze zachodnie łagodnie opada do doliny Dzikiej Orlicy. Przez szczyt wzniesienia przebiega kontynentalny dział wodny. Wschodnie stoki odwadnia Bystrzyca (zlewisko Bałtyku), a zachodnie Dzika Orlica (dopływ Łaby, zlewisko Morza Północnego). Dawniejsza niemiecka nazwa Hütten Berg i Hüttenhübel oznacza Chatkę, ale została pocz±tkowa niepoprawnie przetłumaczona jako Hutniak.

Góry Bystrzyckie

586

Czuba

765

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

587

Bronisz

725

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

588

Zamkowa Kopa

784

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

589

Ko¶cielnica (Nw. Bystrz.)

606

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

590

Kawczak

601

Szczyt na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Bystrzyckich, dawniej niem. Dohlenberg. Wschodnie zbocze nazywane jest Pustki i dawniej było bardzo dobrym punktem widokowym oraz celem wycieczek z Bystrzycy Kłodzkiej. U południowego podnóża Kawczaka wznosz± się nieliczne zabudowania kolonii Stara Bystrzyca.

Góry Bystrzyckie

591

Łysoń

598

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

592

Zalesie

612

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

593

Łubiec

565

Szczyt w ¶rodkowo-wschodniej czę¶ci Gór Bystrzyckich, około 2 km na południowy zachód od Bystrzycy Kłodzkiej, dawniej niem. Kliegel Koppe. Jest najwyższym wzniesieniem Wyszkowskiego Grzbietu, położonym w jego północnej czę¶ci. Od północy i północnego zachodu opływa go potok Toczna, od wschodu stromo opada do Rowu Górnej Nysy. Zachodnie, północne i wschodnie zbocza s± strome, natomiast ku południowi ci±gnie się pozostała czę¶ć Wyszkowskiego Grzbietu. U zachodnich podnóży znajduje się wie¶ Wyszki.

Góry Bystrzyckie

594

Kamienisko

525

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

595

Długi Grzbiet

542

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

596

Borowa (Mostowice)

745

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

597

Troszczyna

769

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

598

Klecko

758

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

599

Mała Wrzosówka

811

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

600

Dębosz (Miłoń)

772

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Bystrzyckich, około 1,4 km na południowy zachód od wsi Poręba i około 0,9 km na południowy wschód od Przełęczy nad Poręb±. Inna nazwa to Miłoń.

Góry Bystrzyckie

601

Jedlnik

747

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Bystrzyckich, na południe od Przełęczy nad Poręb±, dawniej niem. Dreitannenberg. Leży na dziale wodnym na granicy zlewisk Morza Północnego i Bałtyckiego. Szczyt oraz zbocza s± odsłonięte i stanowi± bardzo dobry punkt widokowy na Masyw ¦nieżnika oraz inne pasma otaczaj±ce Kotlinę Kłodzk±. Wschodnim zboczem Jedlnika biegnie Autostrada Sudecka, przy której w ostatnich latach postawiono kamienny pomnik z tablic± upamiętniaj±c± rzekomy powrót króla Jana III Sobieskiego po odsieczy wiedeńskiej dolin± Dzikiej Orlicy. Niemiecka nazwa szczytu (Dreitannenberg) pochodziła od 3 jodeł niegdy¶ rosn±cych na szczycie. Obecnie pod szczytem ro¶nie sosna o ciekawym kształcie.

Góry Bystrzyckie

602

Gniewosz

853

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Bystrzyckich, między Przełęcz± nad Poręb± i Czerńcem. Leży na Europejskim Dziale Wodnym, pomiędzy dolinami Dzikiej Orlicy i potoku Głownia, który wypływa ze wschodniego zbocza góry. Wschodnim zboczem Gniewosza prowadzi Autostrada Sudecka, która schodzi tu obszern±, widokow± serpentyn± do Gniewoszowa. W tym miejscu przebiega też niebieski szlak turystyczny, prowadz±cy z Międzylesia na Przełęcz Spalon±.

Góry Bystrzyckie

603

Poniatów

770

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

604

Sieniec

675

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

605

Tanecznica

549

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

606

Lesica

654

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

607

Dębowiec (Lesica)

666

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

608

Kopczyk

596

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

609

Żelazna Góra

597

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Bystrzyckich, około 2,3 km na północny zachód od Międzylesia, po prawej stronie drogi prowadz±cej do Lesicy. Inna nazwa to ŻeleĽnia. Wzniesienie położone jest na niewysokim grzbiecie ci±gn±cym się południkowo po wschodniej stronie Bochniaka. Na północnym zboczu od strony zachodniej znajduj± się wyrobiska kamieniołomu.

Góry Bystrzyckie

610

Rykownia

659

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

611

Bochniak

713

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Bystrzyckich, około 2,0 km na południowy zachód od Międzylesia, po południowej stronie drogi prowadz±cej z Międzylesia do Lesicy. Inna nazwa to Dzialec, dawniej niem. Salz Kuppe. Przez szczyt wzniesienia przebiega granica kontynentalnego działu wód zlewisk morza Bałtyckiego i Północnego. Na wschodnim zboczu znajduj± się Ľródła potoku Kamieńczyk, wpadaj±cego w Smreczynie do Nysy Kłodzkiej. Stoi tam w¶ród drzew pami±tkowy krzyż kamienny upamiętniaj±cy ¶mierć młodzieńca w 1628 roku. Na wschodnim zboczu, na wysoko¶ci około 600 m, znajduje się kapliczka słupowa z około 1800 roku.

Góry Bystrzyckie

612

Węgłarka

625

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

613

Czerwień

703

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

614

Kamieńczyk

722

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Bystrzyckich, po południowo-zachodniej stronie wsi Kamieńczyk, na granicy polsko-czeskiej, czes. Přední Hraniční vrch. Przez szczyt przechodzi dział wodny, oddzielaj±cy zlewisko Morza Bałtyckiego od Morza Północnego oraz graniczny zielony szlak turystyczny.

Góry Bystrzyckie

615

Graniczny Wierch

712

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Bystrzyckich, około 600 m na południe od wsi Kamieńczyk, na granicy polsko-czeskiej, czes. Zadní Hraniční vrch. Przez wierzchołek przebiega granica kontynentalnego działu wód zlewisk morza Bałtyckiego i Północnego oraz zielony szlak turystyczny. Na wzniesieniu znajduje się punkt widokowy z panoram± na Góry Bystrzyckie, Kotlinę Kłodzk±, ¦nieżnik, Międzylesie, Igliczn±, zabytkowy drewniany ko¶ciółek w Kamieńczyku.

Góry Bystrzyckie

616

Dworski Kopiec

635

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

617

Studeny (Studene, CZ)

721

Góry Orlickie

Góry Orlickie

618

Hejnov (CZ)

713

Góry Orlickie

Góry Orlickie

619

Suchy (G. Orl., CZ)

995

Szczyt w południowo-wschodnim narożniku Gór Orlickich, na Pogórzu Bukovskim (czes. Bukovohorská hornatina), czes. Suchý vrch. Wznosi się na obszarze parku przyrody (czes. Přírodní park Suchý vrch - Buková hora), około 6 km na południowy zachód od centrum Králík i około 5,1 km na południe od granicy polsko-czeskiej. Zbocze północno-zachodnie łagodnie opada do niewielkiego płytkiego siodła, położonego po północno-zachodniej stronie i oddzielaj±cego wierzchołek od s±siedniego, niższego o 7 m szczytu Bradlo (988 m), natomiast pozostałe zbocza do¶ć stromo opadaj± w kierunku dolin i przełęczy. Na zachodnim zboczu, w bliskiej odległo¶ci od szczytu znajduje się 33 metrowa betonowa wieża widokowa i schronisko turystyczne im. Kramářa. Na wierzchołku wznosz± się dwa maszty przekaĽnikowe. Szczyt leży na Europejskim Dziale Wodnym mórz Czarnego i Północnego.

Góry Orlickie

620

Wronka

458

Góry Bystrzyckie

Góry Bystrzyckie

621

Sikornik (Smreczyna)

550

Wzniesienie na WysoczyĽnie Międzylesia w Kotlinie Kłodzkiej. Jako najwyższy szczyt Kotliny Kłodzkiej, zaliczany jest do Korony Sudetów Polskich.

Kotlina Kłodzka

622

Owczarnia

481

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

623

Szubieniczna (Międz.)

472

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

624

Szymonowa (Kotl. Kł.)

478

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

625

Góra Parkowa (Bystrz.)

388

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

626

Owcza Góra (Kłodzko)

345

Fort Owcza Góra, położony nad wysokim brzegiem Nysy Kłodzkiej, stanowi±cy zakończenie grzbietu Owczej Góry

Góry Bardzkie

627

Forteczna Góra

340

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

628

Szpitalna Górka

319

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

629

Grodzisko (Kłodzko)

345

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

630

Goryczka

422

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, na północno-zachodnim krańcu długiego grzbietu odchodz±cego od jego szczytu, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, około 2,4 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Żelazno, dawniej niem. Bitter Koppe. Po południowo-zachodniej stronie góry, położona jest miejscowo¶ć Gorzanów, a po północno-zachodniej Krosnowice.

Masyw ¦nieżnika

631

Dębowa (Krowiarki)

505

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, na północno-zachodnim krańcu długiego grzbietu odchodz±cego od ¦nieżnika, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, około 2,4 km, na południowy zachód od miejscowo¶ci Żelazno. Po południowo-zachodniej stronie góry u podnóża, położona jest miejscowo¶ć Gorzanów. Jest to niewielkie wzniesienie, w kształcie kopca, o do¶ć stromych zboczach z niewyraĽnie podkre¶lon± czę¶ci± szczytow±, położon± na wierzchołkowym grzbiecie na końcu pasma. Od północnego zachodu graniczy z Goryczk±, a od południowego wschodu z Wapniark±. W południowej czę¶ci wyrasta niewyraĽny grzbiet zwany Antonówk±.

Masyw ¦nieżnika

632

Jantosz

460

Wzniesienie na północno-zachodnim krańcu Masywu ¦nieżnika i jego północnej czę¶ci - Krowiarek

Masyw ¦nieżnika

633

Łagoda

457

Wzniesienie na północno-zachodnim krańcu Masywu ¦nieżnika i jego północnej czę¶ci - Krowiarek

Masyw ¦nieżnika

634

Mrówczyniec

487

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od głównego szczytu, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, około 1,8 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Żelazno. Po południowo-zachodniej stronie góry położona jest miejscowo¶ć Mielnik. Jest to niewielkie wzniesienie nad Przełęcz± Mielnick±, w kształcie wału o do¶ć stromych zboczach, z niewyraĽnie podkre¶lon± czę¶ci± szczytow±, położon± na wierzchołkowym grzbiecie, który nosi nazwę Piotrowickiego Lasu. Szczyt wznosi się o około 6 m ponad najbliższy wierzchołek oddalony o niecałe 400 m. Na zachodzie Przełęcz Mielnicka oddziela Mrówczyniec od Wapniarki. Przez tę przełęcz przebiega droga z Kłodzka do Międzylesia (z Wrocławia do Brna). Do przełęczy dochodz± od południa zabudowania wsi Mielnik.

Masyw ¦nieżnika

635

Babilon

384

Niewysokie wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, na zachód od wsi Piotrowice, u podnóża Piotrowickiego Lasu

Masyw ¦nieżnika

636

Golina

544

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, w północno-zachodniej czę¶ci masywu Żelaznych Gór, dawniej niem. Kahle-Berg. Leży w bocznym ramieniu, odchodz±cym od bezimiennej koty (punktu wysoko¶ciowego) 544 m na północ, poprzez któr± ł±czy się z ŻeleĽniakiem, najwyższym wzniesieniem masywu. Ramię to kończy się wzniesieniem Ostróg. Na zachód od Goliny leż± Piotrowice Dolne, a na wschód - Piotrowice Górne.

Masyw ¦nieżnika

637

Ostróg (M. ¦nieżnika)

505

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek i w północno-zachodniej czę¶ci masywu Żelaznych Gór, dawniej niem. Spitz Berg. Leży w bocznym ramieniu, które ł±czy się z ŻeleĽniakiem, najwyższym wzniesieniem masywu. Bezpo¶rednio na południe od Ostroga znajduje się wzniesienie Golina. Na zachód od Ostroga leż± Piotrowice Dolne, a na północ - Romanowo.

Masyw ¦nieżnika

638

Słupiec

525

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego szczytu, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, około 2 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Ołdrzychowice Kłodzkie. Po południowej stronie góry u podnóża, położona jest miejscowo¶ć Romanowo. Dolina potoku Piotrówka oddziela je na południu od masywu Żelaznych Gór i Piotrowickiego Lasu, a na zachodzie od Wapniarki. Na północy szeroka dolina Białej L±deckiej oddziela je od Wzgórz Rogówki, należ±cych do Kotliny Kłodzkiej. Od wschodu płytka przełęcz oddziela je od góry Sędzisz. Jest to niezbyt wysokie, do¶ć długie wzniesienie, w kształcie wału, o do¶ć stromych zboczach z wyraĽnie podkre¶lon± czę¶ci± szczytow±, położon± w południowo-wschodniej czę¶ci wału.

Masyw ¦nieżnika

639

Sędzisz

498

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego szczytu, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, około 2 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Ołdrzychowice Kłodzkie, dawniej niem. Richter Berg. Jest to niezbyt wysoki, wydłużony wał, z kulminacj± w północnej czę¶ci. Pomiędzy kulminacj± a pozostał± czę¶ci± wału znajduje się przełęcz bez nazwy, któr± przechodzi droga polna z Romanowa do Ołdrzychowic. Dolina potoku Piotrówka oddziela je na południu od masywu Żelaznych Gór. Na północy szeroka dolina Białej L±deckiej oddziela go od Wzgórz Rogówki, należ±cych do Kotliny Kłodzkiej i południowo-zachodnich stoków Gór Złotych. Na południowym wschodzie Przełęcz Romanowska oddziela go od Wróblowego Kierza. Na południowym zachodzie szerokie, bezimienne obniżenie oddziela go od masywu Słupca. Po południowej stronie góry położona jest miejscowo¶ć Romanowo.

Masyw ¦nieżnika

640

Modrzewiowa Góra

455

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

641

Wygon

430

Kotlina Kłodzka

Kotlina Kłodzka

642

Kamieńsko

403

Góry Złote

Góry Złote

643

Starkowiec

450

Góry Złote

Góry Złote

644

Kostra

491

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, na rozrogu odchodz±cym od Kłodzkiej Góry w kierunku zachodnim, dawniej niem. Jachelberg. Wznosi się około 4 km na wschód od centrum Kłodzka. Przez szczyt wzniesienia przechodzi żółty szlak turystyczny.

Góry Bardzkie

645

Szyndzielnia

405

Niewielkie wzniesienie w południowo-zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, na końcu grzbietu odchodz±cego od Kłodzkiej Góry w kierunku zachodnim. Wznosi się około 2,8 km na wschód od centrum Kłodzka. Północno-wschodnim zboczem kilkana¶cie metrów obok szczytu wzniesienia prowadzi żółty szlak turystyczny.

Góry Bardzkie

646

Mariańska Górka

365

Niewielkie wzniesienie w południowo-zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, nad doln± czę¶ci± Wojciechowic, około 1,8 km na północny wschód od Kłodzka. Inna nazwa to Wzgórze Marii, dawniej niem. Spittelberg. Wyrasta na końcu ramienia odchodz±cego na południowy zachód od rozrogu Łaszczowej przez Kłapacz. Od wschodu wzniesienie oddziela od Szyndzielni potok górski Jodłownik. Na szczytowym placu wznosi się kaplica, otoczona stacjami Drogi Krzyżowej.

Góry Bardzkie

647

Owcza Góra (Bardzkie)

361

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, na końcu ramienia odchodz±cego od Kłodzkiej Góry w kierunku zachodnim. Wznosi się około 2 km na północny wschód od centrum Kłodzka.

Góry Bardzkie

648

Góra Łysa (Bardzkie)

327

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

649

Jagodna Płn.

985

Północny, wyższy wierzchołek Jagodnej (dawniej niem. Heidel-Berg lub Heidelberg), oznaczany czasem na mapach jako Sasanka. Według wielu Ľródeł jest uznawana za najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich. Wraz z drugim wierzchołkiem Jagodnej jest zaliczana do Diademu Polskich Gór.

Góry Bystrzyckie

650

Jerab (Hanus., CZ)

1003

Wzniesienie w północno-wschodnich Czechach, w Sudetach ¦rodkowych, w pa¶mie górskim Hanuąovická vrchovina, czes. Jeřáb. Jest to najwyższy szczyt tego pasma, zaliczany do Korony Sudetów. Wyrasta w północno-zachodniej czę¶ci pasma Hanuąovická vrchovina, na południowy zachód od miejscowo¶ci Králíky.

Hanusovicka vrchovina

651

Lazek (CZ)

714

Lázek - szczyt w północno-wschodnich Czechach, w Sudetach ¦rodkowych, w północno-zachodniej czę¶ci masywu Wyżyna Zabrzeska, niecałe 2 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Cotkytle. Jest najwyższym szczytem Wyżyny Zabrzeskiej (czes. Zábřeľská vrchovina) i zalicza się go do Korony Sudetów. Na szczycie stoi chata turystyczna Reichela z 1933 r. oraz wieża widokowa zbudowana w I połowie XX wieku.

Wyżyna Zabrzeska

652

Slunecna (CZ)

800

Slunečná - najwyższy szczyt w pa¶mie górskim Niskiego Jesionika (czes. Nízký Jeseník), w Czechach, w Sudetach Wschodnich, oddalony o około 2,5 km na północny wschód od miejscowo¶ci Dětřichov nad Bystřicí. Zaliczany jest do Korony Sudetów.

Niski Jesionik

653

Bukowa Góra

507

Szczyt w polskiej czę¶ci Gór Opawskich, położone na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Jarnołtówek

Góry Opawskie

654

Czapka

400

Wzgórze w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), położone pomiędzy wsi± Jarnołtówek a Konradów. Na północnym zboczu góry znajduje się Ľródło rzeki Prudnik.

Góry Opawskie

655

Długota

457

Najwyższy szczyt masywu Długoty w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina). Jest także najwyższym szczytem powiatu prudnickiego.

Góry Opawskie

656

Graniczny Wierch (GO)

536

Góra Graniczna albo Graniczny Wierch (czes. Hraniční vrch) - szczyt przy granicy polsko-czeskiej, w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), w Sudetach Wschodnich, oddalony o około 2 km na północny wschód od miejscowo¶ci Město Albrechtice. Na szczycie znajduje się podwójna wieża widokowa, złożona z dwóch wież. Około 200 metrów na południe od Granicznego Wierchu znajduje się szczyt Na Granicy (czes. Na Hranici) o wysoko¶ci 541 m.

Góry Opawskie

657

Kapliczna Góra

320

Wzniesienie w polskiej czę¶ci Gór Opawskich w Sudetach Wschodnich, na skraju masywu Długoty. Inna nazwa to ¦więconka. Wznosi się około 2,5 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Prudnik.

Góry Opawskie

658

Kozia Góra (Klaszt.)

316

Wzniesienie w polskiej czę¶ci Gór Opawskich w Sudetach Wschodnich, położone nad Prudnikiem, na skraju masywu Długoty. Inna nazwa to Klasztorne Wzgórze, niem. Ziegen Berg. Na górze znajduje się wieża widokowa.

Góry Opawskie

659

Kobylica (Dębowiec)

395

Szczyt w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), w Sudetach Wschodnich. Na szczycie znajduje się granitowy pomnik poety Josepha von Eichendorffa z 1911. Na szczyt wiedzie niebieski oraz czerwony szlak z Prudnika. Na szczyt najłatwiej się dostać z drogi powiatowej (Prudnik-Dębowiec), która wiedzie około 300 m od wierzchołka góry. Na północ od szczytu znajduje się kopalnia dolnokarbońskich szarogłazów Dębowiec.

Góry Opawskie

660

Kraska

391

Szczyt w masywie Długoty w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), w Sudetach Wschodnich, leż±cy w obrębie Lasu Prudnickiego. Na południowych stokach wzniesienia znajduje się kamień graniczny Królewskiego Miasta Prudnika z 1730 r.

Góry Opawskie

661

Krzyżówka

427

Szczyt w Górach Opawskich. Inna nazwa to Krzyżówka. W przeszło¶ci wzniesienie nosiło niemieck± nazwę Kreuzberg (polska nazwa jest dokładnym tłumaczeniem niemieckiej). Pochodzi ona od dębowego krzyża, który kiedy¶ stał na wzniesieniu, na którym w XVII wieku stała szubienica. W maju 1992 roku pochodz±cy z Jarnołtówka Niemcy postawili nowy krzyż.

Góry Opawskie

662

Lipowiec

370

Najwyższe wzniesienie Masywu Lipowca w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina). Znajduje się na obszarze Lasu Trzebińskiego. Południowymi zboczami przebiega granica polsko-czeska. Na południowo-zachodnim stoku znajduje się nieczynny kamieniołom.

Góry Opawskie

663

Okopowa

388

Szczyt w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina) w Sudetach Wschodnich, na terenie Lasu Prudnickiego. Na szczycie znajduj± się pozostało¶ci grodziska zwanego Szwedzkim Szańcem. Przez szczyt wiedzie niebieski szlak z Prudnika.

Góry Opawskie

664

Olszak

453

Szczyt w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina) w Sudetach Wschodnich, nad przełomem Złotego Potoku. Na północno-zachodnim stoku znajduje się staw Żabie Oczko w zagłębieniu dawnego kamieniołomu, natomiast na wschodnim stoku - oczko wodne Morskie Oczko, w zagłębieniu mniejszego kamieniołomu.

Góry Opawskie

665

Góra Chrobrego (Park.)

543

Masyw w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina) w Sudetach Wschodnich, w rejonie Głuchołaz. Znany pod nazw± Góra Chrobrego lub Góra Parkowa. Na masywie, nad Wisz±cymi Skałami, znajduje się zabytkowa kapliczka ¶w. Anny z 1908 r. Do masywu Góry Parkowej zalicza się szczyty górskie: Przedni± Kopę (niem. Vorder-Koppe, 495 m), ¦redni± Kopę (niem. Mittel-Koppe, 543 m) i Tyln± Kopę (niem. Hinter-Koppe, 527 m). Wzdłuż drogi na szczyt Przedniej Kopy znajduj± się kamienne kapliczki drogi krzyżowej, a na szczycie stoi murowane schronisko z basztow± wież± widokow±. Budynek został odnowiony w 2019 roku. Przez masyw przechodzi czerwony szlak turystyczny - Główny Szlak Sudecki. Wierzchołek najwyższej ¦redniej Kopy znajduje się kawałek na zachód od czerwonego szlaku, jest zalesiony i do¶ć trudno do niego dotrzeć. Na drzewie znajduje się tabliczka szczytowa.

Góry Opawskie

666

Sępik

356

Wzniesienie w polskiej czę¶ci Gór Opawskich w Sudetach Wschodnich. Znajduje się w północno ¶rodkowej czę¶ci Gór Opawskich, zwanej Lasem Prudnickim, na północnej ich krawędzi, około 2 km na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Dębowiec.

Góry Opawskie

667

Szyndzielowa Kopa

533

Szczyt w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina) w Sudetach Wschodnich. Nazwa szczytu pochodzi od szyndziołów, czyli drewnianych gontów. WyraĽne góruje nad leż±c± o 200 m niżej Pokrzywn±. Wiedzie przez ni± czerwony szlak z Pokrzywnej na Biskupi± Kopę. Przez wierzchołek przebiega Główny Szlak Sudecki.

Góry Opawskie

668

¦więta Góra

353

Wzniesienie w polskiej czę¶ci Gór Opawskich w Sudetach Wschodnich. Leży w północno ¶rodkowej czę¶ci Gór Opawskich zwanej Lasem Prudnickim, na północnej ich krawędzi, około 4 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Prudnik.

Góry Opawskie

669

Wróblik

396

Szczyt w Górach Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina) w Sudetach Wschodnich, w masywie Długoty. Wznosi się na granicy polsko-czeskiej i jest najwyższym szczytem na terenie miasta Prudnik. Przez wierzchołek przebiega żółty szlak z Wieszczyny do Trzebiny.

Góry Opawskie

670

Zamkowa Góra (Opaw.)

571

Trzeci co do wysoko¶ci szczyt Gór Opawskich. Wznosi się w masywie Biskupiej Kopy, w północno ¶rodkowej czę¶ci Gór Opawskich, na północnej ich krawędzi, zwanej Lasem Prudnickim, około 1,6 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Pokrzywna.

Góry Opawskie

671

Zbylut

353

Wzniesienie w polskiej czę¶ci Gór Opawskich w Sudetach Wschodnich, położone na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Opawskich w północno ¶rodkowej czę¶ci Gór Opawskich zwanej Lasem Prudnickim, na północnej ich krawędzi, około 4,8 km na południowy zachód od centrum miejscowo¶ci Prudnik

Góry Opawskie

672

Mała Kopa (Opaw., CZ)

772

Mała Kopa (czes. Nad Petrovou chatou) - szczyt w pa¶mie Gór Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), oddalony o około 330 m na południowy zachód od przełęczy Petrovy boudy. Jest położona w ¶rodkowej czę¶ci pasma, na grzbiecie odchodz±cym od Biskupiej Kopy (czes. Biskupská kupa) w kierunku południowym.

Góry Opawskie

673

Vetrna (CZ)

800

Szczyt w pa¶mie Gór Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), położony na terenie Czech, czes. Větrná hora. Jest oddalony około 2,5 km na południe od szczytu Biskupia Kopa (czes. Biskupská kupa).

Góry Opawskie

674

Zamecky pahorek (CZ)

868

Szczyt w pa¶mie Gór Opawskich (czes. Zlatohorská vrchovina), położony w Czechach, o około 1,5 km na północny zachód od miejscowo¶ci Horní Údolí, czes. Zámecký pahorek. Ma kształt kopulasty, z płaskim wierzchołkiem, góruj±cym od południowego wschodu nad Rejvízem.

Góry Opawskie

675

Skalista Kopa (Zawada)

778

Zawada - dwuwierzchołkowy grzbiet ze szczytami na wysoko¶ci 808 i 778 m, znajduj±cy się w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, w pobliżu wsi Kamienica, Bolesławów i Nowa Morawa. Grzbiet Zawady wciska się w widły rzeki Morawki i jej lewego dopływu Kamienicy, stanowi±c najbardziej na wschód wysunięte ramię ¦nieżnika. Od południa poprzez Przełęcz Staromorawsk± odchodzi od Rykowiska. Wyższy, południowy szczyt nosi nazwę Stromy (808 m), północny to Skalista Kopa (778 m). Wypłaszczenie pod szczytem na północy nosi nazwę Góra Oliwna (647 m).

Masyw ¦nieżnika

676

Góra Oliwna (Zawada)

647

Zawada - dwuwierzchołkowy grzbiet ze szczytami na wysoko¶ci 808 i 778 m, znajduj±cy się w Masywie ¦nieżnika w Sudetach, w pobliżu wsi Kamienica, Bolesławów i Nowa Morawa. Grzbiet Zawady wciska się w widły rzeki Morawki i jej lewego dopływu Kamienicy, stanowi±c najbardziej na wschód wysunięte ramię ¦nieżnika. Od południa poprzez Przełęcz Staromorawsk± odchodzi od Rykowiska. Wyższy, południowy szczyt nosi nazwę Stromy (808 m), północny to Skalista Kopa (778 m). Wypłaszczenie pod szczytem na północy nosi nazwę Góra Oliwna (647 m).

Masyw ¦nieżnika

677

Młyńsko Płd.

984

Rozległy szczyt w północnym rozrogu Masywu ¦nieżnika (Sudety Wschodnie), wznosz±cy się ponad wsiami Kletno i Kamienica w gminie Stronie ¦l±skie, rozci±gaj±cy się pomiędzy dolin± potoku Kle¶nica na zachodzie a dolin± rzeki Kamienica na wschodzie. Inna nazwa to Młyńska Góra, niem. Mühl Berg, Mühlberg. Na północy grzbiet Młyńska opada do Kletna, a na południu oddzielony jest od Porębka płytk± przełęcz±. Posiada dwie kulminacje: północn± o wysoko¶ci 991 m i południow± o wysoko¶ci 984 m.

Masyw ¦nieżnika

678

Dworska Góra

596

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, około 1 km na północny zachód od centrum miasteczka Stronie ¦l±skie. Leży w grzbiecie Krowiarek, ci±gn±cym się od Chłopka ku północnemu wschodowi. Dalszy ci±g tego grzbietu nosi nazwę KuĽniczych Gór.

Masyw ¦nieżnika

679

Dzicza Góra

578

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w zachodniej czę¶ci Krowiarek, dawniej niem. Kirch Berg. Na północnym zachodzie rozległe, bezimienne siodło, którym biegnie droga z Bystrzycy Kłodzkiej do Trzebieszowic, ł±czy je z masywem Żelaznych Gór. Na północnym wschodzie ł±czy się z grzbietem odchodz±cym od Modlisza w głównym grzbiecie Krowiarek. Na południe od Dziczej góry leży Nowy Waliszów.

Masyw ¦nieżnika

680

Grodnik

626

Rozległe wzniesienie w północno-zachodniej czę¶ci Masywu ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od ¦nieżnika, w północnej czę¶ci Krowiarek, około 2,5 km, na południe od miejscowo¶ci Trzebieszowice. Położone jest w głównym grzbiecie Krowiarek pomiędzy Kwa¶niakiem na południu a Różank± na północnym zachodzie.

Masyw ¦nieżnika

681

Kamiennik (Krowiarki)

586

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek, we wschodniej czę¶ci masywu Żelaznych Gór, dawniej niem. Steinbusch. Na południowym zachodzie ł±czy się z ŻeleĽniakiem, który jest ich najwyższ± kulminacj±. Od Kamiennika odchodz± dwa ramiona: północne, z bezimiennymi kulminacjami, zamykaj±ce od wschodu kotlinę Piotrowic Górnych i rozgałęziaj±ce się w kierunku Romanowa oraz południowe, ci±gn±ce się w kierunku centrum Nowego Waliszowa.

Masyw ¦nieżnika

682

Karczmisko (Krowiarki)

710

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, na północno-zachodnim rozrogu odchodz±cym od ¦nieżnika, w ¶rodkowej czę¶ci Krowiarek, około 5 km na zachód od miejscowo¶ci Stronie ¦l±skie. Wznosi się w ¶rodkowej czę¶ci Krowiarek, w bocznym grzbiecie, odchodz±cym od grzbietu północno-wschodniego w rejonie Przełęczy pod Chłopkiem ku zachodowi i skręcaj±cym w Wapnisku na północ. Za Karczmiskiem grzbiet ponownie skręca na północny zachód, a póĽniej na północ.

Masyw ¦nieżnika

683

Kierzna

564

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, około 1,5 km na południowy zachód od miasteczka L±dek-Zdrój, dawniej niem. Wiedmuths Busch. Jest to wydłużony, niezbyt rozległy masyw, ci±gn±cy się ku północnemu wschodowi w kierunku L±dka. Ku północnemu zachodowi odchodzi od niego niezbyt wyraĽny grzbiet ł±cz±cy go z Radoszk±. Na południowym zachodzie przełęcz Farna Lgota ł±czy go z Siniakiem. Na południe od wzniesienia położone s± K±ty Bystrzyckie, na zachód przysiółek K±tów Kłodno, a na północ Radochów.

Masyw ¦nieżnika

684

Kopka (L±dek Zdrój)

546

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, około 2 km na północny zachód od miasteczka L±dek-Zdrój. Tworzy ono południow±, niższ± kulminację masywy Radoszki. Na południu, niewyraĽny grzbiet ł±czy cały masyw z Siniakiem i pozostał± czę¶ci± Krowiarek.

Masyw ¦nieżnika

685

KuĽnica

578

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka. Leży w grzbiecie Krowiarek ci±gn±cym się od Chłopka ku północnemu wschodowi, poprzez KuĽnicze Góry po Siedlicę i Dzielec. Jest pierwszym, od południowego zachodu, wzniesieniem KuĽniczych Gór.

Masyw ¦nieżnika

686

KuĽnicza Góra

541

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka. Leży w grzbiecie Krowiarek ci±gn±cym się od Chłopka ku północnemu wschodowi, poprzez KuĽnicze Góry po Siedlicę i Dzielec. Jest pierwszym, od północnego wschodu, wzniesieniem KuĽniczych Gór. Od południowego wschodu, wschodu i północnego wschodu ci±gnie się dolina Białej L±deckiej, oddzielaj±ca je od Gór Złotych. Dolin± biegnie linia kolejowa i droga ze Stronia ¦l±skiego do Kłodzka.

Masyw ¦nieżnika

687

Kwa¶niak

644

Rozległe wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego szczytu, w północnej czę¶ci Krowiarek, dawniej niem. Sauer-Berg. Położone jest w głównym grzbiecie Krowiarek pomiędzy Żabnic± na południowym wschodzie a Grodnikiem na północnym wschodzie. Odchodzi od niego na północny zachód grzbiet przez Modlisze, Dzicz± Górę, Żelazne Góry, Piotrowicki Las, Wapniarkę, Dębow± i Goryczkę, kończ±cy się nad Krosnowicami.

Masyw ¦nieżnika

688

Modlisze

622

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w zachodniej czę¶ci Krowiarek, dawniej niem. Mittel Berg. Znajduje się nieco na zachód od głównego grzbietu. Na południowym wschodzie odchodzi od niego długi grzbiet z Dzicz± Gór±, Żelaznymi Górami, Piotrowickim Lasem, Wapniark±, Dębow± i kończ±cy się nad Krosnowicami. Na południe od wzniesienia biegnie droga polna z Nowego Waliszowa do Konradowa. W dolinie, na południowy zachód znajduj± się ostatnie zabudowania Nowego Waliszowa.

Masyw ¦nieżnika

689

Modrzeńce

670

Dwuwierzchołkowe wzniesienie (670 i 630 m) w północno-zachodniej czę¶ci Masywu ¦nieżnika, w południowo-zachodniej czę¶ci Krowiarek, w krótkim, bocznym ramieniu, odchodz±cym na zachód od Żabnicy, dawniej niem. Lerchen Berge. Na północ od wyższej kulminacji wznosi się Skowronek. Razem tworz± niewielki masyw, od północy i północnego wschodu otoczony dolin± potoku Rownica, nosz±c± nazwę Rudy Dół. Od południa dolina potoku (dopływ z Marcinkowa) o nazwie Żabi Dół oddziela Modrzeńce od Górzycy. Obie te doliny, choć krótkie, s± bardzo głębokie, a zbocza masywu - strome. Ku zachodowi opada on również stromym zboczem do Wysoczyzny Idzikowa w Rowie Górnej Nysy.

Masyw ¦nieżnika

690

Piotrowicki Las

486

Niewielki, wydłużony wał górski w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodniej czę¶ci Krowiarek. Na północnym zachodzie Przełęcz Mielnicka oddziela go od Wapniarki, a na południowym wschodzie Przełęcz Piotrowicka od Żelaznych Gór. Na północy dolina potoku Piotrówka oddziela je od masywu Słupca, natomiast od południowego zachodu graniczy z Rowem Górnej Nysy. W ¶rodkowej czę¶ci wznosi się kulminacja Mrówczyńca (487), a na południowy wschód od niej nieco niższa - Grodowej (481 m). Na zachodnich zboczach znajduje się wie¶ Mielnik, a na północno-wschodnich Piotrowice Dolne.

Masyw ¦nieżnika

691

Po¶rednica

569

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, dawniej niem. Mittelberg. Leży w grzbiecie Krowiarek, ci±gn±cym się od Chłopka ku północnemu wschodowi, poprzez KuĽnicze Góry po Siedlicę i Dzielec. Jest ¶rodkowym wzniesieniem KuĽniczych Gór, leż±cym między KuĽnic± a KuĽnicz± Gór±. Od południowego wschodu opada do doliny Białej L±deckiej.

Masyw ¦nieżnika

692

Prosta

572

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego głównego szczytu, w północnej czę¶ci Krowiarek, około 1,3 km, na południe od miejscowo¶ci Trzebieszowice, niem. Richt-Berg. Położone jest w bocznym grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym na północny wschód od Różanki, poprzez Kolebę, od której odchodzi kilka krótkich odnóg ku północnemu zachodowi, północy, północnemu wschodowi i wschodowi, pooddzielanych niewielkimi dolinkami. W północno-zachodnim wznosi się Prosta. Na północ od Prostej położona jest stacja kolejowa w Trzebieszowicach.

Masyw ¦nieżnika

693

Rychtarzowa Góra

498

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego szczytu, w północno-¶rodkowej czę¶ci Krowiarek, około 1,6 km, na południowy wschód od miejscowo¶ci Ołdrzychowice Kłodzkie. Rychtarzowa Góra jest niewielkim wzniesieniem Krowiarek, góruj±cym nieznacznie nad miejscowo¶ci± Romanowo oraz wsi± Ołdrzychowice Kłodzkie.

Masyw ¦nieżnika

694

Siedlica

507

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, dawniej niem. Sattel Berg. Leży w grzbiecie Krowiarek ci±gn±cym się od Chłopka ku północnemu wschodowi, poprzez KuĽnicze Góry po Siedlicę. Na północ od niej wznosi się Dzielec.

Masyw ¦nieżnika

695

Siniak

658

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w grzbiecie Krowiarek, odchodz±cym ku północnemu wschodowi od Przełęczy Puchaczówka, około 3 km na południowy zachód od miasteczka L±dek-Zdrój, dawniej niem. Blauerberg. Jest to wydłużony masyw, ci±gn±cy się ku północnemu zachodowi i kończ±cy koło dawnej stacji kolejowej w Radochowie. Ku południowi odchodzi od niego kręty grzbiet, który ł±czy go z Chłopkiem. Na północnym wschodzie przełęcz Farna Lgota ł±czy go z Kierzn± i dalej z Radoszk± - najdalej na północny wschód wysuniętym szczytem Krowiarek i całego Masywu ¦nieżnika. Na południe od wzniesienia położone s± K±ty Bystrzyckie, na zachód przysiółek K±tów Kłodno, a na północ Radochów.

Masyw ¦nieżnika

696

Skałeczna

570

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego szczytu, w północnej czę¶ci Krowiarek, około 2 km, na południowy zachód od miejscowo¶ci Trzebieszowice, dawniej niem. Hartenberg. Położone jest w głównym grzbiecie Krowiarek pomiędzy Różank± na wschodzie a Wróblowym Kierzem na północy. Od południa i zachodu ogranicza j± dolina Piotrówki, od północnego wschodu dolina bezimiennego potoku, dopływu Białej L±deckiej.

Masyw ¦nieżnika

697

Skowronek

593

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w południowo-zachodniej czę¶ci Krowiarek, dawniej niem. Lerchen Berg. Wznosi się w krótkim, bocznym ramieniu, odchodz±cym na zachód od Żabnicy na północ od głównej kulminacji Modrzeńców. Od północy i północnego wschodu otoczony dolin± potoku Równica, nosz±c± nazwę Rudy Dół.

Masyw ¦nieżnika

698

Skowronia Góra

839

Wzniesienie w Krowiarkach (należ±cych do Masywu ¦nieżnika), w pobliżu wyludnionej wsi Marcinków. Od szczytu odchodzi na zachód krótki, boczny grzbiet z kulminacj± Górzycy. Bezle¶ny wierzchołek stanowi doskonały punkt widokowy na Kotlinę Kłodzk± (a wła¶ciwie Rów Górnej Nysy) oraz otaczaj±ce j± pasma górskie: Góry Sowie, Góry Bardzkie, Góry Złote, Góry Bialskie, Masyw ¦nieżnika, Góry Bystrzyckie oraz Góry Stołowe. Zza Gór Bialskich wyłania się Wysoki Jesionik.

Masyw ¦nieżnika

699

Wróblowy Kierz

486

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego szczytu, w północnej czę¶ci Krowiarek, około 2 km na południowy zachód od miejscowo¶ci Trzebieszowice, dawniej niem. Frobel busch. Położone jest w głównym grzbiecie Krowiarek pomiędzy Skałeczn± na południu, a Przełęcz± Romanowsk±, która oddziela je od masywu Sędzisza na północnym zachodzie. Jest to niezbyt wybitna kulminacja wznosz±ca się od wschodu nad szos± z Nowego Waliszowa do Trzebieszowic przez Przełęcz Romanowsk±. Na zachód od wzniesienia leży miejscowo¶ć Romanowo.

Masyw ¦nieżnika

700

Żabnica

720

Wzniesienie w Masywie ¦nieżnika, w północno-zachodnim grzbiecie odchodz±cym od jego szczytu, w ¶rodkowej czę¶ci Krowiarek. Położone jest w głównym grzbiecie Krowiarek pomiędzy Skowroni± Gór± na południowym wschodzie, a Kwa¶niakiem na północnym zachodzie. Odchodzi od niego na zachód krótki grzbiet z Modrzeńcami i Skowronkiem, kończ±cy się nad Wysoczyzn± Idzikowa w Rowie Górnej Nysy.

Masyw ¦nieżnika

701

Biała Kopa

1033

Szczyt w Górach Bialskich, dawniej niem. Bielenkoppe, Bieler-Koppe. Według regionalizacji Kondrackiego znajduje się w Górach Złotych. Wznosi się we wschodniej czę¶ci Gór Bialskich, w krótkim, bocznym grzbieciku, odgałęziaj±cym się od Rudawca w kierunku północnym. Od zachodu i północy otacza j± dolina potoku Bielawka. Na wschodnich zboczach Białej Kopy ma Ľródła Morawski Potok.

Góry Bialskie

702

Chłopska Kopa

763

Wzniesienie w północnej czę¶ci Gór Bialskich, około 1,4 km na południowy zachód od centrum Nowego Gierałtowa i 1,6 km na północny zachód od wzniesienia Gierałtowskiej Kopy

Góry Bialskie

703

Dział (G. Bialskie)

1027

Szczyt w Górach Bialskich, w granicznym grzbiecie między Polsk± i Czechami, czes. Bílé kameny. Według regionalizacji Kondrackiego Góry Bialskie s± czę¶ci± Gór Złotych, więc Dział znajduje się w Górach Złotych. Wznosi się w południowej czę¶ci Gór Bialskich, na południowo-wschodnim rozrogu odchodz±cym od Rudawca, między wzniesieniem Palas po południowo-wschodniej stronie i wzniesieniem Iwinka po północno-zachodniej stronie, około 4,1 km na południowy zachód od małej wioski Bielice.

Góry Bialskie

704

Gierałtowska Kopa

920

Szczyt w Górach Bialskich, dawniej niem. Neu Gersdońer SIeln Koppe. Wznosi się około 1,8 km na południowy wschód od południowej granicy Nowego Gierałtowa i 1,6 km na północny zachód od wzniesienia Płoska.

Góry Bialskie

705

Gołogóra

972

Szczyt w Górach Bialskich, położony około 2,8 km na południowy wschód od centrum Starego Gierałtowa i 2,2 km na północny wschód od miejscowo¶ci Młynowiec

Góry Bialskie

706

Gołogrzbiet

940

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Bialskich, położony około 2,4 km na południowy wschód od centrum Starego Gierałtowa i 0,8 km na wschód od wzniesienia Łysiec. Razem z Gołogór± i Ły¶cem tworz± masyw Gór Bialskich najdalej wysunięty na północ w kierunku Obniżenia L±dka i Stronia oraz doliny rzeki Białej L±deckiej.

Góry Bialskie

707

Jawornik Graniczny

1030

Szczyt w w zachodnio-¶rodkowej czę¶ci Gór Bialskich, około 4,25 km na południowy zachód od południowej granicy małej wioski Bielice i 0,8 km do wzniesienia Rude Krzyże (czes. Kunčický hřbet). Charakteryzuje się stromymi zboczami po stronie południowej, wschodniej i zachodniej, natomiast północna czę¶ć góry pnie się łagodnie w stronę Orlika. Zachodnia czę¶ć wzniesienia położona jest na obszarze ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, a przez wierzchołek przechodzi granica polsko-czeska. Wznosi się w grzbiecie odchodz±cym na południowy zachód od Rudawca. Wyrasta kilka metrów ponad wierzchowinę z niemalże płaskiej grani granicznej, położonej między wzniesieniami Solec po zachodniej stronie i Rude Krzyże po północno-wschodniej stronie. Stanowi boczn±, południowo-zachodni±, spłaszczon± kulminację rozległej wierzchowiny masywu Orlika. Zbocze południowe i wschodnie do¶ć ostro opada do doliny potoku Kunčický potok, położonej po czeskiej stronie, a zbocze południowo-zachodnie schodzi do doliny potoku Prawa Widełka, dopływu Morawki.

Góry Bialskie

708

Jawornik Kobyliczny

995

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Bialskich, około 3,4 km na północny zachód od południowej granicy małej wioski Bielice i kilometr na północy zachód od wzniesienia Czernica

Góry Bialskie

709

Jawornik Krowi

986

Szczyt Gór Bialskich, położony około 3 km na północny wschód od wsi Bolesławów i 1,4 km na północ od wzniesienia Sucha Kopa

Góry Bialskie

710

Kobyła (G. Bialskie)

936

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Bialskich, około 2,1 km na południowy wschód od południowej granicy Nowego Gierałtowa i 1,2 km na północny zachód od wzniesienia Płoska

Góry Bialskie

711

Płoska

1035

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Bialskich, około 1,6 km na północny zachód od południowej granicy małej wioski Bielice i 3,1 km na północ od wzniesienia Rudawiec, dawniej niem. Platzen-Berg. Leży na obszarze ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego. Wyrasta w grzbiecie odchodz±cym od Czernicy w kierunku wschodnim.

Góry Bialskie

712

Rude Krzyże

1053

Szczyt w zachodnio-¶rodkowej czę¶ci Gór Bialskich, na granicy polsko-czeskiej, czes. Kunčický hřbet. Leży na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, na południowo-zachodnim rozrogu odchodz±cym od Rudawca, między wzniesieniem Jawornik Graniczny (1026 m) po południowej stronie i wzniesieniem Rudawiec (1106 m lub 1112 m) po północno-wschodniej stronie, około 3,9 km na południowy zachód od południowych obrzeży małej wioski Bielice.

Góry Bialskie

713

Skalna

924

Szczyt w zachodnio-¶rodkowej czę¶ci Gór Bialskich, około 1,3 km, na południowy wschód od południowo-wschodniej granicy małej wioski Nowa Morawa i 3,2 km na południowy zachód od wzniesienia Rudawiec. Całe wzniesienie położone jest na obszarze ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego. Wyrasta z południowo-zachodniego zbocza wzniesienia Rude Krzyże, w kształcie grzędy wci¶niętej na kierunku NE-SW między wzniesienia: Solec po wschodniej stronie i ¦redniak po północnej stronie. Szczyt wzniesienia o stożkowatym kształcie wyrasta o ok. 20 m ponad niewielk± wierzchowinę. Zbocze południowo-zachodnie oraz pozostałe zbocza do¶ć stromo opadaj± do dolin potoków. Wzniesienie wyraĽnie wydzielaj± dobrze wykształcone erozyjne doliny górskich potoków, które oddzielaj± wzniesienie od s±siednich wzniesień: od wschodu dolina potoku Lewa Widełka i Morawki oddziela od wzniesienia Stolec, od południa dolina Morawki, od północy od wzniesienia ¦redniak dolina Gołogórskiego Potoku, a od wzniesienia Rude Krzyże oddzielone jest niewielk± bezimienn± przełęcz± (900 m).

Góry Bialskie

714

Solec

977

Szczyt w zachodnio-¶rodkowej czę¶ci Gór Bialskich, około 4,8 km na południowy zachód od południowej granicy małej wioski Bielice i 2,3 km na południowy zachód wzniesienia Rudawiec. Przedwojenna niemiecka nazwa to Salz (sól).

Góry Bialskie

715

Szeroka Kopa (Bielice)

901

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Bialskich w Sudetach Wschodnich, około 0,8 km na zachód od południowej granicy małej wioski Bielice i 1,1 km na południowy wschód od wzniesienia Płoska. Inna nazwa to Góra Krzemień.

Góry Bialskie

716

¦redniak (G. Bialskie)

995

Szczyt w zachodnio-¶rodkowej czę¶ci Gór Bialskich, około 1,6 km na północny wschód od południowo-wschodniej granicy małej wioski Nowa Morawa i 0,7 km na południowy zachód od wzniesienia Jawornicka Kopa. Całe wzniesienie położone jest na obszarze ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego. Wyrasta z południowo-zachodniego zbocza wzniesienia Orlika w kształcie podłużnego wypuklenia wci¶niętego na kierunku NE-SW. Szczyt wzniesienia o mało wykształconym kopulastym kształcie wyrasta o parę metrów ponad niewielk± wierzchowinę.

Góry Bialskie

717

Zawodzisko

995

Szczyt w północnej czę¶ci Gór Bialskich, około 2,9 km na zachód od południowej granicy małej wioski Bielice i 1,1 km na południowy zachód od wzniesienia Czernica

Góry Bialskie

718

Palasz (CZ)

1030

Szczyt w południowej czę¶ci Gór Bialskich, położony na terenie Czech, czes. Palaą. Na górę prowadzi droga asfaltowa, która umożliwia zdobycie góry samochodem. Szczyt jest jednym z największych węzłów szlaków turystycznych w tej czę¶ci Gór Bialskich. W niewielkiej odległo¶ci ok. 500 m znajduje się schronisko turystyczne i parking samochodowy. Po południowej stronie góry znajduj± się wyci±gi narciarskie.

Góry Bialskie

719

Szewczyk (Hranicny vrch)

753

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, czę¶ciowo na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, na granicy polsko-czeskiej, czes. Hraniční vrch. Wznosi się między Przełęcz± Gierałtowsk± po południowo-wschodniej stronie, a wzniesieniem Czernik (czes. Černý vrch) po północno-zachodniej stronie i Roveň po północnej stronie, około 1,4 km na północ od centrum miejscowo¶ci Nowy Gierałtów.

Góry Złote

720

Igliczna (G. Złote)

552

Kulminacja na stoku Królówki w Górach Złotych, w pobliżu L±dka-Zdroju, ze skałk± widokow± i metalowym krzyżem na szczycie. Inna nazwa to Iglica Skalna, dawniej niem. Schollenstein.

Góry Złote

721

Karkulka

905

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, na granicznym grzbiecie tego pasma, oddzielaj±cym Polskę od Czech, czes. Klínový. Wznosi się między wzniesieniami: Pasieczna po północno-zachodniej stronie i Klonowiec po południowo-wschodniej stronie, około 2,1 km na południe od miejscowo¶ci Bielice.

Góry Złote

722

Klonowiec

965

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, na granicznym na grzbiecie, odchodz±cym w kierunku północno-zachodnim od Smreka, położonego po czeskiej stronie. Wznosi się między Pasieczn± po północnej stronie i wzniesieniem Smrek Trójkrajny po południowo-wschodniej stronie, około 2,7 km na południowy wschód od małej wioski Bielice.

Góry Złote

723

Mała Wilcza Góra

665

Niezbyt wybitny szczyt w Górach Złotych, znajduj±cy się w niewielkim grzbiecie odchodz±cym ku południowi od wierzchołka Wilczej Góry, dawniej niem. Kleine Wolfs Berg

Góry Złote

724

Na Radosti (CZ)

979

Szczyt w bocznym grzbiecie Gór Złotych, położony na terenie Czech. Wznosi się w ¶rodkowej czę¶ci Sokolskiego grzbietu (czes. Sokolského hřbetu), odchodz±cego na południowy wschód prostopadle od głównego grzbietu, około 5,1 km na północny zachód od centrum miejscowo¶ci Jesionik (czes. Jeseník).

Góry Złote

725

Po¶rednia

924

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, na granicy polsko-czeskiej, czes. Pomezný. Wznosi się między szczytami Czartowiec i ©pičák po północno-zachodniej stronie i wzniesieniem Łupkowa po południowo-wschodniej stronie, około 1,4 km na północny wschód od południowo-wschodnich obrzeży miejscowo¶ci Nowy Gierałtów.

Góry Złote

726

Siwa Kopa

790

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, czę¶ciowo na terenie ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, na granicy polsko-czeskiej. Wznosi się między szczytami: Borůvkový vrch po stronie południowo-wschodniej a Przełęcz± Gierałtowsk± po stronie północno-zachodniej, około 0,8 km na północny wschód od wschodnich obrzeży miejscowo¶ci Nowy Gierałtów.

Góry Złote

727

Smrecznik

1089

Szczyt w Górach Złotych, zaliczany czasem do Gór Bialskich, położony rejonie Jaworowej Polany, w bocznym grzbieciku odchodz±cym ku zachodowi od Smreka, po stronie polskiej

Góry Złote

728

Sokolec Mały

560

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, na obszarze ¦nieżnickiego Parku Krajobrazowego, położony na wschód od Przełęczy Kłodzkiej. Sokolec i o 1 metr wyższy Mały Sokolec (położony od niego 500 m na południowy wschód) oddzielone s± niewielkim obniżeniem.

Góry Złote

729

Sokoli vrch (CZ)

967

Szczyt w bocznym grzbiecie Gór Złotych, położony na terenie Czech. Wznosi się w ¶rodkowej czę¶ci Sokolskiego grzbietu (czes. Sokolského hřbetu), odchodz±cego na południowy wschód prostopadle od głównego grzbietu, około 5,1 km na północny zachód od centrum miejscowo¶ci Jesionik (czes. Jeseník).

Góry Złote

730

Boruvkovy vrch (CZ)

859

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, na obszarze Czech, w pobliżu granicy polsko-czeskiej, czes. Borůvkový vrch. Wznosi się między szczytami: Siwa Kopa po północno-wschodniej stronie oraz ©pičák po południowo-wschodniej stronie, około 1,2 km na południowy wschód od centrum miejscowo¶ci Nowy Gierałtów.

Góry Złote

731

Klinovy vrch (CZ)

891

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, przy granicznym grzbiecie odchodz±cym w kierunku północno-zachodnim od Smreka, po stronie czeskiej, czes. Klínový vrch. Wznosi się między Pasieczn± po północno-zachodniej stronie i wzniesieniem Karkulka (czes. Klínový) po południowo-zachodniej stronie, około 1,8 km na południowy wschód od małej wioski Bielice.

Góry Złote

732

Medvedi kamen (CZ)

907

Szczyt w południowo-wschodniej, czeskiej czę¶ci Gór Złotych, około 5,1 km na północny zachód od centrum miejscowo¶ci Jesionik (czes. Jeseník), czes. Medvědí kámen. Wznosi się w bliskiej odległo¶ci od szczytów Na Radosti po północno-wschodniej stronie i Studniční vrch po wschodniej stronie.

Góry Złote

733

Spicak (G. Złote, CZ)

957

Szczyt w południowo-zachodniej czę¶ci Gór Złotych, w pobliżu granicy polsko-czeskiej, na terenie Czech, czes. ©pičák. Wznosi się między czterema szczytami: od północy Borůvkový vrch (859 m), wschodu Jezevčí vrch (755 m), zachodu Czartowiec (944 m), południa Po¶rednia (czes. Pomezný, 924 m), około 1,6 km na północny wschód od południowo-wschodnich obrzeży miejscowo¶ci Nowy Gierałtów.

Góry Złote

734

Studnicni vrch (CZ)

992

Szczyt w południowo-wschodniej, czeskiej czę¶ci Gór Złotych (czes. Rychlebske hory), około 4 km na północny zachód od miejscowo¶ci Jesionik (czes. Jeseník), czes. Studniční vrch. Wyrasta minimalnie ponad prawie płask± wierzchowinę, w bliskiej odległo¶ci od wzniesień: Na Radosti, wznosz±cym się po północno-zachodniej stronie i Sokoli vrch po północnej stronie.

Góry Złote

735

Płoszczyniec

848

Graniczny szczyt w Górach Bialskich

Góry Bialskie

736

Płoszczynka

847

Graniczny szczyt w Górach Bialskich

Góry Bialskie

737

Sierstkowa

975

Graniczny szczyt w Górach Bialskich

Góry Bialskie

738

Brusinki

976

Graniczny szczyt w Górach Bialskich, czes. Chlupenkovec

Góry Bialskie

739

Kocie Wzgórze

955

Graniczny szczyt w Górach Bialskich

Góry Bialskie

740

Piekielnica (G. Bialskie)

788

Góry Bialskie

Góry Bialskie

741

Pustosz (G. Bialskie)

941

Góry Bialskie

Góry Bialskie

742

Kunicka hora (CZ)

934

Góry Bialskie

Góry Bialskie

743

Kuni vrch (G. Bial., CZ)

931

Góry Bialskie

Góry Bialskie

744

Stolec (CZ)

1034

Góry Bialskie

Góry Bialskie

745

Stary kopec (CZ)

830

Góry Bialskie

Góry Bialskie

746

Vetrov (Wiatrów, CZ)

918

Szczyt w Górach Bialskich, znajduj±cy w bocznym ramieniu Trawnej Góry (czes. Travna hora, 1120 m), wybiegaj±cym przez Pałasz (1030 m) ku Staremu Miastu pod ¦nieżnikiem. Na szczycie zbudowano kamienn± wieżę widokow± na wzór tej, która w latach 1899-1973 stała na ¦nieżniku.

Góry Bialskie

747

Trnova hora (CZ)

1060

Góry Bialskie

Góry Bialskie

748

Hrebenak (CZ)

1026

Góry Bialskie

Góry Bialskie

749

Lisci hora (CZ)

1007

Góry Bialskie

Góry Bialskie

750

Ostruznik (G. Bial., CZ)

952

Góry Bialskie

Góry Bialskie

751

Klin (G. Bialskie, CZ)

983

Góry Bialskie

Góry Bialskie

752

Stribrny vrch (CZ)

907

Góry Złote

Góry Złote

753

Studeny (G. Złote, CZ)

1042

Góry Złote

Góry Złote

754

Koprivnik (CZ)

925

Góry Złote

Góry Złote

755

Skoro¶ (CZ)

828

Góry Złote

Góry Złote

756

Jezevci vrch (CZ)

755

Góry Złote

Góry Złote

757

Orlicka Kopa

837

Góry Złote

Góry Złote

758

Roven (CZ)

778

Góry Złote

Góry Złote

759

Vapenny vrch (GZ, CZ)

776

Góry Złote

Góry Złote

760

Sut (CZ)

717

Góry Złote

Góry Złote

761

Postredni vrch (GZ, CZ)

726

Góry Złote

Góry Złote

762

Lisci skala (CZ)

742

Góry Złote

Góry Złote

763

Skalni vrch (CZ)

867

Góry Złote

Góry Złote

764

Vysoky kamen (GZ, CZ)

691

Góry Złote

Góry Złote

765

Penkavci vrch (CZ)

618

Góry Złote

Góry Złote

766

Jelen (CZ)

702

Góry Złote

Góry Złote

767

Muflon (CZ)

579

Góry Złote

Góry Złote

768

Malinik (CZ)

576

Góry Złote

Góry Złote

769

Jawornik Mały

756

Góry Złote

Góry Złote

770

Kikoł

671

Góry Złote

Góry Złote

771

Ciecierza

654

Góry Złote

Góry Złote

772

Kopciowa Płn.

600

Góry Złote

Góry Złote

773

Kopacz

554

Góry Złote

Góry Złote

774

Mrowiniec

508

Góry Złote

Góry Złote

775

Trzmielak

458

Góry Złote

Góry Złote

776

Ko¶cielny Las

478

Góry Złote

Góry Złote

777

Jehlan (CZ)

878

Góry Złote

Góry Złote

778

Klen (CZ)

777

Góry Złote

Góry Złote

779

Lazensky vrch (CZ)

807

Góry Złote

Góry Złote

780

Cerna hora (CZ)

809

Góry Złote

Góry Złote

781

Kremenac (CZ)

742

Szczyt w czeskiej czę¶ci Gór Złotych (czes. Rychlebske hory). Na jego wschodnim zboczu, przy zielonym szlaku, znajduje się drewniana wieża widokowa Hemberk.

Góry Złote

782

Bile Skaly (CZ)

922

Góry Opawskie

Góry Opawskie

783

Zeleny vrch (CZ)

820

Góry Opawskie

Góry Opawskie

784

Bleskovec (CZ)

880

Góry Opawskie

Góry Opawskie

785

Salas (CZ)

792

Góry Opawskie

Góry Opawskie

786

Koncina (CZ)

887

Góry Opawskie

Góry Opawskie

787

Kutny vrch (GO, CZ)

866

Góry Opawskie

Góry Opawskie

788

Solna hora (CZ)

867

Góry Opawskie

Góry Opawskie

789

Skalka (G. Opaw., CZ)

792

Góry Opawskie

Góry Opawskie

790

Jindrichova vyhl. (CZ)

797

Góry Opawskie

Góry Opawskie

791

Kotel (CZ)

777

Góry Opawskie

Góry Opawskie

792

Milire (CZ)

755

Góry Opawskie

Góry Opawskie

793

Na Valstejne (CZ)

744

Góry Opawskie

Góry Opawskie

794

Nad Kostelem (CZ)

677

Góry Opawskie

Góry Opawskie

795

Jivina (CZ)

683

Góry Opawskie

Góry Opawskie

796

Kravi hora (CZ)

724

Góry Opawskie

Góry Opawskie

797

Hrebeny (CZ)

781

Góry Opawskie

Góry Opawskie

798

Supi lan (CZ)

756

Góry Opawskie

Góry Opawskie

799

Dabluv kopec (CZ)

664

Góry Opawskie

Góry Opawskie

800

M. Srebrna Kopa (CZ)

626

Góry Opawskie

Góry Opawskie

801

Adam (CZ)

765

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Grzbietu Głównego Gór Orlickich, zwanego Czeskim Grzebieniem, przechodz±cego przez Orlicę w kierunku północno-zachodnim, rozdzielaj±cym dorzecza Dzikiej Orlicy i Nysy Kłodzkiej. Wznosi się około 3,4 km na zachód od centrum Kamieńczyka, po stronie czeskiej.

Góry Orlickie

802

Bradlo (CZ)

988

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Grzbietu Głównego Gór Orlickich, zwanego Czeskim Grzebieniem, przechodz±cego przez Orlicę w kierunku północno-zachodnim, rozdzielaj±cym dorzecza Dzikiej Orlicy i Nysy Kłodzkiej. Wznosi się około 3,4 km na zachód od centrum Kamieńczyka, po stronie czeskiej.

Góry Orlickie

803

Buda (CZ)

848

Szczyt na południowo-wschodnim krańcu Gór Orlickich w Czechach, s±siaduj±cy od zachodu ze szczytem Vysoký kámen i od południa z masywem Bradlo - Suchý vrch. Na południowo-zachodnich zboczach znajduje się grupa warowna Bouda - system schronów.

Góry Orlickie

804

Aksamitowy Kopiec

696

Wzniesienie w południowej czę¶ci pasma Gór Bystrzyckich, po północno-zachodniej stronie wsi Kamieńczyk, na wschodnim zboczu Kamyka

Góry Bystrzyckie

805

Kamyk

721

Wzniesienie w południowej czę¶ci pasma Gór Bystrzyckich, po północno-zachodniej stronie wsi Kamieńczyk, na płaskowyżu Czerwień. Przez szczyt przechodzi granica polsko-czeska oraz zielony szlak turystyczny. Na południe od wzniesienia stoi niewielki maszt, obok którego przechodzi zniszczona polska droga z Kamieńczyka, dochodz±ca do czeskiej drogi 311.

Góry Bystrzyckie

806

Lichajówka

610

Wzniesienie położone w północno-zachodniej czę¶ci Gór Bardzkich, w północno-zachodniej czę¶ci Grzbietu Zachodniego, nad przełęcz± Wilcze Rozdroże, na południe od Żdanowa

Góry Bardzkie

807

Mysia Góra

612

Szczyt w południowo-¶rodkowej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, na północ od Przełęczy Łaszczowej, około 3,4 km na południowy wschód od Barda, dawniej niem. Müsen Berg, Mause Berg. Stanowi bliĽniacz± kulminację Łaszczowej, położonej po wschodniej stronie i oddzielonej płytkim siodłem.

Góry Bardzkie

808

Tunelowa Góra Płd.

360

Szczyt w północno-zachodniej czę¶ci Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich, nad Przełomem Bardzkim, na południowy zachód od Barda, dawniej niem. Prause Berg, Tunnelberg. Nazwa pochodzi od tunelu kolejowego, który przechodzi pod gór±.

Góry Bardzkie

809

Ko¶cielec (WW)

615

Wzniesienie położone niedaleko Słupca, w północno-¶rodkowej czę¶ci Wzgórz Włodzickich, na wschód od centrum Nowej Rudy

810

Łysa Góra (Bieganów)

537

Wzgórza Włodzickie

811

Chłopska Góra (Bieg.)

463

Wzgórza Włodzickie

812

Pustółka

425

Wzgórza Włodzickie

813

Wesoła

492

Wzgórza Włodzickie

814

Chmielnik (WW)

413

Wzniesienie w najniższej, południowej czę¶ci Wzgórz Włodzickich, w pobliżu Bożkowa

815

Tylna

557

Wzgórza Włodzickie

816

Wilkowiec

598

Wzgórza Włodzickie

817

Srebrna

352

Wzgórza Włodzickie

818

Sobkowa

352

Wzgórza Włodzickie

819

Grodziszcze

396

Wzniesienie w najniższej, południowej czę¶ci Wzgórz Włodzickich, w pobliżu Bożkowa

820

K±dziela

372

Wzgórza Włodzickie

821

Masłówka

367

Wzgórza Włodzickie

822

Przykrzec

614

Szczyt w Górach Sowich, w pa¶mie Garbu Dzikowca, niem. Hutberg. Wznosi się około 0,7 km na południowy zachód od granic miejscowo¶ci Dzikowiec, w ¶rodkowej czę¶ci pasma Garbu Dzikowca, którego jest najwyższym punktem. Na południowo-zachodnim zboczu, poniżej szczytu, znajduje się wyrobisko górnicze dużego czynnego kamieniołomu gabra (skały magmowej). Południowym podnóżem wzniesienia przechodzi czerwony szlak turystyczny.

823

Przykrzec Płd.

602

Południowy wierzchołek Przykrzca w Górach Sowich, w pa¶mie Garbu Dzikowca

824

Banach

536

Góry Sowie

825

Steinwald

521

Góry Bardzkie

Góry Bardzkie

826

Nagórzany

578

Szczyt w masywie Przykrzca w Górach Sowich, w grzbiecie odchodz±cym od jego południowego wierzchołka na zachód, w stronę Słupca

827

Anensky vrch (WJ, CZ)

861

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Anenský vrch, dawniej niem. Anna Berg. Wznosi się w obrębie gminy Andělská Hora, o około 10,6 km na wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). Na szczycie znajduje się maszt, około 200 m na południe od niego - pielgrzymkowy barokowy ko¶ciół ¶w. Anny, na stoku południowo-wschodnim - trasa narciarska z polem startów dla paralotniarzy. W odległo¶ci około 750 m na północny zachód od szczytu głównego można wyróżnić drugorzędny, bliĽniaczy szczyt, okre¶lony jako Anenský vrch - SZ, o wysoko¶ci 844 m.

Wysoki Jesionik

828

Anensky vrch - SZ (CZ)

844

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Anenský vrch, dawniej niem. Anna Berg. Wznosi się w obrębie gminy Andělská Hora, o około 10,6 km na wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). Na szczycie znajduje się maszt, około 200 m na południe od niego - pielgrzymkowy barokowy ko¶ciół ¶w. Anny, na stoku południowo-wschodnim - trasa narciarska z polem startów dla paralotniarzy. W odległo¶ci około 750 m na północny zachód od szczytu głównego można wyróżnić drugorzędny, bliĽniaczy szczyt, okre¶lony jako Anenský vrch - SZ, o wysoko¶ci 844 m.

Wysoki Jesionik

829

Bridlicna hora (CZ)

1358

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Břidličná hora, dawniej niem. Schiefer Haide. Wznosi się około 6,4 km na południowy zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

830

Cerna stran (CZ)

1237

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Černá stráň. Wznosi się w obrębie gminy Loučná nad Desnou, o około 11,8 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). W całym masywie można wyróżnić jeszcze 5 niższych wierzchołków.

Wysoki Jesionik

831

Cerna stran - ZSZ (CZ)

1192

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Černá stráň. Wznosi się w obrębie gminy Loučná nad Desnou, o około 11,8 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). W całym masywie można wyróżnić jeszcze 5 niższych wierzchołków.

Wysoki Jesionik

832

Cerna stran - SZ (CZ)

1165

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Černá stráň. Wznosi się w obrębie gminy Loučná nad Desnou, o około 11,8 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). W całym masywie można wyróżnić jeszcze 5 niższych wierzchołków.

Wysoki Jesionik

833

Cerna stran - SV (CZ)

1110

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Černá stráň. Wznosi się w obrębie gminy Loučná nad Desnou, o około 11,8 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). W całym masywie można wyróżnić jeszcze 5 niższych wierzchołków.

Wysoki Jesionik

834

Cerna stran - S (CZ)

1048

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Černá stráň. Wznosi się w obrębie gminy Loučná nad Desnou, o około 11,8 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). W całym masywie można wyróżnić jeszcze 5 niższych wierzchołków.

Wysoki Jesionik

835

Cerna stran - SSZ (CZ)

1016

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Černá stráň. Wznosi się w obrębie gminy Loučná nad Desnou, o około 11,8 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). W całym masywie można wyróżnić jeszcze 5 niższych wierzchołków.

Wysoki Jesionik

836

Cervena hora (CZ)

1333

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Červená hora, dawniej niem. Rothe Berg. Wznosi się w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 3,3 km na południowy wschód od szczytu góry Keprník.

Wysoki Jesionik

837

Divoky kamen (CZ)

1285

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Divoký kámen. Wznosi się w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 2,1 km na południowy zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

838

Dlouhe strane (CZ)

1353

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Dlouhé stráně. Wznosi się w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 5,5 km na południowy zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). Na szczycie znajduje się podłużny zbiornik elektrowni szczytowo-pompowej Dlouhé Stráně, wybudowanej pod koniec lat 70-tych XX wieku.

Wysoki Jesionik

839

Homole (CZ)

1209

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, dawniej niem. Hüttel Berg. Wznosi się w obrębie gminy Vernířovice, około 5,3 km na południowy zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

840

Hradecna (CZ)

1057

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Hradečná, dawniej niem. Gritz Berg. Wznosi się w obrębie gminy Malá Morávka, około 4,6 km na południowy wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

841

Hrbety (CZ)

1058

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Hřbety, dawniej niem. Haufa Berg. Wznosi się w obrębie gminy Loučná nad Desnou, oddalony o około 5 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). Hřbety maj± dwa wierzchołki - główny (1058 m) i położony na południowy zachód od niego niższy (985 m), na którym grzbiet wyraĽnie się załamuje.

Wysoki Jesionik

842

Hrbety - JZ (CZ)

985

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Hřbety, dawniej niem. Haufa Berg. Wznosi się w obrębie gminy Loučná nad Desnou, oddalony o około 5 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). Hřbety maj± dwa wierzchołki - główny (1058 m) i położony na południowy zachód od niego niższy (985 m), na którym grzbiet wyraĽnie się załamuje.

Wysoki Jesionik

843

Hubertka (CZ)

1197

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach. Wznosi się w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 4,2 km na południowy zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

844

Jelení hrbet (CZ)

1367

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Jelení hřbet, dadniej niem. Hirschkamm. Wznosi w obrębie gminy Vernířovice, około 5,5 km na południowy zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). Leży na jego głównym grzbiecie (grzebieniu), pomiędzy szczytami Velký Máj i Břidličná hora.

Wysoki Jesionik

845

Jelenka (WJ, CZ)

1214

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach. Wznosi się w obrębie gminy Stará Ves, około 6,6 km na południowy zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

846

Jerab (Wys. Jesionik, CZ)

1077

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Jeřáb, niem. Käulig Felsen. Wznosi się w obrębie gminy Bělá pod Pradědem, około 7,1 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). Zwieńczony jest ciekaw± formacj± skaln±.

Wysoki Jesionik

847

Kamenec (CZ)

1252

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, dawniej niem. Heidstein. Wznosi się w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 6,5 km na zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

848

Kamzici vrch (CZ)

1173

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Kamzičí vrch, dawniej niem. Königskuppe. Wznosi się w obrębie gminy Vrbno pod Pradědem, około 2,5 km na północ od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

849

Klinova hora (CZ)

1180

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czech. Klínová hora, dawniej niem. Schofskamp. Wznosi się w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 10,6 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

850

Lyra (CZ)

1103

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Lyra, dawniej niem. Leier Berg. Wznosi się w obrębie gminy Ludvíkov, około 4,6 km na północny wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). Na szczycie znajduje się skalisko o długo¶ci 70 m, które jest dobrym punktem widokowym.

Wysoki Jesionik

851

Lysy vrch (CZ)

1128

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Lysý vrch, dawniej niem. Urls Berg. Wznosi się w obrębie gminy Bělá pod Pradědem, około 6,1 km na północ od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

852

Mala Jezerna (CZ)

1271

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Malá Jezerná, dawniej niem. Kleiner See. Wznosi się w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 4,5 km na południowy zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

853

Male Bradlo (CZ)

1044

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Malé Bradlo, Hnědý vrch, dawniej niem. Kleiner Loch Berg. Wznosi się w obrębie gminy Bělá pod Pradědem, około 9,6 km na północ od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

854

Maly Ded (CZ)

1368

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Malý Děd, pol. Mały Dziad, niem. Kleiner Vaterberg lub Leiterberg. Wznosi się na historycznej granicy ¦l±ska i Moraw, w obrębie gminy Loučná nad Desnou, pomiędzy górami Pradziad (czes. Praděd) i Velký Jezerník.

Wysoki Jesionik

855

Maly Jezernik (CZ)

1208

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Malý Jezerník, niem. Hungerstein. Wznosi się na historycznej granicy ¦l±ska i Moraw, na granicy gmin Bělá pod Pradědem i Loučná nad Desnou, około 4 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

856

Maly Klin (CZ)

1100

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Malý Klín, dawniej niem. Kleine Käulig Berg, Kleine Keil. Wznosi się na ¦l±sku, w obrębie gminy Bělá pod Pradědem, około 4,8 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). Na szczycie stoi Maloklínská chata.

Wysoki Jesionik

857

Medvedi hora (CZ)

1163

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Medvědí hora, dawniej niem. Bärenherd. Wznosi się na Morawach, w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 6 km na zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

858

Medvedi hrbet (CZ)

1261

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Medvědí hřbet, dawniej niem. Bären Kamp. Wznosi się na Morawach, w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 2,85 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

859

Medvedi louka (CZ)

1111

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Medvědí louka, dawniej niem. Waldried. Wznosi się na ¦l±sku, w obrębie gminy Heřmanovice, około 10,2 km na północny wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

860

Mravenecnik (CZ)

1343

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Mravenečník, dawniej niem. Ameisenhübel lub Brünlberg. Wznosi się na Morawach, w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 6,3 km na południowy zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

861

Nad Petrovkou (CZ)

1051

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, dawniej niem. Wiegenstein. Wznosi się na Morawach, w obrębie gminy Loučná nad Desnou, oddalony o około 4,8 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

862

Obri skaly (CZ)

1082

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Obří skály, niem. Riesenfelsen lub Ammichstein. Wznosi się na ¦l±sku, w obrębie gminy Lipová-lázně, około 15,8 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

863

Osikovy vrch (CZ)

1078

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Osikový vrch lub Javorový vrch, dawniej niem. Schwarze Berg. Wznosi się na ¦l±sku, w obrębie gminy Bělá pod Pradědem, około 4,4 km na północny wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

864

Ostruha (CZ)

1023

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, na ¦l±sku, w obrębie gminy Bělá pod Pradědem, oddalony o około 9,7 km na północny wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd)

Wysoki Jesionik

865

Ostruzna (CZ)

1184

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Ostruľná, dawniej niem. Hirschkamm. Wznosi się na Morawach, w obrębie gminy Stará Ves, około 9,2 km na południe od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

866

Ostry vrch (W. Jes., CZ)

1228

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Ostrý vrch, dawniej niem. Moslehne. Wznosi się na ¦l±sku, w obrębie gminy Malá Morávka, około 2,5 km na wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

867

Pec (Wys. Jesionik, CZ)

1311

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, dawniej niem. Backofen. Wznosi się na Morawach, w obrębie gminy Vernířovice, około 8,1 km na południowy zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). Leży na jego głównym grzbiecie (grzebieniu), pomiędzy szczytami Pecný i Ztracené kameny.

Wysoki Jesionik

868

Pecny (CZ)

1334

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Pecný, dawniej niem. Backofenstein. Wznosi się na Morawach, w obrębie gminy Vernířovice, około 7,6 km na południowy zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). Leży na jego głównym grzbiecie, pomiędzy szczytami Břidličná hora i Pec.

Wysoki Jesionik

869

Postredni vrch (WJ, CZ)

1153

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Prostřední vrch, dawniej niem. Mittelhübel. Wznosi się na ¦l±sku, w obrębie gminy Malá Morávka, około 2,5 km na północny wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

870

Ralunduv kamen (CZ)

936

Formacja skalna w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Rolandův kámen lub Kříľek, dawniej niem. Hin und Wieder Stein lub Hinnewiederstein. Wznosi się na ¦l±sku, w obrębie miejscowo¶ci Karlova Studánka, około 2 km na południowy wschód od szczytu góry Lyra.

Wysoki Jesionik

871

Spaleny vrch (CZ)

1313

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Spálený vrch, dawniej niem. Brand See. Wznosi się na Morawach, w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 10,9 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

872

Srnici vrch (CZ)

1027

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Srnčí vrch lub Smrčí vrch, dawniej niem. Ribich Berg. Wznosi się na ¦l±sku, w obrębie gminy Jesionik (czes. Jeseník), około 11,6 km na północny wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

873

Stara hora (CZ)

1043

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Stará hora, dawniej niem. Alter Berg. Wznosi się na ¦l±sku, w obrębie gminy Heřmanovice, około 13 km na północny wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

874

Temna (CZ)

1263

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Temná, dawniej niem. Schwarze Hübl. Wznosi się na ¦l±sku, w obrębie gminy Malá Morávka, około 3,75 km na południowy wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

875

Tocnik (CZ)

1143

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Točník, dawniej niem. Dreh Berg. Wznosi się na ¦l±sku, w obrębie gminy Bělá pod Pradědem, około 10 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

876

Tupy vrch (CZ)

1123

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Tupý vrch, dawniej niem. Sümpfen Kamp. Wznosi się na Morawach, w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 4,4 km na zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

877

Velka Jezerna (CZ)

1248

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Velká Jezerná, dawniej niem. Grosse See. Wznosi się na Morawach, w obrębie gminy Vernířovice, około 3,8 km na południowy zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

878

Velke Bradlo (CZ)

1050

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Velké Bradlo, dawniej niem. Ulrich Hügl. Wznosi się na ¦l±sku, w obrębie gminy Jesionik (czes. Jeseník), około 10,5 km na północny wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

879

Velky Jezernik (CZ)

1309

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Velký Jezerník . Wznosi się przy historycznej granicy ¦l±ska i Moraw, w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 2,7 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

880

Velky Klin (CZ)

1178

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Velký Klín, dawniej niem. Grosser Käulig Berg. Wznosi się na ¦l±sku, w obrębie gminy Bělá pod Pradědem, około 6,5 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

881

Velky Klinovec (CZ)

1166

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Velký Klínovec, dawniej niem. Käulig Wiese. Wznosi się przy historycznej granicy ¦l±ska i Moraw, w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 6,3 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).Velký Klínovec jest kluczow± gór± o¶rodka narciarskiego przy przełęczy Červenohorské sedlo (czes. Ski areál Červenohorské sedlo). Na północno-zachodnich zboczach istnieje kilka tras narciarskich.

Wysoki Jesionik

882

Velky Maj (CZ)

1386

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Velký Máj, dawniej niem. Maiberg. Wznosi się na Morawach, w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 4,3 km na południowy zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). Leży na jego głównym grzbiecie (grzebieniu), pomiędzy szczytami Kamzičník i Jelení hřbet.

Wysoki Jesionik

883

Vozka (CZ)

1377

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, dawniej niem. Fuhrmannstein. Wznosi się na Morawach, w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 2 km na południowy zachód od szczytu góry Keprník.

Wysoki Jesionik

884

Vresnik (CZ)

1342

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Vřesník, niem. Breite Kamp. Wznosi się na Morawach, w obrębie gminy Vernířovice, około 5,1 km na południowy zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

885

Vyrovka (CZ)

1167

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Výrovka lub Soví kameny, dawniej niem. Katzen Stein. Wznosi się przy historycznej granicy ¦l±ska i Moraw, w obrębie gminy Bělá pod Pradědem, około 5,3 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

886

Zalostna (CZ)

1352

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. ®alostná. Wznosi się na ¦l±sku, w obrębie gminy Bělá pod Pradědem, około 750 m na wschód od szczytu góry Keprník.

Wysoki Jesionik

887

Zamcisko (WJ, CZ)

1323

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Zámčisko, dawniej niem. Schlöfsl Kuppen. Wznosi się na Morawach, w obrębie gminy Loučná nad Desnou, około 3,8 km na południowy zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).

Wysoki Jesionik

888

Zarovy vrch (CZ)

1101

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. ®árový vrch, dawniej niem. Brandberg. Wznosi się na ¦l±sku, w obrębie gminy Ludvíkov, około 6,4 km na północny wschód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). Na szczycie znajduje się punkt widokowy. Góra położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jesioniki (czes. Chráněná krajinná oblast - CHKO Jeseníky), a ponadto na czę¶ci zachodniego stoku góry utworzono dodatkowo rezerwat przyrody Jelení bučina.

Wysoki Jesionik

889

Ztracene kameny (CZ)

1250

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Ztracené kameny. Wznosi się na Morawach, w obrębie gminy Vernířovice, około 8,5 km na południowy zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). Leży na jego głównym grzbiecie (grzebieniu), pomiędzy szczytami Pec i Ztracené skály. Na szczycie znajduje się formacja skalna.

Wysoki Jesionik

890

Ztracene skaly (CZ)

1151

Szczyt w pa¶mie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno-wschodnich Czechach, czes. Ztracené skály, dawniej niem. Verlorne Stein lub Verlozene Steine. Wznosi się na Morawach, na granicy gmin Stará Ves i Vernířovice, około 9 km na południowy zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd). Na szczycie znajduje się formacja skalna.

Wysoki Jesionik

891

Sokol (CZ)

1187

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

892

Soukenna (CZ)

1026

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

893

Jelenec (CZ)

1038

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

894

Klobouk (CZ)

960

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

895

Smolny vrch (CZ)

942

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

896

Maly maj (CZ)

1070

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

897

Koprivna (CZ)

1019

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

898

Kosov (CZ)

905

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

899

Zelezny vrch (CZ)

859

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

900

U Peci

843

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

901

Zajeci hora (CZ)

1012

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

902

Derna (CZ)

1099

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

903

Dlouha hora (CZ)

917

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

904

Kazatelny (CZ)

925

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

905

Jansky vrch (WJ, CZ)

586

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

906

Brst (CZ)

595

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

907

Domasovsky kopec (CZ)

663

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

908

Nad Vyrovkou (CZ)

813

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

909

Sumny (CZ)

1073

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

910

Nad Hajenkou (CZ)

656

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

911

Javorik (CZ)

772

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

912

Snehulak (CZ)

862

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

913

Tetrevi hora (CZ)

1251

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

914

Stvanice (CZ)

866

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

915

Bucina (CZ)

683

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

916

Mlynsky vrch (CZ)

689

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

917

Kozi vrch (CZ)

695

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

918

Kutny vrch (GB, CZ)

798

Góry Bialskie

Góry Bialskie

919

Holy vrch (CZ)

852

Góry Bialskie

Góry Bialskie

920

Straz (CZ)

835

Góry Bialskie

Góry Bialskie

921

Polom (WJ, CZ)

1127

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

922

Trojak (CZ)

1044

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

923

Cernawa (CZ)

1103

Wysoki Jesionik

Wysoki Jesionik

924

Mamczyna Góra

650

Góry Złote

Góry Złote

925

Kłóbka

687

Góry Złote

Góry Złote

926

Góra Wilcza

686

Góry Złote

Góry Złote

927

Pustki

671

Góry Złote

Góry Złote

928

Na Strelnici (CZ)

433

Góry Złote

Góry Złote

929

Drinovy vrch (CZ)

489

Góry Złote

Góry Złote

930

Zajeci vrch (CZ)

484

Góry Złote

Góry Złote

931

Strmy vrch (CZ)

543

Góry Złote

Góry Złote

932

Jansky vrch (GZ, CZ)

375

Góry Złote

Góry Złote

933

Pisecny vrch (CZ)

374

Góry Złote

Góry Złote

934

Merice (CZ)

672

Góry Złote

Góry Złote

935

Dubovy vrch (CZ)

599

Góry Złote

Góry Złote

936

Hreben (CZ)

659

Góry Złote

Góry Złote

937

Silnicny vrch (CZ)

640

Góry Złote

Góry Złote

938

Wapienny Zach. (CZ)

812

Góry Złote

Góry Złote

939

Dvorsky vrch (GZ, CZ)

459

Góry Złote

Góry Złote

940

Lansky vrch (CZ)

423

Góry Złote

Góry Złote

941

Kani hora (CZ)

476

Góry Złote

Góry Złote

942

Chlum (GZ, CZ)

776

Góry Złote

Góry Złote

943

Ostry (Skoros, CZ)

710

Góry Złote

Góry Złote

944

Vrsek (CZ)

621

Góry Złote

Góry Złote

945

Lvi hora (CZ)

1040

Góry Złote

Góry Złote

946

Hlidka (CZ)

629

Góry Złote

Góry Złote

947

Obly vrch (CZ)

758

Góry Złote

Góry Złote

948

Koprivny (GZ, CZ)

823

Góry Złote

Góry Złote

949

Koprivny Płn. (CZ)

813

Góry Złote

Góry Złote

950

Prosecny (CZ)

743

Góry Złote

Góry Złote

951

Smrcnik (CZ)

799

Góry Złote

Góry Złote

952

U Jezirka (CZ)

506

Góry Złote

Góry Złote

953

Zelena hora (CZ)

654

Góry Złote

Góry Złote

954

Zulovy vrch (CZ)

719

Góry Złote

Góry Złote

955

Jasanovy vrch (CZ)

799

Góry Złote

Góry Złote

956

Na Vyhlidce (CZ)

569

Góry Złote

Góry Złote

957

Predni Jilovec (CZ)

538

Góry Złote

Góry Złote

958

Zadni Jilovec (CZ)

571

Góry Złote

Góry Złote

959

Strazny (GZ, CZ)

728

Góry Złote

Góry Złote

960

Kunik (CZ)

1078

Góry Bialskie

Góry Bialskie

961

Klinec (CZ)

900

Góry Bialskie

Góry Bialskie

962

Vapenny kopec (CZ)

717

Góry Bialskie

Góry Bialskie

963

Mramorovy vrch (CZ)

715

Góry Bialskie

Góry Bialskie

964

Kanci vrch (CZ)

723

Góry Bialskie

Góry Bialskie

965

Dvorsky vrch (GB, CZ)

702

Góry Bialskie

Góry Bialskie

966

Podbelka Płd. (CZ)

1245

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

967

Vetrovec (CZ)

786

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

968

Krizowy kopec (CZ)

690

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

969

Skrivanci vrch (CZ)

627

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

970

Ptacnik (CZ)

646

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

971

Vetrny vrch (CZ)

807

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

972

Pod Selskymi (CZ)

949

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

973

Spicka Płn. (CZ)

755

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

974

Spicka Płd. (CZ)

762

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

975

Roudny (CZ)

677

Masyw ¦nieżnika

Masyw ¦nieżnika

976

Esplanada

883

Szczyt w Górach Orlickich, na obszarze Zieleńca, w południowej czę¶ci Dusznik-Zdroju. Wznosi się na zachód od drogi wojewódzkiej 389, zwanej Autostrad± Sudeck±. Należy do kompleksu narciarskiego Zieleniec Ski Arena. Na północno-zachodnim zboczu Esplanady znajduje się wyci±g i trasa narciarska.

Góry Orlickie

977

Trze¶nik (G. Sowie)

756

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Sowich, na wschód od głównego grzbietu Gór Sowich, około 2,8 km na północny zachód od centrum Srebrnej Góry, dawniej niem. Kirschberg

978

Velky Roudny (CZ)

780

Wygasły wulkan w czeskich Sudetach, położony nad jeziorem ¦l±ska Harta, w gminie Roudno. Był on czynny jeszcze w okresie czwartorzędu. Kopuła wulkanu ma spłaszczony wierzchołek, zbudowany z porowatej lawy. Od 1933 roku na szczycie wzniesienia znajduje się kaplica, do której prowadzi droga krzyżowa, a póĽniej zbudowano tu także 20-metrow±, sze¶ciopiętrow± wieżę widokow±.

Wzgórza

979

¦redniak (G. Sowie)

704

Góry Sowie

980

Szeroka (G. Sowie)

827

Szczyt w południowo-wschodniej czę¶ci Gór Sowich, po północnej stronie Przełęcz pod Szerok±, około 3,5 km na wschód od miejscowo¶ci Przygórze, dawniej niem. Schmiedehau

981

Ruda Góra (G. Sowie)

516

Góry Sowie

982

Dvorsky les (Kark., CZ)

1036

Szczyt w czeskich Karkonoszach w obrębie masywu Rýchory, będ±cego przedłużeniem ku południowi Lasockiego Grzbietu, czes. Dvorský les, dawniej niem. Hoflbusch. Wznosi się w ¶rodkowej czę¶ci masywu. Na północy ł±czy się z kulminacj± Mravenečník. Ku południowemu zachodowi i ku południowemu wschodowi odchodz± boczne grzbiety. W pierwszym z nich znajduje się kulminacja Bartův les, a w drugim zaznacza się wzniesienie Kámen.

983

Mravenecnik (Kark., CZ)

1005

Szczyt w czeskich Karkonoszach, czes. Mravenečník. Położony jest na południowym zakończeniu Lasockiego Grzbietu. Wierzchołek Mravenečníka jest rozrogiem, od którego odchodz± grzbiety w trzech kierunkach. Ku północy ci±gnie się Grzbiet Lasocki ze wzniesieniami Czepiel, Kopina, Łysocina. Ku wschodowi, a póĽniej południowemu wschodowi odchodzi ®acléřský hřbet. Ku południowi krótki grzbiecik poprzez płytk± przełęcz Rýchorský kříľ ł±czy się z grzbietem Rýchory, w miejscu gdzie rozpo¶ciera się górska osada Rýchory.

984

Czarna Góra (Kark., CZ)

1299

Góra w czeskich Karkonoszach, czes. Černá hora, niem. Schwarzenberg, Spiegelkoppe. Na południowo-wschodnim zboczu położony jest o¶rodek narciarski, w którego skład wchodzi kolej gondolowa, któr± można dojechać na górę z miejscowo¶ci Jańskie ŁaĽnie. Na szczycie góry znajduje się nadajnik telewizyjny.

985

Svetla (Kark., CZ)

1244

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, znajduj±ce się w bocznym ramieniu Czarnej Góry, odchodz±cym od głównego wierzchołka ku północy, a póĽniej skręcaj±cym na wschód, czes. Světlá

986

Lisia Góra (Kark., CZ)

1363

Szczyt w czeskiej czę¶ci pasma Karkonoszy, czes. Liąčí hora, niem. Fuchsberg. Położony jest około 3 km na południowy zachód od Pecu pod ¦nieżk± (czes. Pec pod Sněľku), w bocznym grzbiecie odchodz±cym od Czeskiego Grzbietu w masywie Luční hory.

987

Zadni planina (Kark., CZ)

1422

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, czes. Zadní Planina, niem. Plattenberg

988

Ł±czna Góra (Kark., CZ)

1555

Szczyt w czeskiej czę¶ci pasma Karkonoszy, czes. Luční hora, niem. Hochwiesenberg. Drugi pod względem wysoko¶ci szczyt Karkonoszy i Czech, jest to najwyższy szczyt znajduj±cy się cał± swoj± powierzchni± w Czechach. Położony jest na południowy zachód od ¦nieżki, w ¶rodkowej czę¶ci wierzchowiny Karkonoszy, we wschodniej czę¶ci Czeskiego Grzbietu, około 5,5 km na północ od Peca pod Sněľkou. Ze szczytu góry roztacza się rozległa panorama na zachodni± i wschodni± czę¶ć Karkonoszy oraz czeskie Podgórze Karkonoskie. Wierzchołek jednak nie jest dostępny dla turystów, nie prowadzi na niego żaden szlak turystyczny. Znakowanym szlakiem doj¶ć można do Niebieskiej Przełęczy (czes. Modré sedlo).

989

Studzienna G. (Kark., CZ)

1554

Szczyt w czeskiej czę¶ci Karkonoszy, na południowy zachód od ¦nieżki, w ¶rodkowej czę¶ci wierzchowiny Karkonoszy we wschodniej czę¶ci Czeskiego Grzbietu, czes. Studniční hora lub Studničná hora, niem. Brunnenberg, Brandkoppe lub Steinboden. Jest to trzecie pod względem wysoko¶ci w Karkonoszach, położone nad ¶cian± polodowcowych kotłów.

990

Czarna Kopa (Kark.)

1407

Szczyt w głównej grani Karkonoszy, czes. Svorová hora, niem. Schwarze Koppe

991

Skalny Stół (Kark.)

1282

Najwyższy szczyt Kowarskiego Grzbietu w Karkonoszach, zaliczany do Diademu Polskich Gór, czes. Tabule, Klepý, niem. Tafelstein. Leży na zachodnim krańcu Kowarskiego Grzbietu, na granicy polsko-czeskiej. Na południe opada stromo ku Przełęczy Sowiej. Na wschodzie płytka przełęcz Siodło oddziela go od Czoła. Ku północnemu zachodowi odchodzi boczny grzbiet z Krucz± Kop± nad Karpaczem oraz Buław± nad Sowi± Dolin±.

992

Czoło (Kark.)

1269

Szczyt w głównej grani Karkonoszy, wschodnie zwieńczenie Kowarskiego Grzbietu, czes. Čelo, niem. Kammsteig

993

Skalnik (Rud. Jan.)

945

Najwyższy szczyt Rudaw Janowickich, zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich oraz Korony Sudetów. Posiada dwa wierzchołki. Na niższym, południowo-zachodnim, znajduje się szereg okazałych skałek o fantazyjnych kształtach, z których szczytowa Ostra Mała (935 m, niem. Freie Koppe) udostępniona jest wykutymi w skale stopniami i zwieńczona platform± widokow±. Na zboczach góry znajduj± się rumowiska skalne - gołoborza. Przez Skalnik przechodzi niebieski szlak turystyczny, a węzeł szlaków znajduje się około pół kilometra na południowy zachód od szczytu, w okolicach Ostrej Małej. Prowadzi tam czerwony Główny Szlak Sudecki, zielony szlak z Kowar na zachodzie do Rędzin na wschodzie, a także żółty szlak z Gruszkowa na północy do Przełęczy Kowarskiej (727 m) na południu (ł±cz± się tam drogi 367 i 369).

994

Waligóra (G. Kam.)

936

Najwyższy szczyt Gór Suchych i całych Gór Kamiennych, dawniej niem. Heidelberg. Zaliczany do Korony Gór Polski, Diademu Polskich Gór, Korony Sudetów Polskich i Korony Sudetów. Północne zbocze opada bardzo ostro ku Przełęczy Trzech Dolin, na której znajduje się schronisko Andrzejówka, stanowi±ce węzeł szlaków turystycznych. Przechodzi tamtędy czerwony Główny Szlak Sudecki, niebieski szlak, którym można przej¶ć z Jeleńca (902 m) na wschodzie w stronę najwyższego poza Waligór± masywu Suchawy (928 m), Kostrzyny (906 m) i Włostowej (903 m) na zachodzie, a także zielony szlak z położonej na zachodzie wsi Sokołowsko. Spod schroniska Andrzejówka na szczyt Waligóry prowadzi bardzo stromy żółty szlak, którym póĽniej można i¶ć dalej na południowy zachód, by dotrzeć do Rozdroża Pod Waligór±. Stamt±d można wrócić niebieskim szlakiem do Andrzejówki lub i¶ć nim w drug± stronę - na Suchawę. Do Rozdroża pod Waligór± dochodzi również czarny szlak, prowadz±cy z południa od granicy polsko-czeskiej.

995

Ruprechticki Szp. (GK)

880

Ruprechticki Szpiczak (czes. Ruprechtický ©pičák) - szczyt w Górach Suchych, zaliczanych do Gór Kamiennych. Wierzchołek znajduje się po stronie czeskiej, 10 m poniżej niego przechodzi granica państwowa. Wznosi się na południe od Przełęczy pod Granicznikiem. Na szczycie znajduje się stalowa wieża telekomunikacyjna z tarasem widokowym.

996

Grzebień (G. Opaw.)

768

Góry Opawskie

Góry Opawskie

997

Kalwaria

385

Najwyższe wzniesienie polskiej czę¶ci Przedgórza Paczkowskiego, położone w jego ¶rodkowej czę¶ci, około 2,1 km na południowy zachód od wsi Gierałcice, kilkadziesi±t metrów na północ od granicy polsko-czeskiej. Góra jest zaliczana do Korony Sudetów Polskich.

Przedgórze Paczkowskie

998

Garncarz (G. Stołowe)

460

Góry Stołowe

RangePeaks reached

Alpy Styryjsko-Dolnoaustriackie

0 / 1

Góry Bardzkie

19 / 100

Góry Bialskie

7 / 56

Góry Bystrzyckie

8 / 89

Góry Opawskie

7 / 79

Góry Orlickie

12 / 75

Góry Złote

9 / 132

Hanusovicka vrchovina

1 / 1

Kotlina Kłodzka

1 / 19

Masyw ¦nieżnika

10 / 127

Niski Jesionik

1 / 1

Pogórze Orlickie

0 / 4

Przedgórze Paczkowskie

0 / 3

Przedgórze Sudeckie

1 / 3

Wysoki Jesionik

4 / 104

Wyżyna Zabrzeska

1 / 1

Wzgórza

0 / 1

Total

81 / 796(c) 2010 - 2024 Robert Celiński, Byledobiec Anin